Teksti suurus:

Kohtus riigi lepingulise esindamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.09.2008
Avaldamismärge:RT I 2003, 83, 564

Kohtus riigi lepingulise esindamise kord

Vastu võetud 19.12.2003 nr 326

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354; 87, 505; 90, 520; 96, 563; 2003, 4, 22; 21, 122; 51, 349) § 441 lõike 7 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse tsiviilkohtumenetluses riigi kui menetlusosalise esindamise ja kriminaalmenetluses riigi kui tsiviilhageja või -kostja esindamise ning halduskohtumenetluses valitsusasutuse või valitsusasutuse hallatava riigiasutuse või selle ametniku esindamise kord.

§ 2. Riigi lepinguline esindaja

Riigi lepinguline esindaja käesoleva määruse tähenduses on isik, kes õigusabilepingu alusel esindab Eesti Vabariiki tsiviilkohtumenetluses kui menetlusosalist või kriminaalmenetluses kui tsiviilhagejat või -kostjat või halduskohtumenetluses valitsusasutust või valitsusasutuse hallatavat riigiasutust või selle ametnikku kui menetlusosalist.

§ 3. Riigile õigusabi osutajate nimekiri

(1) Justiitsministeerium korraldab justiitsministri kehtestatud korra kohaselt igal teisel aastal hiljemalt oktoobrikuus avaliku konkursi riigile õigusabi osutamiseks järgmisel kahel kalendriaastal. Konkursitingimused avaldatakse ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

(2) Justiitsminister kinnitab õigusabi osutajate nimekirja avaliku konkursi tulemuste põhjal.

(3) Justiitsminister teeb kinnitatud nimekirja teatavaks ministeeriumidele, maavalitsustele ja Riigikantseleile ning avaldab selle Justiitsministeeriumi veebilehel.

§ 4. Riigi lepingulise esindaja valimine

(1) Riigi lepingulise esindaja kasutamise ning § 3 lõikes 2 nimetatud nimekirja kantud isikute hulgast riigi lepingulise esindaja valimise otsustab kohtuvaidluse keerukusest lähtudes:
1) minister, maavanem või riigisekretär, kes on tsiviilkohtumenetluses riigi kui menetlusosalise seaduslik esindaja või kriminaalmenetluses riigi kui tsiviilhageja või -kostja seaduslik esindaja, või ministri, maavanema või riigisekretäri volitatud isik;
2) halduskohtumenetluses osaleva valitsusasutuse või valitsusasutuse hallatava riigiasutuse juht või selle asutuse juht, kus töötab halduskohtumenetluses osalev ametnik.

(2) Kaalukal põhjusel võib riigi lepinguliseks esindajaks valida isiku, keda ei ole riigile õigusabi osutajate nimekirja kantud.

(3) Pärast õigusabi osutajate uue nimekirja kinnitamist võib esindamine jätkuda varasema volikirja ja õigusabilepingu alusel kuni nende kehtivuse lõppemiseni.

§ 5. Volikiri ja õigusabileping

(1) Riigi lepinguline esindaja osutab õigusabi volikirja ja õigusabilepingu alusel.

(2) Tsiviilkohtumenetluses riigi kui menetlusosalise esindamiseks või kriminaalmenetluses riigi kui tsiviilhageja või -kostja esindamiseks annab volikirja minister, maavanem või riigisekretär riigi seadusliku esindajana või temalt selleks üldvolituse saanud isik.

(3) Halduskohtumenetluses valitsusasutuse või valitsusasutuse hallatava riigiasutuse või selle ametniku esindamiseks annab volikirja menetluses osaleva asutuse juht.

(4) Tsiviilkohtumenetluses riigi kui menetlusosalise või kriminaalmenetluses riigi kui tsiviilhageja või -kostja esindamiseks sõlmib riigi lepingulise esindajaga õigusabilepingu riigi seaduslik esindaja või ministeeriumi, maavalitsuse või Riigikantselei ametnik, kes on pädev lepingut sõlmima.

(5) Halduskohtumenetluses sõlmib riigi lepingulise esindajaga õigusabilepingu menetluses osaleva asutuse juht või muu isik, kes on pädev sõlmima lepinguid selle asutuse nimel.

§ 6. Riigi lepingulise esindaja aruandekohustus

(1) Lepinguline esindaja esitab volitajale menetluse kohta kirjaliku vahearuande kohtuistungile järgnevast tööpäevast arvates viie tööpäeva jooksul.

(2) Lepinguline esindaja esitab volitajale kohtulahendi kohe pärast kohtulahendi teatavaks tegemist. Kohtulahendi vaidlustamise otstarbekuse kohta esitab lepinguline esindaja oma seisukoha kohtulahendi kuulutamisele järgnevast tööpäevast arvates viie tööpäeva jooksul.

(3) Lepinguline esindaja esitab volitajale kirjaliku lõpparuande kohtuotsuse jõustumisest arvates kümne tööpäeva jooksul.

§ 7. Õigusabi rahastamine

Riigi lepingulise esindaja kasutamist rahastatakse summadest, mis on selleks ette nähtud ministeeriumi, maavalitsuse või Riigikantselei kui riigi seadusliku esindaja eelarves, halduskohtumenetluses osaleva valitsusasutuse või valitsusasutuse hallatava riigiasutuse eelarves või selle asutuse eelarves, kus menetlusosalisest ametnik töötab.

§ 8. Määruse kehtetuks tunnistamine

Vabariigi Valitsuse 13. septembri 2000. a määrus nr 297 «Riigi lepingulise esindamise kord kohtus tsiviil-, haldus- ja kriminaalasjades» (RT I 2000, 74, 462; 85, 538) tunnistatakse kehtetuks.

§ 9. Rakendussäte

Määruse jõustumise ajal kehtiv esindamisvolitus või õigusabileping kehtib kuni volituse või õigusabilepingu kehtivuse lõppemiseni.

§ 10. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2004. a.

Peaminister Juhan PARTS

Justiitsminister Ken-Marti VAHER

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json