Teksti suurus:

Teede- ja sideministri 21. mai 2001. a määruse nr 51 "Suuremõõtmelise ja/või raskekaalulise autoveo eeskiri" muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.01.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 1, 8

Teede- ja sideministri 21. mai 2001. a määruse nr 51 "Suuremõõtmelise ja/või raskekaalulise autoveo eeskiri" muutmine

Vastu võetud 29.12.2003 nr 267

Määrus kehtestatakse «Autoveoseaduse» (RT 2000, 54, 346; 2002, 32, 190; 53, 336; 61, 375; 63, 387; 102, 601) § 23 lõike 1 punkti 1 ja «Liiklusseaduse» (RT I 2001, 3, 6; 2002, 92, 531; 105, 613; 110, 654 ja 655; 2003, 26, 156; 32, õiend; 78, 522) § 13 lõike 3 alusel.

Teede- ja sideministri 21. mai 2001. a määruses nr 51 «Suuremõõtmelise ja/või raskekaalulise autoveo eeskiri» (RTL 2001, 65, 897; 2002, 102, 1555; 2003, 23, 333) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulis asendatakse sõnad «paragrahvi 23» sõnadega «paragrahvi 23 lõike 1 punkti 1».

2) paragrahvi 4 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) määrusesse lisatakse § 71 järgmises sõnastuses:

« § 71. Erisused suurveose vedamisel

Eriloaga võib vedada mootorsõidukeid sihtotstarbelise autorongiga, mille pikkus koormaga ei ole üle 2 m ja kõrgus üle 0,2 m suurem «Liiklusseaduse» § 15 lõike 1 alusel kehtestatud lubatud mõõtmetest ning sõidukite registrimassid ja registriteljekoormused ei ületa lubatud suurusi.»

Minister Meelis ATONEN

Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json