Teksti suurus:

Riiklike peretoetuste seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2004
Avaldamismärge:RT I 2003, 88, 592

Riiklike peretoetuste seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 17.12.2003

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 23. detsembri 2003. a otsusega nr 511

§ 1. Riiklike peretoetuste seaduses (RT I 2001, 95, 587; 2002, 61, 375; 2003, 18, 103) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Lapsetoetust makstakse pere iga lapse kohta kahekordses lapsetoetuse määras.»;

2) paragrahvi 19 lõikest 1 jäetakse välja sõnad «, neist vanimat loetakse esimeseks lapseks»;

3) paragrahvi 19 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 31 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

« (12) Rahvastikuregistrist kantakse riikliku pensionikindlustuse registrisse peretoetuste taotleja ja lapse isikuandmed ning muud toetuste määramiseks vajalikud andmed.»

§ 2. Käesolev seadus jõustub 2004. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json