Teksti suurus:

Erakonnaseaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2004
Avaldamismärge:RT I 2003, 90, 601

Erakonnaseaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 18.12.2003

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 29. detsembri 2003. a otsusega nr 518

§ 1. Erakonnaseaduses (RT I 1994, 40, 654; 1996, 37, 739; 42, 811; 1998, 59, 941; 1999, 27, 393; 2002, 21, 117; 29, 174; 42, 264; 57, 355; 102, 602; 2003, 4, 22) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Erakonnale laieneb mittetulundusühingute seadus niivõrd, kuivõrd käesolevas seaduses ei sätestata teisiti.»;

2) paragrahvi 5 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kaitseväe tegevteenistuses olev isik ei tohi olla erakonna liige.»;

3) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Erakonna põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle poole üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest ja põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.»;

4) seadust täiendatakse §-ga 91 järgmises sõnastuses:

« § 91. Erakonna üldkoosolekul osalemine ja hääletamine

Erakonna üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada erakonna liige või põhikirjas ettenähtud juhul tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks võib olla ainult teine erakonna liige.»;

5) paragrahvi 12 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Erakondade ühinemisotsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest.»;

6) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Eesti põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele suunatud tegevuse või eesmärkidega erakonna tegevuse lõpetamine toimub põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses (RT I 2002, 29, 174; 2003, 4, 22; 24, 148) sätestatud korras.»;

7) seaduse 21. peatükk muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«21. peatükk
ERAKONNA VARA JA VAHENDID

§ 121. Erakonna vara ja vahendid

(1) Erakonna vara ja vahendite allikaks on üksnes tema poolt põhikirjaga kehtestatud liikmemaksud, käesoleva seaduse alusel saadud eraldised riigieelarvest, füüsiliste isikute annetused ning tulu erakonna varalt.

(2) Erakond ei tohi vastu võtta anonüümset ega varjatud annetust.

(3) Varjatud annetuseks loetakse mis tahes kaupade, teenuste, varaliste ja mittevaraliste õiguste loovutamist erakonnale tingimustel, mis ei ole kättesaadavad teistele isikutele.

(4) Erakond võib sõlmida laenu- või krediidilepingu, kui laenuandja või krediidiandja on krediidiasutus ning leping on tagatud erakonna varaga või tema liikme käendusega.

§ 122. Majandusaasta aruanne

(1) Majandusaasta aruande koostamiseks viib erakond, mis saab eraldist riigieelarvest, läbi audiitorkontrolli.

(2) Erakonna üldkoosolek või põhikirja järgi seda asendav organ kinnitab igal aastal erakonna majandustegevuse aruande ja avalikustab selle erakonna veebilehel. Aastaaruanne koos seadusega ettenähtud lisadega avaldatakse Riigi Teataja Lisas.

§ 123. Annetuste avalikkus

(1) Erakonna poolt saadud annetuste kohta peab erakond registrit. Erakond avalikustab annetuste registri oma veebilehel.

(2) Annetuste registris märgitakse annetaja nimi, tema kontaktandmed ning annetuse väärtus. Mitterahalise annetuse korral määrab annetuse väärtuse annetaja.

(3) Annetuste registris toodud andmete õigsuse tagab erakonna juhatus.

(4) Erakond ei tohi vastu võtta anonüümset annetust ega juriidilise isiku annetust. Sellise annetuse tagastab erakond võimaluse korral annetajale. Võimaluse puudumisel kannab erakond kümne päeva jooksul annetuse riigieelarvesse, kus see lisatakse järgmisel eelarveaastal riigieelarvest erakondadele eraldatava toetuse hulka.

§ 124. Valimiskampaania rahastamise avalikkus

(1) Erakond esitab aruande Riigikogu või kohaliku omavalitsuse volikogu või Euroopa Parlamendi valimiskampaania läbiviimiseks erakonna, käesoleva seaduse §-s 126 nimetatud mittetulundusühingute ja erakonna nimekirjas kandideerinud isikute poolt tehtud kulutuste ning kasutatud vahendite päritolu kohta korruptsioonivastase seaduse § 14 lõikes 2 nimetatud komisjonile ühe kuu jooksul, arvates valimispäevast.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud komisjonil on õigus nõuda täiendavaid dokumente erakondade, käesoleva seaduse §-s 12 6 nimetatud mittetulundusühingute ja kandideerinud isikute poolt tehtud kulutuste ning kasutatud vahendite päritolu kohta.

§ 125. Eraldised riigieelarvest

(1) Riigikogu valimistel osalenud erakond, mis ei ületanud valimiskünnist, kuid kogus vähemalt:
1) ühe protsendi häältest, saab riigieelarvest eraldist 150 000 krooni aastas;
2) neli protsenti häältest, saab riigieelarvest eraldist 250 000 krooni aastas.

(2) Riigieelarves ettenähtud käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata eraldistest jaotatakse pool proportsionaalselt Riigikogu viimastel valimistel saadud häälte arvuga nende erakondade vahel, mis kogusid vähemalt viis protsenti häältest. Ülejäänud summa jaotatakse erakondade vahel proportsionaalselt kohaliku omavalitsuse volikogu viimastel valimistel saadud häälte arvuga nende erakondade vahel, mis kogusid üleriigiliselt vähemalt viis protsenti häältest.

(3) Erakondade ühinemisel käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 ettenähtud eraldised liidetakse. Erakonna jagunemisel eraldumise teel eraldatakse riigieelarve eraldis jagunevale erakonnale ning omandav erakond riigieelarvest eraldist ei saa. Erakonna jagunemisel jaotumise teel jaotatakse eraldis vastavalt erakondade jagunemislepingus sätestatud kokkuleppele. Erakonna lõpetamisel lõpeb õigus eraldisele riigieelarvest pärast registrikannet, kuid mitte hiljem kui kahe kuu möödumisel erakonna lõpetamise otsuse tegemisest erakonna poolt.

(4) Erakonnale eraldatavad summad kantakse erakonna arvele Vabariigi Valitsuse poolt määratud valitsusasutuse kaudu, lähtudes Vabariigi Valimiskomisjoni poolt esitatud teatisest, mis sisaldab erakondade poolt Riigikogu valimistel saadud häälte arvu ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel saadud häälte arvu ning kehtivate häälte koguarvu.

(5) Riigikogu või kohaliku omavalitsuse volikogu valimise toimumise aastal muudetakse riigieelarve eraldiste arvestamist valimistulemuste väljakuulutamisele järgnevast kuust.

(6) Erakonna jagunemisel muudetakse riigieelarve eraldiste arvestamist jagunemisele järgnevast kuust. Erakonna lõpetamisel muudetakse riigieelarve eraldiste arvestamist käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud tähtajale järgnevast kuust, arvestades käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 2 ja 4 nimetatud tingimusi.

§ 126. Annetuste piirangud tulenevalt erakonna liikmelisusest

Käesolevas peatükis sätestatud piirangud erakonnale annetuste vastuvõtmisel ning annetuste avalikustamise nõuded laienevad ka mittetulundusühingule, mille liige erakond on. Erakonna annetused sellistele mittetulundusühingutele on lubatud.»;

8) paragrahv 1213 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahv 1214 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 1214. Erakonnale tehtava annetuse registreerimise ja avalikustamise korra rikkumine

(1) Erakonnale tehtava annetuse registreerimise või avalikustamise korra rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.»;

10) paragrahvis 1216 asendatakse arv «1213 » arvuga «1214»;

11) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Kuni 2004. aasta 1. jaanuarini erakonna sõlmitud laenulepingud ja krediidilepingud jäävad kehtima.»;

12) seadust täiendatakse §-ga 131 järgmises sõnastuses:

« § 131. Riigieelarve eraldise andmise korra erisused aastani 2006

(1) Käesoleva seaduse § 125 lõiget 2 rakendatakse alates 2006. aasta 1. jaanuarist.

(2) Kuni 2005. aasta 31. detsembrini saab Riigikogus esindatud erakond eraldist riigieelarvest suuruses, mis on proportsionaalne Riigikogu valimisel saadud kohtade arvuga. Erakonnale eraldatavad summad kantakse erakonna arvele Vabariigi Valitsuse määratud valitsusasutuse kaudu, lähtudes Vabariigi Valimiskomisjoni esitatud nimekirjast, mis sisaldab erakondade poolt Riigikogu valimisel saadud kohtade arvu.

(3) Käesoleva seaduse § 125 lõikeid 3–6 kohaldatakse, arvestades käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud erisusi.»

§ 2. Eesti Vabariigi töölepingu seaduses (RT 1992, 15/16, 241;1993, 10, 150; RT I 1993, 26, 441; 1995, 14, 170; 16, 228; 1996, 3, 57; 40, 773; 45, 850; 49, 953; 1997, 5/6, 32; 1998, 111, 1829; 1999, 16, 276; 60, 616; 2000, 25, 144; 51, 327; 57, 370; 102, 669; 2001, 17, 78; 42, 233; 53, 311; 2002, 61, 375; 62, 377; 110, 656; 111, 663; 2003, 4, 22; 13, 69) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Seadusevastane on eeliste lubamine ja andmine ning õiguste piiramine sõltuvalt töötaja või tööandja soost, rahvusest, nahavärvist, rassist, emakeelest, sotsiaalsest päritolust, ühiskondlikust seisundist, varasemast tegevusest, usulistest, poliitilistest või muudest veendumustest, erakondlikust kuuluvusest ja suhtest kaitseteenistuse kohustusse. Samuti on seadusevastane töötaja või tööandja õiguste piiramine sõltuvalt perekonnaseisust, perekondlikest kohustustest, kuuluvusest kodanike ühendustesse ning töötajate või tööandjate huvide esindamisest.»;

2) sama paragrahvi täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Seadusevastane on sundida töötajat erakonnast välja astuma.»

§ 3. Piirivalveseaduse (RT I 1994, 54, 903; 1995, 62, 1056; 2001, 65, 377; 88, 531; 2002, 42, 267; 57, 354; 2003, 20, 116) § 23 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

« (41) Piirivalveametnik ei tohi olla erakonna juht-, kontroll- või revisjoniorgani liige.»

§ 4. Avaliku teenistuse seaduse (RT I 1995, 16, 228; 1999, 7, 112; 10, 155; 16, 271 ja 276; 2000, 25, 144 ja 145; 28, 167; 102, 672; 2001, 7, 17 ja 18; 17, 78; 42, 233; 47, 260; 2002, 21, 117; 62, 377; 110, 656; 2003, 4, 22; 13, 67 ja 69; 20, 116; 51, 349; 58, 387) § 70 tunnistatakse kehtetuks.

§ 5. Prokuratuuriseaduse (RT I 1998, 41/42, 625; 110, 1812; 1999, 18, 303; 95, 839; 2000, 28, 167; 35, 222; 2001, 53, 315; 2002, 56, 350; 61, 375; 2003, 20, 116; 26, 159) § 30 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Prokurör ei või olla äriühingu asutaja, juhtimisõiguslik osanik, juhatuse või nõukogu liige, välismaa äriühingu filiaali juhataja ega erakonna juht-, kontroll- või revisjoniorgani liige.»

§ 6. Politseiteenistuse seaduse (RT I 1998, 50, 753; 104, 1742; 2000, 10, 57; 28, 167; 2001, 7, 17; 85, 511; 2002, 53, 336; 61, 375; 2003, 20, 116) § 33 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) olla erakonna juht-, kontroll- või revisjoniorgani liige;».

§ 7. Õiguskantsleri seaduses (RT I 1999, 29, 406; 2000, 92, 597; 2001, 43, 240; 58, 353; 2002, 30, 176; 57, 357; 2003, 20, 119; 23, 142) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 12 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) olla erakonna juht-, kontroll- või revisjoniorgani liige;»;

2) paragrahvi 39 täiendatakse sõnadega «välja arvatud § 12 lõike 1 punktis 2 ettenähtud piirang».

§ 8. Julgeolekuasutuste seaduse (RT I 2001, 7, 17; 100, 643; 2002, 61, 375; 2003, 23, 147) § 20 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) olla erakonna juht-, kontroll- või revisjoniorgani liige;».

§ 9. Karistusseadustikus (RT I 2001, 61, 364; 2002, 86, 504; 82, 480; 105, 612; 2003, 4, 22) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 155 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 155. Usulisse ühendusse või erakonda astuma ja selle liikmeks olema sundimine

Usulisse ühendusse või erakonda astuma või selle liikmeks olema sundimise eest – karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.»;

2) seadustiku 21. peatükki täiendatakse 8. jaoga järgmises sõnastuses:

«8. jagu
Erakonnaalased süüteod

§ 4021. Erakonna majandustegevusele ja varale kehtestatud piirangute rikkumine

(1) Erakonna majandustegevusele või varale kehtestatud piirangute rikkumise eest – karistatakse rahalise karistusega.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahalise karistusega.

§ 4022. Erakonnale tehtava annetuse vastuvõtmise keelu rikkumine

(1) Erakonnale tehtava anonüümse, varjatud või juriidilise isiku annetuse vastuvõtmise eest – karistatakse rahalise karistusega.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahalise karistusega.»

§ 10. Riigikontrolli seaduse (RT I 2002, 21, 117; 57, 356; 2003, 21, 121) § 26 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) olla erakonna juht-, kontroll- või revisjoniorgani liige;».

§ 11. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse (RT I 2002, 36, 220; 57, 355; 63, 387; 68, 407; 72, õiend; RT III 2002, 251) § 59 lõikes 1 asendatakse sõnad «Vabariigi Valimiskomisjon» sõnadega «korruptsioonivastase seaduse § 14 lõikes 2 nimetatud Riigikogu komisjon» vastavas käändes ja lõige 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 12. Riigikogu valimise seaduse (RT I 2002, 57, 355; 2003, 26, 156) § 65 lõikes 1 asendatakse sõnad «Vabariigi Valimiskomisjon» sõnadega «korruptsioonivastase seaduse § 14 lõikes 2 nimetatud Riigikogu komisjon» vastavas käändes ja lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 13. Kohtute seaduse (RT I 2002, 64, 390; 2003, 21, 121) § 49 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) erakonna juht-, kontroll- või revisjoniorgani liige;».

§ 14. Euroopa Parlamendi valimise seaduse (RT I 2003, 4, 22) § 63 lõikes 1 asendatakse sõnad «Vabariigi Valimiskomisjon» sõnadega «korruptsioonivastase seaduse § 14 lõikes 2 nimetatud Riigikogu komisjon» vastavas käändes ja lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 15. Riigikogu kodukorra seaduse (RT I 2003, 24, 148) § 38 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Riigikogu võib erikomisjoni moodustamise otsuses näha ette mõne küsimuse otsustamise vastuhääleta.»

§ 16. Käesolev seadus jõustub 2004. aasta 1. jaanuaril, välja arvatud § 1 punkt 2 ning §-d 3, 5–8, 10 ja 13, mis jõustuvad 2008. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json