Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Argentina Vabariigi valitsuse kokkulepe diplomaatiliste ja ametipasside kasutajate viisanõude kaotamise kohta

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.01.2004
Avaldamismärge:RT II 2004, 1, 2

Eesti Vabariigi valitsuse ja Argentina Vabariigi valitsuse kokkulepe diplomaatiliste ja ametipasside kasutajate viisanõude kaotamise kohta

(õ) 5.04.10 16:30

Vabariigi Valitsuse 4.12.2003 korraldus nr 777-k lepingu eelnõu heakskiitmise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 

Koostatud 8. detsembril 2003. a Tallinnas, jõustunud 8. jaanuaril 2004. a


Eesti Vabariigi valitsus ja Argentina Vabariigi valitsus, edaspidi «lepingupooled», soovides kaasa aidata kahe riigi sõbralike suhete ning koostöö arendamisele,

on kokku leppinud järgmises.

Artikkel 1

Argentina Vabariigi kodanikud, kellel on kehtiv diplomaatiline või ametipass, võivad siseneda ilma viisata Eesti Vabariigi territooriumile ning viibida seal kuni üheksakümmend (90) päeva.

Eesti Vabariigi kodanikud, kellel on kehtiv diplomaatiline pass, võivad siseneda ilma viisata Argentina Vabariigi territooriumile ning viibida seal kuni üheksakümmend (90) päeva.

Artikkel 2

Eesti Vabariigi kodanikud ja Argentina Vabariigi kodanikud, kellel on diplomaatiline või ametipass ja kes sisenevad teise lepingupoole territooriumile diplomaatiliste või konsulaarülesannete täitmiseks oma riigi diplomaatilises esinduses või konsulaarasutuses või kes on määratud teise riigi territooriumil asuva rahvusvahelise organisatsiooni juurde, samuti nende perekonnaliikmed, kellel on diplomaatiline või ametipass, võivad siseneda teise poole territooriumile ilma viisata ning viibida seal kuni üheksakümmend (90) päeva.

Eesti Vabariigis asuva Argentina Vabariigi esinduse või Argentina Vabariigis asuva Eesti Vabariigi esinduse või muu samaväärse esinduse taotlusel võib nimetatud ajavahemikku pikendada asukohariigi seaduse kohaselt kuni ülesanded on täidetud.

Artikkel 3

Viisanõude kaotamise kokkulepe ei vabasta diplomaatilise esinduse või konsulaarasutuse töötajaid ja nende perekonnaliikmeid akrediteerimisest asukohariigis, mis on ette nähtud diplomaatiliste suhete Viini konventsiooni artikliga 10, konsulaarsuhete Viini konventsiooni artikliga 11 ning teiste rahvusvaheliste konventsioonidega.

Artikkel 4

Viisanõude kaotamise kokkulepe ei vabasta artiklites 1 ja 2 nimetatud passikasutajaid õigusaktide täitmisest, mis käsitlevad teise riiki sisenemist, riigis viibimist ja sealt lahkumist.

Artikkel 5

Kokkulepe ei piira kummagi lepingupoole pädevate asutuste õigust mitte lubada riiki siseneda ja seal viibida isikutel, keda peetakse ebasoovitavaks.

Artikkel 6

Lepingupooled võivad kokkulepet täielikult või osaliselt mitte rakendada julgeoleku, tervise või avaliku korra huvides.

Selliste meetmete võtmisest ja nende peatamisest teatatakse diplomaatiliste kanalite kaudu viivitamatult teisele lepingupoolele ning need jõustuvad kahe (2) päeva möödudes teatamisest.

Artikkel 7

Lepingupooled vahetavad kokkuleppes nimetatud diplomaatiliste ja ametipasside näidised diplomaatiliste kanalite kaudu hiljemalt kolmkümmend (30) päeva enne kokkuleppe jõustumist.

Kui lepingupool võtab kasutusele uue passi või muudab neid, mille näidised edastati, teatatakse sellest diplomaatiliste kanalite kaudu hiljemalt kolmkümmend (30) päeva enne uue passi või muudatuste jõustumist, lisades uue dokumendi näidise.

Artikkel 8

Kokkulepe jõustub kolmekümne (30) päeva möödudes selle allkirjastamisest ning kehtib määramata aja.

Artikkel 9

Kumbki lepingupool võib kokkuleppest taganeda, teatades sellest diplomaatiliste kanalite kaudu, leping kehtib sellisest teatamisest arvates veel üheksakümmend (90) päeva.

Koostatud 8. detsembril 2003. aastal Tallinnas kahes originaaleksemplaris eesti, hispaania ja inglise keeles, mis kõik on võrdselt autentsed. Erineva tõlgendamise korral võetakse aluseks ingliskeelne tekst.

 

Eesti Vabariigi valitsuse nimel Argentina Vabariigi valitsuse nimel
Priit KOLBRE Alfredo CORTI

 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA AND THE GOVERNMENT OF THE ARGENTINE REPUBLIC ON VISA REQUIREMENT SUPPRESSION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND OFFICIAL PASSPORTS

The Government of the Republic of Estonia and the Government of the Argentine Republic, hereinafter referred to as “the Parties”, desirous to further contribute to the strengthening of the friendly relations between both States and to the development of reciprocal cooperation, have agreed as follows:

Article 1

Nationals of the Argentine Republic holders of valid diplomatic or official passports may enter the Republic of Estonia and stay for a maximum of ninety (90) days without a visa.

Nationals of the Republic of Estonia holders of valid diplomatic passports may enter the Argentine Republic and stay for a maximum of ninety (90) days without a visa.

Article 2

Nationals of the Republic of Estonia and nationals of the Argentine Republic holders of diplomatic or official passports entering the respective territories of the Parties to carry out diplomatic or consular duties in their respective diplomatic missions or consular offices, and holders of such passports who are nationals of the Argentine Republic or the Republic of Estonia assigned to international organizations in the territory of the other country as well as the members of their respective families holders of diplomatic or official passports may enter and stay in the territory of the host country without a visa for a maximum of ninety (90) days.

At the request of the Mission of the Argentine Republic in the Republic of Estonia or the Mission of the Republic of Estonia in the Argentine Republic or their concurrent missions, such period may be extended up to the end of their respective duties in accordance with the internal legislation of the host country.

Article 3

The visa requirement exemption agreed upon under this Agreement does not exempt the respective accreditation before the host state of the members of the corresponding diplomatic mission or consular office and their families, provided for in Article 10 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations and in Article 11 of the Vienna Convention on Consular Relations or in other international conventions.

Article 4

The suppression of the visa requirement established in this Agreement does not exempt holders of such passports mentioned in Articles 1 and 2, to observe the laws and rules in force related to the entry into, stay and departure from the respective countries.

Article 5

This Agreement does not affect the right of the competent authorities of any of the Parties to deny the entry into or stay in their territories to those persons considered undesirable.

Article 6

The Parties may totally or partially suspend the enforcement of this Agreement due to security reasons, health or public order preservation.

The adoption and termination of such measures shall be immediately notified to the other Party through diplomatic channels and shall enter into force two (2) days after the date of such notification

Article 7

The Parties shall exchange samples of the diplomatic and official passports mentioned in this Agreement through diplomatic channels not later than thirty (30) days before the entry into force of the present Agreement.

Whenever any of the Parties issues a new passport or modifies those already exchanged, such modifications shall be notified through diplomatic channels not later than thirty (30) days before the date the new passports or modifications enter into force, enclosing a sample of the new document.

Article 8

This Agreement shall enter into force thirty (30) days after the date of its signature and shall be in force for an indefinite period.

Article 9

The present Agreement may be denounced by any of the Parties by giving prior notice through diplomatic channels and shall remain valid ninety (90) days following the date of such notice.

Done in Tallinn, on the 8th of December, 2003, in two originals in the Estonian, Spanish and English languages, being both equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

 

For the Government of the Republic of Estonia For the Government of the Argentine Republic
Priit KOLBRE Alfredo CORTI

 

Õiend
Metaandmetes parandatud akti andja: Vabariigi Valitsus.

/otsingu_soovitused.json