Teksti suurus:

Haridusministri 2. oktoobri 2002. a määruse nr 69 "Pedagoogide atesteerimise tingimused ja kord" muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.12.2003
Avaldamismärge:RTL 2003, 131, 2105

Haridusministri 2. oktoobri 2002. a määruse nr 69 "Pedagoogide atesteerimise tingimused ja kord" muutmine

Vastu võetud 16.12.2003 nr 65

Määrus kehtestatakse «Koolieelse lasteasutuse seaduse» (RT I 1999, 27, 387; 2000, 54, 349; 95, 611; 2001, 75, 454; 2002, 61, 375; 90, 521; 2003, 18, 99; 75, 496) § 22 lõike 5, «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» (RT I 1993, 63, 892; 1999, 42, 497; 79, 730; 2000, 33, 195; 54, 349; 95, 611; 2001, 50, 288; 75, 454; 2002, 25, 144; 34, 205; 53, 336; 57, 359; 61, 375; 63, 389; 64, 393; 90, 521; 2003, 21, 125) § 38 lõike 3, «Kutseõppeasutuse seaduse» (RT I 1998, 64/65, 1007; 2001, 68, 406; 2002, 56, 348; 61, 375; 90, 521; 2003, 20, 116; 58, 387; 71, 473) § 30 lõike 5 ning «Huvialakooli seaduse» (RT I 1995, 58, 1004; 1996, 49, 953; 1998, 57, 859; 2002, 53, 336; 61, 375; 90, 521) § 9 lõike 6 alusel.

Haridusministri 2. oktoobri 2002. a määruse nr 69 «Pedagoogide atesteerimise tingimused ja kord» (RTL 2002, 115, 1649; 2003, 4, 39) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 4. Atesteerimise aluseks olevad nõuded

(1) Atesteerimisel hinnatakse, kas atesteeritav on täitnud järgmisi nõudeid:
1) vastavalt haridusministri 26. augusti 2002. a määrusele nr 65 «Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded» (RTL 2002, 96, 1486; 129, 1874; 2003, 4, 39) vastab või on loetud vastavaks antud ametikohal töötamiseks esitatud kvalifikatsiooninõuetele või vastab kvalifikatsiooninõuete täitmise tähtaja pikendamise tingimustele, huvialakooli õpetaja puhul vastab kooli pidaja kehtestatud nõuetele;
2) on töötanud tulemuslikult, mida hinnatakse § 20 lõike 2 punkti 2 kohaselt koostatud atesteeritava töö analüüsi ning § 20 lõike 2 punkti 3 kohaselt koostatud õppeasutuse sisekontrolli eest vastutava isiku kirjaliku hinnangu põhjal;
3) on viimase viie aasta jooksul läbinud vähemalt 160 tunni ulatuses aine- või pedagoogika- või ametialaseid kursusi või juhtimiskursusi, millest 80 tundi võib moodustada iseseisev enesetäiendamine, mida tõendab õppeasutuse juht, või õppinud kraadiõppes hariduse valdkonnas;
4) on omandanud teadus- või kutsekraadi hariduse valdkonnas;
5) on juhendanud õpetajakoolituse raames pedagoogilise praktika läbijaid või noorempedagooge;
6) on osalenud õppeasutuse arendustegevuses;
7) on koostanud (autor või kaasautor) või retsenseerinud pedagoogilist uurimistööd;
8) on olnud lektoriks täienduskoolituse läbiviimisel vanempedagoogiks atesteerimise puhul 40 ning pedagoog-metoodikuks atesteerimise puhul 60 tunni ulatuses, mida tõendab registreeritud organisatsioon;
9) on korraldanud õpilasüritusi, -võistlusi või -näitusi;
10) on juhendanud õpilasvõistlustel ja -näitustel esinenud õpilasi;
11) on välja töötanud või retsenseerinud avaldatud õppevara;
12) on esinenud haridusüritustel, konverentsidel või ajakirjanduses pedagoogilistel või erialastel teemadel;
13) on osalenud aine-, kutse- või pedagoogiliste ühenduste või töörühmade juhtimises;
14) on juhendanud noorteühingut.»;

2) paragrahvi 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 6. Pedagoogi ametijärgu omistamine

Pedagoogi ametijärk omistatakse vastava taotluse alusel atesteeritavale, kes vastab § 4 punktis 1 nimetatud nõudele ja kes on pedagoogina või kõrgkoolis õppejõuna tulemuslikult töötanud vähemalt ühe aasta.»;

3) paragrahvi 7 lõigete 1 ja 2 viimane lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Paragrahvi 4 punktides 8 ja 11–14 nimetatud nõuded peavad olema täidetud vähemalt maakondlikul tasandil, punktides 9 ja 10 esitatud nõuded vähemalt piirkondlikul tasandil.»;

4) paragrahvide 7 ja 8 tekstis asendatakse sõnad «viimase kolme aasta jooksul» sõnadega «viimase viie aasta jooksul»;

5) paragrahvi 18 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 18. Atesteerija õigused

(1) Atesteerijal on õigus kaasata oma töösse hääleõiguseta eksperte, kes esitavad atesteerijale oma hinnangu atesteeritava vastavuse kohta ametijärgu omistamiseks esitatud nõuetele kirjalikult.

(2) Atesteerimist läbiviival õppeasutuse juhil, atesteerimiskomisjoni liikmel ja atesteerija poolt kaasatud ekspertidel on õigus tutvuda atesteeritava tööd puudutavate materjalidega, külastada tunde ja õpilasüritusi, tutvuda õpilaste töödega, vestelda teiste pedagoogide, õpilaste ja lastevanematega.»;

6) paragrahvi 18 lõikes 2 asendatakse sõnad «Atesteerimiskomisjoni liikmetel ja ekspertidel» sõnadega «atesteerimist läbiviival õppeasutuse juhil, atesteerimiskomisjoni liikmel ja atesteerija poolt kaasatud ekspertidel»;

7) paragrahvi 23 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kui haridus- ja teadusministri atesteerimiskomisjon rahuldab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotluse, loetakse pedagoogile omistatud ametijärgu tähtaeg lõppenuks.»

Minister Toivo MAIMETS

Kantsler Peep RATAS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json