Teksti suurus:

Lasva vallavara valdamise, kasutamise ja käsutamise korra kinnitamine

Väljaandja:Lasva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2000, 89, 1275

Lasva vallavara valdamise, kasutamise ja käsutamise korra kinnitamine

Vastu võetud 27.11.1997 nr 11

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322) paragrahvi 22 punktist 6, Lasva Vallavolikogu määrab:

1. Kinnitada Lasva vallavara valdamise, kasutamise ja käsutamise kord (lisatud).

2. Määrus jõustub 10. detsembril 1997. a.

Volikogu esimees Väino KULJUS

Kinnitatud
Lasva Vallavolikogu 27. novembri 1997. a määrusega nr 11

LASVA VALLAVARA VALDAMISE, KASUTAMISE JA KÄSUTAMISE KORD

I. ÜLDSÄTTED

1. Korra eesmärk

1.1. Käesolev kord sätestab Lasva valla kui kohaliku omavalitsuse omandis oleva vara (edaspidi vallavara) valdamise, kasutamise ja käsutamise korra üldised alused, lähtudes asjaõigusseadusest (RT I 1993, 39, 590; 1999, 44, 509), kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, Eesti Vabariigi rendiseadusest (RT 1990, 12, 126; RT I 1995, 14, 169; 30, 380) ja teistest Eesti Vabariigi õigusaktidest.

1.2. Alused ei reguleeri valla eelarve täitmise küsimusi.

2. Vallavara mõiste

2.1. Vallavara käesoleva korra tähenduses on Lasva valla (edaspidi vald) omandis olev kinnis- ja vallasvara.

2.2. Vallavara on samuti valla kasuks seatud servituudid, reaalkoormised, hoonestusõigus, ostueesõigus ning teised valla varalised õigused ja kohustused.

2.3. Vallavara kasutamisest ja käsutamisest saadud tulu kuulub vallale.

2.4. Tervikvara on asjade kogum, millest osa eraldamise korral muutub ülejäänud osa sihipärane kasutamine võimatuks või oluliselt raskendatuks.

2.5. Tervikvarast osa eraldamine ning lahutatud asja eraldi käsutamine on lubatud ainult vallavolikogu otsusega.

3. Vallavara omandamine

3.1. Vallavara omandatakse elanike huvides.

3.2. Vallavara omandamise tasu eest otsustab:
3.2.1. vallavolikogu, kui omandatava vara hind ületab 100 000 krooni või omandatakse kinnisvara;
3.2.2. vallavalitsus, kui vara hind ületab 15 000 krooni, kuid ei ületa 100 000 krooni;
3.2.3. vallavalitsuse struktuuriüksus või allasutuse juht tema käsutusse antud vahendite piires, kui vara hind ei ületa 15 000 krooni ja vallavara omandamine on vajalik nimetatud struktuuriüksuse või vallaasutuse korrapärase tegevuse tagamiseks.

3.3. Kinnisasja ostueesõiguse kasutamise otsustab vallavalitsuse ettepanekul vallavolikogu. Kinnisasja ostueesõiguse kasutamise ettepanekus peab olema näidatud selle kasutamise otstarve ja vajaliku raha allikas.

3.4. Vallavara omandamise, mille väärtus ületab eelarves ettenähtud vahendid, otsustab volikogu.

3.5. Pärandvara või kingi vastuvõtmise otsustab vallavolikogu, kui asjaga kaasnevad varalised õigused on ilmselt väiksemad kui sellega kaasnevad kohustused.

Pärandvara või kingi väärtuse hindamise viib läbi vallavalitsus. Pärandvara või kingi valdajaks jääb vald.

4. Vallavara arvestus

4.1. Vallavara arvestust korraldab vallavalitsus.

4.2. Vallavara arvestuse pidamise kohustus lasub kõigil vallavara valdajatel, kes peavad regulaarselt esitama nõutavad andmed nende valduses oleva vallavara kohta vallavalitsusele. Vallavalitsusel on õigus andmete õigsust kontrollida.

II. VALLAVARA VALDAMINE

5. Vallavara valduse mõiste ja valdaja

5.1. Valdus on tegelik võim asja üle, samuti servituudi teostamine.

5.2. Vallavara valdaja on:
– vallavolikogu;
– vallavalitsus;
– vallavalitsuse struktuuriüksus;
– vallaasutus;
– kolmas isik.

5.3. Vallavara valdaja võib olla kolmas isik kehtestatud korras sõlmitud rendi-, üüri-, hoiu-, pandi- või muu selletaolise lepingu alusel.

5.4. Vallavara valdaja on kohustatud tagama vallavara säilimise, korrashoiu ja sihipärase kasutamise.

6. Vallavara valduse jaotus ja selle muutumine

6.1. Vallavara valduse jaotuse kinnitab vallavolikogu vallavalitsuse ettepanekul punktis 5 nimetatud valdajate vahel vastavalt sellele, milline vara on vajalik nende ülesannete täitmiseks.

6.2. Kinnisasja valduse üleandmise ühelt käesoleva korra punktis 5.1 nimetatud valdajalt teisele otsustab iga kord vallavolikogu, vallasasja üleandmise aga vallavalitsus.

6.3. Vallavara üleandmisel koostavad üleandja ja vastuvõtja akti, milles märgitakse andmed vara koosseisu, seisukorra ja kasutusviisi kohta ning vara bilansiline maksumus.

7. Vallavara valdaja kohustused

7.1. Vallavara valdaja peab vara kohta raamatupidamisarvestust ning vastutab nende andmete õigsuse eest.

7.2. Vallavara valdaja on kohustatud tagama vallavara säilimise, korrashoiu ja sihipärase kasutamise.

8. Varaliste kohustuste võtmine vallavara valdajate poolt

8.1. Laenude ja muude varaliste kohustuste võtmise, mis ei ole seotud aasta eelarvega, otsustab vallavolikogu.

III. VALLAVARA KASUTAMINE

9. Vallavara kasutamise mõiste

9.1. Vallavara kasutus on munitsipaalomandisse kuuluva vara kasulike omaduste tarbimine, samuti valla kasuks seatud servituutide ja reaalkoormiste teostamine.

9.2. Vallavara kasutatakse:
9.2.1. valla üldisel otstarbel;
9.2.2. valla valitsemise otstarbel;
9.2.3. vallale tulu saamiseks.

10. Üldisel otstarbel kasutatav vallavara

10.1. Üldisel otstarbel kasutatav vallavara on avalikud asjad, mida iseloomustab kättesaadavus kõigile. Need on avalikud teed, pargid, väljakud, haljasalad, veekogud, rannad jne. Üldotstarbelise vallavara kasutamise tingimused kinnitab vallavolikogu.

10.2. Üldotstarbelise vallavara kasutamise piirangute seadmine ja selle kasutamise eesmärgi muutmine toimub vallavolikogu otsusel.

10.3. Vallavara hulka kuuluvat vara võib määrata üldotstarbel kasutamiseks vallavolikogu otsusel.

10.4. Vallavalitsus tagab teabe üldisel otstarbel kasutatava vallavara kohta ning selle kasutamise tingimuste ja piirangute avalikustatuse.

11. Valitsemise otstarbel kasutatav vallavara

11.1. Valitsemise otstarbel kasutatakse vallavara, mis on vajalik vallavolikogule, vallavalitsusele ning selle struktuuriüksusele põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmiseks.

11.2. Valitsemise otstarbel kasutatava vallavarana käsitletakse vallaasutuste valduses olevat vallavara, mis on vajalik vallaasutuste põhikirjaliste ülesannete täitmiseks.

11.3. Kui vallavara ei ole enam vaja valitsemise otstarbeks, on vallavara valdaja kohustatud sellest teatama vallavalitsusele. Sellise vara edasise saatuse otsustab vallavalitsus. Tervikvarana käsitatava vara ja kinnisvara kohta teeb otsuse vallavolikogu.

12. Tulu saamiseks kasutatav vara

12.1. Vallavara, mida ei kasutata üldisel otstarbel ja valitsemise otstarbel ega ole otsustatud võõrandada, kasutatakse tulu saamiseks.

12.2. Vallavara võõrandamine tulu saamise eesmärgil toimub vara käsutamist reguleerivate sätete alusel.

12.3. Vallavara rendile, üürile või kasutusvaldusse andmine toimub üldjuhul konkursi korras. Konkursi tingimused töötab välja vallavalitsus.

12.4. Vallavara kolmandate isikute kasutamisse andmise otsustab:
12.4.1. vallavolikogu, kui:
12.4.1.1. kasutusse antakse kinnisvara;
12.4.1.2. vallavara bilansiline maksumus ületab 50 000 krooni;
12.4.1.3. vallavara antakse kolmandatele isikutele tähtajaga üle viie aasta;
12.4.2. vallavalitsus, kui vallavara kasutusse andmist ei otsusta volikogu.

12.5. Vallavara kasutusse andmine tähtaega määramata võib aset leida juhul, kui on tõenäoline, et vallavara on vajalik vallale muuks otstarbeks või kui muul põhjusel on vaja jätta endale õigus leping oma äranägemisel lõpetada.

13. Vallavara antakse kasutada kolmandatele isikutele kas tasuta või tasu eest.

14. Vallavara tasuta kasutusse andmine

14.4. Vallavara tasuta kasutusse andmise otsustab vallavalitsus ning seda võib teha juhul, kui vara kasutajaks on:
14.4.1. hoolekandeasutus;
14.4.2. heategevuslik organisatsioon;
14.4.3. juriidiline isik, kui valla osalus ületab 2/3 põhikapitalist või vallale kuulub 2/3 aktsiate või osakutega määratud häältest;
14.4.4. sihtasutus (fond);
14.4.5. mittetulundusühing või -liit.

14.5. Vallavara võib tasuta kasutada anda ka ühiskondlike ürituste läbiviimiseks.

14.6. Otsustuskorras rendile või üürile annab vallavalitsus oma korraldusega:
14.6.1. kortereid või muid valla eluruume, arvestades eluruumide üürile andmiseks kehtestatud korda;
14.6.2. vara, mille bilansiline maksumus ei ületa 50 000 krooni;
14.6.3. üksikut asja, mille kasutamise tasu on kindlaks määratud kehtestatud tariifidega;
14.6.4. vallavara, mille suhtes või mille abil rentnik on kohustatud tegema teatud tööd või osutama teatud teenust ning selle töö tegemiseks või teenuse osutamiseks on vaja eriteadmisi;
14.6.5. vallavara, mille suhtes on eelnevalt korraldatud konkurss või enampakkumine, mis ei ole andnud soovituid tulemusi.

14.7. Vallavara rendile andmise viisi (konkurss, enampakkumine või otsustuskord), samuti rendilepingu tähtaja määrab:
14.7.1. vallavolikogu – kinnisasjade, vallasasjadeks olevate hoonete ja rajatiste tervikuna rendile andmisel ning muu vara rendile andmisel tähtajaga üle ühe aasta või tingimustega vara täielikuks või osaliseks väljaostmiseks rentniku poolt;
14.7.2. vallavalitsus – kõigi punktis 6.2.1 nimetamata rendilepingute puhul.

14.8. Vallavara enampakkumisega rendile andmise korra kehtestab vallavolikogu.

IV.VALLAVARA KÄSUTAMINE

15. Vallavara käsutamise mõiste

15.1. Käsutamine on vallavara omandiõiguse võõrandamine, samuti koormamine hoonestusõigusega, reaalservituudi, reaalkoormatise, ostueesõiguse või kinnispandiga.

15.2. Vallavara käsutamine on samuti omandiõiguse lõppemine seaduses sätestatud muudel alustel, nagu vara täielik hävimine jne.

16. Vallavara võõrandamine

16.1. Vallavara võib võõrandada, kui:
16.1.1. vallavara ei ole võimalik valitsemise otstarbel kasutada;
16.1.2. vallavara ei ole valitsemise otstarbel vajalik ning selle muul viisil vallavarana kasutamine ja käsutamine ilma võõrandamiseta ei ole võimalik, põhjendatud või on vallale kahjulik;
16.1.3. vallavara võõrandatakse isikule, kes vajab seda töö tegemiseks avalikes huvides ja nimetatud töö tegemine ilma vallavara omandamiseta ei ole võimalik;
16.1.4. vallavara on vajalik heategevuslikele ja avalikke huve teenindavatele organisatsioonidele nende ülesannete täitmiseks;
16.1.5. vallavara ei anna tulu;
16.1.6. vallavara on antud vallale üle erastamiskohustusega;
16.1.7. muudel seadusega või vallavolikogu poolt ettenähtud juhtudel.

16.2. Vallavara võõrandatakse:
16.2.1. otsustuskorras kas:
a) tasu eest;
b) alandatud hinna eest;
c) tasuta;
16.2.2. enampakkumise korras;
16.2.3. erastamiskorras.

16.3. Kinnisvara võõrandamise ja selle korra otsustab vallavolikogu.

16.4. Vallaasutusel on õigus vallavara võõrandada vallavalitsuse loal.

16.5. Vallavara võõrandamise ja selle võõrandamise viisi otsustab vallavolikogu, kui võõrandatava vara bilansiline maksumus on suurem kui 35 000 krooni. Teistel juhtudel otsustab vallavara võõrandamise vallavalitsus.

16.6. Vallavara alandatud hinnaga ja tasuta võõrandamine (kinkimine) on lubatud üksnes vallavolikogu igakordse otsuse alusel.

16.7. Vallavara enampakkumisega müügi korral määratakse enampakkumise tingimused, alghind, osavõtumaks, tagatisraha ning ostu-müügi tingimused.

Osavõtumaks ei tohi olla väiksem kui üks protsent, kuid mitte vähem kui 100 krooni ja tagatisraha väiksem kui viis protsenti alghinnast.

16.8. Vallavolikogu või -valitsus määrab enampakkumise läbiviijaks vähemalt kolmeliikmelise komisjoni. Komisjoni liikmed määratakse nimeliselt.

16.9. Enampakkumise läbiviimisest teatatakse vastava kuulutuse kaudu valla- ja maakonnalehes.

16.10. Enampakkumise tulemused kinnitab vastavalt kas vallavolikogu või -valitsus.

16.11. Vallavara võõrandamine otsustuskorras võib toimuda, kui:
16.11.1. võõrandatava vara bilansiline maksumus ei ületa 50 000 krooni ja võõrandatav vara ei kujuta endast tervikvarast eraldatud osa;
16.11.2. võõrandatavaks varaks on kaubad, mille hind on tariifidega määratud, enampakkumise korras võõrandamine ei andnud tulemusi;
16.11.3. vallavara võõrandatakse isikule, kes vajab seda töö tegemiseks avalikes huvides ja töö tegemine ilma vallavara omamata ei ole võimalik; vallavara on vajalik heategevuslikele ja avalikke huve teenindavatele organisatsioonidele nende ülesannete täitmiseks;
16.11.4. võõrandatavat vara kasutatakse pikaajalise rendilepingu (üle 10 aasta) alusel ja rendilepingu järgi on rentnikul vara väljaostu õigus.

16.12. Vallavara võõrandamine erastamise korras on valla omanduses oleva vara müük seaduses sätestatud õigustatud subjektidele.

16.13. Vallavara müügilepingud sõlmib vallavalitsus.

17. Vallavara koormamine

17.1. Vallavara koormamise otsustab vallavolikogu, kui koormatakse kinnisasja või panditakse valla omandis olevat vallasvara. Kõigil teistel juhtudel otsustab vallavara koormamise vallavalitsus.

17.2. Vallale kuuluvat kinnisvara ei ole lubatud pantida.

17.3. Vallale kuuluva maa koormamine hoonestusõigusega toimub ehitise olemasolu korral või ehitamisel.

18. Vallavara mahakandmine

18.1. Vallavara kuulub mahakandmisele, kui:
18.1.1. vara on muutunud kasutamiskõlbmatuks ning selle võõrandamine ei ole võimalik;
18.1.2. vara edasine kasutamine ei ole majanduslikult tasuv ning võõrandamine ei õnnestu;
18.1.3. ilmneb erinevus olemasoleva vallavara ja raamatupidamisandmete vahel, et selline puudujääk ei ole kõrvaldatav.

Viimatinimetatud mahakandmise aluse tekkimisel on vallavara valdaja kohustatud koostama akti, milles näidatakse mahakandmisele kuuluva vara täpne koosseis ja bilansiline maksumus ning meetmed, mis on tarvitusele võetud puudujäägi likvideerimiseks.

18.2. Vallavara mahakandmise otsustab vallavolikogu, kui vara bilansiline väärtus on suurem kui 40 000 krooni. Kuni 40 000 krooni väärtusega vallavara mahakandmise otsustab vallavalitsus.

19. Vallavara hulka kuuluvate nõuete esitamine

19.1. Nõuded võlgniku vastu esitab kohtulikus ja kohtuvälises korras vallavalitsus, vallaasutus.

19.2. Kui vallavara hulka kuuluv nõue osutub lootusetuks või nõude aluseks olevad dokumendid on puudulikud, võib nõude esitamisest või hagist loobumise otsustada vallavolikogu, kui nõude summa on suurem kui 40 000 krooni.

19.3. Vallavara valdajal on õigus sõlmida võlgnikega kokkuleppeid nõude vähendamiseks, kui see on konkreetseid asjaolusid arvestades põhjendatud ja vallale kasulik.

/otsingu_soovitused.json