Teksti suurus:

Majandusministeeriumi ning Teede- ja Sideministeeriumi ühendamisest tulenev seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.01.2004
Avaldamismärge:RT I 2003, 88, 594

Majandusministeeriumi ning Teede- ja Sideministeeriumi ühendamisest tulenev seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 17.12.2003

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 23. detsembri 2003. a otsusega nr 513

§ 1. Digitaalallkirja seaduses (RT I 2000, 26, 150; 92, 597; 2001, 56, 338; 2002, 53, 336; 61, 375) asendatakse sõnad «Teede- ja Sideministeerium» sõnadega «Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium» ning sõnad «teede- ja sideminister» sõnadega «majandus- ja kommunikatsiooniminister» vastavas käändes.

§ 2. Dumpinguvastases seaduses (RT I 2002, 57, 358) asendatakse sõna «Majandusministeerium» sõnadega «Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium» ning sõna «majandusminister» sõnadega «majandus- ja kommunikatsiooniminister» vastavas käändes.

§ 3. Eluruumide erastamise seaduse (RT I 1993, 23, 411; 2000, 99, 638; 2001, 93, 565; 2002, 47, 297; 53, 336) § 22 lõikes 9 asendatakse sõna «majandusminister» sõnadega «majandus- ja kommunikatsiooniminister» vastavas käändes.

§ 4. Erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse (RT I 1996, 26, 529; 1997, 13, 210; 28, 424; 1998, 97, 1521; 1999, 23, 352 ja 356; 54, 583; 95, 841; 2000, 92, 600; 2002, 64, 393) § 10 lõike 1 punktis 2 ja lõikes 4 asendatakse sõna «majandusminister» sõnadega «majandus- ja kommunikatsiooniminister» vastavas käändes.

§ 5. Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni kohaldamise seaduse (RT I 2002, 38, 233) § 20 lõikes 1 asendatakse sõna «majandusministri» sõnadega «majandus- ja kommunikatsiooniministri».

§ 6. Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse (RT I 1999, 10, 151; 2001, 23, 130; 97, 603; 2002, 63, 387) § 5 lõike 3 punktis 2 asendatakse sõna «majandusministri» sõnadega «majandus- ja kommunikatsiooniministri».

§ 7. Geograafilise tähise kaitse seaduses (RT I 1999, 102, 907; 2000, 40, 252; 2001, 27, 151; 56, 332 ja 335; 2002, 53, 336; 63, 387) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 21 lõikes 2 asendatakse sõna «Majandusministeerium» sõnadega «Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium»;

2) paragrahvi 24 lõikes 4 ja § 41 lõikes 4 asendatakse sõna «majandusminister» sõnadega «majandus- ja kommunikatsiooniminister».

§ 8. Hädaolukorraks valmisoleku seaduses (RT I 2000, 95, 613; 2002, 61, 375; 63, 387) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) energeetikasüsteemi toimimine, esmatarbekaupadega varustamise, elekter- ja postiside ning transpordi korraldus – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium;»;

2) paragrahvi 7 lõike 2 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks.

§ 9. Jäätmeseaduse (RT I 1998, 57, 861; 88, õiend; 1999, 10, 155; 23, 353; 95, 843; 2001, 16, 72; 43, 239; 50, 283; 56, 340; 93, 565; 2002, 61, 375; 63, 387) § 6 lõikes 3 asendatakse sõna «majandusminister» sõnadega «majandus- ja kommunikatsiooniminister».

§ 10. Kaabelleviseaduses (RT I 2001, 53, 310; 2002, 61, 375; 63, 387) asendatakse sõnad «teede- ja sideminister» sõnadega «majandus- ja kommunikatsiooniminister» vastavas käändes.

§ 11. Kasuliku mudeli seaduse (RT I 1994, 25, 407; 2000, 60, 388; 2001, 27, 151; 2002, 53, 336; 63, 387; 2003, 18, 106) § 17 lõikes 4 ning § 32 lõigetes 9 ja 13 asendatakse sõna «majandusminister» sõnadega «majandus- ja kommunikatsiooniminister».

§ 12. Kaubamärgiseaduse (RT I 2002, 49, 308; 99, 582) § 34 lõikes 4 ja § 67 lõikes 2 asendatakse sõna «majandusminister» sõnadega «majandus- ja kommunikatsiooniminister».

§ 13. Kaubandusliku meresõidu koodeksis (RT 1991, 46–48, 577; 1993, 65, 923; 1995, 54, 882; 1996, 78, 1380; 1997, 77, 1315; 1998, 2, 47; 23, 321; 30, 409; 59, 941; 2000, 35, 221; 2001, 21, 114; 93, 565; 2002, 1, 1; 55, 345) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 6 asendatakse sõnad «Teede- ja Sideministeerium» sõnadega «Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium» ning sõnad «teede- ja sideminister» sõnadega «majandus- ja kommunikatsiooniminister»;

2) paragrahvis 81 asendatakse sõnad «teede- ja sideminister» sõnadega «majandus- ja kommunikatsiooniminister».

§ 14. Kohanimeseaduse (RT I 1997, 1, 3; 1998, 59, 941; 1999, 10, 155; 2002, 63, 387; 90, 521) § 5 lõikes 4 asendatakse sõnad «teede- ja sideminister» sõnadega «majandus- ja kommunikatsiooniminister».

§ 15. Küttegaasi ohutuse seaduses (RT I 2002, 49, 311) asendatakse sõna «majandusminister» sõnadega «majandus- ja kommunikatsiooniminister» vastavas käändes.

§ 16. Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduses (RT I 1998, 23, 321; 59, 941; 1999, 10, 149; 2000, 55, 365; 2001, 56, 336; 93, 565; 2002, 61, 375; 63, 387; 2003, 13, 66) asendatakse sõnad «teede- ja sideminister» sõnadega «majandus- ja kommunikatsiooniminister» vastavas käändes.

§ 17. Lennundusseaduses (RT I 1999, 26, 376; 2001, 87, 525; 2002, 47, 297; 61, 375; 63, 387; 2003, 23, 138 ja 143) asendatakse sõnad «teede- ja sideminister» sõnadega «majandus- ja kommunikatsiooniminister» vastavas käändes.

§ 18. Lifti ja köistee ohutuse seaduses (RT I 2002, 50, 312) asendatakse sõna «majandusminister» sõnadega «majandus- ja kommunikatsiooniminister» vastavas käändes.

§ 19. Loomastiku kaitse ja kasutamise seaduse (RT I 1998, 107, 1763; 1999, 54, 583; 95, 843; 2001, 3, 4; 97, 602; 2002, 41, 252; 61, 375; 63, 387; 2003, 13, 70) § 18 lõikes 4 asendatakse sõnad «teede- ja sideministril» sõnadega «majandus- ja kommunikatsiooniministril».

§ 20. Lõhkematerjaliseaduses (RT I 1997, 86, 1461; 2001, 65, 377; 85, 510; 88, 531; 2002, 47, 297; 53, 336; 61, 375; 63, 387; 2003, 20, 116) asendatakse sõna «Majandusministeerium» sõnadega «Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium» ning sõna «majandusminister» sõnadega «majandus- ja kommunikatsiooniminister» vastavas käändes.

§ 21. Meresõiduohutuse seaduses (RT I 2002, 1, 1; 61, 375; 63, 387) asendatakse sõnad «Teede- ja Sideministeerium» sõnadega «Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium» ning sõnad «teede- ja sideminister» sõnadega «majandus- ja kommunikatsiooniminister» vastavas käändes.

§ 22. Mereteenistuse seaduse (RT I 2001, 21, 114; 2002, 1, 1) §-s 25 asendatakse sõnad «teede- ja sideminister» sõnadega «majandus- ja kommunikatsiooniminister».

§ 23. Metsaseaduses (RT I 1998, 113/114, 1872; 1999, 54, 583; 82, 750; 95, 843; 2000, 51, 319; 102, 670; 2001, 50, 282; 2002, 61, 375; 63, 387) asendatakse sõna «Majandusministeerium» sõnadega «Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium» ning sõna «majandusminister» sõnadega «majandus- ja kommunikatsiooniminister» vastavas käändes.

§ 24. Mitteeluruumide erastamise seaduses (RT I 1995, 57, 979; 1996, 2, 27; 1997, 13, 210; 1999, 27, 386; 82, 754; 2000, 88, 576; 2002, 47, 297) asendatakse sõna «majandusminister» sõnadega «majandus- ja kommunikatsiooniminister» vastavas käändes.

§ 25. Mõõteseaduses (RT I 1994, 71, 1224; 2000, 71, 442; 2002, 61, 375; 2002, 63, 387) asendatakse sõna «Majandusministeerium» sõnadega «Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium» ning sõna «majandusminister» sõnadega «majandus- ja kommunikatsiooniminister» vastavas käändes.

§ 26. Patendivoliniku seaduses (RT I 2001, 27, 151; 93, 565; 2002, 53, 336) asendatakse sõna «Majandusministeerium» sõnadega «Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium» ning sõna «majandusminister» sõnadega «majandus- ja kommunikatsiooniminister» vastavas käändes.

§ 27. Postiseaduses (RT I 2001, 64, 367; 2002, 61, 375; 63, 387) asendatakse sõnad «teede- ja sideminister» sõnadega «majandus- ja kommunikatsiooniminister» vastavas käändes.

§ 28. Rahuaja riigikaitse seaduses (RT I 2002, 57, 354; 2003, 13, 69) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 22 lõikes 1 asendatakse sõna «Majandusministeerium» sõnadega «Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium» ning lõiget täiendatakse punktidega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

« 4) töötab kooskõlastatult Kaitseministeeriumiga välja raud-, vee- ja maanteedele, sadamatele ja lennuväljadele riigikaitse nõuetele vastavad ehitus- ja kasutuseeskirjad ning esitab need kehtestamiseks Vabariigi Valitsusele;
5) valmistab ette mobilisatsiooni ja sõjaaja tingimustele vastava kaitseväele vajalike vedude ja liikluse korralduse.»;

2) paragrahvi 22 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 29. Raudteeseaduses (RT I 1999, 29, 405; 2001, 31, 170; 93, 565; 2002, 47, 297; 63, 387) asendatakse sõnad «Teede- ja Sideministeerium» sõnadega «Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium» ning sõnad «teede- ja sideminister» sõnadega «majandus- ja kommunikatsiooniminister» vastavas käändes.

§ 30. Relvaseaduses (RT I 2001, 65, 377; 88, 531; 102, 673; 2002, 29, 175; 53, 336; 61, 375; 63, 387; 110, 653; 2003, 66, 449) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 58 asendatakse sõnad «teede- ja sideminister» sõnadega «majandus- ja kommunikatsiooniminister»;

2) paragrahvi 73 lõikes 5 asendatakse sõna «majandusminister» sõnadega «majandus- ja kommunikatsiooniminister».

§ 31. Ringhäälingu seaduse (RT I 1994, 42, 680; 66, 1145; 1995, 83, 1437; 97, 1664; 1996, 49, 953; 1997, 29, 448; 52, 834; 93, 1564; 1998, 2, 42 ja 44; 1999, 16, 268; 25, 364; 59, 613; 2000, 25, 143; 35, 220; 102, 666; 2001, 53, 310; 2002, 3, 5; 21, 117; 53, 336; 57, 357; 61, 375; 63, 387; 2003, 4, 22) § 51 lõikes 2 asendatakse sõnad «teede- ja sideministri» sõnadega «majandus- ja kommunikatsiooniministri».

§ 32. Sadamaseaduses (RT I 1997, 77, 1315; 1999, 88, 805; 2001, 88, 531; 2002, 1, 1; 42, 267; 58, 363; 61, 375; 63, 387) asendatakse sõnad «Teede- ja Sideministeerium» sõnadega «Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium» ning sõnad «teede- ja sideminister» sõnadega «majandus- ja kommunikatsiooniminister» vastavas käändes.

§ 33. Strateegilise kauba sisse- ja väljaveo ning transiidi seaduse (RT I 1999, 57, 597; 2001, 88, 531; 2002, 61, 375; 63, 387; 105, 612) § 3 lõikes 4 asendatakse sõna «Majandusministeeriumi» sõnadega «Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi».

§ 34. Surveseadme ohutuse seaduses (RT I 2002, 49, 309) tehakse järgmised muudatused:

1) seaduse tekstis asendatakse sõna «majandusminister» sõnadega «majandus- ja kommunikatsiooniminister»;

2) paragrahvi 5 lõikes 2 asendatakse sõnad «teede- ja sideminister» sõnadega «majandus- ja kommunikatsiooniminister».

§ 35. Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduses (RT I 1997, 30, 471; 2001, 43, 237; 2002, 61, 375; 90, 521; 105, 611) asendatakse sõna «Majandusministeerium» sõnadega «Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium» ning sõna «majandusminister» sõnadega «majandus- ja kommunikatsiooniminister» vastavas käändes.

§ 36. Teeseaduses (RT I 1999, 26, 377; 93, 831; 2001, 43, 241; 50, 283; 93, 565; 2002, 41, 249; 47, 297; 53, 336; 61, 375; 63, 387) asendatakse sõnad «Teede- ja Sideministeerium» sõnadega «Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium» ning sõnad «teede- ja sideminister» sõnadega «majandus- ja kommunikatsiooniminister» vastavas käändes.

§ 37. Tehnilise normi ja standardi seaduses (RT I 1999, 29, 398; 2000, 29, 169; 78, 495; 2002, 32, 186; 99, 580) asendatakse sõna «majandusminister» sõnadega «majandus- ja kommunikatsiooniminister» vastavas käändes.

§ 38. Telekommunikatsiooniseaduses (RT I 2000, 18, 116; 78, 495; 2001, 23, 125; 53, 310; 2002, 47, 297; 61, 375; 63, 387; 99, 580; 2003, 23, 136) asendatakse sõnad «teede- ja sideminister» sõnadega «majandus- ja kommunikatsiooniminister» vastavas käändes.

§ 39. Tollimaksuvabastuse seaduse (RT I 2002, 84, 493) § 61 lõikes 2 asendatakse sõnad «teede- ja sideministri» sõnadega «majandus- ja kommunikatsiooniministri».

§ 40. Tubakaseaduses (RT I 2000, 59, 379; 74, õiend; 2001, 43, 242; 88, 531; 2002, 61, 375; 63, 387; 2003, 2, 17; 26, 156) asendatakse sõna «Majandusministeerium» sõnadega «Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium» ning sõna «majandusminister» sõnadega «majandus- ja kommunikatsiooniminister» vastavas käändes.

§ 41. Turismiseaduses (RT I 2000, 95, 607; 2002, 63, 387) asendatakse sõna «Majandusministeerium» sõnadega «Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium» ning sõna «majandusminister» sõnadega «majandus- ja kommunikatsiooniminister» vastavas käändes.

§ 42. Tööstusdisaini kaitse seaduses (RT I 1997, 87, 1466; 2002, 9, 45; 53, 336; 63, 387) asendatakse sõna «Majandusministeerium» sõnadega «Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium» ning sõna «majandusminister» sõnadega «majandus- ja kommunikatsiooniminister» vastavas käändes.

§ 43. Vedelkütuse miinimumvaru seaduses (RT I 2001, 36, 302; 88, 531; 2002, 63, 387) asendatakse sõna «Majandusministeerium» sõnadega «Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium» ning sõna «majandusminister» sõnadega «majandus- ja kommunikatsiooniminister» vastavas käändes.

§ 44. Välismaalaste seaduse (RT I 1993, 44, 637; 1999, 50, 548; 54, 582; 71, 686; 88, 808; 101, 900; 2000, 25, 148; 33, 197; 40, 254; 2001, 16, 68; RT III 2001, 7, 75; RT I 2001, 58, 352; 2002, 56, 351; 63, 387; 90, 521; 102, 599; 2003, 4, 20) § 6 lõikes 4 asendatakse sõna «majandusministri» sõnadega «majandus- ja kommunikatsiooniministri».

§ 45. Välisõhu kaitse seaduse (RT I 1998, 41/42, 624; 1999, 10, 155; 95, 843; 2001, 50, 283; 2002, 61, 375; 63, 387) § 9 lõikes 2 ja § 26 lõikes 2 asendatakse sõna «majandusministri» sõnadega «majandus- ja kommunikatsiooniministri».

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json