Teksti suurus:

Riikliku hooneregistri tegevuse lõpetamisega seonduvate Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2004
Avaldamismärge:RT I 2003, 83, 569

Riikliku hooneregistri tegevuse lõpetamisega seonduvate Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Vastu võetud 19.12.2003 nr 333

Määrus kehtestatakse tulenevalt «Ehitusseaduse» (RT I 2002, 47, 297; 99, 579; 2003, 25, 153) § 75 lõikest 2 ja kooskõlas § 76 lõikega 2.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 28. augusti 1991. a määrusega nr 161 ««Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise avalduste esitamise ja läbivaatamise ning tõendite esitamise ja hindamise korra» kinnitamise kohta» kinnitatud «Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise avalduste esitamise ja läbivaatamise ning tõendite esitamise ja hindamise korra» (RT 1991, 28, 335; 1992, 2, 33; 3, 54; 1993, 7, 106; RT I 1995, 5, 44; 32, 393; 1997, 63, 1090; 1998, 14, 224; 118–120, 1898; 2000, 11, 67) lisas 3 asendatakse sõnad «kinnisvara- ja hooneregistritega» sõnaga «registritega».

§ 2. Vabariigi Valitsuse 1. juuli 1993. a määrusega nr 198 «Eluruumide erastamise korraldamine» kinnitatud «Eluruumide erastamise korda» (RT I 1993, 46, 641; 78, 1140; 1994, 37, 573; 42, 682; 57, 973; 1995, 15, 185; 37, 479; 43, 664; 85, 1472; 1997, 73, 1209; 1999, 78, 721; 79, 734; 98, 873; 2001, 18, 89; 2002, 78, 464) muudetakse järgmiselt:

1) punktides 71–73 ja 76 asendatakse sõna «hooneregister» mis tahes käändes sõnadega «riiklik ehitisregister» vastavas käändes;

2) punkti 74 lõikes 3 asendatakse lause «Järelevalvemenetluse algatamisel informeerib maavanem või majandusminister kohustatud subjekti ja ehitise asukohajärgset hooneregistrit.» lausega «Järelevalvemenetluse algatamisel informeerib maavanem või majandus- ja kommunikatsiooniminister kohustatud subjekti.» ja lõikes 5 asendatakse sõnad «ehitise asukohajärgses hooneregistris» sõnadega «riiklikus ehitisregistris»;

3) punktides 8 ja 24 asendatakse sõnad «asukohajärgses riiklikus hooneregistris» sõnadega «riiklikus ehitisregistris»;

4) punkt 33 sõnastatakse järgmiselt:

« 33. Korteriomandi seadmiseks vajaliku dokumendi (ehitise ehitusprojekti või ehitise mõõdistusprojekti või muu ehitist tehniliselt piisavalt iseloomustava plaani) alusel esitatakse andmed riiklikusse ehitisregistrisse, kusjuures vajadusel võib kohalik omavalitsus väljastada riikliku ehitisregistri andmete kinnitatud väljavõtteid. Eluruumide erastamise kohustatud subjekt märgib ehitise ehitusprojektile või ehitise mõõdistusprojektile või ehitise plaanile andmed eluruumide ja mitteeluruumide, reaalosade ja mõtteliste osade suuruse ja paiknemise kohta. Korteriomandi eseme reaalosaks olevad ruumid tähistatakse ehitise ehitusprojektil, ehitise mõõdistusprojektil või ehitise plaanil ühe ja sama korterinumbriga.»;

5) punktist 43 jäetakse välja sõnad «ning hooneregistri»;

6) punktis 45 asendatakse sõnad «ehitise inventariseerimise plaanile» sõnadega «ehitise ehitusprojektile või ehitise mõõdistusprojektile või muule ehitist tehniliselt piisavalt iseloomustavale plaanile» ning sõna «hooneregistris» asendatakse sõnadega «riiklikus ehitisregistris» ja sõnad «hooneregistri tõendi reaalosade registreerimise kohta» asendatakse sõnadega «riikliku ehitisregistri andmete väljavõtte»;

7) Vabariigi Valitsuse 1. juuli 1993. a määrusega nr 198 «Eluruumide erastamise korraldamine» kinnitatud «Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi 17. juuli 1990. a otsusega «Privatiseerimisprotsessi korraldamise esmajärgulistest abinõudest» peatatud elamute ostu-müügitehingute lõpliku vormistamise korra» punktis 4 asendatakse sõna «hooneregister» mis tahes käändes sõnadega «riiklik ehitisregister» vastavas käändes.

§ 3. Vabariigi Valitsuse 1. augusti 1995. a määrusega nr 284 «Riigivara registri põhimääruse ja riigivara registrisse andmete esitamise, kannete muutmise või kustutamise, andmete väljastamise ja riigivara registrist väljaarvamise ajutise korra kinnitamine» kinnitatud «Riigivara registri põhimääruse» (RT I 1995, 65, 1090; 2002, 28, 171) lisas, mis reguleerib riigivara registri andmekoosseisu, asendatakse sõna «hooneregister» sõnadega «riiklik ehitisregister» ja sõna «ehitusregister» sõnadega «riiklik ehitisregister».

§ 4. Vabariigi Valitsuse 18. juuni 1996. a määrusega nr 175 «Mitteeluruumide erastamise korra kinnitamine» kinnitatud «Mitteeluruumide erastamise korra» (RT I 1996, 47, 916; 80, 1438; 1997, 73, 1209; 1998, 17, 273; 1999, 67, 661; 98, 873; 2001, 18, 90; 2002, 69, 419) punktis 27 asendatakse sõnad «asukohajärgses hooneregistris» sõnadega «riiklikus ehitisregistris».

§ 5. Vabariigi Valitsuse 8. augusti 1996. a määrusega nr 211 «Peremehetu ehitise hõivamise korra kinnitamine» kinnitatud «Peremehetu ehitise hõivamise korda» (RT I 1996, 60/61, 1114; 1998, 110, 1820; 1999, 98, 873) muudetakse järgmiselt:

1) punktis 7 asendatakse sõnad «hooneregistri, ehitusregistri» «sõnadega «riikliku ehitisregistri»;

2) punktis 14 asendatakse sõna «hooneregistrisse» sõnadega «riiklikusse ehitisregistrisse».

§ 6. Vabariigi Valitsuse 6. novembri 1996. a määrusega nr 269 «Maa munitsipaalomandisse andmise korra kinnitamine» kinnitatud «Maa munitsipaalomandisse andmise korra» (RT I 1996, 78, 1386; 1999, 98, 873; 2000, 15, 102) punktis 15 asendatakse sõnad «hooneregistri õiend» sõnadega «riikliku ehitisregistri andmete kinnitatud väljavõte».

§ 7. Vabariigi Valitsuse 6. novembri 1996. a määrusega nr 267 «Maa ostueesõigusega erastamise korra kinnitamine» kinnitatud «Maa ostueesõigusega erastamise korra» (RT I 1996, 77, 1372; 2000, 31, 182; 2001, 84, 506) punkti 11 alapunkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) ehitise omandiõigust tõendavad dokumendid;».

§ 8. Vabariigi Valitsuse 8. novembri 1996. a määrusega nr 276 «Riigimaale hoonestusõiguse seadmise korra kinnitamine» kinnitatud «Riigimaale hoonestusõiguse seadmise korra» (RT I 1996, 79, 1404; 1999, 98, 873) punkti 10 alapunktist 1 jäetakse välja sõnad «hooneregistri teatis».

§ 9. Vabariigi Valitsuse 10. märtsi 1999. a määrusega nr 86 «Riigi omandis oleva vara munitsipaliseerimise tingimuste ja korra kinnitamine» kinnitatud «Riigi omandis oleva vara munitsipaliseerimise tingimuste ja korra» (RT I 1999, 30, 416; 2001, 84, 506):

1) punkti 7 alapunktis 2 asendatakse sõnad «hooneregistri teatis» sõnadega «riikliku ehitisregistri andmete kinnitatud väljavõte»;

2) lisades 1 ja 2 asendatakse sõnad «hooneregistri õiend» sõnadega «riikliku ehitisregistri andmete kinnitatud väljavõte».

§ 10. Vabariigi Valitsuse 13. novembri 2001. a määrust nr 352 «Julgeolekuasutuste riigivara registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus» (RT I 2001, 91, 551) § 11 muudetakse järgmiselt:

1) punktides 1–3 asendatakse sõnad «hooneregistri registriandmete alusel» sõnadega «riikliku ehitisregistri andmete alusel»;

2) punktides 4 ja 6 asendatakse sõnad «ehitusregistri registriandmete alusel» sõnadega «riikliku ehitisregistri andmete alusel».

§ 11. Vabariigi Valitsuse 18. juuli 2002. a määrus nr 232 «Riikliku hooneregistri pidamise põhimäärus» (RT I 2002, 65, 398; 2003, 41, 283) tunnistatakse kehtetuks.

§ 12. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2004. a.

Peaminister Juhan PARTS

Majandus-
ja kommunikatsiooniminister Meelis ATONEN

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json