Teksti suurus:

Pankrotivara enampakkumise vormi kehtestamine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2003, 131, 2110

Pankrotivara enampakkumise vormi kehtestamine

Vastu võetud 18.12.2003 nr 74

Määrus kehtestatakse «Pankrotiseaduse» (RT I 2003, 17, 95) § 136 lõike 4 alusel.

§ 1. Määrusega kehtestatakse «Pankrotivara enampakkumise akti» vorm (lisa).

§ 2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2004. a.

Minister Ken-Marti VAHER

Kantsler Priidu PÄRNA

Justiitsministri 18. detsembri 2003. a määruse nr 74 «Pankrotivara enampakkumise vormi kehtestamine»
Lisa

  Kuupäev:
  Tsiviilasi nr:

PANKROTIVARA ENAMPAKKUMISE AKT

Pankrotihaldur:

Pankrotihalduri-
tunnistuse nr:

Aadress:

Telefon:

Faks:

E-post:

Pankrotivõlgniku

arveldusarve:

Enampakkumisest osavõtjad

Ees- ja perekonnanimi, isikut tõendava dokumendi number ja isikukood, kontaktandmed ning vajadusel esindusõigust tõendava dokumendi andmed: Kinnitan, et ma ei kuulu «Täitemenetluse seadustiku» §-s 62 loetletud isikute hulka:

Enampakkumise toimumise aeg:

Enampakkumise toimumise koht:

Müüdava vara andmed (sh kinnisasja müügi korral seda koormavad kolmandale isikule kuuluvad väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused ning kinnisasjal lasuvad pankrotimenetluse ajal tekkinud maksuvõlad):

Müüdava vara alghind:

Enampakkumise alguseks saabunud kirjalikud hinnapakkumised:

Ülepakkumised:

Enampakkumise tulemus

Ostja nimi:

Ostuhind:

Ostetud vara ülemineku alus:

Enampakkumisel ostetud vallasvara antakse ostjale üle pärast kogu ostuhinna tasumist (alus: «Täitemenetluse seadustiku» § 642 lg 1). Kui ostetud vara tuleb vormistada ostja nimele, toimub see enampakkumise akti ärakirja alusel (alus: «Täitemenetluse seadustiku» § 642 lg 2).

Enampakkumisel ostetud kinnisvara korral saadab pankrotihaldur kaks nädalat pärast enampakkumise päeva kinnistusametile enampakkumise akti ärakirja kinnisomandi ülemineku kohta kande tegemiseks kinnistusraamatusse (alus: «Täitemenetluse seadustiku» § 6443).

Avaldused ja märkused:

Pankrotivara enampakkumise akti vorm on kehtestatud justiitsministri 18. detsembri 2003. a määrusega nr 74.

Akti koostas pankrotihaldur:

Akti koostamise juures viibisid:

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json