Teksti suurus:

"Tulumaksuseadusest", "Sotsiaalmaksuseadusest", "Kogumispensionide seadusest" ja "Töötuskindlustuse seadusest" tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.01.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.06.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 4, 45

"Tulumaksuseadusest", "Sotsiaalmaksuseadusest", "Kogumispensionide seadusest" ja "Töötuskindlustuse seadusest" tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine

Vastu võetud 24.12.2003 nr 107

Määrus kehtestatakse «Tulumaksuseaduse» (RT I 1999, 101, 903; 2001, 11, 49; 16, 69; 50, 283; 59, 359; 79, 480; 91, 544; 2002, 23, 131; 41, 253; 44, 284; 47, 297; 62, 377; 111, 662; 2003, 18, 105; 58, 387; 82, 549; 88, 587 ja 591) § 40 lõigete 5 ja 6, § 54 lõike 3, § 56 lõike 21, § 571 lõike 6, «Sotsiaalmaksuseaduse» (RT I 2000, 102, 675; 2001, 50, 285; 59, 359; 79, 480; 91, 544; 95, 587; 2002, 44, 284; 62, 377; 111, 662; 2003, 82, 549; 88, 587 ja 591) § 9 lõike 7, «Töötuskindlustuse seaduse» (RT I 2001, 59, 359; 82, 488; 2002, 44, 284; 57, 357; 61, 375; 89, 511; 111, 663; 2003, 17, 95; 88, 591) § 42 lõike 2 ning «Kogumispensionide seaduse» (RT I 2001, 79, 480; 2002, 23, 131; 44, 284; 102, 600; 105, 612; 111, 662; 2003, 82, 549; 88, 591) § 10 lõike 1 punktide 3 ja 4 alusel.

§ 1. Deklaratsioonide ja tõendite vormid

Kehtestada järgmised deklaratsioonide ja tõendite vormid:
1) deklaratsiooni vorm TSD «Tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsioon» (lisa 1);
2) vormi TSD lisa 1 «Residendist füüsilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse, arvutatud sotsiaalmaks ning vanemahüvitiselt arvutatud kogumispensioni makse isikute lõikes» (lisa 2);
3) vormi TSD lisa 2 «Mitteresidendist füüsilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks ja töötuskindlustusmakse ning arvutatud sotsiaalmaks isikute lõikes» (lisa 3);
4) vormi TSD lisa 3 «Mitteresidendist juriidilistele isikutele tehtud väljamaksed ja kinnipeetud tulumaks isikute lõikes» (lisa 4);
5) vormi TSD lisa 4 «Erisoodustused» (lisa 5);
6) vormi TSD lisa 5 «Kingitused ja annetused ning vastuvõtukulud» (lisa 6);
7) vormi TSD lisa 6 «Ettevõtlusega mitteseotud kulud ja muud väljamaksed ning püsiva tegevuskoha kasumieraldised» (lisa 7);
8) vormi TSD lisa 7 «Dividendid ja muud kasumieraldised» (lisa 8);
9) vormi TSD lisa 8 «Välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaksu arvestamine maksulepingu alusel» (lisa 9);
10) deklaratsiooni vorm ESD «Sotsiaalmaksu deklaratsioon erijuhtudel» (lisa 10);
11) tõendi vorm TSM «Residendist füüsilisele isikule tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ja arvutuste tõend» (lisa 11);
12) tõendi vorm TSM 1 «Mitteresidendist füüsilisele isikule tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ja arvutatud sotsiaalmaksu tõend» (lisa 12);
13) tõendi vorm TM 1 «Mitteresidendist juriidilisele isikule tehtud väljamaksete ja kinnipeetud tulumaksu tõend» (lisa 13);
14) vorm INF 1 «Dividendide ja muude kasumieraldiste saajate deklaratsioon» (lisa 14);
15) vorm INF 2 «Füüsiliste isikute tasutud eluasemelaenu intresside deklaratsioon» (lisa 15);
16) vorm INF 3 «Füüsiliste isikute tasutud koolituskulude deklaratsioon» (lisa 16);
17) vorm INF 4 «Saadud kingituste ja annetuste deklaratsioon» (lisa 17);
18) vorm INF 5 «Täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu alusel füüsilistelt isikutelt saadud kindlustusmaksete deklaratsioon» (lisa 18);
19) vorm INF 6 «Füüsiliste isikute soetatud vabatahtliku pensionifondi osakute ja nende soetamisel makstud summade deklaratsioon» (lisa 19);
20) vorm INF 7 «Füüsiliste isikute tasutud õppelaenu intresside deklaratsioon» (lisa 20);
21) vorm INF 8 «Füüsiliste isikute tasutud ametiühingu sisseastumis- ja liikmemaksude deklaratsioon» (lisa 21);
22) vorm INF 9 «Kingituste ja annetuste ning muude tulude kasutamise deklaratsioon» (lisa 22);
23) vorm INF 10 «Ametiühingu sisseastumis- ja liikmemaksude kasutamise deklaratsioon» (lisa 23).

§ 2. Määruse kehtetuks tunnistamine

Tunnistada kehtetuks rahandusministri 27. detsembri 2002. a määrus nr 152  ««Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine» (RTL 2003, 6, 55; 11, 128; 45, 660).

Minister Taavi VESKIMÄGI

Kantsler Aare JÄRVAN

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ««Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine»
lisa 1

Vorm TSD

Maksu- ja Tolliameti piirkondlik maksukeskus

Maksukohustuslane

Nimi või ees- ja perekonnanimi

Registri- või isikukood                      

Asu- või elukoha aadress

Telefon

e-post

TULU- JA SOTSIAALMAKSU NING KOHUSTUSLIKU KOGUMISPENSIONI JA TÖÖTUSKINDLUSTUSE MAKSETE DEKLARATSIOON

______ aasta _____________ kuu
Jrk   Summa kroonides
  Osa A
 
×
1. Arvutatud sotsiaalmaks:
(vormi TSD lisa 1 veeru 4 kokkuvõte + vormi TSD lisa 2 veeru 7 kokkuvõte)
 
2. Kinnipeetud tulumaks:
(vormi TSD lisa 1 veeru 6 kokkuvõte + vormi TSD lisa 2 veeru 10 kokkuvõte + vormi TSD lisa 3 veeru 8 kokkuvõte)
 
3. Sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksed:
(vormi TSD lisa 1 veeru 5 kokkuvõte + vormi TSD lisa 2 veeru 8 kokkuvõte)
 
4. Kinnipeetud töötuskindlustusmakse:
(vormi TSD lisa 1 veeru 8 kokkuvõte + vormi TSD lisa 2 veeru 13 kokkuvõte)
 
5. Arvutatud töötuskindlustusmakse:
(vormi TSD lisa 1 veeru 9 kokkuvõte + vormi TSD lisa 2 veeru 14 kokkuvõte × …%)
 
6. Kinnipeetud kohustusliku kogumispensioni makse ja vanemahüvitiselt arvutatud kohustusliku kogumispensioni makse:
(vormi TSD lisa 1 veeru 10 kokkuvõte)
 
  Osa B
 
×
  Vormi TSD lisa 4. Erisoodustused ×
7. Tasumisele kuuluv tulumaks (realt 18)  
8. Tasumisele kuuluv sotsiaalmaks (realt 20)  
  Vormi TSD lisa 5. Kingitused ja annetused ning vastuvõtukulud ×
9. Tasumisele kuuluv tulumaks (realt 22 positiivne tulem või realt 24)  
10. Tagastamisele kuuluv tulumaks (realt 22 negatiivne tulem plussmärgiga)  
  Vormi TSD lisa 6. Ettevõtlusega mitteseotud kulud ja muud väljamaksed ning püsiva tegevuskoha kasumieraldised ×
11. Tasumisele kuuluv tulumaks (realt 27)  
12. Tagastamisele kuuluv tulumaks (realt 28)  
  Vormi TSD lisa 7. Dividendid ja muud kasumieraldised ×
13. Tasumisele kuuluv tulumaks (realt 15)  
  Vormi TSD lisa 8. Välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaksu arvestamine maksulepingu alusel ×
14. Vormi TSD lisa 7 alusel tasumisele kuuluva tulumaksu vähendamine: vormi TSD lisa 8 realt 3, kuid mitte rohkem kui vormi TSD rida 13  
  Kokku B osa: ×
15. Tulumaks: rida 7 + rida 9 – rida 10 + rida 11 – rida 12 + rida 13 – rida 14  
16. Sotsiaalmaks: realt 8  

MAKSUKOHUSTUSLANE/
JUHT VÕI ESINDAJA
Ees- ja perekonnanimi Allkiri Kuupäev

KOOSTAJA Ees- ja perekonnanimi Allkiri Telefon
e-post

Märkused

I. Üldsätted

1. Vormil TSD näidatakse tasumisele kuuluvad tulu- ja sotsiaalmaks ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksed.

2. Vorm TSD esitatakse Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule maksukeskusele maksustamisperioodile järgneva kuu 10. kuupäevaks. Samaks kuupäevaks kantakse maksu ja makse summa üle Maksu- ja Tolliameti pangakontole.

3. Vormil TSD näidatud summad peavad olema vastavuses vormi TSD vastavas lisas toodud summadega.

4. Maksukohustuslane, kes tegi maksustamisperioodil maksustatavaid väljamakseid või kellel on «Sotsiaalmaksuseaduse» § 2 lõikest 2 tulenev sotsiaalmaksukohustus, on kohustatud esitama vormi TSD.

5. Residendist juriidiline isik ja Eestis püsivat tegevuskohta omav mitteresidendist juriidiline isik, kes on registreeritud käibemaksukohustuslane «Käibemaksuseaduse» tähenduses, on kohustatud esitama vormi TSD «Tulumaksuseaduse» paragrahvides 49–53 nimetatud kulude ja väljamaksete kohta eelmisel kalendrikuul, sõltumata tulumaksu maksmise kohustusest nimetatud maksustamisperioodil («Tulumaksuseaduse» § 54 lõige 2).

6. Deklaratsioonile kirjutab alla maksukohustuslane või tema esindaja. Esindaja peab Maksu- ja Tolliameti nõudmisel esitama volitust tõendava dokumendi.

7. Deklaratsioon esitatakse paberkandjal või elektrooniliselt. Deklaratsioon ja selle lisad täidetakse täiskroonides, seejuures jäetakse vähem kui 50 senti ära ning 50 senti ja rohkem ümardatakse täiskrooniks.

II. Osa A täitmine

8. Deklaratsioonil märgitud kuu on väljamaksete tegemise või «Sotsiaalmaksuseaduse» § 2 lõigete 2 ja 3 alusel sotsiaalmaksu arvutamise kuu.

9. Real 1 näidatud sotsiaalmaksu summas peab kajastuma kõigilt antud kuus tehtud väljamaksetelt ja «Sotsiaalmaksuseaduse» § 2 lõigete 2 ja 3 alusel arvutatud sotsiaalmaks.

10. Real 2 näidatud tulumaksu summas peab kajastuma kõigilt antud kuus tehtud tulumaksuga maksustatavatelt väljamaksetelt kinnipeetud tulumaks.

11. Real 3 näidatakse füüsilistele isikutele maksustamisperioodil tehtud vastavalt «Sotsiaalmaksuseaduse» § 2 lõike 1 punktidele 1–4, 6, 8 ja 9 sotsiaalmaksuga maksustatavad väljamaksed.

12. Real 4 näidatakse vastavalt «Töötuskindlustuse seaduse» § 42 lõike 1 punktile 1 kindlustatule kehtestatud määras kinnipeetud töötuskindlustusmakse.

13. Real 5 näidatakse vastavalt «Töötuskindlustuse seaduse» § 42 lõike 1 punktile 2 tööandjale kehtestatud määras arvutatud töötuskindlustusmakse.

14. Real 6 näidatakse vastavalt «Kogumispensionide seaduse» § 10 lõike 1 punktidele 1 ja 2 kinnipeetud kohustusliku kogumispensioni makse.

15. Real 6 näidatakse ka vastavalt «Kogumispensionide seaduse» § 81 lõikele 1 vanemahüvitiselt arvutatud kogumispensioni täiendav sissemakse, mille suuruseks on 1% väljamakstud hüvitise summalt iga sündinud lapse kohta.

III. Osa B täitmine

16. Deklaratsiooni lisa täidetakse vastavalt «Tulumaksuseaduse» §-dele 48–53 ja §-le 60 selle kuu kohta, millal vormi TSD lisades 4–7 nimetatud väljamakse või kulutus tehti, samuti «Tulumaksuseaduse» § 54 lõikes 6 nimetatud juhtudel.

17. Rida 14 täidetakse juhul, kui on esitatud vormi TSD lisa 8. Siin näitab residendist äriühing maksulepingu või välisriigi seaduse alusel välisriigis tasutud või kinnipeetud tulumaksu summa, mille võrra vähendatakse vormi TSD lisa 7 alusel tasumisele kuuluvat tulumaksu.

18. Vormi TSD lisa 8 saab esitada ainult juhul, kui on esitatud vormi TSD lisa 7 ja vormi TSD real 13 on näidatud tasumisele kuuluv tulumaksu summa.

IV. Paranduste tegemine

19. Pärast vormi TSD Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule maksukeskusele esitamist deklaratsioonis oleva vea avastamisel esitatakse sama perioodi eest uus deklaratsioon märkusega «parandus». Vormil TSD näidatakse vastavad õiged andmed maksustamisperioodi kohta ning vormi TSD lisades 1, 2 ja 3 esitatakse parandatud andmed nendel ridadel, kus parandus tehti.

20. Vormi TSD lisast 1 isiku andmete kustutamisel esitatakse andmed isiku ja väljamakse liigi kohta veergudes 1, 2, 7.1, 7.2 ja 7.3, lisaks märgitakse veergudes 31–10 vastavate arvuliste andmete asemel null.

Kui maksumaksja on ekslikult teinud väljamakse, mida ta nõuab hiljem väljamakse saajalt tagasi, tehakse parandus selle kuu deklaratsioonil, millal maksumaksjale (maksu kinnipidajale) tagastatakse ebaõigesti väljamakstud summa. Sel juhul näidatakse andmed isiku ja väljamakse liigi kohta veergudes 1, 2, 7.1, 7.2 ja 7.3, lisaks märgitakse miinusmärgiga vastavad arvulised andmed veergudes 31–10 .

Vormi TSD lisa 1 veerus 6 näidatud kalendriaasta jooksul kinnipeetud tulumaksusummat ei ole lubatud vähendada pärast kalendriaasta viimase kuu vormi TSD esitamise tähtaega.

21. Vormi TSD lisast 2 isiku andmete kustutamisel esitatakse andmed isiku ja väljamakse liigi kohta veergudes 1–6, lisaks märgitakse vormi TSD lisa 2 veergudes 7–14 vastavate arvuliste andmete asemel null.

Kui maksumaksja on ekslikult teinud väljamakse, mida ta nõuab hiljem väljamakse saajalt tagasi, tehakse parandus selle kuu deklaratsioonil, millal maksumaksjale (maksu kinnipidajale) tagastatakse ebaõigesti väljamakstud summa. Sel juhul näidatakse andmed isiku ja väljamakse liigi kohta veergudes 1–6, lisaks märgitakse miinusmärgiga vastavad arvulised andmed veergudes 7–14.

22. Vormi TSD lisast 3 isiku andmete kustutamisel esitatakse andmed isiku ja väljamakse liigi kohta veergudes 1–6, lisaks märgitakse veergudes 7–10 vastavate arvuliste andmete asemel null.

Kui maksumaksja on ekslikult teinud väljamakse, mida ta nõuab hiljem väljamakse saajalt tagasi, tehakse parandus selle kuu deklaratsioonil, millal maksumaksjale (maksu kinnipidajale) tagastatakse ebaõigesti väljamakstud summa. Sel juhul näidatakse andmed isiku ja väljamakse liigi kohta veergudes 1–6, lisaks märgitakse miinusmärgiga vastavad arvulised andmed veergudes 7–10.

23. Vormi TSD lisades 4–8 vea avastamisel esitatakse parandusdeklaratsioon TSD koos parandatud lisa(de)ga selle maksustamisperioodi kohta, millisel on viga tehtud.

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ««Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine»
lisa 2

Vormi TSD lisa 1

Maksukohustuslane

Nimi või ees- ja perekonnanimi

Registri- või isikukood

                     

RESIDENDIST FÜÜSILISTELE ISIKUTELE TEHTUD VÄLJAMAKSED, KINNIPEETUD TULUMAKS, KOHUSTUSLIKU KOGUMISPENSIONI MAKSE JA TÖÖTUSKINDLUSTUSMAKSE, ARVUTATUD SOTSIAALMAKS NING VANEMAHÜVITISELT ARVUTATUD KOGUMISPENSIONI MAKSE ISIKUTE LÕIKES

______ aasta _____________ kuu

Kroonides

Ees- ja perekonnanimi

Isikukood

Maksuvaba tulu arvestamine

Tulumaksu kinnipidamisel maha arvatud

Arvutatud sotsiaalmaks

Sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksed

Kinnipeetud tulumaks

maksuvaba tulu summa elatis

1

2 3 31 32 4 5 6
               
               
        Kokku      

Väljamaksed koodide järgi

Kinnipeetud töötus-kindlustusmakse

Väljamaksed, millelt makstakse töötuskindlustusmakset

Kinnipeetud kogumispensioni makse ja vanemahüvitiselt arvutatud kogumispensioni makse

Summa koodi 01 järgi

Kood Summa Kood Summa Kood Summa

7

7.1 7.1.1 7.2 7.2.1 7.3 7.3.1 8 9 10
                   
                   

×

× × × × × ×      

MAKSUKOHUSTUSLANE/
JUHT VÕI ESINDAJA
Ees- ja perekonnanimi Allkiri Kuupäev

KOOSTAJA Ees- ja perekonnanimi Allkiri Telefon
e-post

 

Märkused

1. Vormi TSD lisas 1 näidatakse residendist füüsilise isiku isikustatud tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse andmed vormil näidatud maksustamisperioodi eest. Iga isiku kohta täidetakse üks rida.

2. Vormi TSD lisa 1 esitatakse koos selle kuu deklaratsiooni vormiga TSD, millal vastavaid väljamakseid tehti või «Sotsiaalmaksuseaduse» § 2 lõigete 2 ja 3 alusel sotsiaalmaks arvutati.

3. Veerg 3. Kui tulumaksu kinnipidaja arvestab maksuvaba tulu, märgitakse veergu 3 tähis «×».

4. Veergudes 31 ja 32 näidatakse tulumaksu kinnipidamisel tehtavate mahaarvamiste summad.

5. Veerus 31 näidatakse väljamaksetest maha arvatud maksuvaba tulu, sealhulgas eelmistel kuudel kasutamata maksuvaba tulu sellele kuule edasikantud osa («Tulumaksuseaduse» § 42 lõiked 1 ja 3), samuti täiendav maksuvaba tulu pensionile («Tulumaksuseaduse» § 42 lõige 11) ja täiendav maksuvaba tulu tööõnnetus- või kutsehaigushüvitisele («Tulumaksuseaduse» § 42 lõige 12) summa.

6. Veerus 32 näidatakse tulumaksu kinnipidamisel väljamaksest maha arvatud kinnipeetud elatise summa («Tulumaksuseaduse» § 42 lõige 4).

7. Veerus 4 näidatakse «Sotsiaalmaksuseaduse» § 2 lõike 1 punktide 1–4, 6, 8 ja 9 ning lõigete 2 ja 3 alusel arvutatud sotsiaalmaks.

8. Veerus 5 näidatakse maksustamisperioodil tehtud vastavalt «Sotsiaalmaksuseaduse» § 2 lõike 1 punktidele 1–4, 6, 8 ja 9 sotsiaalmaksuga maksustatavad väljamaksed.

9. Veerus 6 näidatakse veergudes 7, 7.1.1, 7.2.1 ja 7.3.1 näidatud väljamaksetelt kinnipeetud tulumaks.

10. Veergudes 7, 7.1.1, 7.2.1 ja 7.3.1 näidatakse residendist füüsilisele isikule maksustamisperioodil tehtud väljamaksed, millelt väljamaksja on kohustatud «Tulumaksuseaduse» § 41 alusel tulumaksu kinni pidama, jaotatuna väljamakse liikide järgi. Siin näidatakse väljamaksete summad enne mahaarvamiste tegemist.

Tulumaksuga maksustatavad väljamaksed deklareeritakse ka juhul, kui maksuvaba tulu või muude mahaarvamiste tõttu ei ole tulumaksu kinni peetud.

11. Veerus 7 näidatakse sotsiaalmaksuga maksustatavad rahalised tasud, mida makstakse töötajale või avalikule teenistujale («Tulumaksuseaduse» § 13 lõige 1), stipendiumid, toetused ja pensionid, mida makstakse seoses töö- või teenistussuhtega («Tulumaksuseaduse» § 19 lõige 2, lõike 3 punkt 3), seaduse või muu õigusakti alusel töö tegemise eest makstavad tasud («Sotsiaalmaksuseaduse» § 2 lõike 1 punkt 9), samuti muud tasud, mida makstakse isikule pärast töö- või teenistussuhte lõppemist. Eelnimetatud väljamaksete kood on 01.

Veerus 7 ei näidata koodiga 13 märgitavaid töölepingu lõpetamisel «Eesti Vabariigi töölepingu seaduse» (RT 1992, 15/16, 241; 1993, 10, 150; RT I 1993, 26, 441; 1995, 14, 170; 16, 228; 1996, 3, 57; 40, 773; 45, 850; 49, 953; 1997, 5/6, 32; 1998, 111, 1829; 1999, 16, 276; 60, 616; 2000, 25, 144; 51, 327; 57, 370; 102, 669; 2001, 17, 78; 42, 233; 53, 311; 2002, 61, 375; 62, 377; 110, 656; 111, 663; 2003, 4, 22; 13, 69; 88, 591; 90, 601) või teenistusest vabastamisel «Avaliku teenistuse seaduse» (RT I 1995, 16, 228; 1999, 7, 112; 10, 155; 16, 271 ja 276; 2000, 25, 144 ja 145; 28, 167; 102, 672; 2001, 7, 17 ja 18; 17, 78; 42, 233; 47, 260; 2002, 21, 117; 62, 377; 110, 656; 2003, 4, 22; 13, 67 ja 69; 20, 116; 51, 349; 58, 387; 90, 601) alusel töötajale või avalikule teenistujale makstavaid hüvitisi, samuti koodiga 11 ja 15 märgitavaid väljamakseid.

12. Veergudes 7.1. kuni 7.3 näidatakse väljamaksete koodid, mis vastavad veergudes 7.1.1, 7.2.1 ja 7.3.1 näidatud vastava väljamakse liigile. Nendes veergudes väljamakse liikide märkimiseks kasutatavad koodid:

02 – rendi- või üüritulu ning litsentsitasud «Tulumaksuseaduse» § 16 alusel, välja arvatud kui väljamakse saaja on kantud äriregistrisse või registreeritud Maksu- ja Tolliameti piirkondlikus maksukeskuses füüsilisest isikust ettevõtjana ning tasu on saaja ettevõtlustuluks;

03 – intressid «Tulumaksuseaduse» § 17 alusel;

04 – elatis «Tulumaksuseaduse» § 19 lõike 1 alusel;

05 – Eesti riigi poolt seaduse alusel makstav pension ja «Kogumispensionide seaduse» alusel makstav kohustuslik kogumispension («Tulumaksuseaduse» § 19 lõige 2) enne täiendava maksuvaba tulu mahaarvamist;

06 – stipendiumid, toetused, kultuuri-, spordi- ja teaduspreemiad ning loteriivõidud «Tulumaksuseaduse» § 19 lõike 2 alusel;

07 – ajutise töövõimetuse rahaline hüvitis «Tulumaksuseaduse» § 20 lõike 1 alusel;

08 – investeerimisriskiga elukindlustuslepingu alusel kindlustusvõtjale või soodustatud isikule väljamakstav summa vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 20 lõikele 3;

09 – 26% maksumääraga maksustatavad väljamaksed, mis on tehtud täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu alusel või vabatahtlikust pensionifondist («Tulumaksuseaduse» § 21 lõige 1);

10 – 10% maksumääraga maksustatavad väljamaksed, mis on tehtud täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu alusel või vabatahtlikust pensionifondist («Tulumaksuseaduse» § 21 lõiked 2 ja 3);

11 – juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele makstav tasu vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 13 lõikele 2 (välja arvatud kui tasu saaja on kantud äriregistrisse või registreeritud Maksu- ja Tolliameti piirkondlikus maksukeskuses füüsilisest isikust ettevõtjana ning tasu on saaja ettevõtlustuluks), stipendiumid, toetused ja pensionid, mida makstakse seoses juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmeks olekuga («Tulumaksuseaduse» § 19 lõige 2, lõike 3 punkt 3), samuti muud väljamaksed, mis on tehtud endisele juhtimis- või kontrollorgani liikmele;

12 – seoses tööõnnetusega või kutsehaigusega makstav hüvitis («Tulumaksuseaduse» § 13 lõige 1) enne täiendava maksuvaba tulu mahaarvamist;

13 – töölepingu lõpetamisel «Eesti Vabariigi töölepingu seaduse» alusel või teenistusest vabastamisel «Avaliku teenistuse seaduse» alusel töötajale või avalikule teenistujale makstavad hüvitised;

14 – muud väljamaksed, millelt vastavalt «Tulumaksuseaduse» §-le 41 on väljamakse tegija kohustatud tulumaksu kinni pidama;

15 – töövõtu-, käsundus- või muu võlaõigusliku lepingu alusel makstav töö- või teenustasu, sealhulgas «Spordiseaduse» (RT I 1998, 61, 982; 2002, 53, 336; 90, 521) § 13 lõikes 2 nimetatud lepingute alusel makstav tasu («Tulumaksuseaduse» § 13 lõige 11 ), välja arvatud kui tasu saaja on kantud äriregistrisse või registreeritud Maksu- ja Tolliameti piirkondlikus maksukeskuses füüsilisest isikust ettevõtjana ning töö- või teenustasu on saaja ettevõtlustuluks;

16 – Töötukassa poolt «Töötuskindlustuse seaduse» alusel väljamakstav töötuskindlustushüvitis;

17 – Töötukassa poolt «Töötuskindlustuse seaduse» alusel väljamakstav hüvitis töölepingute kollektiivse ülesütlemise korral;

18 – Töötukassa poolt «Töötuskindlustuse seaduse» alusel väljamakstav hüvitis tööandja maksejõuetuse korral;

19 – «Vanemahüvitise seaduse» (RT I 2003, 82, 549) alusel väljamakstav vanemahüvitis.

13. Veerus 8 näidatakse veerus 9 näidatud väljamaksetelt maksustamisperioodil maksemääraga 1% kinnipeetud töötuskindlustusmakse vastavalt «Töötuskindlustuse seaduse» § 42 lõike 1 punktile 1. Vanaduspensionieas isiku puhul näidatakse alates pensioniikka jõudmise kuule järgnevast kuust veerus 8 null. Isiku puhul, kellele on määratud «Riikliku pensionikindlustuse seaduse» (RT I 2001, 100, 648; 2002, 53, 336 ja 338; 61, 375; 2003, 20, 116; 48, 343; 82, 549; 88, 589) §-s 9 sätestatud ennetähtaegne vanaduspension, näidatakse veerus 8 null.

14. Veerus 9 näidatakse maksustamisperioodil tehtud väljamaksete summa, millelt väljamaksja on kohustatud arvutama ja kinni pidama töötuskindlustusmakset. Töötuskindlustusmaksega maksustatavate väljamaksete summat tuleb näidata isikustatult ka juhul, kui väljamakse tehakse vanaduspensionieas isikule või isikule, kellele on määratud ennetähtaegne vanaduspension (vajalik tööandja 0,5% makse arvutamiseks).

15. Veerus 10 näidatakse residendist füüsilisele isikule maksustamisperioodil tehtud veerus 5 näidatud väljamaksetelt vastavalt «Kogumispensionide seaduse» § 10 lõike 1 punktidele 1 ja 2 kinnipeetud kohustusliku kogumispensioni makse, kui väljamakse saaja on kohustatud isik vastavalt «Kogumispensionide seaduse» §-le 6.

16. Veerus 10 näidatakse ka Töötukassa poolt koodidega 17 ja 18 märgitud hüvitiste väljamaksetelt vastavalt «Kogumispensionide seaduse» § 10 lõike 1 punktidele 1 ja 2 kinnipeetud kohustusliku kogumispensioni makse (2% väljamakse summast). Koodiga 16 märgitud väljamaksetelt kohustusliku kogumispensioni makset kinni ei peeta ja veerus 10 ei näidata.

17. Veerus 10 näidatakse ka Pensioniameti poolt koodiga 19 märgitud vanemahüvitiselt vastavalt «Kogumispensionide seaduse» § 81 lõikele 1 arvutatud kogumispensioni täiendav sissemakse. Täiendava sissemakse suurus on 1% väljamakstud hüvitise summalt iga sündinud lapse kohta.

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ««Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine»
lisa 3

Vormi TSD lisa 2

Maksukohustuslane

Nimi või ees- ja perekonnanimi

Registri- või isikukood

                     

MITTERESIDENDIST FÜÜSILISTELE ISIKUTELE TEHTUD VÄLJAMAKSED, KINNIPEETUD TULUMAKS JA TÖÖTUSKINDLUSTUSMAKSE NING ARVUTATUD SOTSIAALMAKS ISIKUTE LÕIKES

______ aasta _____________ kuu

Kroonides

Ees- ja perekonnanimi

Isikukood residendiriigis

Residendiriigi kood

Aadress residendiriigis

Väljamakse

Arvutatud sotsiaalmaks

Sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksed

Liik Kood

1

2 3 4 5 6 7 8
               
               
    Kokku    

Väljamaksed, millelt peetakse kinni tulumaks

Kinnipeetud tulumaks

Tulu saajat ja tema residentsust tõendava dokumendi väljaandmise kuupäev

Kinnipeetud töötuskindlustusmakse

Väljamaksed, millelt makstakse töötuskindlustusmakset

Summa Määr %

(26, 15, 10, 5, 0)

9

10 11 12 13 14
           
           

×

  × ×    

MAKSUKOHUSTUSLANE/
JUHT VÕI ESINDAJA
Ees- ja perekonnanimi Allkiri Kuupäev

KOOSTAJA Ees- ja perekonnanimi Allkiri Telefon
e-post

Märkused

1. Vormi TSD lisas 2 näidatakse mitteresidendist füüsiliste isikute isikustatud tulu- ja sotsiaalmaksu ning töötuskindlustusmakse andmed vormil näidatud maksustamisperioodi eest. Ühele isikule tehtud erinevat liiki väljamaksete kohta täidetakse eraldi rida.

2. Vormi TSD lisa 2 esitatakse selle kuu kohta, millal väljamakseid tehti või «Sotsiaalmaksuseaduse» § 2 lõigete 2 ja 3 alusel sotsiaalmaksu arvutati. Deklareerimisele kuuluvad ka summad, millelt vastavalt tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingule (edaspidi maksuleping) tulumaksu kinni ei peeta. Nimetatud lepingust tulenevalt mitteresidendile tehtavatelt väljamaksetelt «Tulumaksuseaduse» § 43 lõikes 1 sätestatud määradest madalama määraga tulumaksu kinnipidamisel või kinnipidamise mitterakendamisel esitatakse koos vormi TSD lisaga 2 tulu saajat ja tema residentsust tõendav dokument. Maksulepingust tulenevaid madalamaid määrasid rakendatakse ka juhul, kui andmed tulu saaja residentsuse kohta on kantud «Maksukorralduse seaduse» (RT I 2002, 26, 150; 57, 358; 63, 387; 99, 581; 110, 660; 111, 662; 2003, 2, 17; 48, 341; 71, 472; 82, 554; 88, 591) alusel asutatud maksukohustuslaste registrisse.

3. Veerus 3 näidatakse mitteresidendi residendiriigi kood vastavalt Maksu- ja Tolliameti poolt koostatud loetelule.

4. Veergu 5 märgitakse väljamakse liik ning veergu 6 väljamakse kood vastavalt loetelule. Veerg 6 täidetakse koodiga juhul, kui Eesti Vabariigil on väljamakse saaja residendiriigiga kehtiv maksuleping. Mitteresidendist füüsilisele isikule maksustamisperioodil tehtud väljamakse kood määratakse OECD mudellepingu artikli numbri alusel:

6 – kinnisvaratulu;

10 – dividendid;

11 – intressid;

12 – litsentsitasud;

14 – eraviisiline teenistus (ettevõtlustulu);

15 – palgatulu (saadud töölepingu või töövõtu-, käsundus- või muu töö tegemiseks või teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel töötamisest, välja arvatud koodiga 15a märgitavad töösuhte lõppemisel või lõpetamisel töötajale makstavad hüvitised);

15a – töösuhte lõppemisel või lõpetamisel töötajale makstavad hüvitised;

16 – juhatuse ja nõukogu liikmete tasud;

17 – kunstnikud ja sportlased;

18 – pensionid ja muud sarnased väljamaksed;

19 – palgatulu (saadud avalikus teenistuses töötamisest, välja arvatud koodiga 19a märgitavad teenistusest vabastamisel teenistujale makstavad hüvitised);

19a – teenistusest vabastamisel teenistujale makstavad hüvitised;

20 – üliõpilaste tulu;

21 – muu tulu.

5. Kui väljamakse tehakse sellise riigi residendile, kellega Eesti Vabariigil kehtivat maksulepingut ei ole, kasutatakse tulumaksu kinnipidamisel «Tulumaksuseaduse» § 43 lõikes 1 sätestatud maksumäärasid ning kood märgitakse veerus 6 tähisega «×».

6. Veerus 7 näidatakse «Sotsiaalmaksuseaduse» § 2 lõike 1 punktide 1–4, 6, 8 ja 9 ning lõigete 2 ja 3 alusel arvutatud sotsiaalmaks.

7. Veerus 8 näidatakse mitteresidendist füüsilistele isikutele maksustamisperioodil tehtud vastavalt «Sotsiaalmaksuseaduse» § 2 lõike 1 punktidele 1–4, 6, 8 ja 9 sotsiaalmaksuga maksustatavad väljamaksed.

8. Veerus 9 näidatakse väljamaksete summa, millelt väljamaksja on kohustatud «Tulumaksuseaduse» § 41 alusel tulumaksu kinni pidama. Siin näidatakse ka summad, millelt vastavalt maksulepingule tulumaksu kinni ei peeta.

9. Veergudes 10 ja 11 näidatakse mitteresidendist füüsilisele isikule tehtud väljamaksetelt kinnipeetud tulumaksu summa ja maksumäär. Kui vastavalt maksulepingule tulumaksu kinni ei peeta, näidatakse veerus 11 tulumaksu määraks 0%.

10. Veerg 12 täidetakse juhul, kui Eestil on sõlmitud vastava riigiga maksuleping ning väljamakse saaja on väljamakse tegijale oma residentsuse tõendi esitanud või kui andmed väljamakse saaja residentsuse kohta on kantud maksukohustuslaste registrisse. Kui veerg 12 on täitmata, siis tulumaksu kinnipidamisel maksulepingust tulenevaid soodsamaid maksumäärasid ei rakendata ning tulumaksu kinnipidamine toimub «Tulumaksuseaduse» § 43 lõikes 1 sätestatud määrade järgi.

11. Veerus 13 näidatakse maksustamisperioodil tehtud veerus 14 näidatud väljamaksetelt kinnipeetud töötuskindlustusmakse vastavalt «Töötuskindlustuse seaduse» § 42 lõike 1 punktile 1. Vanaduspensionieas («Riikliku pensionikindlustuse seaduse» § 7 lõiked 1 ja 2) isiku puhul näidatakse alates pensioniikka jõudmise kuule järgnevast kuust veerus 14 null.

12. Veerus 14 näidatakse maksustamisperioodil tehtud väljamaksete summa, millelt on väljamaksja kohustatud arvutama ja kinni pidama töötuskindlustusmakset. Töötuskindlustusmaksega maksustatavate väljamaksete summat tuleb näidata isikustatult ka juhul, kui väljamakse tehakse vanaduspensionieas isikule (vajalik tööandja 0,5% makse arvutamiseks).

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ««Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine»
lisa 4

Vormi TSD lisa 3

Maksukohustuslane

Nimi või ees- ja perekonnanimi

Registri- või isikukood

                     

MITTERESIDENDIST JURIIDILISTELE ISIKUTELE TEHTUD VÄLJAMAKSED JA KINNIPEETUD TULUMAKS ISIKUTE LÕIKES

______ aasta _____________ kuu

Nimi

Registrikood residendiriigis

Residendiriigi kood

Aadress residendiriigis

Väljamaksed, millelt peetakse kinni tulumaks

Kinnipeetud tulumaks

Tulu saajat ja tema residentsust tõendava dokumendi väljaandmise kuupäev

Liik Kood Summa kroonides Summa kroonides Määr % (26, 15, 10, 5, 0)

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   
                   
  Kokku    

MAKSUKOHUSTUSLANE/
JUHT VÕI ESINDAJA
Ees- ja perekonnanimi Allkiri Kuupäev

KOOSTAJA Ees- ja perekonnanimi Allkiri Telefon
e-post

Märkused

1. Vormi TSD lisas 3 näidatakse mitteresidendist juriidilistele isikutele tehtud tulumaksuga maksustatavad väljamaksed ning nendelt kinnipeetud tulumaks. Ühele isikule tehtud erinevat liiki väljamaksete kohta täidetakse eraldi rida.

2. Vormi TSD lisa 3 esitatakse selle kuu kohta, millal väljamakseid tehti. Deklareerimisele kuuluvad ka summad, millelt vastavalt tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingule (edaspidi maksuleping) tulumaksu kinni ei peeta. Nimetatud lepingust tulenevalt mitteresidendile tehtavatelt väljamaksetelt «Tulumaksuseaduse» § 43 lõikes 1 sätestatud määradest madalama määraga tulumaksu kinnipidamisel või kinnipidamise mitterakendamisel esitatakse koos vormi TSD lisaga 3 tulu saajat ja tema residentsust tõendav dokument. Maksulepingust tulenevaid madalamaid määrasid rakendatakse ka juhul, kui andmed tulu saaja residentsuse kohta on kantud «Maksukorralduse seaduse» alusel asutatud maksukohustuslaste registrisse.

3. Veerus 3 näidatakse mitteresidendi residendiriigi kood vastavalt Maksu- ja Tolliameti poolt koostatud loetelule.

4. Veergu 5 märgitakse väljamakse liik ning veergu 6 väljamakse kood vastavalt loetelule. Veerg 6 täidetakse koodiga juhul, kui Eesti Vabariigil on väljamakse saaja residendiriigiga kehtiv maksuleping. Mitteresidendist juriidilisele isikule maksustamisperioodil tehtud väljamakse liik määratakse OECD mudellepingu artikli numbri alusel: 6 – kinnisvaratulu, 7 – ärikasum, 8 – rahvusvaheline transport, 10 – dividendid, 11 – intressid, 12 – litsentsitasud, 17– kunstnikud ja sportlased, 21 – muu tulu.

5. Kui väljamakse tehakse sellise riigi residendile, kellega Eesti Vabariigil kehtivat maksulepingut ei ole, kasutatakse tulumaksu kinnipidamisel «Tulumaksuseaduse» § 43 lõikes 1 sätestatud maksumäärasid ning kood märgitakse veerus 6 tähisega «×».

6. Veerus 7 näidatakse väljamaksete summa, millelt väljamaksja on kohustatud «Tulumaksuseaduse» § 41 alusel tulumaksu kinni pidama. Siin näidatakse ka summad, millelt vastavalt maksulepingule tulumaksu kinni ei peeta.

7. Veergudes 8 ja 9 näidatakse mitteresidendist juriidilisele isikule tehtud väljamaksetelt kinnipeetud tulumaksu summa ja maksumäär. Kui vastavalt maksulepingule tulumaksu kinni ei peeta, näidatakse veerus 9 tulumaksu määraks 0%.

8. Veerg 10 täidetakse juhul, kui Eestil on sõlmitud vastava riigiga maksuleping ning tulu saaja on väljamakse tegijale oma residentsuse tõendi esitanud või kui andmed tulu saaja residentsuse kohta on kantud maksukohustuslaste registrisse. Kui veerg 10 on täitmata, siis tulumaksu kinnipidamisel maksulepingust tulenevaid soodsamaid maksumäärasid ei rakendata ning tulumaksu kinnipidamine toimub «Tulumaksuseaduse» § 43 lõikes 1 sätestatud määrade järgi.

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ««Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja  «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine»
lisa 5

Vormi TSD lisa 4

Maksumaksja

Nimi või ees- ja perekonnanimi

Registri- või isikukood

                     

ERISOODUSTUSED

______ aasta _____________ kuu

Jrk

  Summa kroonides

1

2 3

1.

Eluasemekulude täielik või osaline katmine  

2.

Kindlustusmaksete tasumine, kui selline kohustus ei ole ette nähtud seadusega  

3.

Lähetuskulude hüvitamine või päevaraha maksmine üle Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirmäärade  

4.

Isikliku sõiduauto teenistus-, töö- ja ametisõitudeks kasutamise eest hüvitise maksmine üle Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirmäärade  

5.

Sõiduki või muu tööandja vara tasuta või soodushinnaga kasutada andmine töö-, ameti- või teenistusülesannetega või tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks  

6.

Laenu andmine rahandusministri kehtestatud alammäärast madalama intressiga  

7.

Asja, väärtpaberi, varalise õiguse või teenuse tasuta üleandmine, müük või vahetus turuhinnast madalama hinnaga  

8.

Asja, väärtpaberi, varalise õiguse või teenuse ostmine turuhinnast kõrgema hinnaga  

9.

Loobumine rahalise nõude sissenõudmisest  

10.

Kulutused töötajate tervise kontrollile, kui selline kohustus ei tulene seadusest  

11.

Töötajate taseme- ja vabaharidusliku koolituse kulude katmine  

12.

   

13.

   

14.

   

15.

   

16.

   

17.

Tehtud erisoodustuste summa kokku read 1 kuni 16  

18.

Tulumaks erisoodustustelt: rida 17 × 26/74  

19.

Sotsiaalmaksuga maksustatavad erisoodustused: rida 17 + rida 18  

20.

Sotsiaalmaks erisoodustustelt: rida 19 × 33/100  

MAKSUMAKSJA/JUHT VÕI ESINDAJA Ees- ja perekonnanimi Allkiri Kuupäev

KOOSTAJA Ees- ja perekonnanimi Allkiri Telefon
e-post

Märkused

1. Vormi TSD lisa 4 ridadel 1 kuni 16 näidatakse tööandja poolt töötajatele kalendrikuul antud erisoodustused vastavalt «Tulumaksuseaduse» §-le 48 ja § 53 lõikele 2. Erisoodustuseks loetakse ka endisele töötajale antud rahaliselt hinnatavad hüved, kui need tulenevad töö- või teenistussuhtest.

2. Vormi TSD lisa 4 esitatakse koos selle kuu deklaratsiooniga TSD, millal kulutused erisoodustuste andmisel tehti. Erisoodustuse hinna määramisel lähtutakse rahandusministri 29. detsembri 1999. a määrusega nr 120 «Tulumaksuseadusest tulenevate õigusaktide kinnitamine» (RTL 2000, 1, 2; 2001, 114, 1614; 136, 1979; 2002, 105, 1568; 2003, 4, 46; 31, 470; 69, 999) kehtestatud korrast.

3. Real 1 näidatakse kulutused, mis on tehtud töötaja isiklikus kasutuses oleva eluruumiga seotud kulude täielikuks või osaliseks katmiseks.

4. Real 2 näidatakse kulutused kindlustusmaksetele, kui kindlustushüvitise saajaks on töötaja ning kindlustamise kohustus ei tulene seadusest.

5. Real 3 näidatakse erisoodustuse summad, milleks on teenistus-, töö- või ametilähetusega seotud kulude hüvitamine või päevaraha maksmine üle Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirmäärade.

6. Real 4 näidatakse kulutused hüvitistele, mida makstakse isiklikus omandis oleva või liisingulepingu alusel kasutatava sõiduauto teenistus-, töö või ametisõitudeks kasutamise eest üle Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirmäärade.

7. Real 5 näidatakse kalendrikuul antud erisoodustuse summa, kui erisoodustuseks on tööandja vara (sealhulgas tööandja omandis või valduses oleva sõiduki) tasuta või soodushinnaga kasutada andmine töö-, ameti- või teenistusülesannetega või tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks.

8. Real 6 näidatud erisoodustuse maksumuseks on tööandja poolt laenu andmine rahandusministri kehtestatud alammäärast madalama intressiga. Laenu andmisel arvutatakse erisoodustuse väärtus järgmiselt:

Jrk

  Summa kroonides

6.1

Laenuintressi alammäära järgi arvutatud intressi summa  

6.2

Laenulepingus ettenähtud intressimäära järgi tasumisele kuuluv intressi summa  

6.3

Vormi TSD lisa 4 reale 6 kantav summa: rida 6.1 – rida 6.2 (positiivne tulem)  

9. Real 7 näidatud erisoodustuse maksumuseks on tööandja poolt asja, väärtpaberi, varalise õiguse või teenuse tasuta üleandmine, müük või vahetus turuhinnast madalama hinnaga. Erisoodustuse väärtus arvutatakse järgmiselt:

Jrk

  Summa kroonides

7.1

Turuhind  

7.2

Rakendatud hind  

7.3

Vormi TSD lisa 4 reale 7 kantav hinnavahe: rida 7.1 – rida 7.2 (positiivne tulem)  

10. Real 8 näidatud erisoodustuse maksumuseks on tööandja poolt asja, väärtpaberi, varalise õiguse või teenuse ostmine turuhinnast kõrgema hinnaga. Erisoodustuse väärtus arvutatakse järgmiselt:

Jrk

  Summa kroonides

8.1

Turuhind  

8.2

Rakendatud hind  

8.3

Vormi TSD lisa 4 reale 8 kantav hinnavahe: rida 8.1 – rida 8.2
(negatiivne tulem plussmärgiga)
 

11. Real 9 näidatud erisoodustuseks on loobumine rahalise nõude sissenõudmisest, välja arvatud juhul, kui prognoositavad mõistlikud kulud seoses rahalise nõude sissenõudmisega ületavad nõude suurust. Erisoodustuse hinnaks on nõude suurus sellest loobumise hetkel.

12. Real 10 näidatakse kulutused töötaja tervise kontrollile, kui tervise kontrolli kohustus ei tulene seadusest.

13. Real 11 näidatakse kulutused töötaja koolitusele «Täiskasvanute koolituse seaduse» (RT I 1993, 74, 1054; 1998, 71, 1200; 1999, 10, 150; 60, 617; 2002, 90, 521; 2003, 20, 116; 71, 473) tähenduses taseme- ja vabaharidusliku koolituse kulude katmiseks, välja arvatud julgeolekuasutuse ametniku tasemekoolituse kulude katmine.

14. Ridadel 12–16 näidatakse muud tööandja poolt töötajatele tehtud erisoodustused «Tulumaksuseaduse» § 48 tähenduses.

15. Real 18 näidatud tulumaks kantakse vormi TSD reale 7.

16. Real 19 arvutatakse erisoodustustelt sotsiaalmaks vastavalt «Sotsiaalmaksuseaduse» § 2 lõike 1 punktile 7.

17. Real 20 näidatud sotsiaalmaks kantakse vormi TSD reale 8.

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ««Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine»
lisa 6

Vormi TSD lisa 5

Maksumaksja

Nimi

Registrinumber või registrikood

               

KINGITUSED JA ANNETUSED NING VASTUVÕTUKULUD

______ aasta _____________ kuu

Kroonides

OSA 1. Täidab residendist juriidiline isik (välja arvatud «Tulumaksuseaduse» § 11 lõikes 1 või 2 nimetatud isik) ja Eestis registreeritud püsivat tegevuskohta omav mitteresidendist juriidiline isik

Kalendrikuu

1.

Kingitused ja annetused, välja arvatud selle vormi real 3 nimetatud isikule tehtud kingitused ja annetused  

2.

Arvutatud tulumaks: rida 1 × 26/74  

OSA 1.1

Kalendrikuu Kalendriaasta

3.

Mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja, kirikute registrisse või usuliste ühenduste registrisse kantud isikule, haiglat pidavale isikule, riigi või kohaliku omavalitsuse teadus-, kultuuri-, spordi-, haridus-, korrakaitse- või sotsiaalhoolekandeasutusele või kaitseala valitsejale tehtud kingitused ja annetused    

4.

Isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatavad väljamaksed (summeeritult vorm TSD rida 3) ×  

5.

3% real 4 näidatud summast ×  

6.

Maksumaksja 200… a majandusaasta kasum ×  

7.

10% real 6 näidatud summast ×  

8.

Maksustatav summa: rida 3 – rida 5 või rida 3 – rida 7 (positiivne tulem) ×  

9.

Arvutatud tulumaks: rida 8 × 26/74 ×  

10.

Sama kalendriaasta eelmise vormi TSD lisa 5 real 9 näidatud tulumaks ×  

11.

Arvutatud tasumisele kuuluv tulumaks: rida 9 – rida 10 (positiivne tulem)   ×

12.

Arvutatud tagastamisele kuuluv tulumaks: rida 9 – rida 10 (negatiivne tulem plussmärgiga)   ×

OSA 1.2

Kalendrikuu Kalendriaasta

13.

Külaliste või äripartnerite toitlustamise, transpordi, majutamise või kultuurilise teenindamisega seotud kulud    

14.

Isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatavad väljamaksed (summeeritult vorm TSD rida 3) ×  

15.

2% real 14 näidatud summast ×  

16.

Vastuvõtukulude maksuvaba piirmäär
(kalendrikuu järjekorra number × 500 + rida 15)
×  

17.

Vastuvõtukulude maksustatav summa: rida 13 – rida 16 (positiivne tulem) ×  

18.

Arvutatud tulumaks: rida 17 × 26/74 ×  

19.

Sama kalendriaasta eelmise vormi TSD lisa 5 real 18 näidatud tulumaks ×  

20.

Arvutatud tasumisele kuuluv tulumaks: rida 18 – rida 19 (positiivne tulem)   ×

21.

Arvutatud tagastamisele kuuluv tulumaks: rida 18 – rida 19 (negatiivne tulem plussmärgiga)   ×

22.

Osa 1 maksusumma kokku: rida 2 + rida 11 + rida 20 – rida 12 – rida 21 (positiivne tulem või negatiivne tulem miinusmärgiga)   ×

OSA 2. Täidab «Tulumaksuseaduse» § 11 lõikes 1 või 2 nimetatud isik

Kalendrikuu

23.

Maksustatavad kingitused ja annetused  

24.

Osa 2 maksusumma kokku: rida 23 × 26/74  

MAKSUMAKSJA/JUHT VÕI ESINDAJA Ees- ja perekonnanimi Allkiri Kuupäev

KOOSTAJA Ees- ja perekonnanimi Allkiri Telefon
e-post

Märkused

1. Vormi TSD lisas 5 näidatakse kalendrikuul tehtud kingitused ja annetused ning kulutused seoses külaliste või äripartnerite toitlustamise, transpordi, majutamise või kultuurilise teenindamisega (edaspidi külaliste vastuvõtukulud) «Tulumaksuseaduse» § 49 ja § 53 lõike 3 alusel. Kingitusi ja annetusi, millelt on tulumaks sama seaduse § 41 alusel kinni peetud või § 48 alusel makstud, vormi TSD lisas 5 ei näidata.

2. Vormi TSD lisa 5 esitatakse koos selle kuu deklaratsiooniga TSD, millal tehti kulutusi kingitustele ja annetustele või külaliste vastuvõtukulusid, samuti kui taotletakse tulumaksu tagastamist. Ridadele, mida sellel kalendrikuul ei täideta, kirjutatakse null.

3. Vormi TSD lisa 5 esimeses osas (osad 1, 1.1 ja 1.2) on maksumaksjaks residendist juriidiline isik (kaasa arvatud ametiühingute registrisse kantud isik) ja mitteresidendist juriidiline isik, kellel on Eestis registreeritud püsiv tegevuskoht, välja arvatud «Tulumaksuseaduse» § 11 lõikes 1 nimetatud nimekirja kantud ja § 11 lõikes 2 nimetatud isikud.

Vormi TSD lisa 5 teises osas (osa 2) on maksumaksjaks «Tulumaksuseaduse» § 11 lõikes 1 nimetatud nimekirja kantud isikud (tulumaksusoodustusega mittetulundusühingud ja sihtasutused) ning § 11 lõikes 2 nimetatud isikud (Eesti kirikute, koguduste ja koguduste liitude registrisse või usuliste ühenduste registrisse kantud juriidiline isik).

Osa 1

4. Real 1 näitab maksumaksja kulutused kingitustele ja annetustele (välja arvatud real 3 nimetatud isikutele) vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 49 lõikele 1.

5. Real 2 näidatud tulumaks võetakse arvesse maksusumma arvutamisel real 22.

Osa 1.1

6. Osas 1.1 näidatud kalendriaastal tehtud kingitusi ja annetusi arvestab maksumaksja summeeritult.

7. Real 3 näitab maksumaksja kulutusi «Tulumaksuseaduse» § 49 lõikes 2 nimetatud isikutele tehtud kingitustele ja annetustele. Rida 3 täidetakse kulutuste tegemise kuul veerus «kalendrikuu» ja kasvavalt kalendriaasta algusest summeeritult veerus «kalendriaasta».

8. Maksuvaba summa määramisel lähtub maksumaksja ühe ja sama vormi TSD lisa 5 täitmisel oma valikul vaid ühest ridadel 4 ja 5 või 6 ja 7 näidatud piirmääradest vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 49 lõikele 3 ja täidab ainult valitud read. Kalendriaasta viimase kuu valik on lõplik ja selle alusel toimub ka maksuvaba aastasumma määramine.

9. Real 4 näidatakse maksumaksja isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatavate väljamaksete summa kasvavalt (kalendriaasta jooksul esitatud vormi TSD rea 3, kaasa arvatud käesoleva kuu, summad kokku) vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 49 lõike 2 punktile 1. Töötukassa poolt «Töötuskindlustuse seaduse» alusel väljamakstud hüvitisi real 4 ei näidata.

10. Rida 5 täidetakse iga kord, kui on täidetud rida 4.

11. Real 6 näitab maksumaksja sama kalendriaasta 1. jaanuariks lõppenud viimase majandusaasta kasumi summa. Kui kalendriaasta jooksul selgub, et 1. jaanuariks lõppenud viimase majandusaasta kinnitatud aruande järgne kasum erineb varem vormi TSD lisa 5 real 6 näidatud kasumist, siis esitab maksumaksja parandusdeklaratsiooni kalendriaasta jooksul juba esitatud vormi TSD lisade 5 osas. Konsolideeritud aruandluse korral näitab kingitusi ja annetusi teinud juriidiline isik vaid oma kasumi summa.

12. Real 7 näidatakse 10 % real 6 kajastatud summast vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 49 lõike 2 punktile 2.

13. Real 8 kasutatakse maksustatava summa leidmisel rida 3 veerus «kalendriaasta» näidatud summasid. Kui rea 8 tulemus on null või negatiivne, siis tuleb sellele reale kirjutada null.

14. Real 9 toimub tulumaksu arvestus. Kui maksumaksja on täitnud rea 4 või rea 6, saab ta kasutada tema poolt valitud ühte, «Tulumaksuseaduse» § 49 lõike 2 punktides 1 või 2 sätestatud maksuvaba piirmäära. Kui maksumaksja on teinud real 3 nimetatud isikutele kulutusi kingitustele ja annetustele, kuid read 4 ja 6 on mõlemad täitmata või nullid, kuulub kulutusteks tehtud summa maksustamisele täies ulatuses.

15. Real 10 näidatakse maksumaksja poolt enne käesoleva vormi TSD lisa 5 samal kalendriaastal viimasena esitatud vormi TSD lisa 5 osa 1.1 real 9 näidatud summa. Kui vastava perioodi rida 9 oli täitmata, s.t esitatud perioodi eest tulumaksu ei arvutatud, siis rida 9 = 0 ja esitatava vormi TSD lisa 5 reale 10 kirjutatakse null. Kalendriaasta esimeses esitamisele kuuluvas vormi TSD lisas 5 kirjutatakse reale 10 null.

16. Real 11 näidatud tulumaks võetakse arvesse maksusumma arvutamisel real 22.

17. Real 12 näidatud tulumaks võetakse arvesse maksusumma arvutamisel real 22.

Osa 1.2

18. Real 13 näitab maksumaksja külaliste vastuvõtukulud vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 49 lõikele 4. Rida 13 täidetakse kulutuste tegemise kuul veerus «kalendrikuu» ja kasvavalt kalendriaasta algusest veerus «kalendriaasta» (kaasa arvatud kuu, mille kohta deklaratsioon esitatakse).

19. Read 14 ja 15 täidetakse iga kord, kui on täidetud rida 13 või kui maksumaksja soovib teha ümberarvestust. Rida 14 täidetakse analoogselt käesoleva vormi reaga 4.

20. Real 17 vastuvõtukulude maksustatava summa arvutamiseks kasutatakse rea 13 veerus «kalendriaasta» näidatud summat. Kui rea 17 tulem on negatiivne või null, siis reale 17 kirjutatakse null.

21. Real 19 näidatakse maksumaksja poolt enne käesoleva vormi TSD lisa 5 samal kalendriaastal viimasena esitatud vormi TSD lisa 5 osa 1.2 real 18 näidatud summa. Kui vastava perioodi rida 18 oli täitmata, s.t esitatud perioodi eest tulumaksu ei arvutatud, siis rida 18 võrdub nulliga ja esitatava vormi TSD lisa 5 reale 19 kirjutatakse null. Kalendriaasta esimeses esitamisele kuuluvas vormi TSD lisas 5 kirjutatakse reale 19 null.

22. Real 20 näidatud tulumaks võetakse arvesse maksusumma arvutamisel real 22.

23. Real 21 näidatud tulumaks võetakse arvesse maksusumma arvutamisel real 22.

24. Real 22 arvutatakse osa 1 alusel tasumisele või tagastamisele kuuluv summa. Positiivne tulem (tasumisele kuuluv tulumaksu summa) kantakse vormi TSD reale 9. Negatiivne tulem (tagastamisele kuuluv tulumaksu summa) näidatakse real 22 miinusmärgiga ning kantakse vormi TSD reale 10 plussmärgiga. Kalendriaasta viimase kuu eest tasumisele või tagastamisele kuuluv tulumaks on lõplik ja tagastamisele ei kuulu.

Osa 2

25. Real 23 näitab maksumaksja («Tulumaksuseaduse» § 11 lõikes 1 nimetatud nimekirja kantud ja § 11 lõikes 2 nimetatud isik) kõik maksustatavad kulutused kingitustele ja annetustele vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 49 lõikele 6. Real 23 ei näidata § 49 lõike 6 punktides 1–5 nimetatud kingitusi ja annetusi, mis on tehtud maksumaksja põhikirjalistel eesmärkidel, samuti kingitusi ja annetusi, millelt on kinni peetud tulumaks sama seaduse § 41 alusel või tasutud tulumaks § 48 alusel.

26. Real 24 näidatud tulumaks kantakse vormi TSD reale 9.

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ««Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine»
lisa 7

Vorm TSD lisa 6

Maksumaksja

Nimi

Registrikood

               

ETTEVÕTLUSEGA MITTESEOTUD KULUD JA MUUD VÄLJAMAKSED NING PÜSIVA TEGEVUSKOHA KASUMIERALDISED

______ aasta _____________ kuu
Jrk   Summa kroonides
1 2 3
1. Püsivast tegevuskohast väljaviidud vara maksumuse ja selle vara eest vastu saadud vara või teenuse summade vahe või selle korrigeerimine (tabel 1)  
2. Püsiva tegevuskoha kaudu või arvel mitteresidendi peakontorile või muudele struktuuriüksustele tehtud väljamaksete ja vastu saadud kauba või teenuse summade vahe või selle korrigeerimine (tabel 2)  
3. Püsiva tegevuskoha kaudu või arvel kolmandale isikule tehtud väljamaksete ja vastu saadud kauba või teenuse summade vahe või selle korrigeerimine (tabel 3)  
4. Arvutatud tasumisele kuuluv tulumaks: (rida 1 + rida 2 + rida 3) × 26/74 > 0 (positiivne tulem)  
5. Residendist äriühingult saadud dividendidelt arvutatud tulumaksu mahaarvamise õigus (tabel 4)  
6. Eelmise vormi TSD lisa 6 realt 7 edasikantav tulumaksu osa  
7. Tulumaksu mahaarvamise õiguse järgmistele maksustamisperioodidele edasikantav osa:
rida 4 – rida 5 – rida 6 < 0 (negatiivne tulem plussmärgiga)
 
8. Korrigeeritud tasumisele kuuluv tulumaksu summa: rida 4 – rida 5 – rida 6 > 0 (positiivne tulem)  
9. Korrigeeritud tagastamisele kuuluv tulumaks (tabel 5)  
10. Omavahel seotud isikute vahel sõlmitud tehingute väärtuse vahe (tabel 6)  
11. Seaduse alusel määratud trahvid ja sunniraha ning «Maksukorralduse seaduse» alusel tasutud intressid  
12. Maksumaksjalt erikonfiskeeritud vara maksumus  
13. Vee erikasutuse eest erikasutusloata või üle lubatud koguse tasutud maksed  
14. Kõrgendatud määra järgi tasutud saastetasu  
15. Pistis ja altkäemaks  
16. Mittetulundusühingutele, milles osalemine ei ole ettevõtlusega seotud, tasutud sisseastumis- ja liikmemaksud  
17. Puuduva või nõuetele mittevastava algdokumendi alusel tehtud väljamaksed  
18. Kulud või väljamaksed ettevõtlusega mitteseotud kohustuste täitmiseks, vara soetamiseks ja teenuste ostmiseks ning mittetulundusühingu, sihtasutuse ja juriidilisest isikust usulise ühenduse kulud põhikirjalise tegevusega mitteseotud teenuste ja vara ostmiseks  
19. Maksumaksjaga seotud füüsilistele isikutele väljamakstud laenude, avansside ja ettemaksete maksustatav osa või selle korrigeerimine (tabel 7)  
20. Madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku poolt emiteeritud väärtpaberite soetamise kulud  
21. Madala maksumääraga territooriumil asuvas juriidilises isikus osaluse omandamise kulud  
22. Madala maksumääraga territooriumil asuvale juriidilisele isikule tasutud viivis või leppetrahv, kohtu- või vahekohtuväliselt hüvitatud kahju  
23. Madala maksumääraga territooriumil asuvale juriidilisele isikule antud laen, tehtud ettemaks või muul viisil omandatud nõudeõigus  
24. Krediidiasutuse kahju madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku vastu omandatud nõudeõiguse võõrandamisest või sissenõudmise loobumisest  
25. Maksustamisele kuuluva summa vähendamine  
26. Maksustamisele kuuluv summa kokku: ridade 10 kuni 24 summa – rida 25  
27. Tasumisele kuuluv tulumaks: rida 26 (positiivne tulem) × 26/74 +
rida 8 – rida 9 > 0
 
28. Tagastamisele kuuluv tulumaks: rida 26 (negatiivne tulem) × 26/74 –
rida 8 + rida 9 > 0
 

MAKSUMAKSJA/JUHT VÕI ESINDAJA Ees- ja perekonnanimi Allkiri Kuupäev

KOOSTAJA Ees- ja perekonnanimi Allkiri Telefon
e-post

Märkused

1. Vormi TSD lisas 6 näidatakse kalendrikuul tehtud ettevõtlusega mitteseotud kulutused ja muud väljamaksed ning mitteresidendist juriidiline isik, kes omab Eestis püsivat tegevuskohta (edaspidi püsiv tegevuskoht) näitab kalendrikuul tehtud kasumieraldised vastavalt «Tulumaksuseaduse» §-dele 50–53, § 54 lõigetele 51 ja 6 ning § 61 lõikele 8.

2. Vormi TSD lisa 6 esitatakse koos selle kuu vormiga TSD, millal lisas 6 toodud väljamakseid ja kulutusi tehti, samuti «Tulumaksuseaduse» § 54 lõigetes 51 ja 6 nimetatud juhtudel.

3. Maksumaksjad täidavad vormi TSD lisa 6 järgmiselt:
– residendist äriühing (välja arvatud krediidiasutus) täidab read 10–23 ja 25–28;
– residendist krediidiasutus täidab read 10–20, 22 ja 24–28;
– residendist mittetulundusühing (k.a erakond, ametiühing), sihtasutus ja juriidilisest isikust usuline ühendus täidab read 10, 15, 17–23 ja 25–28;
– mitteresidendist juriidiline isik, kes omab Eestis püsivat tegevuskohta (välja arvatud Eestis filiaali omav krediidiasutus), täidab read 1–9, 11–23 ja 25–28;
– mitteresidendist krediidiasutuse Eesti äriregistrisse kantud filiaal täidab read 1–9, 11–20, 22 ja 24–28.

4. Read 1–9 täidab püsiv tegevuskoht maksukohustuse tekkimise korral või «Tulumaksuseaduse» § 54 lõikes 6 sätestatud ümberarvutuse korral. Kui maksustamisperioodil § 53 lõikes 4 nimetatud väljaviidud vara või tehtud väljamakse eest on maksustamisperioodil vastu saadud samas väärtuses muud vara, kaupa või teenust, siis sellise tehingu summasid vormi TSD lisal 6 ei näidata.

5. Real 1 näidatakse Eestist väljaviidud vara maksumuse ja selle vara vastu saadud vara või teenuste summade vahe («Tulumaksuseaduse» § 53 lõike 4 punkt 1).

TABEL 1

Jrk

  Summa kroonides

1

2 3

1.1

Vara maksumus maksustamisperioodi alguses või eelmise vormi TSD lisa 6 tabeli 1:
rida 1.1 – rida 1.2 + rida 1.3 (vastava märgiga)
 

1.2

Väljaviidud vara maksumus (plussmärgiga)  

1.3

Püsiva tegevuskoha jaoks toodud vara või osutatud teenuse maksumus  

1.4

Maksustatav summa, kantakse vormi TSD lisa 6 reale 1:
rida 1.2 – rida 1.3 – rea 1.1 positiivne tulem > 0
 

1.5

Ümberarvestus tehakse juhul, kui:
rida 1.2 – rida 1.3 – rea 1.1 positiivne tulem ≤ 0
 

1.6

Eelmise ümberarvestuse perioodi rida 1.8 jääk, millele lisatakse eelmiste maksustamisperioodide vormi TSD lisa 6 real 1 näidatud positiivsed summad, mis ei ole eelnevalt kajastatud real 1.6  

1.7

Tagastamisele kuuluv summa ×

1.7.1

Kui rida 1.6 ≤ rida 1.5 (negatiivne tulem plussmärgiga), siis kantakse vormi TSD lisa 6 reale 1 real 1.6 näidatud summa miinusmärgiga  

1.7.2

Kui rida 1.6 > rida 1.5 (negatiivne tulem plussmärgiga), siis kantakse vormi TSD lisa 6 reale 1 real 1.5 näidatud summa miinusmärgiga  

1.8

Järgmisele ümberarvestuse perioodile edasikantav summa: (rida 1.6 + vormi TSD lisa 6 real 1 näidatud negatiivne summa miinusmärgiga) ≥ 0 (positiivne tulem)  

5.1. Tabeli 1 real 1.1 näidatakse maksustamise aluseks oleva vara maksumus. Tabeli esmakordsel täitmisel näidatakse püsiva tegevuskoha vara maksumus seisuga 31.12.1999. a, mida on enne käesoleva deklaratsiooni esitamist vähendatud püsivast tegevuskohast väljaviidud vara võrra ning suurendatud püsiva tegevuskoha jaoks toodud vara või osutatud teenuse (edaspidi vara) võrra.

Igal järgneval korral kantakse reale 1.1 eelmisel maksustamisperioodil esitatud vormi TSD lisa 6 tabeli 1 alusel arvutatud maksustamise aluseks oleva vara maksumus maksustamisperioodi alguseks vastava märgiga.

5.2. Ridadel 1.2 ja 1.3 näidatakse maksustamise aluseks oleva vastavalt väljaviidud ja sissetoodud vara maksumus.

Kui rida 1.2 – rida 1.3 > 0, siis täidetakse rida 1.4. Kui rida 1.2 – rida 1.3 < 0, siis täidetakse read 1.5 kuni 1.8.

5.3. Real 1.4 näidatakse maksustatav summa – väljaviidud vara maksumus osas, mis ületab sissetoodud vara maksumuse ja vastu saadud vara või osutatud teenuse maksumuse. Tulem kantakse vormi TSD lisa 6 reale 1.

5.4. Real 1.5 näidatakse saadud vara või teenuse maksumuse summa, mis ületab väljaviidud vara maksumuse.

5.5. Real 1.6 näidatakse eelmise ümberarvestuse perioodi real 1.8 arvutatud maksuvähenduse kasutamata osa, millele lisatakse eelmisele ümberarvestusele järgnenud perioodidel maksukohustuse arvutamise aluseks olevad summad.

5.6. Read 1.7.1 või 1.7.2 täidetakse juhul, kui on täidetud rida 1.5. Maksustamisperioodil täidetakse üks ridadest: 1.7.1 või 1.7.2. Ridade täitmine oleneb sellest, kas tagastamisele kuuluv summa on suurem või väiksem varem maksustamise aluseks olevast summast.

5.7. Real 1.8 näidatakse ümberarvestuse summa, mida maksustamisperioodil ei ole maksu vähendusena arvestatud ja mis järgmise ümberarvestuse tegemise kuul kantakse reale 1.6.

6. Vormi TSD lisa 6 real 2 näidatakse mitteresidendi peakontorile või muudele mitteresidendi struktuuriüksustele tehtud väljamaksete ja nende väljamaksete eest saadud kaupade või teenuste summade vahe («Tulumaksuseaduse» § 53 lõike 4 punkt 2).

TABEL 2

Jrk

  Summa kroonides

1

2 3

2.1

Mitteresidendi peakontorile või muudele mitteresidendi struktuuriüksustele tehtud väljamaksed  

2.2

Real 2.1 näidatud väljamaksete eest vastu saadud kauba või teenuste maksumus  

2.3

Maksustatav summa, kantakse vormi TSD lisa 6 reale 2:
rida 2.1 – rida 2.2 > 0
 

2.4

Ümberarvestus tehakse juhul, kui: rida 2.1 – rida 2.2 ≤ 0  

2.5

Eelmise ümberarvestuse perioodi rida 2.7 jääk, millele lisatakse eelmiste maksustamisperioodide vormi TSD lisa 6 real 2 näidatud positiivsed summad, mis ei ole eelnevalt kajastatud real 2.5  

2.6

Tagastamisele kuuluv summa ×

2.6.1

Kui rida 2.5 ≤ rida 2.4 (negatiivne tulem plussmärgiga), siis kantakse vormi TSD lisa 6 reale 2 real 2.5 näidatud summa miinusmärgiga  

2.6.2

Kui rida 2.5 > rida 2.4 (negatiivne tulem plussmärgiga), siis kantakse vormi TSD lisa 6 reale 2 real 2.4 näidatud summa miinusmärgiga  

2.7

Järgmisele ümberarvestuse perioodile edasikantav summa:
(rida 2.5 + vormi TSD lisa 6 real 2 näidatud negatiivne summa miinusmärgiga) ≥ 0 (positiivne tulem)
 

6.1. Tabeli 2 ridadel 2.1 ja 2.2 näidatakse vastavalt mitteresidendi peakontorile või muudele mitteresidendi struktuuriüksustele tehtud väljamaksed ning nende eest vastu saadud kauba või teenuste maksumus. Tabel 2 täidetakse analoogselt käesoleva vormi tabeliga 1.

7. Vormi TSD lisa 6 real 3 näidatakse kolmandatele isikutele tehtud väljamaksete ja nende väljamaksete eest saadud kaupade või teenuste summade vahe («Tulumaksuseaduse» § 53 lõike 4 punkt 3).

TABEL 3

Jrk

  Summa kroonides

1

2 3

3.1

Kolmandatele isikutele tehtud väljamaksed  

3.2

Real 3.1 näidatud väljamaksete eest vastu saadud kauba või teenuste maksumus  

3.3

Maksustatav summa, kantakse vormi TSD lisa 6 reale 3:
rida 3.1 – rida 3.2 > 0
 

3.4

Ümberarvestus tehakse juhul, kui: rida 3.1 – rida 3.2 ≤ 0  

3.5

Eelmise ümberarvestuse perioodi rida 3.7 jääk, millele lisatakse eelmiste maksustamisperioodide vormi TSD lisa 6 real 3 näidatud positiivsed summad, mis ei ole eelnevalt kajastatud real 3.5  

3.6

Tagastamisele kuuluv summa ×

3.6.1

Kui rida 3.5 ≤ rida 3.4 (negatiivne tulem plussmärgiga), siis kantakse vormi TSD lisa 6 reale 3 real 3.5 näidatud summa miinusmärgiga  

3.6.2

Kui rida 3.5 > rida 3.4 (negatiivne tulem plussmärgiga), siis kantakse vormi TSD lisa 6 reale 3 real 3.4 näidatud summa miinusmärgiga  

3.7

Järgmisele ümberarvestuse perioodile edasikantav summa: (rida 3.5 + vormi TSD lisa 6 real 3 näidatud negatiivne summa miinusmärgiga) ≥ 0 (positiivne tulem)  

7.1. Tabeli 3 ridadel 3.1 ja 3.2 näidatakse vastavalt kolmandatele isikutele tehtud väljamaksed ning nende eest vastu saadud kauba või teenuste maksumus. Tabel 3 täidetakse analoogselt käesoleva vormi tabeliga 1.

8. Vormi TSD lisa 6 real 4 arvutatakse tasumisele kuuluv tulumaks (positiivne tulem). Negatiivse tulemi korral täidetakse rida 9.

9. Real 5 näitab püsiv tegevuskoht residendist äriühingult alates 1. jaanuarist 2003. a saadud dividendidelt arvutatud maksumaksja maksukohustust vähendava tulumaksu summa juhul, kui dividendide saaja osalus dividende maksvas äriühingus on vähemalt 20%. Arvutatud summa suurus võrdub 26/74-ga residendist äriühingult saadud dividendidest («Tulumaksuseaduse» § 54 lõige 51). Igalt residendist äriühingult saadud dividendide kohta peetakse eraldi arvestust ja alljärgnev tabel täidetakse juhul, kui mitteresidendi Eestis registreeritud püsiv tegevuskoht on täitnud vormi TSD lisa 6 rida 4.

TABEL 4

Residendist äriühingu nimi

Residendist äriühingu registrikood Dividendide saaja osaluse suurus % Dividendide saamise kuupäev Dividendide suurus kroonides Veerg 5 × 26/74 kroonides

1

2 3 4 5 6
           
           
  Kokku  

9.1. Tabeli 4 veerus 1 näidatakse püsivale tegevuskohale dividende maksnud residendist äriühingu nimi ja veerus 2 sama äriühingu registrikood.

9.2. Veerus 3 näitab dividendide saaja oma osaluse temale dividendide maksvas residendist äriühingus. Protsent näidatakse kahe kohaga pärast koma, ümardamata.

9.3. Veerus 4 näidatakse tehingu toimumise kuupäev.

9.4. Veerus 6 arvutatakse «Tulumaksuseaduse» § 53 lõike 4 alusel tasumisele kuuluvast tulumaksust maha arvatav summa, mis kantakse vormi TSD lisa 6 reale 5.

10. Vormi TSD lisa 6 real 9 näidatakse ümberarvutuse tulemusena saadud tagastamisele kuuluv tulumaksu summa.

TABEL 5

Eelmise tabeli 5 veerg 5

Vormi TSD lisa 6 ridade 8 kokkuvõte Käesoleva vormi TSD lisa 6
(rida 1 + rida 2 + rida 3) × 26/74<0 negatiivne tulem plussmärgiga
Tagastamisele kuuluv tulumaksu osa Järgmistele ümberarvestuse perioodidele edasikantav tulumaks

1

2 3 4 5
         

10.1. Veerus 1 näidatakse eelmise ümberarvestusperioodi tabeli 5 veerus 5 näidatud edasikantud tulumaks.

10.2. Veerus 2 näidatakse pärast viimast ümberarvestust tasumisele kuulunud tulumaksu summad vormi TSD lisa 6 realt 8.

10.3. Veerus 3 arvutatakse tagastamisele kuuluv tulumaks.

10.4. Veerus 4 korrigeeritakse tagastamisele kuuluv tulumaks tegelikult tasutud tulumaksuga:

kui veerg 1 + veerg 2 – veerg 3 > 0, siis veerg 4 = veerg 3;

kui veerg 1 + veerg 2 – veerg 3 < 0, siis veerg 4 = veerg 1 + veerg 2.

Veerg 4 kantakse vormi TSD lisa 6 reale 9.

10.5. Veerus 5 arvutatakse järgmistele maksustamisperioodidele edasikantav tulumaks:

kui veerg 4 = veerg 3, siis veerg 5 = veerg 1 + veerg 2 – veerg 3;

kui veerg 4 = veerg 1 + veerg 2, siis veerg 5 = 0.

11. Vormi TSD lisa 6 real 10 näidatakse residendist juriidilise isiku ja temaga seotud mitteresidendi või füüsilise isiku vahel tehtud tehingute väärtuste vahe. Tehingute väärtuse määramisel tuleb lähtuda rahandusministri määrusega kehtestatud korrast «Residendist juriidilise isiku ja temaga seotud mitteresidendi või füüsilise isiku vahel tehtud tehingute väärtuse määramise meetodid».

TABEL 6

Jrk

  Summa kroonides

1

2 3

10.1

Omavahel seotud isikute vahel tehtud tehingute väärtus  

10.2

Omavahel mitteseotud isikute vahel tehtud sarnaste tehingute väärtus  

10.3

Maksumaksja saamata jäänud tulu:
rida 10.1 – rida 10.2 < 0 (negatiivne tulem plussmärgiga) või
 

10.4

Omavahel seotud isikute vahel tehtud tehingute kulud  

10.5

Omavahel mitteseotud isikute vahel tehtud sarnaste tehingute kulud  

10.6

Kulud, mis maksumaksjal oleks jäänud kandmata:
rida 10.4 – rida 10.5 > 0 (positiivne tulem)
 

10.7

Vormi TSD lisa 6 reale 10 kantav summa: rida 10.3 + rida 10.6  

12. Vormi TSD lisa 6 read 11–18 täidetakse vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 51 lõigetele 1–3 ja § 52 lõike 2 punktile 1.

13. Real 15 näidatakse väljamaksed, mis on seotud pistise ja altkäemaksu andmisega.

14. Residendist äriühing ja mitteresidendist juriidiline isik, kes omab Eestis püsivat tegevuskohta, näitab real 18 kulud või väljamaksed ettevõtlusega mitteseotud kohustuste täitmiseks ja ettevõtlusega mitteseotud vara soetamiseks, samuti kulud või väljamaksed maksumaksja ettevõtlusega mitteseotud teenuste ostmiseks. Siin näitab ka residendist mittetulundusühing, sihtasutus ja juriidilisest isikust usuline ühendus kulud põhikirjalise tegevusega (sh põhikirjas lubatud ettevõtlusega) mitteseotud teenuste ja vara soetamiseks.

15. Real 19 näitab residendist juriidiline isik vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 51 lõikele 4 kalendrikuu jooksul temaga seotud füüsilistele isikutele väljamakstud laenude, avansside ja ettemaksete kogusumma, millest on maha arvatud samal kalendrikuul tagastatud laenud, avansid ja ettemaksed ning samal kalendrikuul eelnimetatud avansside või ettemaksete arvel soetatud kaupade ja teenuste maksumus ja töö- või teenustasude summad, mis ületavad 50% maksumaksja poolt eelneval kalendrikuul tehtud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamakseid.

TABEL 7

Jrk

  Summa kroonides

1

2 3

19.1

Antud laenude, avansside ja tehtud ettemaksete summa kokku  

19.2

Tagastatud laenud, avansid ja ettemaksud ning teised arveldatud summad  kokku  

Kui rida 19.1 – rida 19.2 tulem on positiivne, täidetakse read 19.3 kuni 19.5

 

19.3

Eelneval kalendrikuul tehtud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksed: vormi TSD rida 3 + vormi TSD lisa 4 rida 19  

19.4

50 % real 19.3 näidatud summast  

19.5

Vormi TSD lisa 6 reale 19 kantav summa: rida 19.1 – rida 19.2 – rida 19.4 (positiivne tulem)  

Kui rida 19.1 – rida 19.2 tulem on negatiivne, täidetakse read 19.6 kuni 19.8

 

19.6

Eelmise ümberarvestuse kuu realt 19.8 ülekantav jääk, millele lisatakse  eelmiste maksustamisperioodide vormi TSD lisa 6 ridadel 19 näidatud positiivsed summad, mis ei ole eelnevalt kajastatud real 19.6, kokku (positiivne tulem)  

19.7

Vormi TSD lisa 6 reale 19 kantav summa: ×
  kui rida 19.6 ≥ [(rida 19.1 – rida 19.2 < 0 ) negatiivne tulem plussmärgiga], siis kantakse vormi TSD lisa 6 reale 19: rida 19.1 – rida 19.2 < 0 tulem (miinusmärgiga)  
kui rida 19.6 < [(rida 19.1 – rida 19.2 ) negatiivne tulem plussmärgiga], siis kantakse vormi TSD lisa 6 reale 19: rea 19.6 tulem (miinusmärgiga)  

19.8

Real 19.6 nimetatud summade ümberarvestuse jääk kuu lõpuks, mis järgneval ümberarvestuse kuul kantakse reale 19.6: [rida 19.6 + vormi TSD lisa 6
(rida 19 negatiivne summa miinusmärgiga)] ≥ 0 (positiivne tulem või null)
 

16. Vormi TSD lisa 6 read 20–23 täidetakse vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 52 lõike 2 punktidele 2–5.

17. Äriühing, sh krediidiasutus, ei täida rida 20 juhul, kui madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku poolt emiteeritud väärtpaberid vastavad «Investeerimisfondide seaduse» (RT I 1997, 34, 535; 1998, 61, 979; 2000, 10, 55; 57, 373; 2001, 48, 268; 79, 480; 89, 532; 93, 565; 2002, 23, 131; 53, 336; 63, 387; 102, 600; 105, 612; 2003, 23, 133; 51, 355; 88, 591) § 102 lõike 1 punktides 1–3 toodud tingimustele.

18. Real 22 näitab maksumaksja, välja arvatud krediidiasutus, madala maksumääraga territooriumil asuvale juriidilisele isikule tasutud viivise või leppetrahvi, kohtu- või vahekohtuväliselt hüvitatud kahju. Krediidiasutus näitab madala maksumääraga territooriumil asuvale juriidilisele isikule tasutud viivise või leppetrahvi, kohtu- või vahekohtuväliselt hüvitatud kahju, välja arvatud juhul, kui väljamakse on tehtud krediidi- või finantseerimisasutusele, mis vastab oma asukohariigi seaduses Eesti krediidi- või finantseerimisasutusele samaväärse asutuse kohta esitatud nõuetele.

19. Real 23 näitab maksumaksja, välja arvatud krediidiasutus, madala maksumääraga territooriumil asuvale juriidilisele isikule antud laenu või sooritatud ettemaksu või muul viisil nõudeõiguse omandamist madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku vastu.

20. Real 24 näitab residendist krediidiasutus kahju vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 52 lõike 3 punktis 3 sätestatule.

21. Rida 25 täidetakse vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 54 lõikele 6 juhul, kui langevad ära § 51 lõike 2 punktides 3–5, § 51 lõikes 3, § 52 lõigetes 2 ja 3 maksustamise aluseks olevad asjaolud. Eelmiste maksustamisperioodide maksustatavate summade vähendamisel real 25 vastavaid parandusi ridadel 17, 18 ja 20–24 ei tehta. Paragrahvi 51 lõike 4 osas tehtav ümberarvutus näidatakse real 19 ning § 53 lõike 4 osas – ridadel 1–3.

22. Real 27 näidatud tasumisele kuuluv tulumaks kantakse vormi TSD reale 11.

23. Real 28 näidatud tagastamisele kuuluv tulumaks kantakse vormi TSD reale 12.

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ««Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine»
lisa 8

Vorm TSD lisa 7

Maksumaksja

Nimi

Registrikood

               

DIVIDENDID JA MUUD KASUMIERALDISED

______ aasta _____________ kuu

Jrk

  Summa kroonides

1

2 3

1.

Maksustamisele kuuluv aastatel 1994–1999 lõppenud majandusaastate puhaskasumist maksustamisperioodil väljamakstud dividendide summa  

2.

Arvutatud tulumaks: rida 1 × 26/74  

3.

Tulumaksu mahaarvatav osa: rida 1 × k  

4.

Tulumaksu mahaarvatava osa kasutamata jääk maksustamisperioodi alguses  

5.

Tulumaksu mahaarvatava osa kasutamata jääk maksustamisperioodi lõpus:
rida 2 – rida 3 – rida 4 (negatiivne tulem plussmärgiga)
 

6.

Maksukohustus real 1 näidatud dividendidelt: rida 2 – rida 3 – rida 4
(positiivne tulem)
 

7.

Maksustamisele kuuluv kuni 31.12.1993. a lõppenud majandusaastate puhaskasumist ja alates 1.01.2000. a teenitud kasumist maksustamisperioodil väljamakstud dividendide summa  

8.

Arvutatud tulumaks: rida 7 × 26/74  

9.

Dividendide maksukohustus kokku: rida 6 + rida 8  

10.

Eestis arvesse võetav välismaal dividendidelt kinnipeetud või dividendide aluseks olevalt kasumiosalt tasutud tulumaksu osa (tabeli 2 veeru 11 kokkuvõte)  

11.

Residendist äriühingult saadud dividendidelt arvutatud tulumaksu mahaarvamise õigus (tabeli 3 veeru 6 kokkuvõte)  

12.

Kuni 31.12.1999. a kehtinud «Tulumaksuseaduse» § 32 lõike 2 alusel tasutud dividendide tulumaksu enammakse  

13.

Eelmiselt maksustamisperioodilt edasi kantud tulumaksukohustust vähendav osa  

14.

Järgmistele maksustamisperioodidele edasi kantav tulumaksu kohustust vähendav summa: rida 9 – rida 10 – rida 11 – rida 12 – rida 13
(negatiivne tulem plussmärgiga) või
 

15.

Tasumisele kuuluv tulumaks: rida 9 – rida 10 – rida 11 – rida 12 – rida 13 (positiivne tulem)  

MAKSUMAKSJA/JUHT VÕI ESINDAJA Ees- ja perekonnanimi Allkiri Kuupäev

KOOSTAJA Ees- ja perekonnanimi Allkiri Telefon
e-post

Märkused

1. Vormi TSD lisas 7 näidatakse residendist äriühingu poolt kalendrikuul väljamakstud dividendid ja muud kasumieraldised vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 50 lõikele 1, § 54 lõigetele 5 ja 51, §-le 60 ja § 61 lõikele 8.

2. Vormi TSD lisa 7 esitatakse koos selle kuu vormiga TSD, millal väljamakseid tehti.

3. Vormi TSD lisa 7 real 1 näidatakse aastatel 1994–1999 lõppenud majandusaastate puhaskasumist maksustamisperioodil väljamakstud ja «Tulumaksuseaduse» § 50 lõike 1 alusel maksustamisele kuuluv dividendide summa. Siin ei näidata kuni 31.12.1999. a kehtinud «Tulumaksuseaduse» § 32 lõike 4 alusel moodustatud dividendiarvelt makstud dividende vastavalt kehtiva «Tulumaksuseaduse» § 60 lõikele 8.

4. Real 2 arvutatakse tulumaksu summa real 1 näidatud väljamaksetelt.

5. Real 3 näidatakse tulumaksu mahaarvatav osa, mis saadakse koefitsiendi k korrutamisel real 1 näidatud summaga, kuid mitte rohkem kui real 2 arvutatud tulumaks («Tulumaksuseaduse» § 60 lõige 2). Koefitsient k arvutatakse tabelis 1 esitatud andmete alusel.

TABEL 1

Kroonides

Aasta

Tulumaks (T) Puhaskasum (K1) Fondiemissiooni summa (F1) Väljamakstud dividendid (D1)

1

2 3 4 5

1994

       

1995

       

1996

       

1997

       

1998

       

1999

       

Kokku

       

Maksumaksja poolt tabeli 1 andmete alusel arvutatud k = T/(K1 – F1) kolme kohaga pärast koma

 

5.1. Tabel 1 täidetakse vormi TSD lisa 7 esmakordsel täitmisel («Tulumaksuseaduse» § 60 lõige 2). Residendist äriühing, kes on aastal 2000 või hiljem esitanud vormi TSD lisa 7, ei pea tabelit 1 täitma.

5.2. 1994. a tuludeklaratsioonidest võetakse arvesse aasta deklaratsioon. Kui äriühingu majandusaasta ei ühti kalendriaastaga, siis mahaarvatava tulumaksu arvutamisel lähtutakse nendest majandusaastatest, mis lõppesid aastatel 1994–1999, millele lisatakse 31.12.1999. a lõppenud maksustamisperioodi tulemused nimetatud perioodi eest esitatud tuludeklaratsiooni ja bilansi alusel.

5.3. Tabeli 1 veerus 2 näidatakse maksustatavalt tulult arvutatud ja soodustusega korrigeeritud tulumaksu (T) summad, mis saadakse aastate 1994–1999 ettevõtte tuludeklaratsiooni realt 22. Maksuhalduri poolt tehtud maksuotsuse alusel on maksumaksjal kuni 1999. a täiendavalt määratud ja pärast tulumaksu tasumist õigus muuta veergu (T) ja arvutada uus k.

5.4. Veerus 3 näidatud puhaskasum (K1) saadakse 1994–1999. a majandusaasta aruannete bilansi realt «aruandeaasta kasum (kahjum)». Kui majandusaastal saadi kahjumit, märgitakse vastavale reale kahjum miinusmärgiga.

5.5. Veerus 4 näidatud fondiemissiooni summa (F1) on aastatel 1994–1999 samade aastate puhaskasumi arvel läbiviidud fondiemissiooni summa.

5.6. Veerus 5 näidatakse aastatel 1994–1999 samade aastate puhaskasumi arvel enne 1.01.2000. a väljamakstud dividendide (D1) summa.

5.7. Esmasel 1994–1999. aastate puhaskasumi arvelt dividendide väljamaksmisel pärast 1.01.2000. a arvutatakse tabelis 1 esitatud koondandmete alusel puhaskasumi ühikule langev mahaarvatav tulumaksu osa (edaspidi koefitsient k) lähtuvalt tabelis 1 toodud valemist. Kui K1 või K1–F1 on negatiivne arv või null, samuti kui T on null, siis koefitsienti k ei arvutata.

Vormi TSD lisa 7 esitamisel jääb koefitsient k edaspidi muutumatuks.

6. Vormi TSD lisa 7 real 4 näidatakse eelmise esitatud vormi TSD lisa 7 rea 5 negatiivne tulem plussmärgiga. Vormi TSD lisa 7 esmasel esitamisel pärast 1.01.2003. a kantakse vormi TSD lisa 7 reale 4 maksumaksja poolt esitatud viimase kuni 31.12.2002. a kehtinud vormi TSD lisa 7 real 18 näidatud jäägist kasutamata tulumaksu mahaarvamise õigus («Tulumaksuseaduse» § 60 lõige 6).

7. Real 5 näidatakse maksustamisperioodi lõpuks tulumaksu mahaarvamise õiguse kasutamata jääk, mida saab järgmistel maksustamisperioodidel kasutada real 1 näidatud dividendidelt arvutatud maksukohustuse vähendamiseks. Kui residendist äriühingul ei ole enam aastatel 1994–1999 lõppenud majandusaastate puhaskasumit, millest dividende välja maksta, kuid real 5 on veel tulumaksu mahaarvatava osa kasutamata jääki, siis selle jäägiga ei saa katta real 7 näidatud dividendidelt arvutatud maksukohustust vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 60 lõikes 2 sätestatule.

8. Real 6 arvutatakse maksukohustus real 1 näidatud väljamaksetelt.

9. Real 7 näidatakse kuni 31.12.1993. a lõppenud majandusaastate puhaskasumist ja alates 1.01.2000. a teenitud kasumist väljamakstud dividendid.

10. Real 8 arvutatakse maksukohustus real 7 näidatud väljamaksetelt.

11. Real 9 näidatakse ridadel 1 ja/või 7 näidatud väljamaksete maksukohustus kokku enne «Tulumaksuseaduse» § 54 lõigetes 5 ja 51 ja § 60 lõikes 1 sätestatud mahaarvamiste rakendamist.

12. Rea 10 täidab residendist äriühing vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 54 lõikele 5, kui:
– on täidetud read 1 ja 7 ja
– võetakse arvesse mitteresidendist äriühingult saadud dividendidelt välisriigis kinnipeetud tulumaksu või
– võetakse arvesse mitteresidendist äriühingult saadud dividendide aluseks olevalt kasumiosalt välisriigis tasutud tulumaksu, kui dividende saanud residendist äriühingule kuulus dividendide väljamaksmise ajal vähemalt 20% dividende maksnud mitteresidendist äriühingu aktsiatest, osadest või häältest.

Eestis arvesse võetav välisriigis dividendidelt kinnipeetud ja saadud dividendide aluseks olevalt kasumiosalt välisriigis tasutud tulumaksu osa arvutatakse tabelis 2.

TABEL 2

Riik

Väljamakse tegija

Saaja osaluse suurus % dividende maksvas äriühingus

Välisriigist saadud dividendid kroonides

Välisriigis dividendidelt kinnipeetud tulumaks kroonides

Välisriigis kasumiosalt tasutud tulumaks kroonides

Eestis arvesse võetav välisriigis kinnipeetud ja/või kasumiosalt tasutud tulumaksu osa kroonides

Nimetus

Kood Nimi Registrikood Kuupäev Summa Kuupäev Summa

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
                     
  Kokku    

12.1. Tabeli 2 veerus 2 näidatakse maksulepinguriigi kood vastavalt Maksu- ja Tolliameti poolt koostatud loetelule.

Kui väljamakse tegija on sellise riigi resident, kellega Eesti Vabariigil kehtivat tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingut (edaspidi maksuleping) ei ole, märgitakse veergu 2 tähis «×».

12.2. Veerud 3 ja 4 täidetakse iga dividendi väljamaksnud mitteresidendi kohta eraldi.

12.3. Veerus 5 näitab dividendide saaja oma osaluse temale dividende maksvas mitteresidendist äriühingus juhul, kui osaluse suurus on vähemalt 20%. Kui maksulepingu kohaselt dividendi aluseks olevalt kasumiosalt tasutud tulumaksu arvessevõtmiseks nõutav osaluse suurus on väiksem kui 20%, siis võetakse aluseks maksulepingus sätestatud osaluse suurus. Protsent näidatakse kahe kohaga pärast koma, ümardamata.

12.4. Veergudes 6–10 näidatakse vastavalt välisriigist saadud dividendid, dividendidelt kinnipeetud või dividendide aluseks olevalt kasumiosalt tasutud tulumaks Eesti kroonides, vastavalt tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga päevakursile.

12.5. Välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaksu saab residendist äriühing Eestis tasumisele kuuluvast tulumaksust maha arvata välisriigi maksuhalduri või maksu kinnipidaja tõendi alusel.

12.6. Veerg 10 täidetakse juhul, kui on täidetud veerg 5.

12.7. Veerg 11. «Tulumaksuseaduse» § 50 lõike 1 alusel tasumisele kuuluvast tulumaksust saab maha arvata ainult selle osa välisriigis saadud dividendidelt kinnipeetud või saadud dividendide aluseks olevalt kasumiosalt välisriigis tasutud tulumaksust, mis ei ületa 26/74 mitteresidendi poolt makstud dividendide summast:
kui veerg 7 × 26/74 ≤ kui veerg 8 + veerg 10, siis veerg 11 = veerg 7 × 26/74;
kui veerg 7 × 26/74  > kui veerg 8 + veerg 10, siis veerg 11 = veerg 8 + veerg 10.

12.8. Arvesse võetakse vaid see osa välisriigi tulumaksust, mille tasumine oli vastava riigi seaduse või Eesti Vabariigi ja dividendide allikariigi vahel kehtiva maksulepingu alusel kohustuslik.

12.9. Veeru 11 kokkuvõte kantakse vormi TSD lisa 7 reale 10.

13. Vormi TSD lisa 7 rea 11 täidab residendist äriühing vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 54 lõikele 51, kui:
– on täidetud vormi TSD lisa 7 read 1 ja 7 ja
– residendist äriühing on saanud alates 1.01.2003. a teiselt residendist äriühingult dividende ja dividendide saaja osalus dividende maksvas residendist äriühingus dividendide maksmise ajal on vähemalt 20%.

Residendist äriühingult saadud dividendide ning maksumaksja maksukohustust vähendava summa arvestus näidatakse tabelis 3.

TABEL 3

Dividende väljamaksnud residendist äriühingu

Dividendide saaja osaluse suurus %

Dividendide saamise kuupäev

Dividendide summa kroonides

Maksukohustust vähendav summa kroonides

Nimi

Registrikood

1

2 3 4 5 6
           
           
  Kokku  

13.1. Tabelis 3 peetakse eraldi arvestust igalt residendist äriühingult saadud dividendide kohta.

13.2. Veerus 3 näitab dividendide saaja oma osaluse temale dividende maksnud residendist äriühingus juhul, kui osaluse suurus on vähemalt 20%. Protsent näidatakse kahe kohaga pärast koma, ümardamata.

13.3. Veerus 4 näidatakse tehingu kuupäev.

13.4. Veerus 6 arvutatakse maksukohustust vähendav summa: veerg 5 × 26/74. Veeru 6 kokkuvõte kantakse vormi TSD lisa 7 reale 11.

14. Vormi TSD lisa 7 esmasel esitamisel pärast 1.01.2003. a kantakse vormi TSD lisa 7 reale 12 maksumaksja poolt esitatud viimase kuni 31.12.2002. a kehtinud vormi TSD lisa 7 rea 18 jäägist edasikantav kasutamata tulumaksu enammakse osa.

Rea 12 täidavad ka need residendist äriühingud, kes aastal 2000 või hiljem ei ole esitanud ühtegi vormi TSD lisa 7 ning kellel enne kehtiva seaduse jõustumist kehtinud «Tulumaksuseaduse» § 32 lõike 2 alusel tasutud tulumaks ei olnud 1999. a maksustamisperioodi kohta esitatud viimases ettevõtte tuludeklaratsioonis täies ulatuses maha arvatud sellesama seaduse alusel tasumisele kuuluvast ettevõtte tulumaksust. Real 12 näidatakse vormi TSD lisa 7 esmakordsel täitmisel tulumaksu enammakse jääk kontokaardilt, kaasa arvatud enne 2000. a tekkinud dividendide tulumaksu võlg, mis on tasutud pärast 1.01.2000. a.

15. Rida 13. Täidetakse pärast 1.01.2003. a vormi TSD lisa 7 esmasel esitamisel maksumaksja poolt viimase kuni 31.12.2002. a kehtinud vormi TSD lisa 6 rea 14 ja/või vormi TSD lisa 7 real 7.1.3 näidatud jääkide alusel. Edaspidi näidatakse eelmise esitatud vormi TSD lisa 7 rea 14 negatiivne tulem plussmärgiga.

16. Real 14 näidatakse maksustamisperioodi lõpuks «Tulumaksuseaduse» § 54 lõigetes 5 ja 51 ja § 60 lõikes 1 sätestatud tulumaksu mahaarvamise õiguse kasutamata osa, mida saab kasutada järgmistel maksustamisperioodidel real 9 näidatud maksukohustuse vähendamiseks ja mis kantakse järgmise esitamisele kuuluva vormi TSD lisa 7 reale 13.

17. Real 15 näidatud tulumaksu summa kantakse vormi TSD reale 13.

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ««Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine»
lisa 9

Vorm TSD lisa 8

Maksumaksja

Nimi

Registrikood

               

VÄLISRIIGIS KINNIPEETUD VÕI TASUTUD TULUMAKSU ARVESTAMINE MAKSULEPINGU ALUSEL

______ aasta _____________ kuu

Jrk

  Summa kroonides

1

2 3

1.

Eestis arvesse võetav välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaks  

2.

Eelmise vormi TSD lisalt 8 edasikantav välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaksu summa (eelmise vormi TSD lisa 8 rea 4 tulem)  

3.

Vormi TSD lisa 7 alusel tasumisele kuuluvast tulumaksust vormi TSD lisa 8 alusel mahaarvatav tulumaks: rida 1 + rida 2 (mitte rohkem kui vormi TSD rida 13). Kantakse vormi TSD reale 14  

4.

Välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaksu järgmise vormi TSD lisa 8 reale 2 edasikantav osa: rida 1 + rida 2 – rida 3 (positiivne tulem)  

MAKSUMAKSJA/JUHT VÕI ESINDAJA Ees- ja perekonnanimi Allkiri Kuupäev

KOOSTAJA Ees- ja perekonnanimi Allkiri Telefon
e-post

Märkused

1. Vormi TSD lisas 8 vähendab residendist juriidiline isik vormi TSD rea 13 alusel tasumisele kuuluvat tulumaksu välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaksu võrra. Vormi TSD lisa 8 täidetakse vaid juhul, kui vormi TSD lisa 7 alusel on maksumaksjal tulumaksu tasumise kohustus.

2. Vormi TSD lisa 8 täidetakse juhul, kui residendist juriidiline isik on tasunud tulumaksu välisriigis, kellega Eestil on kehtiv tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise leping (edaspidi maksuleping), mille topeltmaksustamise vältimise artiklis on sätestatud krediidimeetod, mis lubab Eesti residendi poolt Eestis tasumisele kuuluvat tulumaksu vähendada nimetatud välisriigis tasutud või kinnipeetud tulumaksu võrra.

3. Arvesse võetakse see osa välisriigi tulumaksust, mille tasumine oli vastava riigi seaduse või maksulepingu alusel kohustuslik.

4. Välisriigis saadud tulu, tulult kinnipeetud või tasutud tulumaks arvestatakse ümber Eesti kroonidesse vastavalt väljamakse tegemise ja tulumaksu kinnipidamise või tasumise päeval kehtinud Eesti Panga päevakursi alusel.

5. Välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaksu saab residendist äriühing Eestis tasumisele kuuluvast tulumaksust maha arvata välisriigi maksuhalduri või maksu kinnipidaja tõendi alusel.

6. Vormi TSD lisas 8 ei näidata mitteresidendist äriühingult saadud dividendidelt ja dividendide aluseks olevalt kasumiosalt välisriigis tasutud tulumaksu. Vastav arvestus on vormi TSD lisas 7.

7. Vormi TSD lisa 8 real 1 näidatakse Eestis arvesse võetav välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaks. Tõendilt kantakse andmed välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaksu kohta vormi TSD lisale 8 vaid ühe korra. Eestis arvesse võetav välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaks arvutatakse järgmises tabelis.

TABEL

Riik

Väljamakse tegija

Väljamakse

Välisriigist saadud väljamakse summa kroonides

Välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaks kroonides

Eestis arvesse võetav välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaksu osa kroonides

Nimetus

Kood Nimi Registrikood Liik Kood Kuupäev Summa Kuupäev Summa

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
                     
  Kokku  

7.1. Tabeli veerus 2 näidatakse maksulepinguriigi kood vastavalt Maksu- ja Tolliameti poolt koostatud loetelule.

7.2. Iga riigi kohta peetakse eraldi arvestust.

7.3. Veergu 3 märgitakse väljamakse tegija nimi ning veergu 4 väljamakse tegija registrikood residendiriigis.

7.4. Veergu 5 märgitakse väljamakse liik ning veergu 6 väljamakse kood, mis määratakse OECD mudellepingu artikli numbri alusel: 6 – kinnisvaratulu, 7 – ärikasum, 8 – rahvusvaheline transport, 11 – intressid, 12 – litsentsitasud, 17 – kunstnikud ja sportlased, 21 – muu tulu.

7.5. Veerus 7 näidatakse väljamakse kuupäev. Veerus 8 näidatakse välisriigist saadud, välisriigis maksustatud tulu summa enne tulumaksu kinnipidamist. Tulu näidatakse Eesti kroonides vastavalt väljamakse toimumise päeval kehtinud Eesti Panga päevakursile.

7.6. Veergudes 9 ja 10 näidatakse väljamaksetelt välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaks koos tulumaksu kinnipidamise või tasumise kuupäeva märkimisega. Välisriigis kinnipeetud või tasutud tulumaks näidatakse Eesti kroonides vastavalt tulumaksu kinnipidamise või tasumise päeval kehtinud Eesti Panga päevakursile.

7.7. Veerg 11. Tasumisele kuuluvast tulumaksust saab maha arvata ainult selle osa välisriigist saadud väljamakselt kinnipeetud või tasutud tulumaksust, mis ei ületa 26% saadud väljamaksest:
kui veerg 8 × 26/100 ≤ kui veerg 10, siis veerg 11 = veerg 8 × 26/100;
kui veerg 8 × 26/100 > kui veerg 10, siis veerg 11 = veerg 10.

Veeru 11 kokkuvõte kantakse vormi TSD lisa 8 reale 1.

8. Vormi TSD lisa 8 real 3 näidatakse vormi TSD lisa 7 alusel tasumisele kuuluvast tulumaksust mahaarvatav summa. Kui vormi TSD lisa 8 rida 1 + rida 2 ≥ vormi TSD rida 13, siis vormi TSD lisa 8 real 3 näidatakse vormi TSD rea 13 summa. Real 3 näidatud summa kantakse vormi TSD reale 14.

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ««Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine»
lisa 10

Vorm ESD

Maksukohustuslane

Nimi

Registrikood

               

Asukoha aadress

Telefon

e-post

SOTSIAALMAKSU DEKLARATSIOON ERIJUHTUDEL

______ aasta _____________ kuu

Ees- ja perekonnanimi

Isikukood

Riigipoolse kohustuse

Arvutatud sotsiaalmaks kroonides

Märkused

Maksumäär, % (33, 13)

tekkimise kuupäev lõppemise kuupäev

1

2

3 4 5 6 7
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
  Kokku      

MAKSUKOHUSTUSLANE/
JUHT VÕI ESINDAJA
Ees- ja perekonnanimi Allkiri Kuupäev

KOOSTAJA Ees- ja perekonnanimi Allkiri Telefon
e-post

Märkused

1. Vormil ESD näidatakse «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 alusel arvutatud sotsiaalmaks.

2. Vorm ESD esitatakse Maksu- ja Tolliametile elektroonsel teel maksustamisperioodile järgneva kuu kümnendaks kuupäevaks. Samaks kuupäevaks kantakse maksu summa üle Maksu- ja Tolliameti pangakontole.

3. Veergudes 1 ja 2 näidatakse isiku andmed, kelle eest maksab riik sotsiaalmaksu.

4. Veergudes 3 ja 4 näidatakse kuupäev ja aasta, mis ajast riigil tekib või lõpeb kohustus maksta selle isiku eest sotsiaalmaksu. Kui riigi kohustus maksta sotsiaalmaksu «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõikes 1 nimetatud isiku eest tekib või lõpeb aruandekuu kestel, siis arvutatakse maksmisele kuuluv sotsiaalmaksu summa proportsionaalselt kalendripäevade arvuga, mille eest on riigil kohustus maksta sotsiaalmaksu.

5. Veerus 6 näidatakse «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 alusel sätestatud erijuht, mille alusel riik maksab isiku eest sotsiaalmaksu, alljärgnevate koodide järgi:

«Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1

punkti 1 kood

611
 

punkti 11 kood

6111
 

punkti 2 kood

612
 

punkti 3 kood

613
 

punkti 4 kood

614
 

punkti 5 kood

615
 

punkti 6 kood

616
 

punkti 7 kood

617
 

punkti 8 kood

618
 

punkti 9 kood

619.

6. Vorm ESD täidetakse täiskroonides, seejuures jäetakse vähem kui 50 senti ära ning 50 senti ja rohkem ümardatakse täiskrooniks.

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ««Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine»
lisa 11

Vorm TSM

Maksukohustuslane

Nimi või ees- ja perekonnanimi

Registri- või isikukood                      

Asu- või elukoha aadress

Telefon

e-post

RESIDENDIST FÜÜSILISELE ISIKULE TEHTUD VÄLJAMAKSETE,
KINNIPIDAMISTE JA ARVUTUSTE TÕEND

Füüsilise isiku andmed (väljamakse saaja)

Ees- ja perekonnanimi

Isikukood või selle puudumisel sünniaeg

                     

Elukoha aadress

Ajavahemikul: ______________________ a kuni __________________________ a

I. Tehtud väljamaksed ja kinnipeetud tulumaks

Tululiik

Tululiigi kood Summa
kroonides
Kinnipeetud tulumaks 26% kroonides

1

2 3 4
       
       
       

Tululiik

Tululiigi kood Summa
kroonides
Kinnipeetud tulumaks 10% kroonides
       

II. Muud kinnipidamised, arvutatud sotsiaalmaks ja vanemahüvitiselt arvutatud kogumispensioni makse

Jrk

  Summa kroonides

1

2

3

1.

Elatis

 

2.

Ametiühingu sisseastumis- ja liikmemaksud

 

Ametiühingu:

 

registrikood

nimi

 
                 

3.

Kohustusliku kogumispensioni makse

 

4.

Töötuskindlustusmakse

 

5.

Sotsiaalmaksuga maksustatavad väljamaksed

 

6.

Arvutatud sotsiaalmaks

 

7.

Vanemahüvitiselt arvutatud kogumispensioni makse

 

III. «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 alusel riigipoolse kohustuse

tekkimise kuupäev: ..................a, lõppemise kuupäev: ..................a.

MAKSUKOHUSTUSLANE/
JUHT VÕI ESINDAJA
Ees- ja perekonnanimi Allkiri Kuupäev

KOOSTAJA Ees- ja perekonnanimi Allkiri Telefon
e-post

Märkused

1. Tõendi vorm on kehtestatud «Tulumaksuseaduse» § 40 lõike 6, «Sotsiaalmaksuseaduse» § 9 lõike 1 punkti 6, «Töötuskindlustuse seaduse» § 42 lõike 1 punkti 4 ja «Kogumispensionide seaduse» § 10 lõike 1 punkti 4 alusel.

2. Tõendil näidatakse residendist füüsilisele isikule maksustamisperioodil tehtud tulumaksuga maksustatavad väljamaksed, nendelt väljamaksetelt kinnipeetud tulumaks, elatis, ametiühingute registrisse kantud ametiühingu sisseastumis- ja liikmemaksud, kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksed, sotsiaalmaksuga maksustatavad väljamaksed, arvutatud sotsiaalmaks ning vanemahüvitiselt arvutatud kogumispensioni makse. Väljamakse deklareeritakse ka juhul, kui nendelt ei ole maksu arvutatud või kinni peetud.

3. Tõend antakse isikule, kellele tehti «Tulumaksuseaduse» §-s 41 nimetatud väljamakseid ja kelle eest maksti sotsiaalmaksu «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 alusel.

4. Tõend antakse isiku nõudmisel hiljemalt kalendriaastale järgneva aasta 1. veebruariks või maksumaksja töölt lahkumisel koos lõpparvega.

5. Tõend täidetakse täiskroonides, seejuures jäetakse vähem kui 50 senti ära ning 50 senti ja rohkem ümardatakse täiskrooniks. Tõendil märgitud ajavahemik on periood, millal väljamakseid tehti.

6. I osa veergudes 1 ja 2 näidatakse residendist füüsilisele isikule tehtud väljamaksed tululiikide lõikes vastavalt alljärgnevatele koodidele:

01 – sotsiaalmaksuga maksustatavad rahalised tasud, mida makstakse töötajale või avalikule teenistujale («Tulumaksuseaduse» § 13 lõige 1), stipendiumid, toetused ja pensionid, mida makstakse seoses töö- või teenistussuhtega («Tulumaksuseaduse» § 19 lõige 2, lõike 3 punkt 3), seaduse või muu õigusakti alusel töö tegemise eest makstavad tasud («Sotsiaalmaksuseaduse» § 2 lõike 1 punkt 9), samuti muud tasud, mida makstakse isikule pärast töö- või teenistussuhte lõppemist.

Siin ei näidata koodiga 13 märgitavaid töölepingu lõpetamisel «Eesti Vabariigi töölepingu seaduse» või teenistusest vabastamisel «Avaliku teenistuse seaduse» alusel töötajale või avalikule teenistujale makstavaid hüvitisi, samuti koodidega 11 ja 15 märgitavaid väljamakseid;

02 – rendi- või üüritulu ning litsentsitasud «Tulumaksuseaduse» § 16 alusel, välja arvatud kui väljamakse saaja on kantud äriregistrisse või registreeritud Maksu- ja Tolliameti piirkondlikus maksukeskuses füüsilisest isikust ettevõtjana ning tasu on saaja ettevõtlustuluks;

03 – intressid «Tulumaksuseaduse» § 17 alusel;

04 – elatis «Tulumaksuseaduse» § 19 lõike 1 alusel;

05 – Eesti riigi poolt seaduse alusel makstav pension ja «Kogumispensionide seaduse» alusel makstav kohustuslik kogumispension («Tulumaksuseaduse» § 19 lõige 2) enne täiendava maksuvaba tulu mahaarvamist;

06 – stipendiumid, toetused, kultuuri-, spordi- ja teaduspreemiad ning loteriivõidud «Tulumaksuseaduse» § 19 lõike 2 alusel;

07 – ajutise töövõimetuse rahaline hüvitis «Tulumaksuseaduse» § 20 lõike 1 alusel;

08 – investeerimisriskiga elukindlustuslepingu alusel kindlustusvõtjale või soodustatud isikule väljamakstav summa vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 20 lõikele 3;

09 – 26% maksumääraga maksustatavad väljamaksed, mis on tehtud täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu alusel või vabatahtlikust pensionifondist («Tulumaksuseaduse» § 21 lõige 1);

10 – 10% maksumääraga maksustatavad väljamaksed, mis on tehtud täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu alusel või vabatahtlikust pensionifondist («Tulumaksuseaduse» § 21 lõiked 2 ja 3);

11 – juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele makstav tasu vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 13 lõikele 2 (välja arvatud kui tasu saaja on kantud äriregistrisse või registreeritud Maksu- ja Tolliameti piirkondlikus maksukeskuses füüsilisest isikust ettevõtjana ning tasu on saaja ettevõtlustuluks), stipendiumid, toetused ja pensionid, mida makstakse seoses juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmeks olekuga («Tulumaksuseaduse» § 19 lõige 2, lõike 3 punkt 3), samuti muud väljamaksed, mis on tehtud endisele juhtimis- või kontrollorgani liikmele;

12 – seoses tööõnnetusega või kutsehaigusega makstav hüvitis («Tulumaksuseaduse» § 13 lõige 1) enne täiendava maksuvaba tulu mahaarvamist;

13 – töölepingu lõpetamisel «Eesti Vabariigi töölepingu seaduse» alusel või teenistusest vabastamisel «Avaliku teenistuse seaduse» alusel töötajale või avalikule teenistujale makstavad hüvitised;

14 – muud väljamaksed, millelt vastavalt «Tulumaksuseaduse» §-le 41 on väljamakse tegija kohustatud tulumaksu kinni pidama;

15 – töövõtu-, käsundus- või muu võlaõigusliku lepingu alusel makstav töö- või teenustasu, sealhulgas «Spordiseaduse» § 13 lõikes 2 nimetatud lepingute alusel makstav tasu («Tulumaksuseaduse» § 13 lõige 11), välja arvatud kui tasu saaja on kantud äriregistrisse või registreeritud Maksu- ja Tolliameti piirkondlikus maksukeskuses füüsilisest isikust ettevõtjana ning töö- või teenustasu on saaja ettevõtlustuluks;

16 – Töötukassa poolt «Töötuskindlustuse seaduse» alusel väljamakstav töötuskindlustushüvitis;

17 – Töötukassa poolt «Töötuskindlustuse seaduse» alusel väljamakstav hüvitis töölepingute kollektiivse ülesütlemise korral;

18 – Töötukassa poolt «Töötuskindlustuse seaduse» alusel väljamakstav hüvitis tööandja maksejõuetuse korral;

19 – «Vanemahüvitise seaduse» alusel väljamakstav vanemahüvitis.

7. II osa real 1 näidatakse kohtuotsuse, kohtumäärusega või notariaalselt kinnitatud kokkuleppe alusel kinnipeetud elatise summa vastavalt «Tulumaksuseaduse» §-le 24.

8. Real 2 näidatakse ametiühingute registrisse kantud ametiühingule maksustamisperioodil makstud sisseastumis- ja liikmemaksud vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 27 lõikele 2. Siin näidatakse ka sisseastumis- ja liikmemaksu saanud ametiühingu nimi ja registrikood.

9. Real 3 näidatakse kinnipeetud kohustusliku kogumispensioni makse vastavalt «Kogumispensionide seaduse» § 10 lõike 1 punktidele 1 ja 2.

10. Real 4 näidatakse tehtud väljamaksetelt kinnipeetud töötuskindlustusmakse vastavalt «Töötuskindlustuse seaduse» § 42 lõike 1 punktile 1.

11. Real 5 näidatakse tehtud vastavalt «Sotsiaalmaksuseaduse» § 2 lõike 1 punktidele 1–4, 6, 8 ja 9 sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksed.

12. Real 6 näidatakse «Sotsiaalmaksuseaduse» § 2 lõike 1 punktidele 1–4, 6, 8 ja 9 ning lõigete 2 ja 3 alusel arvutatud sotsiaalmaks.

13. Real 7 näidatakse Pensioniameti poolt vanemahüvitiselt vastavalt «Kogumispensionide seaduse «§ 81 lõikele 11 arvutatud kogumispensioni täiendav sissemakse.

14. Tõendile kirjutab alla maksukohustuslane või tema esindaja. Esindaja peab Maksu- ja Tolliameti nõudmisel esitama tõendava volikirja.

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ««Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine»
lisa 12

Vorm TSM 1

Maksukohustuslane

Nimi või ees- ja perekonnanimi

Registri- või isikukood                      

Asu- või elukoha aadress

Telefon

e-post

MITTERESIDENDIST FÜÜSILISELE ISIKULE TEHTUD VÄLJAMAKSETE, KINNIPIDAMISTE JA ARVUTATUD SOTSIAALMAKSU
TÕEND

Mitteresidendist füüsilise isiku andmed (väljamakse saaja)

Ees- ja perekonnanimi

Isikukood residendiriigis

Elukoha aadress residendiriigis


Ajavahemikul: ______________________ a kuni __________________________ a

I. Tehtud väljamaksed ja kinnipeetud tulumaks

Tululiik

Kood

Maksustatav summa kroonides

Väljamakse kuupäev

Kinnipeetud tulumaks

Määr %
(26, 15, 10, 5, 0)
Summa kroonides

1

2 3 4 5 6
           
           
           
           

II. Muud kinnipidamised ning arvutatud sotsiaalmaks

Jrk

 

Summa kroonides

1

2

3

1.

Töötuskindlustusmakse

 

2.

Sotsiaalmaksuga maksustatavad väljamaksed

 

3.

Arvutatud sotsiaalmaks

 

MAKSUKOHUSTUSLANE/
JUHT VÕI ESINDAJA
Ees- ja perekonnanimi Allkiri Kuupäev
KOOSTAJA Ees- ja perekonnanimi Allkiri Telefon, e-post
 

Maksu- ja Tolliameti kinnitus1

Maksu- ja Tolliameti piirkondlik maksukeskus Aadress Kuupäev
Ees- ja perekonnanimi, amet
 
Allkiri Telefon, e-post

1 täidetakse vajadusel

Märkused

1. Tõendi vorm on kehtestatud «Tulumaksuseaduse» § 40 lõike 6, «Sotsiaalmaksuseaduse» § 9 lõike 1 punkti 6 ja «Töötuskindlustuse seaduse» § 42 lõike 1 punkti 4 alusel.

2. Tõendil näidatakse mitteresidendist füüsilisele isikule maksustamisperioodil tehtud maksustatavad väljamaksed, kinnipeetud tulumaks ja töötuskindlustusmakse ning arvutatud sotsiaalmaks.

3. Tõend antakse isikule, kellele tehti «Tulumaksuseaduse» §-s 41 nimetatud väljamakseid.

4. Tõend antakse isiku nõudmisel hiljemalt kalendriaastale järgneva aasta 1. veebruariks või koos lõpparvega.

5. Tululiikide koodid I osas on OECD mudellepingu alusel:

6 – kinnisvaratulu;

10 – dividendid;

11 – intressid;

12 – litsentsitasud;

14 – eraviisiline teenistus (ettevõtlustulu);

15 – palgatulu (saadud töölepingu või töövõtu-, käsundus- või muu töö tegemiseks või teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel töötamisest, välja arvatud koodiga 15a märgitavad töösuhte lõppemisel või lõpetamisel töötajale makstavad hüvitised);

15a – töösuhte lõppemisel või lõpetamisel töötajale makstavad hüvitised;

16 – juhatuse ja nõukogu liikmete tasud;

17 – kunstnikud ja sportlased;

18 – pensionid ja muud sarnased väljamaksed;

19 – palgatulu (saadud avalikus teenistuses töötamisest, välja arvatud koodiga 19a märgitavad teenistusest vabastamisel teenistujale makstavad hüvitised);

19a – teenistusest vabastamisel teenistujale makstavad hüvitised;

20 – üliõpilaste tulu;

21 – muu tulu.

6. Kui väljamakse tehakse sellise riigi residendile, kellega Eesti Vabariigil kehtivat tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingut ei ole, siis kasutatakse tulumaksu kinnipidamisel «Tulumaksuseaduse» § 43 lõikes 1 sätestatud maksumäärasid ning kood märgitakse tähisega «×».

7. II osa real 1 näidatakse tehtud väljamaksetelt kinnipeetud töötuskindlustusmakse vastavalt «Töötuskindlustuse seaduse» § 42 lõike 1 punktile 1.

8. Real 2 näidatakse tehtud vastavalt «Sotsiaalmaksuseaduse» § 2 lõike 1 punktidele 1–4, 6, 8 ja 9 sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksed.

9. Real 3 näidatakse «Sotsiaalmaksuseaduse» § 2 lõike 1 punktidele 1–4, 6, 8 ja 9 ning lõigete 2 ja 3 alusel arvutatud sotsiaalmaks.

10. Vorm täidetakse täiskroonides, kusjuures vähem kui 50 senti jäetakse ära ning 50 senti ja üle selle ümardatakse täiskrooniks.

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ««Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine»
lisa 13

Vorm TM 1

Maksukohustuslane

Nimi või ees- ja perekonnanimi

Registri- või isikukood                      

Asu- või elukoha aadress

Telefon

e-post

MITTERESIDENDIST JURIIDILISELE ISIKULE TEHTUD VÄLJAMAKSETE JA KINNIPEETUD TULUMAKSU TÕEND

Mitteresidendist juriidilise isiku andmed (väljamakse saaja)

Nimi

Registrikood residendiriigis

Aadress residendiriigis


Ajavahemikul: ______________________ a kuni __________________________ a

Tehtud väljamaksed ja kinnipeetud tulumaks

Tululiik

Kood

Maksustatav summa kroonides

Väljamakse kuupäev

Kinnipeetud tulumaks

Määr, %
(26, 15, 10, 5, 0)
Summa kroonides

1

2 3 4 5 6
           
           
           
           

MAKSUKOHUSTUSLANE/
JUHT VÕI ESINDAJA
Ees- ja perekonnanimi Allkiri Kuupäev
KOOSTAJA Ees- ja perekonnanimi Allkiri Telefon, e-post
 

Maksu- ja Tolliameti kinnitus1

Maksu- ja Tolliameti piirkondlik maksukeskus Aadress Kuupäev
Ees- ja perekonnanimi, amet
 
Allkiri Telefon, e-post

1 täidetakse vajadusel

Märkused

1. Tõend kehtestatakse «Tulumaksuseaduse» § 40 lõike 6 alusel.

2. Tõendil näidatakse mitteresidendist juriidilisele isikule maksustamisperioodil tehtud tulumaksuga maksustatavad väljamaksed ja kinnipeetud tulumaks.

3. Tõend antakse isikule, kellele tehti «Tulumaksuseaduse» §-s 41 nimetatud väljamakseid.

4. Tõend antakse isiku nõudmisel kalendriaastale järgneva aasta 1. veebruariks.

5. Tululiikide koodid OECD mudellepingu alusel on: 6 – kinnisvaratulu, 7 – ärikasum, 8 – rahvusvaheline transport, 10 – dividendid, 11 – intressid, 12 – litsentsitasud, 17 – kunstnikud ja sportlased, 21 – muu tulu.

6. Kui väljamakse tehakse sellise riigi residendile, kellega Eesti Vabariigil kehtivat tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingut ei ole, siis rakendatakse tulumaksu kinnipidamisel «Tulumaksuseaduse» § 43 lõikes 1 sätestatud maksumäärasid ning kood märgitakse tähisega «×».

7. Vorm täidetakse täiskroonides, kusjuures vähem kui 50 senti jäetakse ära ning 50 senti ja üle selle ümardatakse täiskrooniks.

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ««Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine»
lisa 14

Vorm INF 1

Maksu- ja Tolliameti piirkondlik maksukeskus

Dividende või muid kasumieraldisi väljamaksva äriühingu

Nimi

Registrikood

               

Asukoha aadress

Telefon

e-post

DIVIDENDIDE JA MUUDE KASUMIERALDISTE SAAJATE DEKLARATSIOON

______ aasta _____________ kuu

Isikukood või registrikood

Ees- ja perekonnanimi või nimi Residendiriigi kood Elukoha aadress või asukoha aadress Väljamakstud dividendi või muu kasumieraldise summa kroonides Osaluse suuruse %

1

2 3 4 5 6
                               
                               
                               
   Kokku:    

Äriühingu juht või esindaja Ees- ja perekonnanimi Allkiri Kuupäev

Koostaja Ees- ja perekonnanimi Allkiri Telefon
e-post

Märkused

1. Deklaratsiooni vorm on kehtestatud ja täidetakse vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 56 lõikele 21. Sellel vormil näidatakse ka need dividendide saajad, kellele tehakse väljamakseid kuni 31.12.1999. a kehtinud «Tulumaksuseaduse» § 32 lõike 4 alusel moodustatud dividendiarvelt.

2. Veerus 3 näidatakse residendiriigi kood vastavalt Maksu- ja Tolliameti poolt koostatud loetelule. Kui väljamakse tehakse sellise välisriigi residendile, kellega Eesti Vabariigil kehtivat tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingut ei ole, märgitakse veergu 3 tähis «×». Kui dividendi saaja on Eesti resident, kirjutatakse veergu 3 null.

3. Veerus 5 näidatakse väljamakstud dividendid koos kinnipeetud tulumaksuga, st sama summa, mis on näidatud vormi TSD lisa 7 ridadel 1 ja 7.

4. Veerus 6 näidatakse dividendi saaja aktsiate, osade või häälte osatähtsus äriühingus, kui see on vähemalt 10%. Protsent näidatakse kahe kohaga pärast koma, ümardamata.

5. Deklaratsioon esitatakse Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule maksukeskusele väljamakse tegemise kuule järgneva kalendrikuu 10. kuupäevaks.

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ««Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine»
lisa 15

Vorm INF 2

Maksu- ja Tolliameti piirkondlik maksukeskus

Krediidi- või finantseerimisasutuse

Nimi

Registrikood

               

Asukoha aadress

Telefon

e-post

FÜÜSILISTE ISIKUTE TASUTUD ELUASEMELAENU INTRESSIDE DEKLARATSIOON

_________________ aasta

Laenu- või rendilepingu number

Tasutud eluasemelaenu või kapitalirendi intressi summa kroonides

Kapitalirendi korral objekti tulevase omaniku

Eluasemelaenu saaja

Eluasemelaenu saaja

Ees- ja perekonnanimi Isikukood Ees- ja perekonnanimi Isikukood Ees- ja perekonnanimi Isikukood

1

2 3 4 5 6 7 8
               
               
               

Krediidi- või finantseerimisasutuse juht või esindaja Ees- ja perekonnanimi Allkiri Kuupäev
Koostaja Ees- ja perekonnanimi Allkiri Telefon,
e-post

Märkused

1. Deklaratsiooni vorm on kehtestatud ja täidetakse vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 571 lõikele 6.

2. Deklaratsiooni esitab residendist krediidi- või finantseerimisasutus ja mitteresidendist krediidiasutuse Eesti äriregistrisse kantud filiaal. Deklaratsioonis näidatakse kalendriaastal füüsiliste isikute poolt tasutud laenu või liisingu intresside summa, kui krediidiasutusele teadaolevalt on laenu üheks eesmärgiks eluaseme soetamine (kaasa arvatud ehitamine) või eluaseme ehitamise eesmärgil maa soetamine.

3. Iga laenu- või rendilepingu kohta täidetakse eraldi rida.

4. Kui lepingujärgselt on mitu laenusaajat, märgitakse kõikide isikute ees- ja perekonnanimi ning isikukood.

5. Deklaratsioon esitatakse elektrooniliselt Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule maksukeskusele kalendriaastale järgneva aasta 1. veebruariks.

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ««Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine»
lisa 16

Vorm INF 3

Maksu- ja Tolliameti piirkondlik maksukeskus

Haridusasutuse, ülikooli või kooli

Nimi

Registrikood

               

Asukoha aadress

Koolitusloa number

Telefon

e-post

FÜÜSILISTE ISIKUTE TASUTUD KOOLITUSKULUDE DEKLARATSIOON

_________________ aasta

Koolituse eest tasunud isiku

Koolitatava isiku

Koolituse eest tasutud summa kroonides

Ees- ja perekonnanimi

Isikukood Ees- ja perekonnanimi Isikukood

1

2 3 4 5
         
         
         

Haridusasutuse,
ülikooli või kooli
juht või esindaja
Ees- ja perekonnanimi Allkiri Kuupäev
Koostaja Ees- ja perekonnanimi Allkiri Telefon,
e-post

Märkused

1. Deklaratsiooni vorm on kehtestatud ja täidetakse vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 571 lõikele 6.

2. Deklaratsiooni esitab riigi, valla või linna haridusasutus, avalik-õiguslik ülikool ja antud õppekava osas koolitusluba omav või positiivselt akrediteeritud erakool kalendriaastal füüsiliste isikute poolt õppimise eest tasutud koolituskulude kohta.

3. Deklaratsioon esitatakse Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule maksukeskusele kalendriaastale järgneva aasta 1. veebruariks.

4. Deklaratsioon esitatakse elektrooniliselt, kui on täidetud üle 10 rea. Vajadusel on Maksu- ja Tolliametil õigus nõuda deklaratsiooni esitamist ka paberkandjal.

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ««Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine»
lisa 17

Vorm INF 4

Maksu- ja Tolliameti piirkondlik maksukeskus

Kingitusi ja annetusi saanud isiku

Nimi

Registrikood

               

Asukoha aadress

Telefon

e-post

SAADUD KINGITUSTE JA ANNETUSTE DEKLARATSIOON

_________________ aasta

Kingitusi ja annetusi teinud isiku

Kingituste ja annetuste summa kroonides

Ees- ja perekonnanimi või nimi

Isikukood või registrikood

1

2 3
     
     
     

Kingitusi või annetusi saanud
isiku juht või esindaja
Ees- ja perekonnanimi Allkiri Kuupäev
Koostaja Ees- ja perekonnanimi Allkiri Telefon,
e-post

Märkused

1. Deklaratsioon on kehtestatud «Tulumaksuseaduse» § 571 lõike 6 alusel.

2. Deklaratsioonil näitab «Tulumaksuseaduse» § 11 lõikes 1 nimetatud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud mittetulundusühing või sihtasutus, samuti avalik-õiguslik ülikool, erakond ning haiglat pidav isik kalendriaastal residendist füüsilistelt isikutelt, residendist juriidilistelt isikutelt, samuti Eestis registreeritud püsivat tegevuskohta omavatelt mitteresidendist juriidilistelt isikutelt saadud kingitused ja annetused. Saadud kingituste ja annetuste ning muude tulude kasutamine deklareeritakse vormil INF 9.

3. Deklaratsioon esitatakse Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule maksukeskusele kalendriaastale järgneva aasta 1. veebruariks.

4. Deklaratsioon esitatakse elektrooniliselt, kui on täidetud üle 10 rea. Vajadusel on Maksu- ja Tolliametil õigus nõuda deklaratsiooni esitamist ka paberkandjal.

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ««Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine»
lisa 18

Vorm INF 5

Maksu- ja Tolliameti piirkondlik maksukeskus

Kindlustusandja

Nimi

Registrikood

               

Asukoha aadress

Telefon

e-post

TÄIENDAVA KOGUMISPENSIONI KINDLUSTUSLEPINGU ALUSEL FÜÜSILISTELT ISIKUTELT SAADUD KINDLUSTUSMAKSETE DEKLARATSIOON

_________________ aasta

Kindlustusvõtja

Kindlustuslepingu

Enne 2002. a 1. maid sõlmitud kindlustuslepingu alusel saadud summad kroonides

Pärast 2002. a 1. maid sõlmitud kindlustuslepingu alusel saadud kindlustusmaksete osa, mille eesmärgiks on kindlustussumma maksmine kindlustuspensionina kroonides

Ees- ja perekonnanimi

Isikukood Number Sõlmimise kuupäev

1

2 3 4 5 6
           
           
           

Kindlustusandja juht
või esindaja
Ees- ja perekonnanimi Allkiri Kuupäev
Koostaja Ees- ja perekonnanimi Allkiri Telefon,
e-post

Märkused

1. Deklaratsiooni vorm on kehtestatud ja täidetakse vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 571 lõikele 6.

2. Deklaratsiooni esitab kindlustusandja kalendriaastal füüsilistelt isikutelt »Kogumispensionide seaduse» § 152 tingimustele vastava täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu alusel saadud kindlustusmaksete kohta.

3. Veerus 5 näidatakse täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu alusel saadud kindlustusmaksed, sealhulgas kindlustusmaksete osa, mille eesmärgiks on tagada kindlustussumma maksmine surmajuhtumi hüvitisena.

4. Veerus 6 näidatakse täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu alusel saadud kindlustusmaksete osa, mille eesmärgiks on kindlustussumma maksmine kindlustuspensionina. Siin näidatakse ka täiendava kogumispensioni tagamise eesmärgil moodustatud kindlustustehnilise eraldise negatiivne muutus, mis tuleneb «Kogumispensionide seaduse» § 152 alla mittekuuluvate kindlustuskaitsete eest arvutatud tasude mahaarvamisest. Eraldise negatiivne muutus näidatakse veerus 6 miinusmärgiga.

5. Deklaratsioon esitatakse Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule maksukeskusele kalendriaastale järgneva aasta 1. veebruariks.

6. Deklaratsioon esitatakse elektrooniliselt, kui on täidetud üle 10 rea. Vajadusel on Maksu- ja Tolliametil õigus nõuda deklaratsiooni esitamist ka paberkandjal.

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ««Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine»
lisa 19

Vorm INF 6

Maksu- ja Tolliameti piirkondlik maksukeskus

Vabatahtliku pensionifondi valitseja

Nimi

Registrikood

               

Asukoha aadress

Telefon

e-post

FÜÜSILISTE ISIKUTE SOETATUD VABATAHTLIKU PENSIONIFONDI OSAKUTE JA NENDE SOETAMISEL MAKSTUD SUMMADE DEKLARATSIOON

_________________ aasta

Pensionifondi osakuid soetanud isiku

Osakute soetamine

Tagasivõetud osakute summa kroonides

Ees- ja perekonnanimi

Isikukood Arv Tasutud summa kroonides

1

2 3 4 5
         
         
         

Pensionifondi valitseja
juht või esindaja
Ees- ja perekonnanimi Allkiri Kuupäev
Koostaja Ees- ja perekonnanimi Allkiri Telefon,
e-post

Märkused

1. Deklaratsiooni vorm on kehtestatud ja täidetakse vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 571 lõikele 6.

2. Deklaratsiooni esitab «Kogumispensionide seaduses» sätestatud korras loodud vabatahtliku pensionifondi valitseja kalendriaastal füüsiliste isikute poolt soetatud vabatahtliku pensionifondi osakute ja nende soetamiseks makstud summade, samuti pensionifondi vahetamise käigus tagasivõetud pensionifondi osakute kohta.

3. Pensionifondi valitseja esitab deklaratsiooni Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule maksukeskusele kalendriaastale järgneva aasta 1. veebruariks.

4. Deklaratsioon esitatakse elektrooniliselt, kui on täidetud üle 10 rea. Vajadusel on Maksu- ja Tolliametil õigus nõuda deklaratsiooni esitamist ka paberkandjal.

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ««Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine»
lisa 20

Vorm INF 7

Maksu- ja Tolliameti piirkondlik maksukeskus

Krediidiasutuse

Nimi

Registrikood

               

Asukoha aadress

Telefon

e-post

FÜÜSILISTE ISIKUTE TASUTUD ÕPPELAENU INTRESSIDE DEKLARATSIOON

_________________ aasta

Õppelaenu saaja

Laenulepingu number

Tasutud laenuintressi summa kroonides

Ees- ja perekonnanimi

Isikukood

1

2 3 4
       
       
       
       

Krediidiasutuse juht
või esindaja
Ees- ja perekonnanimi Allkiri Kuupäev
Koostaja Ees- ja perekonnanimi Allkiri Telefon,
e-post

Märkused

1. Deklaratsiooni vorm on kehtestatud ja täidetakse vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 571 lõikele 6.

2. Deklaratsiooni esitab residendist krediidiasutus ja mitteresidendist krediidiasutuse Eesti äriregistrisse kantud filiaal (edaspidi krediidiasutus) kalendriaastal füüsiliste isikute tasutud õppelaenu intresside kohta.

3. Krediidiasutus esitab deklaratsiooni Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule maksukeskusele kalendriaastale järgneva aasta 1. veebruariks.

4. Kui õppelaenu intressi tasub ainult riik, siis nende laenude kohta andmeid deklaratsiooni ei kanta.

5. Iga õppelaenu lepingu kohta täidetakse eraldi rida.

6. Deklaratsioon esitatakse elektrooniliselt, kui on täidetud üle 10 rea. Vajadusel on Maksu- ja Tolliametil õigus nõuda deklaratsiooni esitamist ka paberkandjal.

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ««Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine»
lisa 21

Vorm INF 8

Ametiühingute registrisse kantud isiku

Nimi

Registrikood

               

Asukoha aadress

Telefon

e-post

FÜÜSILISTE ISIKUTE TASUTUD AMETIÜHINGU SISSEASTUMIS- JA LIIKMEMAKSUDE DEKLARATSIOON

_________________ aasta

Ametiühingu sisseastumis- ja liikmemaksu
maksnud isiku

Tasutud ametiühingu sisseastumis- ja liikmemaksu summa kroonides

Ees- ja perekonnanimi

Isikukood

1

2 3
     
     
     

Ametiühingu juht
või esindaja
Ees- ja perekonnanimi Allkiri Kuupäev
Koostaja Ees- ja perekonnanimi Allkiri Telefon,
e-post

Märkused

1. Deklaratsiooni vorm on kehtestatud ja täidetakse vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 571 lõikele 6 ja § 61 lõikele 22.

2. Deklaratsiooni esitab ametiühingute registrisse kantud isik kalendriaastal füüsilistelt isikutelt saadud sisseastumis- ja liikmemaksude kohta.

3. Veerus 3 näidatakse kalendriaastal füüsilistelt isikutelt saadud ametiühingu sisseastumis- ja liikmemaksu summa füüsiliste isikute lõikes. Isikute, kes ei soovi oma nime ning tasutud sisseastumis- ja liikmemaksude summa avaldamist, andmeid ei esitata.

4. Ametiühingute registrisse kantud isik esitab tuludeklaratsiooni Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule maksukeskusele kalendriaastele järgneva aasta 1. veebruariks. Esimene deklaratsioon esitatakse 2004. aasta eest.

5. Deklaratsioon esitatakse elektrooniliselt, kui on täidetud üle 10 rea. Vajadusel on Maksu- ja Tolliametil õigus nõuda deklaratsiooni esitamist ka paberkandjal.

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ««Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine»
lisa 22

Vorm INF 9

Maksu- ja Tolliameti piirkondlik maksukeskus

Kingitusi ja annetusi saanud isiku

Nimi

Registrikood

               

Asukoha aadress

Telefon

e-post

KINGITUSTE JA ANNETUSTE NING MUUDE TULUDE KASUTAMISE DEKLARATSIOON

_________________ aasta

Jrk

  Summa kroonides

1

2 3

1.

Tulud ×

1.1

Kingitused ja annetused  

1.2

Liikmetelt saadud tasud  

1.3

Finantstulud  

1.4

Ettevõtlustulu  

1.5

Muud tulud  
  Kokku rida 1: read 1.1 kuni 1.5  

2.

Eelmise aruandeaasta kasutamata kingituste ja annetuste jääk 31. detsembri seisuga  

3.

Kingitused ja annetused kokku: rida 1.1 + rida 2  

4.

Kulud ×

4.1

Kingituste ja annetustena saadud summade arvel tehtud kulutused ×

4.1.1

Tehtud kingitused ja annetused või väljamakstud hüvitised, toetused, abirahad, stipendiumid jms  

4.1.2

Põhikirjalised heategevuse projektid ja üritused kokku
sealhulgas:
 

4.1.2.1

– teadus  

4.1.2.2

– kultuur  

4.1.2.3

– haridus  

4.1.2.4

– sport  

4.1.2.5

– tervishoid  

4.1.2.6

– sotsiaalhoolekanne  

4.1.2.7

– loodushoid  

4.1.2.8

– usuliste ühenduste või usuühingute toetamine  

4.1.2.9

– vähemusrahvuste kultuurautonoomia  

4.1.2.10

– korrakaitse  

4.1.3

Põhikirjalise tegevusega seotud projektid  

4.1.4

Mitmesugused tegevuskulud  

4.1.5

Tööjõukulud  

4.1.6

Finantskulud  

4.1.7

Ettevõtluskulud  

4.1.8

Muud kulud  
  Kokku rida 4.1: read 4.1.1 kuni 4.1.8  

4.2

Teistest tuluallikatest saadud tulu kasutamine ×

4.2.1

Tehtud kingitused ja annetused või väljamakstud hüvitised, toetused, abirahad, stipendiumid jms  

4.2.2

Põhikirjalised heategevuse projektid ja üritused kokku
sealhulgas:
 

4.2.2.1

– teadus  

4.2.2.2

– kultuur  

4.2.2.3

– haridus  

4.2.2.4

– sport  

4.2.2.5

– tervishoid  

4.2.2.6

– sotsiaalhoolekanne  

4.2.2.7

– loodushoid  

4.2.2.8

– usuliste ühenduste või usuühingute toetamine  

4.2.2.9

– vähemusrahvuste kultuurautonoomia  

4.2.2.10

– korrakaitse  

4.2.3

Põhikirjalise tegevusega seotud projektid  

4.2.4

Mitmesugused tegevuskulud  

4.2.5

Tööjõukulud  

4.2.6

Finantskulud  

4.2.7

Ettevõtluskulud  

4.2.8

Muud kulud  
  Kokku rida 4.2: read 4.2.1 kuni 4.2.8  
  Kokku rida 4: rea 4.1 kokkuvõte + rea 4.2 kokkuvõte  

5.

Kingituste ja annetuste jääk aruandeaasta lõpus: rida 3 – rea 4.1 kokkuvõte  

Kingitusi või annetusi
saanud isiku juht või esindaja
Ees- ja perekonnanimi Allkiri Kuupäev
Koostaja Ees- ja perekonnanimi Allkiri Telefon,
e-post

Märkused

1. Deklaratsioon on kehtestatud «Tulumaksuseaduse» § 571 lõike 6 alusel.

2. Deklaratsioonil näitab «Tulumaksuseaduse» § 11 lõikes 1 nimetatud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud mittetulundusühing või sihtasutus, samuti avalik-õiguslik ülikool, erakond ning haiglat pidav isik kalendriaastal (edaspidi aruandeaasta) saadud (laekunud) kingitused ja annetused (edaspidi annetused) ning muud tulud rahalises väärtuses ning nende kasutamise aruandeaastal.

3. Deklaratsioon esitatakse ka juhul, kui aruandeaastal ei ole annetusi või muud tulu saadud, kuid on tehtud kulutusi.

4. Deklaratsioon esitatakse Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule maksukeskusele kalendriaastale järgneva aasta 1. juuliks.

5. Deklaratsiooni ridadel 1.1–1.5 näidatakse aruandeaastal saadud (laekunud) tulud.

6. Real 1.1 näidatakse aruandeaastal laekunud rahalised ja saadud mitterahalised annetused. Siin näidatakse aruandeaastal laekunud sihtotstarbelised, mittesihtotstarbelised ning oma olemuselt mittetulundusühingu või sihtasutuse põhikapitali sissemaksena käsitletavad annetused.

7. Mitterahalises vormis saadud annetuse puhul peab olema vara üleandmist tõendav dokument. Mitterahalises vormis saadud annetuse maksumuseks on vara turuhind. Kui annetuseks on vara soodushinnaga ost, siis on annetuse maksumuseks müügihinna ja turuhinna vahe. Teenusena saadud annetuse maksumuseks on teenuse turuhind.

8. Real 1.2 näidatakse ühingu liikmetelt saadud liikme- ja sisseastumismaksud, muud laekunud tasud.

9. Real 1.3 näidatakse finantstulu (pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt teenitud kasum, kasum pikaajaliste finantsinvesteeringute müügist, intressi- ja dividenditulud, kasum tütar- või sidusettevõtete müügist, muud intressi- ja finantstulud).

10. Real 1.4 näidatakse ettevõtlustulu, k.a tulu majandustegevusest (toodete ja kaupade müük, teenuste osutamine, vara rentimine jne).

11. Real 1.5 näidatakse muud aruandeaastal saadud ülal nimetamata tulud (kasum vara müügist, hüvitised, abirahad, stipendiumid, grandid, toetused, sealhulgas riigi- ja kohaliku omavalitsusüksuse eelarvest saadud toetused) jms.

12. Real 2 näidatakse eelmise aruandeaasta kasutamata annetuste jääk. Siin näidatud summa saadakse eelmise aruandeaasta realt 5. Vormi INF 9 esmakordsel esitamisel pärast 1.01.2004. a saadakse see summa eelmise aruandeaasta vormi INF 4 realt 5.

13. Real 3 näidatakse aruandeaastal kasutatav annetuste summa kokku.

14. Ridadel 4.1.1–4.1.8 näidatakse real 3 näidatud annetuste summa arvel tehtud kulutused.

15. Real 4.1.1 näidatakse saadud annetuste kasutamine annetuste tegemiseks, toetuste, abirahade, stipendiumide jms väljamaksmiseks.

16. Real 4.1.2 näidatakse annetuste kasutamine põhikirjalistel eesmärkidel: heategevuslik teaduse, kultuuri, hariduse, spordi, korrakaitse, tervishoiu, sotsiaalhoolekande, loodushoiu, vähemusrahvuste kultuurautonoomia või usuliste ühenduste või usuühingute toetamine avalikes huvides (koos projektide nimetamisega).

17. Real 4.1.3 näidatakse annetuste kasutamine teiste põhikirjalise tegevusega seotud projektide realiseerimisel (koolitus, infovahetus, ürituste organiseerimine, trükised jne).

18. Real 4.1.4 näidatakse annetuste kasutamine halduskuludeks (raamatupidamisteenused, konsultatsioonid, kantselei, hooldus, reklaam, kindlustus jms).

19. Real 4.1.5 näidatakse töötajatele makstud palk, lisatasu, juurdemakse, puhkusetasu ja muud tasud ning tasutud sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse.

20. Real 4.1.6 näidatakse finantskulu (pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt saadud kahjum, kahjum pikaajaliste finantsinvesteeringute müügist, kahjum tütar- või sidusettevõtete müügist, intressikulud laenudelt, võlakirjadelt, kapitalirendilepingutelt ja muudelt võlakohustustelt, muud finantskulud).

21. Real 4.1.7 näidatakse annetuste kasutamine ettevõtluskulude tegemisel (kaupade, toorme, materjalide, teenuste, seadmete ja muude ettevõtluses vajalike materjalide ostmine).

22. Real 4.1.8 näidatakse annetuste kasutamine muude tegevuskulude tarbeks.

23. Ridadel 4.2.1–4.2.8 näidatakse aruandeaastal teistest (kui annetused) tuluallikatest saadud tulu arvel tehtud kulutused.

24. Real 4.2.1 näidatakse teistest tuluallikatest saadud tulu kasutamine annetuste tegemiseks, toetuste, abirahade, stipendiumide jms väljamaksmiseks.

25. Real 4.2.2 näidatakse teistest allikatest saadud tulu kasutamine põhikirjalistel eesmärkidel: heategevuslik teaduse, kultuuri, hariduse, spordi, korrakaitse, tervishoiu, sotsiaalhoolekande, loodushoiu, vähemusrahvuste kultuurautonoomia või usuliste ühenduste või usuühingute toetamine avalikes huvides (koos projektide nimetamisega).

26. Real 4.2.3 näidatakse teistest allikatest saadud tulu kasutamine teiste põhikirjalise tegevusega seotud projektide realiseerimisel (koolitus, infovahetus, ürituste organiseerimine, trükised jne).

27. Real 4.2.4 näidatakse muu tulu kasutamine halduskuludeks (raamatupidamisteenused, konsultatsioonid, kantselei, hooldus, reklaam, kindlustus jms).

28. Real 4.2.5 näidatakse töötajatele makstud palk, lisatasu, juurdemakse, puhkusetasu ja muud tasud ning tasutud sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse.

29. Real 4.2.6 näidatakse finantskulu (pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt saadud kahjum, kahjum pikaajaliste finantsinvesteeringute müügist, kahjum tütar- või sidusettevõtete müügist, intressikulud laenudelt, võlakirjadelt, kapitalirendilepingutelt ja muudelt võlakohustustelt, muud finantskulud).

30. Real 4.2.7 näidatakse ettevõtluses kasutatud muu tulu (kaupade, toorme, materjalide, teenuste, seadmete ja muude ettevõtluses vajalike materjalide ostmine).

31. Real 4.2.8 näidatakse tulu kasutamine muude tegevuskulude tarbeks.

32. Real 5 näidatakse annetustena saadud summade jääk aasta lõpus. Sellel real näidatud positiivne tulem kantakse järgmise aasta reale 2.

33. Deklaratsioon täidetakse täiskroonides, seejuures jäetakse vähem kui 50 senti ära ning 50 senti ja rohkem ümardatakse täiskrooniks.

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ««Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine»
lisa 23

Vorm INF 10

Maksu- ja Tolliameti piirkondlik maksukeskus

Ametiühingute registrisse kantud isiku

Nimi

Registrikood

               

Asukoha aadress

Telefon

e-post

AMETIÜHINGU SISSEASTUMIS- JA LIIKMEMAKSUDE KASUTAMISE DEKLARATSIOON

_________________ aasta

Jrk

  Summa kroonides

1

2 3

1.

Saadud sisseastumis- ja liikmemaksud  

2.

Eelmise aruandeaasta kasutamata sisseastumis- ja liikmemaksude jääk 31. detsembri seisuga  

3.

Sisseastumis- ja liikmemaksud kokku: rida 1 + rida 2  

4.

Sisseastumis- ja liikmemaksude kasutamine aruandeaastal
Sealhulgas
×  

4.1

Põhikirjaliste projektidega seotud kulud  

4.2

Koolituskulud  

4.3

Jagatud annetused, toetused, stipendiumid  

4.4

Tööjõu kulud  

4.5

Muud kulud  
  Kokku read 4.1 kuni 4.5  

5.

Sisseastumis- ja liikmemaksude jääk aruandeaasta 31. detsembri seisuga  

Ametiühingu juht
või esindaja
Ees- ja perekonnanimi Allkiri Kuupäev
Koostaja Ees- ja perekonnanimi Allkiri Telefon,
e-post

Märkused

1. Deklaratsiooni vorm on kehtestatud ja täidetakse vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 571 lõikele 6.

2. Deklaratsioonil näitab ametiühingute registrisse kantud isik kalendriaastal füüsilistelt isikutelt saadud sisseastumis- ja liikmemaksud ning nende kasutamine kalendriaastal (edaspidi aruandeaasta).

3. Deklaratsioon esitatakse Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule maksukeskusele kalendriaastale järgneva aasta 1. juuliks.

4. Real 1 näidatakse aruandeaastal ametiühingu liikmetelt saadud (laekunud) sisseastumis- ja liikmemaksud.

5. Real 2 näidatakse eelmise aruandeaasta kasutamata sisseastumis- ja liikmemaksude jääk. Siin näidatud summa saadakse eelmise aruandeaasta vormi INF 10 realt 5.

6. Real 3 näidatakse aruandeaastal kasutatav sisseastumis- ja liikmemaksude summa kokku.

7. Ridadel 4.1–4.5 näidatakse real 3 näidatud sisseastumis- ja liikmemaksude summa arvel tehtud kulutused.

8. Real 5 näidatakse sisseastumis- ja liikmemaksudena saadud summade jääk aruandeaasta lõpus. Sellel real näidatud positiivne tulem kantakse järgmise aruandeaasta reale 2.

9. Deklaratsioon täidetakse täiskroonides, seejuures jäetakse vähem kui 50 senti ära ning 50 senti ja rohkem ümardatakse täiskrooniks.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json