Teksti suurus:

Maksuameti ja Tolliameti ühendamisega seonduv Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2004
Avaldamismärge:RT I 2003, 88, 590

Maksuameti ja Tolliameti ühendamisega seonduv Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 17.12.2003

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 23. detsembri 2003. a otsusega nr 509

§ 1. Vabariigi Valitsuse seaduse muutmine

Vabariigi Valitsuse seaduses (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354; 87, 505; 90, 520; 96, 563; 2003, 4, 22; 21, 122; 51, 349) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 65 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) Maksu- ja Tolliamet;»;

2) paragrahvi 65 lõike 2 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 73 senine tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Ameti või inspektsiooni peadirektoril on kõik avaliku teenistuse seaduses sätestatud ametisse nimetamise õigust omava isiku õigused.»

§ 2. Kriminaalmenetluse koodeksi muutmine

Kriminaalmenetluse koodeksis (ENSV ÜT 1961, 1, 4 ja lisa; 2002, 85, 503; 82, 480; 2003, 13, 67; 26, 156; 27, 166) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 104 punktis 7 ning § 1671 lõikes 1 asendatakse sõna «Maksuamet» sõnadega «Maksu- ja Tolliamet» vastavas käändes;

2) paragrahvi 104 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 105 lõike 3 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 105 lõike 3 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) Maksu- ja Tolliameti ametnik – tollieeskirjade rikkumise asjades ning karistusseadustiku §-des 386, 389 ja 390 nimetatud ning teistes kuritegudes, kui need on toime pandud seoses maksukohustuse rikkumisega või maksude arvel tulu saamisega;».

§ 3. Väärteomenetluse seadustiku muutmine

Väärteomenetluse seadustikus (RT I 2002, 50, 313; 110, 654; 2003, 26, 156) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 45 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) politsei- või piirivalveametnik või Maksu- ja Tolliameti ametnik;»;

2) paragrahvi 52 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Karistusseadustiku §-s 276 ettenähtud väärtegude kohtuvälised menetlejad on Politseiamet, politseiprefektuur, Keskkriminaalpolitsei, Julgestuspolitsei, Kaitsepolitseiamet, Piirivalveamet, Maksu- ja Tolliamet, Päästeamet ja Keskkonnainspektsioon.»;

3) paragrahvi 52 lõikes 6 asendatakse sõna «Tolliamet» sõnadega «Maksu- ja Tolliamet».

§ 4. Kriminaalmenetluse seadustiku muutmine

Kriminaalmenetluse seadustikus (RT I 2003, 27, 166) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 31 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Uurimisasutused on oma pädevuse piires Politseiamet, Keskkriminaalpolitsei, Kaitsepolitseiamet, Maksu- ja Tolliamet, Piirivalveamet, Konkurentsiamet ja Kaitsejõudude Peastaap. Loetletud asutused täidavad uurimisasutuse ülesandeid vahetult või nende hallatavate või kohalike asutuste kaudu.»;

2) paragrahvi 112 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Jälitustoiminguga koguvad tõendeid Politseiamet ja Kaitsepolitseiamet omal algatusel või muu uurimisasutuse taotlusel. Politseiamet kogub jälitustoiminguga tõendeid vahetult või tema hallatavate asutuste kaudu. Käesoleva seadustiku §-des 115 ja 117 nimetatud jälitustoimingutega koguvad tõendeid ka Maksu- ja Tolliamet ning Piirivalveamet.»;

3) paragrahvi 212 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) Maksu- ja Tolliamet maksualases ja tollieeskirjade rikkumise kuriteos;»;

4) paragrahvi 212 lõike 2 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 220 lõikes 1 asendatakse sõna «Maksuametilt» sõnadega «Maksu- ja Tolliametilt»;

6) paragrahvi 435 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Seaduses sätestatud ulatuses on rahvusvaheliseks kriminaalmenetlusalaseks koostööks pädevad õigusasutused kohus, prokuratuur, Politseiamet, Kaitsepolitseiamet, Keskkriminaalpolitsei, politseiprefektuur, Maksu- ja Tolliamet, Piirivalveamet, Konkurentsiamet ja Kaitsejõudude Peastaap.»

§ 5. Maksuameti ja Tolliameti ühendamise korraldamine

(1) Maksuamet ja Tolliamet korraldatakse ümber ning ühendatakse Maksu- ja Tolliametiks alates 2004. aasta 1. jaanuarist. Ametite ühendamisega seotud toimingud viib läbi rahandusminister.

(2) Maksuameti, tema kohalike asutuste ning Tolliameti valduses olev vara loetakse Maksu- ja Tolliametile üleantuks ning Maksu- ja Tolliameti poolt vastuvõetuks alates 2004. aasta 1. jaanuarist.

(3) Maksuameti ja tema kohalike asutuste ning Tolliameti teenistujate teenistuse jätkamisel Maksu- ja Tolliameti koosseisus ettenähtud ameti- või abiteenistuskohtadel või nende teenistus- või töösuhete lõpetamisel kohaldatakse vastavalt kas avaliku teenistuse seaduse (RT I 1995, 16, 228; 1999, 7, 12; 16, 271 ja 276; 2000, 25, 144 ja 145; 28, 167; 102, 672; 2001, 7, 17 ja 18; 17, 78; 42, 233; 47, 260; 2002, 21, 117; 62, 377; 110, 656; 2003, 4, 22; 13, 67 ja 69; 20, 116; 51, 349; 58, 387) § 115 lõikes 2 või Eesti Vabariigi töölepingu seaduse (RT 1992, 15/16, 241; 1993, 10, 150; 26, 441; 1995, 14, 170; 16, 228; 1996, 3, 57; 40, 773; 45, 850; 49, 953; 1997, 5/6, 32; 1998, 111, 1829; 1999, 16, 276; 60, 616; 2000, 25, 144; 51, 327; 57, 370; 102, 669; 2001, 17, 78; 42, 233; 53, 311; 2002, 61, 375; 62, 377; 110, 656 111, 663; 2003, 4, 22; 13, 69) §-s 6 sätestatut.

(4) Maksuameti ja tema kohalike asutuste ning Tolliameti teenistujad, kelle teenistusülesanded ja ametinimetus ametite ühendamise tõttu ei muutu või kelle ametinimetuse muutmisega ei muutu tööülesanded, jätkavad teenistust alates 2004. aasta 1. jaanuarist Maksu- ja Tolliameti koosseisus ning nende suhtes ei kohaldata avaliku teenistuse seaduse § 29 lõikes 1 sätestatud avaliku konkursi läbiviimise kohustust.

(5) Kõikides õigussuhetes, milles Eesti Vabariik on esindatud Maksuameti või tema kohalike asutuste või Tolliameti kaudu, loetakse alates 2004. aasta 1. jaanuarist Eesti Vabariigi esindajaks Maksu- ja Tolliamet.

(6) Õigusaktides sätestatud Maksuameti ja tema kohalike asutuste ning Tolliameti pädevust realiseerib alates 2004. aasta 1. jaanuarist Maksu- ja Tolliamet, kellele lähevad üle Maksuameti, tema kohalike asutuste ning Tolliameti õigused ja kohustused.

(7) Õigusaktides sätestatud Maksuameti peadirektori ja Tolliameti peadirektori pädevust realiseerib alates 2004. aasta 1. jaanuarist Maksu- ja Tolliameti peadirektor, kelle nimetab ametisse rahandusminister avaliku konkursi tulemuste põhjal. Avaliku konkursi tulemuste selgumiseni täidab peadirektori ülesandeid rahandusministri poolt nimetatud peadirektori kohusetäitja. Avalik konkurss Maksu- ja Tolliameti peadirektori ametikohale kuulutatakse välja kolme päeva jooksul pärast käesoleva seaduse jõustumist. Kui Maksuameti või Tolliameti peadirektori ametikohal vahetult enne ametite ühendamist olnud isik nimetatakse ametite ühendamise järel Maksu- ja Tolliameti peadirektori ametikohale, puudub nimetatud isikul õigus avaliku teenistuse seaduse § 131 lõikes 1 sätestatud koondamishüvitisele. Kui eelmises lauses nimetatud isik kandideerib Maksu- ja Tolliameti peadirektori ametikohale, makstakse avalikul konkursil mittevalituks osutunule koondamishüvitis välja viivitamatult pärast konkursi tulemuste teatavakstegemist.

(8) Kehtivates õigusaktides loetakse kuni õigusaktidesse vastava muudatuse sisseviimiseni sõnad «Maksuamet» ning «Tolliamet» asendatuks sõnadega «Maksu- ja Tolliamet» vastavas käändes.

§ 6. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub 2004. aasta 1. jaanuaril.

(2) Käesoleva seaduse § 4 jõustub 2004. aasta 1. juulil.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json