Teksti suurus:

Kohtus riigi esindamist käsitlevate andmete loetelu ja andmete edastamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2005
Avaldamismärge:RT I 2003, 83, 563

Kohtus riigi esindamist käsitlevate andmete loetelu ja andmete edastamise kord

Vastu võetud 19.12.2003 nr 325

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354; 87, 505; 90, 520; 96, 563; 2003, 4, 22; 21, 122; 51, 349) § 441 lõike 9 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse tsiviilkohtumenetluses riigi kui menetlusosalise esindamist ja kriminaalmenetluses riigi kui tsiviilhageja või -kostja esindamist ning halduskohtumenetluses valitsusasutuse või valitsusasutuse hallatava riigiasutuse või selle ametniku esindamist käsitlevate andmete loetelu ja Justiitsministeeriumile andmete edastamise kord.

§ 2. Justiitsministeeriumile edastatavate andmete loetelu

(1) Ministeerium, maavalitsus või Riigikantselei esitab Justiitsministeeriumile käesoleva paragrahvi lõigetes 2, 3, 4 ja 5 nimetatud andmed, mis käsitlevad:
1) tsiviilkohtumenetlust, milles minister, maavanem või riigisekretär on riigi seaduslik esindaja;
2) kriminaalmenetlust, milles minister, maavanem või riigisekretär on riigi kui tsiviilhageja või -kostja seaduslik esindaja;
3) halduskohtumenetlust, milles minister, maavanem või riigisekretär või ministeerium, maavalitsus või Riigikantselei või nende ametnik on menetlusosaline;
4) halduskohtumenetlust, milles ministeeriumi, maavalitsuse või Riigikantselei valitsemisalas olev valitsusasutus või valitsusasutuse hallatav riigiasutus või nende ametnik on menetlusosaline.

(2) Lõikes 1 nimetatud asutus edastab elektroonilise andmebaasi kaudu järgmised andmed:
1) kohtuasja number;
2) asja menetleva kohtu nimetus;
3) kohtuasja sisu kirjeldus;
4) andmed, mis käsitlevad riigi, asutuse või ametniku menetlusseisundit;
5) halduskohtumenetluses osaleva asutuse nimetus või selle asutuse nimetus, kus menetlusosalisest ametnik töötab;
6) kui on kasutatud lepingulist esindajat, siis esindaja nimi või ärinimi;
7) lepingulisele esindajale makstava tunnitasu määr.

(3) Pärast kohtulahendi tegemist edastab lõikes 1 nimetatud asutus elektroonilise andmebaasi kaudu järgmised andmed:
1) lahendi tegemise kuupäev;
2) lahendi resolutsioon;
3) riigi või asutuse või ametniku kasuks või kahjuks väljamõistetud summa suurus;
4) lepingulisele esindajale makstud tasu suurus, kui esindajat on kasutatud;
5) märge kohtulahendi jõustumise või edasikaebeõiguse kasutamise kohta.

(4) Kui kohtulahend kõrgema astme kohtus vaidlustatakse, edastab lõikes 1 nimetatud asutus lõikes 3 loetletud andmed ka pärast seda, kui kõrgema astme kohus on teinud lahendi. Kui Riigikohus otsustab kassatsioon- või erikaebuse menetlusse võtmise, edastab asutus lõike 3 punktides 1 ja 2 nimetatud andmed.

(5) Kui lõikes 1 nimetatud asutus on kohtumenetlusse kaasatud avalikku huvi kaitsma õigustatud isikuna, edastab asutus üksnes lõikes 2 nimetatud andmed. Kui asutusel on lepinguline esindaja, edastab ta ka lõike 3 punktis 4 nimetatud andmed.

§ 3. Õigusabilepingu koopia esitamine

Kui ministeerium, maavalitsus või Riigikantselei kasutab § 2 lõikes 1 nimetatud kohtumenetluses lepingulist esindajat, esitab ta Justiitsministeeriumile õigusabilepingu koopia.

§ 4. Muude dokumentide koopiate esitamine

Justiitsministeeriumil on õigus ministeeriumilt, maavalitsuselt või Riigikantseleilt nõuda § 2 lõikes 1 nimetatud kohtumenetluses tehtud kohtulahendi ja lepingulise esindaja aruande koopia esitamist. Nõue täidetakse, kui lahend või aruanded ei sisalda riigisaladust.

§ 5. Andmete ja dokumentide edastamise kord

(1) Justiitsministeerium peab § 2 lõikes 1 nimetatud kohtumenetlusi käsitlevate andmete talletamiseks elektroonilist andmebaasi.

(2) Paragrahvi 2 lõigetes 2, 3, 4 ja 5 loetletud andmed edastatakse Justiitsministeeriumile elektroonilise andmebaasi sisestusväljade täitmise teel.

(3) Justiitsministeerium korraldab ministeeriumide, maavalitsuste ja Riigikantselei juurdepääsu andmebaasile.

(4) Paragrahvi 2 lõikes 2 loetletud andmed, mis käsitlevad menetlusse astumist, edastatakse kohe, kuid mitte hiljem kui 30 päeva pärast, arvates päevast, millal on saadud hagiavalduse või halduskohtule esitatud protesti menetlusse võtmise teade või hagiavaldus või kaebus.

(5) Paragrahvi 2 lõigetes 3 ja 4 loetletud andmed, mis käsitlevad kohtulahendit, edastatakse kohe, kuid mitte hiljem kui 30 päeva pärast, arvates päevast, millal kohtulahend on teatavaks tehtud.

(6) Paragrahvis 3 nimetatud õigusabilepingu koopia esitatakse 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal pooled on lepingule alla kirjutanud.

(7) Paragrahvis 4 nimetatud dokumentide koopiad esitatakse Justiitsministeeriumile 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal ministeerium on esitanud asjakohase kirjaliku nõude.

(8) Minister, maavanem või riigisekretär võib volitada halduskohtumenetluse andmeid edastama ka oma valitsemisalas oleva valitsusasutuse või selle hallatava riigiasutuse, kes on halduskohtumenetluse osaline.

§ 6. Kohtus riigi esindamist käsitlev justiitsministri analüüs

Justiitsminister esitab ministeeriumidelt, maavalitsustelt ja Riigikantseleilt saadud andmete põhjal iga aasta 1. märtsiks Vabariigi Valitsusele eelmise kalendriaasta kohtuvaidluste analüüsi, milles esitatakse järgmine teave:
1) paragrahvi 2 lõike 1 punktides 1–4 loetletud kohtuasjade statistiline ülevaade;
2) lepinguliste esindajate kasutamisega kaasnenud kulutuste andmed;
3) hinnang selle kohta, kas kohtus esindamine ja õigusabilepingud on nõuetekohased;
4) põhjused, miks on kohus teinud otsuse riigi, asutuse või ametniku kahjuks, ning sellest tulenevalt vaidluste vähendamiseks kavandatavad meetmed.

§ 7. Määruse kehtetuks tunnistamine

Vabariigi Valitsuse 13. septembri 2000. a määrus nr 298 «Andmete loetelu kohtus riigi esindamise kohta tsiviil-, haldus- ja kriminaalasjades ning andmete edastamise kord» (RT I 2000, 74, 463) tunnistatakse kehtetuks.

§ 8. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2004. a.

Peaminister Juhan PARTS

Justiitsminister Ken-Marti VAHER

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json