Teksti suurus:

Maksuameti ja Tolliameti ühendamisega seonduv seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2004
Avaldamismärge:RT I 2003, 88, 591

Maksuameti ja Tolliameti ühendamisega seonduv seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 17.12.2003

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 23. detsembri 2003. a otsusega nr 510

§ 1. Eesti Vabariigi töölepingu seaduse (RT 1992, 15/16, 241; RT I 1993, 10, 150; 26, 441; 1995, 14, 170; 16, 228; 1996, 3, 57; 40, 773; 45, 850; 49, 953; 1997, 5/6, 32; 1998, 111, 1829; 1999, 16, 276; 60, 616; 2000, 25, 144; 51, 327; 57, 370; 102, 669; 2001, 17, 78; 42, 233; 53, 311; 2002, 61, 375; 62, 377; 110, 656; 111, 663; 2003, 4, 22; 13, 69) § 22 punktis 1 asendatakse sõna «Maksuamet» sõnadega «Maksu- ja Tolliamet».

§ 2. Maamaksuseaduses (RT I 1993, 24, 428; 1996, 41, 797; 89, 1589; 1997, 82, 1398; 1999, 27, 381; 95, 840; 2000, 95, 612; 2001, 102, 666; 2002, 44, 284; 2003, 71, 472) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõikes 3, § 7 lõikes 2 ning §-s 9 asendatakse sõna «Maksuamet» sõnadega «Maksu- ja Tolliamet» vastavas käändes;

2) paragrahvi 5 lõigetes 3 ja 4 ning § 7 lõikes 4 asendatakse sõnad «Maksuameti kohalik asutus» sõnadega «Maksu- ja Tolliameti piirkondlik maksukeskus» vastavas käändes.

§ 3. Täitemenetluse seadustiku (RT I 1993, 49, 693; 2002, 83, 489; 110, 654; 2003, 13, 64; 20, 116; 23, 142 ja 146; 26, 156) § 1 lõike 1 punktis 19 asendatakse sõna «Maksuameti» sõnadega «Maksu- ja Tolliameti».

§ 4. Palgaseaduse (RT I 1994, 11, 154; 1995, 12, 120; 1999, 29, 397; 2000, 10, 59; 40, 248; 2001, 42, 233; 50, 287; 2002, 61, 375; 62, 377; 111, 662; RT III 2003, 2, 16) § 8 lõikes 31 asendatakse sõna «Maksuamet» sõnadega «Maksu- ja Tolliamet».

§ 5. Jälitustegevuse seaduses (RT I 1994, 16, 290; 1995, 15, 173; 1996, 49, 955; 1997, 81, 1361; 93, 1557; 1998, 47, 698; 50, 753; 51, 756; 61, 981; 98/99, 1575; 101, 1663; 1999, 16, 271; 31, 425; 93, 845; 2000, 35, 222; 40, 251; 102, 671; 2001, 3, 9; 7, 17; 58, 353; 2002, 56, 350; 61, 375) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 6) Maksu- ja Tolliamet;»;

2) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 7 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 19 lõige 41 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (41) Kaitseväe juhataja, Piirivalveameti peadirektor, Maksu- ja Tolliameti peadirektor ja vangla direktor esitavad läbi asjaomase ministri käesoleva paragrahvi 4. lõikes nimetatud Riigikogu komisjonile kirjaliku aruande nende poolt teostatud eritoimingute kohta vähemalt üks kord kolme kuu jooksul.»

§ 6. Riigipiiri seaduse (RT I 1994, 54, 902; 1997, 77, 1315; 1999, 25, 365; 2000, 86, 550; 2001, 23, 126; 2002, 58, 363; 63, 387; 90, 516; 102, 599; 2003, 23, 138; 26, 156; 51, 350) § 10 lõikes 3 asendatakse sõna «Tolliamet» sõnadega «Maksu- ja Tolliamet».

§ 7. Kohalike maksude seaduses (RT I 1994, 68, 1169; 1996, 49, 953; 1999, 16, 269; 101, 903; 2000, 33, 196; 81, 515; 2002, 44, 284; 110, 654) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Maksumäärus jõustub ning avalikustatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 24, 133; 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141) sätestatud korras. Vald või linn edastab maksumääruse elektroonilisel teel või elektroonilisel andmekandjal Maksu- ja Tolliametile. Maksumäärus avaldatakse Maksu- ja Tolliameti veebilehel.»;

2) paragrahvi 3 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Volikogu ning Maksu- ja Tolliamet võivad sõlmida halduslepingu, mille alusel Maksu- ja Tolliameti piirkondlik maksukeskus kohustub koguma müügimaksu.»

§ 8. Sotsiaalhoolekande seaduse (RT I 1995, 21, 323; 2001, 98, 617; 2002, 53, 336; 61, 375; 64, 393; 90, 521; 2003, 58, 388; 75, 498) § 30 lõikes 3 asendatakse sõnad «Maksuameti kohalikule asutusele» sõnadega «Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule maksukeskusele».

§ 9. Äriseadustikus (RT I 1995, 26–28, 355; 1998, 91–93, 1500; 1999, 10, 155; 23, 355; 24, 360; 57, 596; 102, 907; 2000, 29, 172; 49, 303; 55, 365; 57, 373; 2001, 34, 185; 56, 332 ja 336; 89, 532; 93, 565; 2002, 3, 6; 35, 214; 53, 336; 61, 375; 63, 387 ja 388; 96, 564; 102, 600; 110, 657; 2003, 4, 19; 13, 64; 18, 100) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõikes 2, § 59 lõikes 4 ja §-s 514 asendatakse sõna «Maksuamet» sõnadega «Maksu- ja Tolliamet» vastavas käändes;

2) paragrahvi 59 lõikes 4 asendatakse sõnad «Maksuameti kohaliku talituse» sõnadega «Maksu- ja Tolliameti piirkondliku maksukeskuse».

§ 10. Pakendiseaduse (RT I 1995, 47, 739; 1997, 53, 836; 2002, 53, 336; 61, 375; 63, 387) § 16 lõikes 2 asendatakse sõna «Tolliameti» sõnadega «Maksu- ja Tolliameti».

§ 11. Sihtasutuste seaduse (RT I 1995, 92, 1604; 1996, 42, 811; 1998, 36/37, 552; 59, 941; 1999, 10, 155; 2000, 55, 365; 2001, 56, 336; 93, 565; 2002, 53, 336) § 58 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Sihtasutust ei või registrist kustutada Maksu- ja Tolliameti kirjaliku nõusolekuta, välja arvatud siis, kui viimane on esitanud avalduse sihtasutuse registrist kustutamiseks. Maksu- ja Tolliamet ei või nõusolekust keelduda, kui tal ei ole sihtasutuse vastu nõudeid. Kui nõusolekut ei ole saadud 20 päeva jooksul pärast taotluse saatmist, loetakse Maksu- ja Tolliamet registrist kustutamisega nõus olevaks.»

§ 12. Ravimiseaduse (RT I 1996, 3, 56; 49, 954; 1997, 93, 1564; 1998, 36/37, 554; 1999, 58, 608; 2001, 53, 308; 2002, 18, 97; 53, 336; 62, 377; 63, 387; 82, 480; 2003, 26, 156) § 157 lõigetes 2 ja 4 asendatakse sõna «Tolliamet» sõnadega «Maksu- ja Tolliamet».

§ 13. Mittetulundusühingute seaduse (RT I 1996, 42, 811; 1998, 96, 1515; 1999, 10, 155; 23, 355; 67, 658; 2000, 55, 365; 88, 576; 2001, 56, 336; 93, 565; 2002, 53, 336) § 53 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Mittetulundusühingut ei või registrist kustutada ilma Maksu- ja Tolliameti kirjaliku nõusolekuta, välja arvatud siis, kui viimane on esitanud avalduse mittetulundusühingu registrist kustutamiseks. Maksu- ja Tolliamet ei või nõusolekust keelduda, kui tal ei ole nõudeid mittetulundusühingu vastu. Kui nõusolekut ei ole saadud 20 päeva jooksul pärast taotluse saatmist, loetakse Maksu- ja Tolliamet registrist kustutamisega nõus olevaks.»

§ 14. Pakendiaktsiisi seaduses (RT I 1997, 5/6, 31; 1999, 54, 583; 2000, 59, 381; 2001, 88, 531) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Eestis täidetud pakendilt ja taassisseveetud pakendilt makstakse aktsiis Maksu- ja Tolliameti pangakontole ja aktsiisideklaratsioon esitatakse Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule maksukeskusele maksustamisperioodile järgneva kuu 15. päevaks. Aktsiisideklaratsiooni vormi kehtestab rahandusminister.»;

2) paragrahv 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 10. Tõendi esitamine

Aktsiisimaksja esitab Maksu- ja Tolliametile tõendi pakendi importimise, Eestis täidetud pakendi või taassisseveetud pakendi kohta.»;

3) paragrahvi 12 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Aktsiisi arvutamise õigsust ja maksmise tähtajalisust kontrollib Maksu- ja Tolliamet.»;

4) paragrahvi 12 lõikes 2 asendatakse sõnad «kohaldavad riiklike maksude maksuhaldurid» sõnadega «kohaldab riiklike maksude maksuhaldur»;

5) paragrahvi 13 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõnad «Maksuameti või Tolliameti» sõnadega «Maksu- ja Tolliameti» ja lõikes 3 sõna «Tolliamet» sõnadega «Maksu- ja Tolliamet».

§ 15. Investeerimisfondide seaduse (RT I 1997, 34, 535; 1998, 61, 979; 2000, 10, 55; 57, 373; 2001, 48, 268; 79, 480; 89, 532; 93, 565; 2002, 23, 131; 53, 336; 63, 387; 102, 600; 105, 612; 2003, 23, 133; 51, 355) § 21 lõike 1 punktis 4 ning § 23 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõnad «Maksuameti kohaliku asutuse» sõnadega «Maksu- ja Tolliameti piirkondliku maksukeskuse».

§ 16. Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete seaduses (RT I 1997, 52, 834; 2001, 88, 531; 2002, 61, 375; 63, 387) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punktis 5, § 5 lõikes 2, § 153 lõikes 3 ja lõike 5 punktis 2 asendatakse sõna «Tolliamet» sõnadega «Maksu- ja Tolliamet» vastavas käändes;

2) paragrahvi 5 lõikes 1 asendatakse sõnad «jälitusametkondade ja Tolliameti juhid» sõnadega «jälitusametkondade juhid ning Maksu- ja Tolliameti peadirektor».

§ 17. Vedelkütuse erimärgistamise seaduses (RT I 1997, 73, 1201; 86, 1464; 2000, 33, 199; 2001, 88, 531; 2002, 44, 284; 63, 387; 2003, 2, 17) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõigetes 1, 2 ja 4 asendatakse sõna «Tolliamet» sõnadega «Maksu- ja Tolliamet» vastavas käändes;

2) paragrahvi 4 lõikes 3 asendatakse sõna «tolliametnikul» sõnadega «Maksu- ja Tolliameti ametnikul»;

3) paragrahvi 64 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) Maksu- ja Tolliamet;»;

4) paragrahvi 64 lõike 2 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 18. Sadamaseaduse (RT I 1997, 77, 1315; 1999, 88, 805; 2001, 88, 531; 2002, 1, 1; 42, 267; 58, 363; 61, 375; 63, 387) § 13 lõikes 2 asendatakse sõna «Tolliametil» sõnadega «Maksu- ja Tolliametil».

§ 19. Riigilõivuseaduses (RT I 1997, 80, 1344; 2001, 55, 331; 53, 310 56, 332; 64, 367; 65, 377; 85, 512; 88, 531; 91, 543; 93, 565; 2002, 1, 1; 18, 97; 23, 131; 24, 135; 27, 151 ja 153; 30, 178; 35, 214; 44, 281; 47, 297; 51, 316; 57, 358; 58, 361; 61, 375; 62, 377; 90, 519; 102, 599; 105, 610; 2003, 4, 20; 13, 68; 15, 84 ja 85; 20, 118; 21, 128; 23, 146; 25, 153 ja 154; 26, 156 ja 160; 30, õiend; 51, 352; 66, 449; 68, 461; 71, 471) tehakse järgmised muudatused:

1) seaduse tekstis asendatakse sõnad «Maksuamet» ja «Tolliamet» sõnadega «Maksu- ja Tolliamet» vastavas käändes, kui käesolevas paragrahvis ei ole sätestatud teisiti;

2) paragrahvi 16 lõige 1 punkt 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 11) Maksu- ja Tolliamet maksuvõla sissenõudmise asjades;»;

3) paragrahvi 33 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Maksu- ja Tolliametil on õigus teha riigilõivu maksjale ettekirjutus tasumata riigilõivu sissenõudmiseks.»;

4) paragrahvi 33 lõikes 5 asendatakse sõnad «Maksuameti või Tolliameti» sõnadega «Maksu- ja Tolliameti»;

5) paragrahv 34 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 34. Ettekirjutuse täitmise tähtaeg

Riigilõivu maksja on kohustatud tasuma Maksu- ja Tolliameti ettekirjutuses määratud riigilõivusumma 10 tööpäeva jooksul ettekirjutuse saamisest arvates.»;

6) paragrahvi 35 lõikes 1 asendatakse sõnad «Maksuamet või Tolliamet» sõnadega «Maksu- ja Tolliamet» vastavas käändes.

§ 20. Lõhkematerjaliseaduse (RT I 1997, 86, 1461; 2001, 65, 377; 85, 510; 88, 531; 2002, 47, 297; 53, 336; 61, 375; 63, 387; 2003, 20, 116) §-s 624 ning § 625 lõikes 2 asendatakse sõna «Tolliamet» sõnadega «Maksu- ja Tolliamet».

§ 21. Kemikaaliseaduse (RT I 1998, 47, 697; 1999, 45, 512; 2002, 53, 336; 61, 375; 63, 387; 2003, 23, 144; 51, 352; 75, 499) § 24 lõike 1 punktis 6 ning § 243 lõikes 3 asendatakse sõna «Tolliamet» sõnadega «Maksu- ja Tolliamet».

§ 22. Seemne ja taimse paljundusmaterjali seaduse (RT I 1998, 52/53, 771; 1999, 95, 843; 2000, 29, 169; 2002, 61, 375; 63, 387) § 20 lõikes 1 asendatakse sõna «Tolliamet» sõnadega «Maksu- ja Tolliamet» vastavas käändes.

§ 23. Jäätmeseaduses (RT I 1998, 57, 861; 88, õiend; 1999, 10, 155; 23, 353; 95, 843; 2001, 16, 72; 43, 239; 50, 283; 56, 340; 93, 565; 2002, 61, 375; 63, 387) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 435 lõikes 2 asendatakse sõna «Maksuameti» sõnadega «Maksu- ja Tolliameti»;

2) paragrahvi 494 lõikes 3 asendatakse sõna «Tolliamet» sõnadega «Maksu- ja Tolliamet».

§ 24. Korruptsioonivastases seaduses (RT I 1999, 16, 276; 87, 791; 2000, 25, 145; 2001, 58, 357; 2002, 53, 336; 63, 387; 2003, 18, 108; RT III 2003, 2, 16; RT I 51, 349) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõike 1 punktides 8 ja 9 asendatakse sõna «Maksuameti» sõnadega «Maksu- ja Tolliameti»;

2) paragrahvi 16 lõike 4 punktis 1 asendatakse sõna «Maksuametile» sõnadega «Maksu- ja Tolliametile»;

3) lisa 1 punktides 13 ja 14 asendatakse sõna «Maksuameti» sõnadega «Maksu- ja Tolliameti».

§ 25. Raudteeseaduse (RT I 1999, 29, 405; 2001, 31, 170; 93, 565; 2002, 47, 297; 63, 387) § 10 lõike 1 punktis 4 asendatakse sõnad «Maksuameti kohaliku asutuse» sõnadega «Maksu- ja Tolliameti piirkondliku maksukeskuse».

§ 26. Strateegilise kauba sisse- ja väljaveo ning transiidi seaduse (RT I 1999, 57, 597; 2001, 88, 531; 2002, 61, 375; 63, 387; 105, 612) § 3 lõikes 4 asendatakse sõna «Tolliameti» sõnadega «Maksu- ja Tolliameti».

§ 27. Tulumaksuseaduses (RT I 1999, 101, 903; 2001, 11, 49; 16, 69; 50, 283; 59, 359; 79, 480; 91, 544; 2002, 23, 131; 41, 253; 44, 284; 47, 297; 62, 377; 111, 662; 2003, 18, 105; 58, 387) asendatakse sõna «Maksuamet» sõnadega «Maksu- ja Tolliamet» ning sõnad «Maksuameti kohalik asutus» sõnadega «Maksu- ja Tolliameti piirkondlik maksukeskus» vastavas käändes.

§ 28. Digitaalallkirja seaduse (RT I 2000, 26, 150; 92, 597; 2001, 56, 338; 2002, 53, 336; 61, 375) § 33 lõikes 3 asendatakse sõna «Maksuameti» sõnadega «Maksu- ja Tolliameti».

§ 29. Taimekaitseseaduse (RT I 2000, 29, 169; 2001, 88, 531; 2002, 53, 336; 61, 375; 63, 387) § 84 lõikes 2 asendatakse sõna «Tolliameti ja» sõnadega «Maksu- ja Tolliameti ning».

§ 30. Autoveoseaduses (RT I 2000, 54, 346; 2002, 32, 190; 53, 336; 61, 375; 63, 387; 102, 601) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 31 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõna «tolliametnik» sõnadega «Maksu- ja Tolliameti ametnik»;

2) paragrahvi 314 lõike 2 punktis 3 asendatakse sõna «Tolliamet» sõnadega «Maksu- ja Tolliamet».

§ 31. Tööturuteenuse seaduses (RT I 2000, 57, 370; 2001, 59, 359; 2002, 61, 375) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 lõike 3 punktis 2 asendatakse sõna «Maksuameti» sõnadega «Maksu- ja Tolliameti»;

2) paragrahvi 18 lõikes 4 asendatakse sõnad «Maksuameti kohaliku asutuse» sõnadega «Maksu- ja Tolliameti piirkondliku maksukeskuse».

§ 32. Eesti väärtpaberite keskregistri seaduses (RT I 2000, 57, 373; 2001, 48, 268; 79, 480; 89, 532; 93, 565; 2002, 23, 131; 63, 387; 110, 657; 2003, 51, 355) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõike 3 punktis 6 asendatakse sõna «Maksuamet» sõnadega «Maksu- ja Tolliamet»;

2) paragrahvi 7 lõikes 7 asendatakse sõna «Maksuametile» sõnadega «Maksu- ja Tolliametile».

§ 33. Tubakaseaduses (RT I 2000, 59, 379; 74, õiend; 2001, 43, 242; 88, 531; 2002, 61, 375; 63, 387; 2003, 2, 17; 26, 156) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõnad «Maksuameti kohaliku asutuse» sõnadega «Maksu- ja Tolliameti piirkondliku maksukeskuse»;

2) paragrahvi 11 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) tal ei tohi olla maksuvõlgnevusi Maksu- ja Tolliameti ees, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 sätestatud Maksu- ja Tolliameti nõusolekul;»;

3) paragrahvi 11 lõike 2 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 15 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Tegevusloa kehtetuks tunnistamise otsus toimetatakse tegevusloa omajale posti teel või elektrooniliselt kätte, samuti tehakse otsus viivitamatult Maksu- ja Tolliametile, Tarbijakaitseametile ja Politseiametile teatavaks.»;

5) paragrahvi 20 punktis 2 asendatakse sõna «maksuametnikud» sõnadega «Maksu- ja Tolliameti ametnikud»;

6) paragrahvi 20 punktis 3 asendatakse sõna «tolliametnikud» sõnadega «Maksu- ja Tolliameti ametnikud»;

7) paragrahvi 219 lõigetes 2 ja 4 asendatakse sõnad «Tolliamet» sõnadega «Maksu- ja Tolliamet».

§ 34. Raskeveokimaksu seaduse (RT I 2000, 81, 515; 2002, 110, 655; 2003, 23, 135) § 6 lõikes 1, § 9 lõigetes 1, 2 ja 3 ning § 13 lõikes 3 asendatakse sõna «Maksuamet» sõnadega «Maksu- ja Tolliamet» vastavas käändes.

§ 35. Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduses (RT I 2000, 82, 526; 2001, 42, 235; 88, 531; 2002, 16, 93; 56, 352; 96, 566; 2003, 15, 84; 23, 139; 51, 352) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 12 lõikes 1 ning § 70 lõikes 2 asendatakse sõnad «Maksuameti kohalik asutus» sõnadega «Maksu- ja Tolliameti piirkondlik maksukeskus» vastavas käändes;

2) paragrahvi 149 lõikes 2 asendatakse sõnad «Maksuamet, Tolliamet» sõnadega «Maksu- ja Tolliamet» ja lõikes 5 sõna «Maksuamet» sõnadega «Maksu- ja Tolliamet».»

§ 36. Riigihangete seaduse (RT I 2000, 84, 534; 2001, 40, 224; 50, 284; 2002, 23, 131; 47, 297; 61, 375; 63, 387; 87, 505; 99, 577; 2003, 25, 153) § 31 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõna «Maksuametile» sõnadega «Maksu- ja Tolliametile».

§ 37. Sotsiaalmaksuseaduses (RT I 2000, 102, 675; 2001, 50, 285; 59, 359; 79, 480; 91, 544; 95, 587; 2002, 44, 284; 62, 377; 111, 662) tehakse järgmised muudatused:

1) seaduse tekstis asendatakse sõna «Maksuamet» sõnadega «Maksu- ja Tolliamet» ning sõnad «Maksuameti kohalik asutus» sõnadega «Maksu- ja Tolliameti piirkondlik maksukeskus» vastavas käändes, kui käesolevas paragrahvis ei ole sätestatud teisiti;

2) paragrahvi 13 lõikes 1 asendatakse sõnad «elu- või asukohajärgse Maksuameti kohaliku asutuse pangakontole» sõnadega «Maksu- ja Tolliameti pangakontole».

§ 38. Liikluskindlustuse seaduse (RT I 2001, 43, 238; 2002, 35, 215; 57, 357; 63, 387) § 24 lõikes 3 asendatakse sõna «Tolliamet» sõnadega «Maksu- ja Tolliamet».

§ 39. Intellektuaalset omandit rikkuva kauba sisse- ja väljaveo tõkestamise seaduse (RT I 2001, 56, 334; 88, 531; 2002, 44, 284; 53, 336; 63, 387; 2003, 23, 134) § 10 lõikes 3 asendatakse sõna «Tolliameti» sõnadega «Maksu- ja Tolliameti» ning sõna «tolliametnik» sõnadega «Maksu- ja Tolliameti ametnik».

§ 40. Keskkonnajärelevalve seaduse (RT I 2001, 56, 337; 2002, 61, 375; 99, 579; 110, 653) § 16 lõikes 6 asendatakse sõnad «Maksuameti kohalikult asutuselt» sõnadega «Maksu- ja Tolliameti piirkondlikult maksukeskuselt».

§ 41. Töötuskindlustuse seaduses (RT I 2001, 59, 359; 82, 488; 2002, 44, 284; 57, 357; 61, 375; 89, 511; 111, 663; 2003, 17, 95) asendatakse sõna «Maksuamet» sõnadega «Maksu- ja Tolliamet» ning sõnad «Maksuameti kohalik asutus» sõnadega «Maksu- ja Tolliameti piirkondlik maksukeskus» vastavas käändes.

§ 42. Käibemaksuseaduses (RT I 2001, 64, 368; 88, 531; 102, 669; 2002, 11, 60; 30, 177; 44, 284; 62, 377; 84, 493; 90, 521; 110, 658; 2003, 18, 104; 48, 344) tehakse järgmised muudatused:

1) seaduse tekstis asendatakse sõna «Maksuamet» sõnadega «Maksu- ja Tolliameti piirkondlik maksukeskus» vastavas käändes, kui käesolevas paragrahvis ei ole sätestatud teisiti;

2) paragrahvi 9 lõikest 1 jäetakse välja sõnad «(edaspidi Maksuamet)» ning asendatakse sõnad «Maksuameti kohalikule asutusele» sõnadega «Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule maksukeskusele»;

3) paragrahvi 10 lõikes 4, § 13 lõikes 3, § 23 lõigetes 3 ja 8, § 24 lõigetes 2 ja 4 ning § 25 lõikes 2 asendatakse sõnad «Maksuameti direktor» sõnadega «Maksu- ja Tolliameti piirkondliku maksukeskuse juhataja» vastavas käändes;

4) paragrahvi 22 lõike 3 punktis 2 asendatakse sõna «Tolliamet» sõnadega «Maksu- ja Tolliamet» vastavas käändes;

5) paragrahvi 29 lõikes 4 asendada sõna «Maksuameti» sõnadega «Maksu- ja Tolliameti».

§ 43. Kogumispensionide seaduses (RT I 2001, 79, 480; 2002, 23, 131; 44, 284; 102, 600; 105, 612; 111, 662) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 pealkirjas ja lõikes 1, § 10 lõike 1 punktis 3, § 11 lõigetes 1 ja 2 ning § 15 lõigetes 3 ja 8 asendatakse sõna «Maksuamet» sõnadega «Maksu- ja Tolliamet» vastavas käändes;

2) paragrahvi 10 lõike 1 punktides 2 ja 3 ning § 67 punktis 15 asendatakse sõnad «Maksuameti kohalik asutus» sõnadega «Maksu- ja Tolliameti piirkondlik maksukeskus» vastavas käändes.

§ 44. Tolliseadustikus (RT I 2001, 88, 531; 2002, 61, 375; 63, 387; 92, 528; 2003, 2, 17; 26, 156; 73, 484) tehakse järgmised muudatused:

1) seaduse tekstis asendatakse sõna «Tolliamet» sõnadega «Maksu- ja Tolliamet» ning sõna «tolliametnik» sõnadega «Maksu- ja Tolliameti ametnik» vastavas käändes, kui käesolevas paragrahvis ei ole sätestatud teisiti;

2) paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Tolliseadustikku kohaldatakse Eesti Vabariigi ja välisriikide vahelisele kaubandusele ning Eesti Vabariiki ja sealt välja toimetatavale kaubale, samuti määratakse tolliseadustikus kindlaks nimetatud kaubaga tegeleva isiku, Maksu- ja Tolliameti ning selle ametnike õigused, kohustused ja vastutus.»;

3) II osa pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«II osa
MAKSU- JA TOLLIAMET JA SELLE AMETNIKUD»;

4) paragrahvi 27 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Tollisümboolika on tollilipp, tollivapp ja tolliembleem.»;

5) paragrahv 30 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 30. Maksu- ja Tolliameti ametnike staatus

Maksu- ja Tolliameti koosseisus ettenähtud ametikohtadele nimetatud ametnikele laienevad riigiametnikele avalikku teenistust reguleeriva seadusega kehtestatud nõuded, õigused ja kohustused, mida on täpsustatud tollieeskirjadega.»;

6) paragrahvi 282 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Vaie esitatakse Maksu- ja Tolliameti peadirektorile selle tolliasutuse kaudu, kes otsuse või toimingu tegi või kes käesoleva seadustiku § 10 lõikes 2 nimetatud tähtaja jooksul otsust ei teinud.»

§ 45. Väärtpaberituru seaduse (RT I 2001, 89, 532; 2002, 23, 131; 63, 387; 102, 600; 105, 612) § 54 lõike 1 punktis 11 asendatakse sõnad «Maksuameti kohaliku asutuse» sõnadega «Maksu- ja Tolliameti piirkondliku maksukeskuse».

§ 46. Meresõiduohutuse seaduse (RT I 2002, 1, 1; 61, 375; 63, 387) § 10 lõikes 11 asendatakse sõna «Maksuametis» sõnadega «Maksu- ja Tolliameti piirkondlikus maksukeskuses».

§ 47. Alkoholiseaduses (RT I 2002, 3, 7; 63, 387; 2003, 2, 17) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõike 4 punktis 1 asendatakse sõna «tolliametnikule» sõnadega «Maksu- ja Tolliameti ametnikule»;

2) paragrahvi 49 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) Maksu- ja Tolliameti ametnikud;»;

3) paragrahvi 49 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 73 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) Maksu- ja Tolliamet;»;

5) paragrahvi 73 lõike 2 punkt 7 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 75 lõigetes 3 ja 4 asendatakse sõna «Tolliamet» sõnadega «Maksu- ja Tolliamet» vastavas käändes.

§ 48. Söödaseaduse (RT I 2002, 18, 97; 63, 387; 2003, 48, 340) § 33 lõikes 3 asendatakse sõna «Tolliameti ja» sõnadega «Maksu- ja Tolliameti ning».

§ 49. Maksukorralduse seaduses (RT I 2002, 26, 150; 57, 358; 63, 387; 99, 581; 110, 660; 111, 662; 2003, 2, 17; 48, 341; 71, 472) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõiked 1 ja 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Riiklike maksude maksuhaldur on Maksu- ja Tolliamet.»

« (3) Vald või linn võib vastavalt kohalike maksude seaduses sätestatule sõlmida Maksu- ja Tolliametiga lepingu, millega kohaliku maksu maksuhalduri ülesanded antakse üle Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule maksukeskusele.»;

2) paragrahvi 15 lõikes 1 asendatakse sõnad «riiklike maksude maksuhalduritel» sõnadega «riikliku maksu maksuhalduril»;

3) seadust täiendatakse §-ga 151 järgmises sõnastuses:

« § 151. Isikukoodi töötlemine

Oma kohustuste täitmisel on maksuhalduril õigus töödelda isikukoodi ilma andmesubjekti nõusolekuta.»;

4) paragrahvi 17 lõikes 3, § 20 lõikes 3, §-s 25 ning § 28 lõikes 3 asendatakse sõna «Maksuamet» sõnadega «Maksu- ja Tolliamet» vastavas käändes;

5) paragrahvis 18, § 19 lõikes 1, § 20 lõikes 1, § 21 lõigetes 1 ja 3 ning §-s 23 asendatakse sõnad «Maksuameti kohalik asutus» sõnadega «Maksu- ja Tolliameti piirkondlik maksukeskus» vastavas käändes;

6) paragrahvi 27 punktis 1 asendatakse sõnad «Maksuameti kohalikus asutuses» sõnadega «Maksu- ja Tolliametis»;

7) paragrahvi 28 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 29 täiendatakse punktiga 24 järgmises sõnastuses:

« 24) Rahandusministeeriumile raamatupidamise seadusest (RT I 2002, 102, 600) tuleneva riigi raamatupidamise ja finantsaruandluse korralduse kohustuse täitmiseks.»;

9) paragrahv 44 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 74 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Revidendi asendamise vajaduse korral võib Maksu- ja Tolliameti peadirektor revidendiks määrata teise Maksu- ja Tolliameti ametniku.»;

11) paragrahvi 74 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 106 lõikes 2 asendatakse arv «1 000 000» arvuga «10 000 000» ning sõnad «maksuhalduri juht või tema asetäitja» sõnadega «Maksu- ja Tolliameti piirkondliku maksukeskuse juhataja»;

13) paragrahvi 133 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Maksuvõlgade sissenõudmisel likvideerimis-, pankroti- ja kohtumenetluses esindab riiki Maksu- ja Tolliamet.

(2) Maksuvõlgade sissenõudmisel likvideerimis-, pankroti- ja kohtumenetluses esindab valda või linna maksuhalduri volitustega valla või linna ametiasutus või Maksu- ja Tolliameti piirkondlik maksukeskus vastavalt talle kohalike maksude seaduse alusel sõlmitud halduslepingus üleantud pädevusele.»;

14) paragrahvi 137 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Vaie Maksu- ja Tolliameti haldusakti või toimingu peale esitatakse Maksu- ja Tolliametile. Kui Maksu- ja Tolliameti haldusakti on väljastanud või toimingu on sooritanud piirkondlik maksukeskus, esitatakse vaie Maksu- ja Tolliametile piirkondliku maksukeskuse kaudu.»;

15) paragrahvi 138 lõikes 2 asendatakse arv «10» arvuga «30»;

16) paragrahvi 144 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Maksu- ja Tolliameti piirkondliku maksukeskuse tehtud vaide tagastamise otsuse peale võib vaide esitaja esitada Maksu- ja Tolliametile kaebuse. Maksu- ja Tolliameti tehtud vaide tagastamise otsuse peale võib vaide esitaja esitada kaebuse samale asutusele.»;

17) paragrahvi 145 lõikes 1 asendatakse sõna «Maksuameti kohalik asutus» sõnadega «Maksu- ja Tolliameti piirkondlik maksukeskus» ning sõna «Maksuametile» sõnadega «Maksu- ja Tolliametile»;

18) paragrahvi 145 lõikes 2 asendatakse sõnad «Maksuameti kohalik asutus» sõnadega «Maksu- ja Tolliameti piirkondlik maksukeskus»;

19) paragrahvi 162 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Käesolevas peatükis sätestatud väärteo kohtuväline menetleja on:
1) Maksu- ja Tolliamet;
2) kohalike maksude maksuhaldur (kohalike maksude osas).»;

20) paragrahvi 167 lõikes 12 asendatakse sõnad «kohaliku asutuse direktor» sõnadega «piirkondliku maksukeskuse juhataja» vastavas käändes.

§ 50. Hasartmängumaksu seaduse (RT I 2002, 28, 158; 90, 521) § 4 lõikes 1, § 5 lõigetes 4 ja 6 ning § 9 lõikes 1 asendatakse sõna «Maksuamet» sõnadega «Maksu- ja Tolliamet» vastavas käändes.

§ 51. Dumpinguvastase seaduse (RT I 2002, 57, 358) § 58 lõikes 5, § 64 lõigetes 1 ja 2 ning § 66 lõikes 1 asendatakse sõna «Tolliamet» sõnadega «Maksu- ja Tolliamet».

§ 52. Ravikindlustuse seaduses (RT I 2002, 62, 377; 2003, 20, 116) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõike 2 punktis 5 ning lõikes 3 asendatakse sõnad «Maksuameti kohalikus asutuses» sõnadega «Maksu- ja Tolliameti piirkondlikus maksukeskuses»;

2) paragrahvi 10 lõikes 3, § 55 lõikes 1 ning § 88 lõikes 9 asendatakse sõna «Maksuamet» sõnadega «Maksu- ja Tolliamet» vastavas käändes.

§ 53. Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduses (RT I 2003, 2, 17; 48, 345) asendatakse sõna «Tolliamet» sõnadega «Maksu- ja Tolliamet» vastavas käändes.

§ 54. Väärismetalltoodete seaduse (RT I 2003, 15, 85; 75, 500) § 42 lõike 2 punktis 3 asendatakse sõna «Tolliamet» sõnadega «Maksu- ja Tolliamet».

§ 55. Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse (RT I 2003, 18, 96) § 5 lõike 1 punktides 2–5 asendatakse sõna «maksuametis» sõnadega «Maksu- ja Tolliametis».

§ 56. Vedelkütuse seaduses (RT I 2003, 21, 127) asendatakse sõna «Tolliamet» sõnadega «Maksu- ja Tolliamet» vastavas käändes.

§ 57. Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse (RT I 2003, 23, 145) § 2 lõike 5 punktis 1 asendatakse sõna «maksuameti» sõnadega «Maksu- ja Tolliameti».

§ 58. Euroopa Liidu liikmesriigist ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise seaduse (RT I 2003, 51, 351) § 5 lõike 2 punktis 2 ning § 6 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna «Tolliamet» vastavas käändes sõnadega «Maksu- ja Tolliamet» vastavas käändes.

§ 59. Väetiseseaduse (RT I 2003, 51, 352) § 29 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõna «Tolliamet» sõnadega «Maksu- ja Tolliamet».

§ 60. Euroopa Ühenduste Komisjoni, kes esindab Euroopa Ühendust, ja Eesti Vabariigi vahel sõlmitud Eesti Vabariigis põllumajanduse ja maaelu arendamise liitumiseelse programmi mitmeaastase rahastuslepingu ratifitseerimise seaduse (RT II 2001, 14, 68; 2003, 8, 30) § 6 lõikes 4 asendatakse sõna «Maksuamet» sõnadega «Maksu- ja Tolliamet».»

§ 61. Käesolev seadus jõustub 2004. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json