Teksti suurus:

Keeleseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2004
Avaldamismärge:RT I 2003, 82, 551

Keeleseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 10.12.2003

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 19. detsembri 2003. a otsusega nr 495

§ 1. Keeleseaduses (RT I 1995, 23, 334; 1996, 37, 739; 40, 773; 1997, 69, 1110; 1998, 98/99, 1618; 1999, 1, 1; 16, 275; 2000, 51, 326; 2001, 58, 354; 65, 375; 93, 565; 2002, 9, 47; 53, 337; 63, 387; 90, 521) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 281 tunnistatakse kehtetuks;

2) seadust täiendatakse §-ga 282 järgmises sõnastuses:

« § 282. Tööalase eesti keele oskuse kategooriad

(1) Tööalase eesti keele oskuse kategooriad loetakse käesoleva seaduse § 5 lõike 4 alusel kehtestatud kohustuslikele keeleoskustasemetele vastavateks järgmiselt:
1) kategooriad A, B ja C vastavad eesti keele oskuse algtasemele;
2) kategooria D vastab eesti keele oskuse kesktasemele;
3) kategooriad E ja F vastavad eesti keele oskuse kõrgtasemele.

(2) Tööalase eesti keele oskuse kategooriaid ei kohaldata kodakondsuse taotleja eesti keele oskuse tõendamiseks.»

§ 2. Käesolev seadus jõustub 2004. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json