Teksti suurus:

Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse ning vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 2003, 90, 602

Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse ning vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 17.12.2003

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 29. detsembri 2003. a otsusega nr 525

I. Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduses (RT I 2003, 2, 17; 48, 345) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Seaduse tekstis asendatakse sõnad «EKNi kaubakoodi esimesed neli numbrit (edaspidi EKNi rubriik)» sõnadega «KNi esimesed neli numbrit» vastavas käändes; «EKNi rubriik» sõnadega «KNi esimesed neli numbrit» vastavas käändes; «EKNi kaubakoodi esimesed kuus numbrit (edaspidi EKNi alamrubriik)» sõnadega «KNi esimesed kuus numbrit» vastavas käändes; «EKNi alamrubriik» sõnadega «KNi esimesed kuus numbrit» vastavas käändes; «EKNi kaubakoodi esimesed kaheksa numbrit» sõnadega «KNi kaheksa numbrit» vastavas käändes; «EKNi eri rubriiki kuuluv» sõnadega «KNi erineva esimese nelja numbriga» vastavas käändes; «EKNi sama rubriigi eri kaubakoodid» sõnadega «KNi sama esimese nelja numbriga» vastavas käändes; «tolliterritoorium» sõnaga «Eesti» vastavas käändes; «tolliinspektuur» sõnaga «tolliasutus» vastavas käändes; «vedelgaasi, metaani või vedela põlevaine tootja» sõnadega «vedelgaasi, metaani või vedela põlevaine käitleja» vastavas käändes; «tolliseadustik» sõnadega «ühenduse tolliseadustik» vastavas käändes.

§ 2. Paragrahvi 1:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Käesolevas seaduses nimetatud alkoholi kaubakoodid põhinevad Euroopa Ühenduste Nõukogu (edaspidi EÜN) määrusega nr 2658/87/EMÜ kehtestatud kombineeritud nomenklatuuril (edaspidi KN) seisuga 1992. aasta 31. detsember ja kütuse kaubakoodid KNil seisuga 2002. aasta 1. jaanuar.»;

2) lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Seadust täiendatakse §-ga 11 järgmises sõnastuses:

« § 11. Territoorium ja riik

(1) Euroopa Ühenduse (edaspidi ) territooriumina käsitatakse käesoleva seaduse mõistes EÜNi direktiivi 92/12/EMÜ artiklis 2 määratletud territooriumi, mille suhtes kohaldatakse nimetatud direktiivi.

(2) Liikmesriik käesoleva seaduse mõistes on riik või territoorium, mis asub EÜ territooriumil.

(3) Ühenduseväline riik käesoleva seaduse mõistes on riik või territoorium, mis asub väljaspool EÜ territooriumi.»

§ 4. Seadust täiendatakse §-dega 41 ja 4 2 järgmises sõnastuses:

« § 41. Aktsiisikauba tarbimisse lubamine

Aktsiisikauba tarbimisse lubamine käesoleva seaduse mõistes on ajutise aktsiisivabastuse lõpetamine ning tootmine või import ajutise aktsiisivabastuseta.

§ 42. Registreeritud kaupleja

(1) Registreeritud kaupleja käesoleva seaduse mõistes on isik, kellele on käesoleva seaduse § 40 alusel antud õigus ärilisel eesmärgil vastu võtta teisest liikmesriigist ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikaupa.

(2) Registreeritud kauplejal ei ole õigust ladustada ega lähetada aktsiisikaupa ajutises aktsiisivabastuses.»

§ 5. Paragrahvid 9–11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 9. Aktsiisikauba importija

Aktsiisikauba importija käesoleva seaduse mõistes on isik, kelle poolt või kelle nimel deklareeritakse aktsiisikaup vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduurile EÜNi määruse nr 2913/92/EMÜ (edaspidi ühenduse tolliseadustik) mõistes.

§ 10. Aktsiisikauba import

(1) Aktsiisikauba import käesoleva seaduse mõistes on aktsiisikauba vabasse ringlusse lubamine ühenduse tolliseadustiku mõistes.

(2) Aktsiisikauba impordiks loetakse käesoleva seaduse mõistes ka aktsiisikauba toimetamist Eestisse EÜNi direktiivi 92/12/EMÜ artikli 5 punkti 1 teises taandes määratletud territooriumidelt, mis moodustavad osa EÜ tolliterritooriumist.

(3) Impordiks ei loeta aktsiisikauba toimetamist Eestisse EÜNi direktiivi 92/12/EMÜ artikli 2 punktis 4 määratletud territooriumidelt.

§ 11. Aktsiisikauba eksport

(1) Aktsiisikauba eksport käesoleva seaduse mõistes on aktsiisikaubale ekspordi tolliprotseduuri rakendamine ühenduse tolliseadustiku mõistes.

(2) Aktsiisikauba ekspordiks loetakse ka aktsiisikauba toimetamist Eestist EÜNi direktiivi 92/12/EMÜ artikli 5 punkti 1 teises taandes määratletud territooriumidele.

(3) Aktsiisikauba ekspordiks ei loeta aktsiisikauba toimetamist Eestist EÜNi direktiivi 92/12/EMÜ artikli 2 punktis 4 määratletud territooriumidele.»

§ 6. Paragrahvi 13 tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Piiritus loetakse denatureerituks ka siis, kui see on denatureeritud vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele nr 3199/93/EÜ.»

§ 7. Paragrahvi 19:

1) lõiked 2–12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Pliivaba bensiin käesoleva seaduse mõistes on kütus pliisisaldusega kuni 0,013 g/l (kaasa arvatud), mille KNi kaheksa numbrit on 2710 11 41, 2710 11 45 või 2710 11 49.

(3) Pliibensiin käesoleva seaduse mõistes on kütus pliisisaldusega üle 0,013 g/l, mille KNi kaheksa numbrit on 2710 11 51 või 2710 11 59.

(4) Lennukibensiin käesoleva seaduse mõistes on kütus, mille KNi kaheksa numbrit on 2710 11 31 või 2710 11 70.

(5) Petrooleum käesoleva seaduse mõistes on kütus, mille KNi kaheksa numbrit on 2710 19 21 või 2710 19 25.

(6) Diislikütus käesoleva seaduse mõistes on kütus, mille KNi kaheksa numbrit on 2710 19 29 või 2710 19 41.

(7) Eriotstarbeline diislikütus käesoleva seaduse mõistes on kütus, mis on erimärgistatud vedelkütuse erimärgistamise seaduses (RT I 1997, 73, 1201; 86, 1464; 2000, 33, 199; 2001, 88, 531; 2002, 44, 284; 63, 387; 2003, 2, 17) sätestatud korras ja mille KNi kaheksa numbrit on 2710 19 29 või 2710 19 41.

(8) Kerge kütteõli käesoleva seaduse mõistes on kütus, mis kuulub erimärgistamisele või on erimärgistatud vedelkütuse erimärgistamise seaduses sätestatud korras ja mille KNi kaheksa numbrit on 2710 19 45 või 2710 19 49.

(9) Raske kütteõli käesoleva seaduse mõistes on kütus, mille KNi kaheksa numbrit on 2710 19 61 kuni 2710 19 69.

(10) Põlevkivikütteõli käesoleva seaduse mõistes on põlevkivist valmistatud kütus, mille KNi kaheksa numbrit on 2710 19 61.

(11) Vedelgaas käesoleva seaduse mõistes on kütus, mille KNi kaheksa numbrit on 2711 19 00 ja mida kasutatakse mootorikütusena, kaasa arvatud statsionaarses mootoris.

(12) Metaan käesoleva seaduse mõistes on kütus, mille KNi kaheksa numbrit on 2711 21 00 ja mida kasutatakse mootorikütusena, kaasa arvatud statsionaarses mootoris.»;

2) lõige 13 tunnistatakse kehtetuks.

§ 8. Paragrahv 20 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 20. Kütusesarnane toode

Kütusesarnane toode käesoleva seaduse mõistes on toode, mille KNi esimesed neli numbrit, KNi esimesed kuus numbrit või KNi kaheksa numbrit on 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2710 11 11 – 2710 11 25, 2710 11 90, 2710 19 11, 2710 19 15, 2710 19 31, 2710 19 35, 2710 19 51, 2710 19 55, ex 2901 (ained, mis atmosfäärirõhul ja 15 °C juures ei ole gaasilises olekus), 2902 20 00, 2902 30 00, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00, 2902 44 00.»

§ 9. Paragrahvi 21 lõiked 4, 7 ja 8 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Aktsiisikaupa on lubatud toota, samuti alkoholi denatureerida ja kütust erimärgistada aktsiisilaos või tollikontrolli all töötlemise või seestöötlemise tolliprotseduuril või tolliladustamise tolliprotseduuril. Vedelgaasi, metaani ja vedelat põlevainet võib toota väljaspool aktsiisiladu. Ajutiselt ladustatud kütust on lubatud erimärgistada ka tolliterminalis.»

« (7) Väljaspool aktsiisiladu on lubatud töödelda kütust käesoleva seaduse § 75 lõikes 2 nimetatud isikul, kui ta kasutab kütust oma ettevõtluses muul otstarbel kui mootorikütuse või kütteainena.

(8) Kütuse tootmiseks käesoleva seaduse mõistes ei loeta mootoriõli (KNi kaheksa numbrit 2710 19 81) lisamist kütusele, mida kasutatakse kahetaktilises mootoris.»

§ 10. Seadust täiendatakse §-dega 211 ja 212 järgmises sõnastuses:

« § 211. Teises liikmesriigis tarbimisse lubatud ja Eestisse ärilisel eesmärgil toimetatud tarbimisse lubatud aktsiisikauba maksustamine

(1) Teises liikmesriigis tarbimisse lubatud aktsiisikaubalt, mis toimetatakse Eestisse kasutamiseks ärilisel eesmärgil, maksab aktsiisi ettevõtja, kes selle aktsiisikauba vastu võtab. Ärilisel eesmärgil kasutamiseks loetakse käesoleva paragrahvi mõistes ka aktsiisikauba ladustamist.

(2) Kui isik ei suuda tõendada, et aktsiisikauba põhjendamata kadu tekkis teises liikmesriigis, maksab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aktsiisikauba põhjendamata kaolt aktsiisi aktsiisikauba vastuvõtja, arvestades käesoleva seaduse § 30 lõikes 4 sätestatut.

§ 212. Kaugmüügi teel soetatud aktsiisikauba maksustamine

(1) Kaugmüük käesoleva seaduse mõistes on ühes liikmesriigis tarbimisse lubatud aktsiisikauba toimetamine teise liikmesriiki esimese liikmesriigi ettevõtja poolt isikule, kes ei kasuta aktsiisikaupa ärilisel eesmärgil.

(2) Aktsiisikauba kaugmüügil maksab aktsiisi maksuesindaja maksukorralduse seaduse (RT I 2002, 26, 150; 57, 358; 63, 387; 99, 581; 110, 660; 111, 662; 2003, 2, 17; 48, 341; 71, 472) mõistes.

(3) Kui isik ei suuda tõendada, et aktsiisikauba põhjendamata kadu tekkis teises liikmesriigis, maksab kaugmüügil tekkinud aktsiisikauba põhjendamata kaolt aktsiisi maksuesindaja, arvestades käesoleva seaduse § 30 lõikes 4 sätestatut.»

§ 11. Paragrahvi 22:

1) tekst loetakse lõikeks 1 ning seda täiendatakse punktidega 7 1–73 järgmises sõnastuses:

« 71) maksuesindaja;
72) registreeritud kaupleja ja käesoleva seaduse § 211 lõikes 1 nimetatud ettevõtja;
73) isik, kelle registreeritud kaupleja tegevusluba on tunnistatud kehtetuks;»;

2) täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Aktsiisi maksmise eest aktsiisikauba vedamisel ajutises aktsiisivabastuses vastutab:
1) aktsiisilaopidaja, kes lähetas aktsiisikauba, hetkeni, mil aktsiisikauba saaja, sealhulgas teise liikmesriigi isik, selle aktsiisikauba vastu võtab, või hetkeni, mil Eesti või teise liikmesriigi tolliametnik teeb aktsiisikauba saatelehele märke selle kauba toimetamise kohta ühendusevälisesse riiki;
2) aktsiisilaopidaja, sealhulgas teise liikmesriigi aktsiisilaopidaja, alates aktsiisikauba vastuvõtmise hetkest;
3) aktsiisivabastuse loa omanik alates aktsiisikauba vastuvõtmise hetkest.»

§ 12. Paragrahvi 24:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Maksukohustus tekib aktsiisikauba tarbimisse lubamisel või teisest liikmesriigist ilma ajutise aktsiisivabastuseta Eestisse toimetamisel, kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti.»;

2) lõike 3 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) aktsiisikauba lähetamisel ajutises aktsiisivabastuses, kui 15 päeva möödumisel aktsiisikauba lähetamise päevast arvates ei ole aktsiisilaos saatelehte, millel on aktsiisikauba saaja kinnitus aktsiisikauba vastuvõtmise kohta, või kui seitsme päeva möödumisel aktsiisikauba lähetamise päevast arvates ei ole aktsiisilaos saatelehte, millel on tolli märge aktsiisikauba väljaveo kohta ühendusevälisesse riiki või aktsiisikaubale käesoleva seaduse § 26 lõike 1 punktides 9–11 nimetatud menetluse kohaldamise kohta või kui tolli vastav märge saatelehel on tunnistatud kehtetuks;»;

3) lõiget 3 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

« 21) aktsiisikauba lähetamisel teise liikmesriiki ajutises aktsiisivabastuses, kui aktsiisikauba lähetamise kalendrikuust ülejärgmise kalendrikuu viimaseks päevaks ei ole aktsiisilaos saatelehte, millel on aktsiisikauba saaja kinnitus aktsiisikauba vastuvõtmise kohta, või aktsiisikauba lähetamisel ajutises aktsiisivabastuses läbi teise liikmesriigi ühendusevälisesse riiki, kui aktsiisikauba lähetamise kalendrikuust ülejärgmise kalendrikuu 15. päevaks ei ole aktsiisilaos saatelehte, millel on teise liikmesriigi tolli märge aktsiisikauba väljaveo kohta EÜ territooriumilt või aktsiisikaubale käesoleva seaduse § 26 lõike 1 punktides 9–11 nimetatud menetluse kohaldamise kohta või kui tolli vastav märge saatelehel on tunnistatud kehtetuks;»;

4) lõike 3 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) talle väljastatud maksumärkidelt 91. päeval nende Tolliametist kättesaamise päevast arvates, kui maksumärgid, mida ei ole eksporditud, ei ole kinnitatud tubakatoodetele või nende müügipakenditele või kui eksporditud või teise liikmesriiki toimetatud maksumärgid ei ole Eestisse tagasi toimetatud tubakatootele või selle müügipakendile kinnitatult ja need maksumärgid on Tolliametile tagastamata või Tolliameti esindaja juuresolekul hävitamata.»;

5) täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Aktsiisilaopidaja arvab maksustamisperioodi jooksul tekkinud aktsiisimaksukohustuse summast maha tema poolt sama maksustamisperioodi jooksul lennujaama tollikontrolli tsoonis asuvast müügipunktist ekspordiks müüdud aktsiisikaubalt arvutatud aktsiisisumma.»;

6) lõiked 4 ja 5 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Isikul, kes vastutab aktsiisi maksmise eest ajutises aktsiisivabastuses veetavalt aktsiisikaubalt, tekib maksukohustus aktsiisikauba põhjendamata kaolt, mis tekkis aktsiisikauba ajutises aktsiisivabastuses veo käigus, selle tekkimisel või kui põhjendamata kao tekkimise aega ei ole võimalik kindlaks teha, siis põhjendamata kao avastamisel.

(5) Aktsiisiga maksustamata vedelgaasi, metaani või vedela põlevaine käitlejal tekib maksukohustus varaseimal hetkedest, mil sooritati üks alljärgnevatest toimingutest:
1) vedelgaasi, metaani või vedela põlevaine mootorikütusena võõrandamine;
2) vedelgaasi, metaani või vedela põlevaine toimetamine tanklasse;
3) vedelgaasi, metaani või vedela põlevaine mootorikütusena kasutusele võtmine.»;

7) lõiget 7 täiendatakse neljanda lausega järgmises sõnastuses:

«Isikul, kes impordib aktsiisikaupa käesoleva seaduse § 10 lõikes 2 sätestatud territooriumidelt, tekib maksukohustus aktsiisikauba Eestisse toimetamisel.»;

8) lõige 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (9) Väljastatud maksumärkidelt aktsiisi maksmise tagamiseks esitatud tagatise kehtimise korral vähem kui 90 päeva tekib maksukohustus käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatud maksumärkidelt hiljemalt 35. päeval enne tagatise kehtivusaja lõppemist. Tagatise kehtivusajaks loetakse käesoleva seaduse mõistes käendusdokumendis käendusega tagamise perioodina märgitud ajavahemikku, mille jooksul käendajal on kohustus aktsepteerida Tolliameti nõuet maksuvõla tasumiseks.»;

9) lõigetesse 10–13 lisatakse sõnade «§ 22» järele sõnad «lõike 1»;

10) lõige 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (14) Aktsiisilaopidaja vastutab käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktides 9–19, 22 ja 23 nimetatud aktsiisikauba veo käigus tekkinud põhjendamata kaolt aktsiisi maksmise eest hetkeni, mil isik või asutus, kellel on õigus seda aktsiisikaupa kasutada või vastu võtta, on selle vastu võtnud.»;

11) täiendatakse lõigetega 16–20 järgmises sõnastuses:

« (16) Registreeritud kauplejal tekib maksukohustus teisest liikmesriigist ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikaubalt selle vastuvõtmise päeval, välja arvatud juhul, kui see aktsiisikaup on aktsiisist vabastatud registreeritud kauplejale väljastatud aktsiisivabastuse loa alusel. Registreeritud kauplejal ja isikul, kelle registreeritud kaupleja tegevusluba on tunnistatud kehtetuks, tekib maksukohustus talle väljastatud maksumärkidelt vastavalt käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 5 sätestatule.

(17) Käesoleva seaduse § 211 lõikes 1 nimetatud ettevõtjal tekib maksukohustus teisest liikmesriigist lähetatud aktsiisikaubalt selle vastuvõtmise päeval.

(18) Käesoleva seaduse § 211 lõikes 1 nimetatud ettevõtjal tekib maksukohustus teisest liikmesriigist lähetatud aktsiisikauba põhjendamata kaolt selle tekkimise päeval või, kui põhjendamata kao tekkimise päeva ei ole võimalik kindlaks teha, siis põhjendamata kao avastamise päeval.

(19) Maksuesindajal tekib maksukohustus aktsiisikaubalt käesoleva seaduse § 442 lõikes 1 nimetatud isikult kirjaliku teatise saamise päeval selle aktsiisikauba kättetoimetamise kohta ja aktsiisikauba põhjendamata kaolt, mis tekkis kaugmüügil aktsiisikauba veol teisest liikmesriigist Eestisse, selle tekkimise päeval või, kui põhjendamata kao tekkimise päeva ei ole võimalik kindlaks teha, siis põhjendamata kao avastamise päeval.

(20) Füüsilisel isikul tekib maksukohustus tema poolt Eestisse toimetatud või talle ühendusevälisest riigist saadetud aktsiisikauba sellelt koguselt, mis ületab vastavalt käesoleva seaduse §-des 47, 47 1, 48, 57, 571, 58 või 69 sätestatud koguseid.»

§ 13. Paragrahv 25 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 25. Maksustamisperiood, aktsiisi deklareerimise ja tasumise tähtpäev

(1) Aktsiisilaopidaja, registreeritud kaupleja, maksuesindaja, vedelgaasi käitleja, metaani käitleja või vedela põlevaine käitleja puhul on aktsiisikauba maksustamisperiood kalendrikuu.

(2) Aktsiisilaopidaja ja registreeritud kaupleja on kohustatud esitama tema aktsiisilao või tegevuskoha üle järelevalvet teostavale tolliasutusele aktsiisideklaratsiooni ja maksma aktsiisi hiljemalt maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 15. päeval.

(21) Maksuesindaja on kohustatud esitama tema tegevuse üle järelevalvet teostavale tolliasutusele aktsiisideklaratsiooni ja maksma aktsiisi hiljemalt maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 15. päeval.

(22) Käesoleva seaduse § 211 lõikes 1 nimetatud ettevõtja esitab aktsiisideklaratsiooni ja maksab aktsiisi hiljemalt viiendal päeval maksukohustuse tekkimise päevast arvates.

(3) Vedelgaasi, metaani või vedela põlevaine käitleja on kohustatud esitama tema tootmise üle järelevalvet teostavale tolliasutusele kütuse aktsiisideklaratsiooni ning maksma aktsiisi hiljemalt maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 15. päeval.

(4) Võlgnik deklareerib ja maksab aktsiisi ühenduse tolliseadustiku kohaselt.

(5) Käesoleva seaduse § 22 lõike 1 punktis 4 nimetatud isikul on aktsiisi maksmise tähtpäev viies päev maksukohustuse tekkimise päevast arvates.

(6) Käesoleva seaduse § 24 lõigetes 4, 8–12 ja 15 nimetatud juhtudel on aktsiisi maksmise tähtpäev viies päev maksukohustuse tekkimise päevast arvates.

(61) Käesoleva seaduse § 24 lõikes 20 nimetatud juhul on aktsiisi maksmise tähtpäev viies päev maksukohustuse tekkimise päevast arvates või aktsiisikauba impordil, sealhulgas § 10 lõikes 2 nimetatud juhul, vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 4.

(7) Isik, kelle aktsiisilao tegevusluba on tunnistatud kehtetuks, on kohustatud esitama tema aktsiisilao üle järelevalvet teostavale tolliasutusele aktsiisideklaratsiooni, aktsiisikauba liikumise ja laoseisu aruande ning maksma aktsiisi käesoleva seaduse § 44 lõikes 3 nimetatud tähtajal.

(71) Isik, kelle registreeritud kaupleja tegevusluba on tunnistatud kehtetuks, on kohustatud esitama tema tegevuskoha üle järelevalvet teostavale tolliasutusele aktsiisideklaratsiooni ning maksma aktsiisi hiljemalt 15. päeval tema tegevusloa kehtetuks tunnistamise päevast arvates.

(8) Põhjendatud juhul ja tolli poolt aktsepteeritud tagatise olemasolu korral võib Tolliameti peadirektor tubakatoodete importija, aktsiisilaopidaja või registreeritud kaupleja taotlusel pikendada tubakatoodetelt või maksumärkidelt aktsiisi maksmise tähtaega kuni 90 päeva võrra.

(9) Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord kehtestatakse rahandusministri määrusega.»

§ 14. Paragrahvi 26:

1) lõike 1 punktid 2–4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 2) aktsiisikauba toimetamisel ühest aktsiisilaost teise, sealhulgas teise liikmesriigi aktsiisilattu;
3) aktsiisikauba toimetamisel aktsiisilaost teise liikmesriigi registreeritud kauplejale;
4) aktsiisikauba toimetamisel aktsiisilaost, mille aktsiisilao tegevusluba on tunnistatud kehtetuks või mille aktsiisilao tegevusloa kehtivus on peatatud, teise aktsiisilattu, sealhulgas teise liikmesriigi aktsiisilattu, kui aktsiisilaopidaja, kellele aktsiisikaup lähetatakse, võtab selle vastu lähetaja juures;»;

2) lõiget 1 täiendatakse punktidega 31 ja 9–11 järgmises sõnastuses:

« 31) aktsiisikauba toimetamisel aktsiisilaost ühendusevälisesse riiki ekspordi tolliprotseduuriga ühenduse tolliseadustiku mõistes;»;

« 9) aktsiisikauba toimetamisel EÜ territooriumile või sellelt välja, kui rakendatakse ühte ühenduse tolliseadustiku artikli 84 lõike 1 punktis a nimetatud peatamismenetlusega tolliprotseduuri;
10) ühendusevälise aktsiisikauba paigutamisel vabatsooni või vabalattu;
11) aktsiisikauba lähetamisel, rakendades ühenduse tolliseadustiku artiklis 163 sätestatud sisetransiidi tolliprotseduuri.»;

3) lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 15. Paragrahvi 27:

1) lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) välisriigi diplomaatilise esinduse ja konsulaarasutuse, Välisministeeriumi poolt tunnustatud rahvusvahelise organisatsiooni esinduse või esindaja, Eestisse akrediteeritud välisriigi diplomaatilise esindaja, konsulaarametniku, välja arvatud aukonsul, ja erimissiooni esindaja poolt ametialaseks kasutamiseks imporditud või teisest liikmesriigist Eestisse toimetatud alkohol;»;

2) lõiget 1 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

« 11) Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmesriigi, välja arvatud Eesti, relvajõududele ja EÜNi otsuse 90/640/EMÜ artiklis 1 nimetatud relvajõududele nende enda ja nendega kaasas oleva tsiviilkoosseisu kasutuseks ning nende sööklate varustamiseks imporditud või teisest liikmesriigist Eestisse toimetatud aktsiisikaup. Käesolevas punktis sätestatud aktsiisivabastust kohaldatakse ka teiste riikide relvajõududele, tsiviilkoosseisule ja nende liikmetele ning rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile ning sõjalisele õppeasutusele, kui see on ette nähtud Riigikogu poolt ratifitseeritud välislepingus;»;

3) lõike 1 punktid 4, 6 ja 8 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 4) konfiskeeritud, peremehetu või ajutises aktsiisivabastuses olev aktsiisikaup, mis hävitatakse seaduse alusel kehtestatud korras;»;

« 6) alkohol ja tubakatoode, mille reisija toimetab temaga koos liikuvas pagasis Eestisse käesoleva seaduse §-des 47, 471, 57 ja 571 lubatud kogustes ja tingimustel;»;

« 8) esteraldehüüdfraktsioon ja Eestis vastavalt käesoleva seaduse § 13 lõikele 1 denatureeritud piiritus;»;

4) lõiget 1 täiendatakse punktidega 81, 18 1 ja 221 järgmises sõnastuses:

« 81) teises liikmesriigis vastavalt käesoleva seaduse § 13 lõikele 2 denatureeritud piiritus;»;

« 181) alkohol ja tubakatooted, mida tarbitakse ärilisel eesmärgil käitatava õhusõiduki või laeva pardal liikmesriikidevahelise reisi ajal, välja arvatud kaasamüüdav kaup;»;

« 221) kütus, mida kasutatakse laevas, mis sõidab ärilisel eesmärgil rahvusvahelistes vetes EÜ territooriumil, ning kalastamisel väljaspool Eestit EÜ territooriumil;»;

5) lõike 1 punktid 22 ja 23 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 22) kütus, mille äriregistrisse kantud kemikaalikäitleja kasutab oma ettevõtluses muul otstarbel kui mootorikütuse või kütteainena;
23) kuni üheliitrisesse tarbijapakendisse villitud kütusesarnane toode ja laborisse analüüsideks toimetatav kuni üheliitrisesse pakendisse villitud kütus.»

§ 16. Paragrahvi 28:

1) täiendatakse lõigetega 11–14 järgmises sõnastuses:

« (11) Aktsiisikauba põhjendamata kaolt, mis tekkis ajutises aktsiisivabastuses aktsiisikauba teise liikmesriiki veo käigus, maksab aktsiisilaopidaja aktsiisi aktsiisikauba sihtkohariigi aktsiisimäära alusel.

(12) Aktsiisilaopidaja, kellel tekib maksukohustus vastavalt käesoleva seaduse § 24 lõikele 12, maksab aktsiisikaubalt aktsiisi selle liikmesriigi aktsiisimäära alusel, kus toimus rikkumine või kus avastati rikkumine, kui polnud võimalik kindlaks teha rikkumise toimepaneku kohta.

(13) Kui Eestist teise liikmesriiki lähetatud aktsiisikaup ei jõudnud sihtkohta ja rikkumise toimumise kohta ei ole võimalik kindlaks teha, loetakse rikkumise toimumise kohaks Eesti ja maksustamisel võetakse aluseks aktsiisimäär, mis kehtis aktsiisikauba lähetamise päeval.

(14) Aktsiisisumma nõutakse teise liikmesriigi aktsiisilaopidajalt sisse maksukorralduse seaduse §-s 51 sätestatud ametiabi korras.»;

2) lõiked 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Võlgnik maksab aktsiisi ühenduse tolliseadustikus sätestatud korras. Käesoleva seaduse § 10 lõikes 2 ja § 24 lõikes 20 nimetatud juhtudel esitab isik aktsiisideklaratsiooni reisija deklaratsiooni vormil ja maksab aktsiisi ühenduse tolliseadustikus sätestatud korras.

(4) Aktsiis makstakse täiskroonides Tolliameti pangakontole.»;

3) lõiked 5–7 tunnistatakse kehtetuks.

§ 17. Paragrahvi 30:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Aktsiisikauba kadu on aktsiisikauba puudujääk, mis tekkis aktsiisikauba ajutises aktsiisivabastuses tootmisel, ladustamisel või veol, samuti puudujääk, mis tekkis käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktides 9–19, 22, 221 ja 23 nimetatud juhtudel aktsiisikauba tootmisel, ladustamisel, kasutamisel või veol.»;

2) lõikesse 5 lisatakse sõnade «§ 22» järele sõnad «lõike 1»;

3) täiendatakse lõigetega 6–8 järgmises sõnastuses:

« (6) Aktsiisikauba kao puhul, mis tekkis ajutises aktsiisivabastuses aktsiisikauba teise liikmesriiki veo käigus, lähtutakse aktsiisikauba sihtkohariigis kehtestatud aktsiisikauba kao aktsiisivabast piirnormist.

(7) Aktsiisikauba kao avastamisel Eestis loetakse see Eestis tekkinuks, kui puudub tõendusmaterjal, et see on tekkinud teises liikmesriigis või ühendusevälises riigis.

(8) Teisest liikmesriigist Eestisse lähetatud ajutises aktsiisivabastuses aktsiisikauba veo käigus tekkinud aktsiisikauba kao piirnormi ületamisel peab aktsiisikauba saaja esitama aktsiisikauba lähetajale tagastatava saatelehe eksemplari tollile, kes kinnitab saatelehele aktsiisikauba kao kohta märgitud andmed ning saadab nimetatud saatelehe eksemplari koopia selle liikmesriigi maksuhaldurile, kust kaup Eestisse lähetati.»

§ 18. Paragrahvid 31 ja 32 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« § 31. Tagatis

(1) Tagatis esitatakse ajutises aktsiisivabastuses aktsiisilattu toimetatavalt, aktsiisilaos toodetavalt, ladustatavalt ning aktsiisilaost lähetatavalt kaubalt aktsiisi maksmise tagamiseks. Põlevkivikütteõli tootja ei pea esitama tagatist tema poolt aktsiisilaos ajutises aktsiisivabastuses toodetavalt ja ladustatavalt omatoodetud põlevkivikütteõlilt.

(11) Registreeritud kaupleja esitab tagatise oma tegevuskohta vastuvõetavalt aktsiisikaubalt aktsiisi maksmise tagamiseks.

(12) Käesoleva seaduse § 211 lõikes 1 nimetatud ettevõtja esitab tagatise teises liikmesriigis tarbimisse lubatud aktsiisikaubalt aktsiisi maksmise tagamiseks selle toimetamisel Eestisse. Kaugmüüja, kes lähetab aktsiisikauba teise liikmesriiki, esitab tagatise lähetatavalt aktsiisikaubalt aktsiisi maksmise tagamiseks enne aktsiisikauba lähetamist sihtkoha liikmesriigi aktsiisimäära alusel.

(2) Toll võib nõuda käesoleva seaduse § 50 lõike 5 punktides 6, 10 ja 11 ning § 75 lõikes 2 nimetatud isikult tagatist käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktides 14–18 ja 22 nimetatud aktsiisikaubalt aktsiisi maksmise tagamiseks, kui on alust arvata, et maksukohustus võib jääda täitmata.

(3) Aktsiisi maksmise tagatisele kohaldatakse seaduses tollivõla tagatise kohta sätestatut. Tagatise esitamisele, aktsepteerimisele, kasutamisele ja vabastamisele kohaldatakse seaduses sätestatut.

(4) Tagatissumma määrab Tolliamet. Tagatissumma määramisel lähtutakse aktsiisilaopidaja, registreeritud kaupleja, aktsiisilao tegevusloa taotleja, registreeritud kaupleja tegevusloa taotleja, kaugmüüja või käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud isiku poolt arvutatud tekkida võiva või tekkinud maksukohustuse suurusest.

(5) Tekkida võiva või tekkinud maksukohustuse suurus arvutatakse:
1) käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud isikute puhul nende valduses oleva aktsiisiga maksustamata aktsiisikauba keskmiselt koguselt;
2) aktsiisilao puhul aktsiisilaos ajutises aktsiisivabastuses oleva aktsiisikauba keskmiselt koguselt, samaaegselt ajutises aktsiisivabastuses veetava aktsiisikauba maksimaalselt koguselt ja aktsiisilaost kalendrikuu jooksul lähetatava aktsiisiga maksustatud aktsiisikauba koguselt summeerituna;
3) registreeritud kaupleja puhul ajutises aktsiisivabastuses kalendrikuu jooksul vastuvõetava aktsiisikauba keskmiselt koguselt;
4) kaugmüüja puhul teise liikmesriiki lähetatava aktsiisikauba koguselt;
5) käesoleva seaduse § 211 lõikes 1 nimetatud ettevõtja puhul samaaegselt talle veetava aktsiisikauba suurimalt koguselt.

(51) Tekkida võiva või tekkinud maksukohustuse suuruse arvutamisel ei arvestata teise liikmesriiki laevaga ajutises aktsiisivabastuses lähetatava kütuse kogust.

(6) Pideva tegevuse korral arvutatakse tekkida võiva või tekkinud maksukohustuse suurus viimase kuue kalendrikuu andmete alusel. Tegevuse alustamisel, ebaregulaarse tegevuse korral või kui isik näeb ette tegevuse olulist laiendamist või piiramist, arvutatakse tekkida võiva või tekkinud maksukohustuse suurus äriplaani alusel koostöös tolliga.

(7) Tubakatoodete puhul võetakse tagatissumma suuruse määramisel arvesse ka isikule Tolliametist väljastatavate maksumärkide maksimaalselt koguselt, millelt on aktsiis maksmata, tekkida võiva või tekkinud maksukohustuse suurus.

(8) Tagatissumma on tekkida võiva või tekkinud maksukohustuse suurusega võrdne või sellest väiksem.

(9) Tagatissumma määramise alused ja minimaalsed määrad kehtestatakse rahandusministri määrusega.

§ 32. Uue tagatise esitamine

Aktsiisilaopidaja, registreeritud kaupleja, käesoleva seaduse § 21 1 lõikes 1 ja § 31 lõikes 2 nimetatud isikud esitavad Tolliametile uue tagatise vähemalt 40 päeva enne tagatise kehtivusaja lõppemist. Uue tagatise kehtivus algab eelneva tagatise kehtivusaja lõppemise päevale järgneval päeval.»

§ 19. Paragrahvi 33:

1) lõiked 1–9 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Aktsiisilaopidaja, kes toodab aktsiisikaupa, samuti vedelgaasi, metaani või vedela põlevaine käitleja peab teostama aktsiisikauba tooraine, pooltoote ja toodangu ning alkoholi tootmise puhul ka etanoolisisalduse mõõtmist, dokumenteerima mõõtmise tulemused ja pidama nende arvestust. Aktsiisilaopidaja ei pea põlevkivikütteõli tootmisel teostama aktsiisikauba tooraine ega pooltoote mõõtmist. Alkoholi tootev aktsiisilaopidaja peab määratlema ja dokumenteerima ka tootmisprotsessi osad, kus toimub toodetava alkoholi pöördumatu kvalitatiivne või kvantitatiivne muutus, sealhulgas etanoolisisalduse muutumine. Kemikaalikäitleja peab mõõtma aktsiisiga maksustamata kütuse koguse selle vastuvõtmisel.

(2) Aktsiisilaopidaja, kes toodab aktsiisikaupa, samuti vedelgaasi, metaani või vedela põlevaine käitleja peab koostama tootmisprotsessi kirjeldava dokumendi, milles tuleb märkida, millistes tootmisprotsessi osades tehakse mõõtmisi, ning esitama selle dokumendi tolli nõudmisel.

(3) Aktsiisikauba koguse, alkoholi puhul ka etanoolisisalduse mõõtmise ja käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud mõõtmiste (edaspidi aktsiisikauba mõõtmine) jälgitavuse peab tagama aktsiisilaopidaja või käesoleva seaduse § 22 lõike 1 punktis 7 nimetatud isik.

(4) Aktsiisilaopidaja, kes toodab aktsiisikaupa, ja aktsiisilaopidaja või registreeritud kaupleja, kes ladustab aktsiisikaupa statsionaarses mahutis, samuti käesoleva seaduse § 22 lõike 1 punktis 7 nimetatud isiku erialane kompetentsus aktsiisikauba mõõtmiste sooritamiseks peab olema hinnatud ja tõendatud mõõteseaduse alusel ja neil peab olema sellekohane tunnistus.

(5) Mõõtmiste teostamise erialast kompetentsust tõendav tunnistus väljastatakse, kui:
1) aktsiisikauba mõõtmisi teostav isik vastab mõõteseaduse alusel kehtestatud korras sätestatud isiku erialase kompetentsuse hindamise ja tõendamise kriteeriumidele;
2) aktsiisikauba mõõtmisi teostava isiku poolt läbiviidav aktsiisikauba mõõtmine vastab käesoleva seaduse nõuetele;
3) aktsiisikauba mõõtmisi teostava isiku poolt aktsiisikauba tootmisel rakendatav mõõtmiskorraldus võimaldab kindlaks teha tegelikult toodetud aktsiisikauba kogust ning alkoholi puhul ka etanoolisisaldust.

(6) Mõõtmiste teostamise erialast kompetentsust tõendavat tunnistust ei väljastata või see tunnistatakse kehtetuks, kui aktsiisikauba mõõtmisi teostav isik ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud nõuetele. Erialase kompetentsuse hindaja esitab andmed avastatud puuduste kohta kirjalikult Tolliametile.

(7) Aktsiisikauba mõõtmisi peab teostama asjakohaste Eesti standardite kohaselt, nende puudumisel Euroopa või rahvusvaheliste standardiorganisatsioonide poolt koostatud standardite või teiste rahvusvaheliselt tunnustatud mõõtemeetodite alusel koostatud mõõteprotseduuride kohaselt. Tükikauba koguste mõõtmine peab toimuma vastavalt Eesti standardile EVS 746:1998. Aktsiisikauba kaalumine peab toimuma vastavalt Eesti standardile EVS 745:1998.

(8) Aktsiisikauba valmistamiseks kulutatud toorme ja aktsiisikauba koguse mõõtmiseks, alkoholi puhul ka etanoolisisalduse määramiseks kasutatavad mõõtevahendid kuuluvad taatlusele mõõteseaduse kohaselt.

(9) Aktsiisikauba valmistamiseks kulutatud toorme ja aktsiisikauba koguse mõõtmiseks, alkoholi puhul ka etanoolisisalduse määramiseks kasutatavate mõõtevahendite metroloogilistele omadustele esitatavad nõuded kehtestatakse majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega.»;

2) täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

« (41) Aktsiisilaopidaja, kes toodab kütust, ja aktsiisilaopidaja või registreeritud kaupleja, kes ladustab kütust statsionaarses mahutis, samuti käesoleva seaduse § 22 lõike 1 punktis 7 nimetatud isik, kes kasutab tooraine, pooltoote ja toodangu mõõtmisel käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud tingimustele vastava sõltumatu akrediteeritud labori teenust, ei pea vastama käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud tingimustele.»

§ 20. Kolmanda peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«AKTSIISILADU JA REGISTREERITUD KAUPLEJA TEGEVUSKOHT, AKTSIISILAOPIDAJA JA REGISTREERITUD KAUPLEJA TEGEVUSLUBA NING MAKSUESINDAJA».

§ 21. Paragrahv 34 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 34. Aktsiisilaole ja registreeritud kaupleja tegevuskohale esitatavad nõuded

(1) Aktsiisiladu ja registreeritud kaupleja tegevuskoht peavad vastama järgmistele nõuetele:
1) aktsiisilao ja registreeritud kaupleja tegevuskoha territooriumi kasutamise ainuõigus on vastavalt aktsiisilaopidajal või registreeritud kauplejal maakasutusõigust kinnitava dokumendi alusel ja aktsiisilao territoorium peab olema ümbritsetud püsiva piirdega;
2) aktsiisilaona või registreeritud kaupleja tegevuskohana kasutatavad ruumid peavad olema eraldatud teiste isikute ja muudest mitteärilisel eesmärgil kasutatavatest ruumidest;
3) aktsiisilao sisse- ja väljapääsudele ning mahutitele, mis asuvad aktsiisilaos või registreeritud kaupleja tegevuskohas, peab olema võimalik paigaldada tollitõkendit.

(2) Aktsiisikauba jaemüük aktsiisilaos on keelatud.»

§ 22. Paragrahvi 35 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 23. Paragrahv 36 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 36. Aktsiisilaopidaja ja registreeritud kaupleja kohustused

(1) Aktsiisilaopidaja ja registreeritud kaupleja, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud juhul, on kohustatud:
1) pidama eraldi dokumenteeritud arvestust aktsiisikauba kohta aktsiisimäärade, aktsiisivabastuste ja ajutise aktsiisivabastuse juhtude kaupa;
2) pidama laoarvestust selliselt, et laoarvestuse dokumentides olevad andmed vastaksid aktsiisikauba liikumist kajastavatele saatedokumentidele;
3) pidama arvestust aktsiisimaksukohustuse tekkimise kohta kasvavas kokkuvõttes, kusjuures andmed iga tööpäeva lõpu seisu kohta, mis on ühtlasi järgmise tööpäeva alguse seis, peavad olema kinnitatud aktsiisilaopidaja, registreeritud kaupleja või nende esindaja allkirjaga. Elektroonse arvestuse korral allkirjastatakse tööpäeva lõpu maksukohustuse seisu väljatrükk. Aktsiisimaksukohustuse dokumendid peavad olema köidetud eraldi kausta ja järjestikku nummerdatud;
4) teavitama hiljemalt järgmisel tööpäeval tolli igast käesoleva seaduse §-s 39 nimetatud andmete muutusest ja esitama seda tõendavad dokumendid;
5) esitama maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu jooksul Tolliametile käesoleva seaduse § 31 lõikes 4 nimetatud maksukohustuse arvutuse, kui maksustamisperioodil tekkinud maksukohustuse summa on üle 20 protsendi suurem või viimasel kolmel maksustamisperioodil tekkinud maksukohustuse summa eraldi võetuna on üle 10 protsendi suurem tagatissumma määramisel aluseks võetud maksukohustuse tekkida võivast või tekkinud suurusest;
6) vajaduse korral suurendama tagatist 14 tööpäeva jooksul vastavalt Tolliameti määratud tagatissummale;
7) vastutama aktsiisilaos või registreeritud kaupleja tegevuskohas olevalt aktsiisikaubalt aktsiisi maksmise eest;
8) aktsiisilao puhul tootma ja ladustama aktsiisikaupa aktsiisilaos, mille pidamiseks on tal aktsiisilao tegevusluba, ainuisikuliselt, lubamata seal teistel ettevõtjatel mis tahes korras ja moel toota, aktsiisilattu vastu võtta või aktsiisilaost lähetada aktsiisikaupa;
9) võtma vastu, ladustama ja lähetama registreeritud kaupleja tegevuskohas, mille pidamiseks on tal registreeritud kaupleja tegevusluba, aktsiisikaupa ainuisikuliselt;
10) maksma ekspertiisi- või analüüsikulud käesoleva seaduse § 40 lõike 4 alusel tehtud ekspertiisi ja § 46 lõike 7 alusel tehtud analüüsi korral, kui ekspertiisi või analüüsi tulemusel osutusid aktsiisilaopidaja esitatud andmed ebaõigeteks;
11) ladustama aktsiisikaupa nii, et see on paigutatud muust kaubast eraldi. Eraldi peab aktsiisilaos olema paigutatud aktsiisiga maksustatud ja maksustamata aktsiisikaup. Pakendatud aktsiisikaup peab aktsiisilaos olema rühmitatud selle omanike järgi;
12) ladustama aktsiisilaos või registreeritud kaupleja tegevuskohas aktsiisikauba selliselt, et kontrolli teostaval ametnikul oleks tagatud juurdepääs igale mahutile ja kaubapartiile ilma kaupu ümber tõstmata;
13) tagama tollile pääsu aktsiisilao või registreeritud kaupleja tegevuskoha ruumide ja territooriumi kõikidesse osadesse ning vajaduse korral eraldama talle eraldi tööruumi ja sidepidamisvõimalused;
14) aktsiisilao puhul aktsiisikauba lähetamisel ajutises aktsiisivabastuses kontrollima selle saaja õigust vastu võtta aktsiisikaupa ajutises aktsiisivabastuses;
15) aktsiisikauba lähetamisel teise liikmesriiki ajutises aktsiisivabastuses nummerdama aktsiisikauba rühm- või veopakendid ja tagama, et juurdepääs aktsiisikaubale ei oleks võimalik ilma jälgi jätmata;
16) jälgima, et aktsiisikauba võõrandamisel aktsiisivabastuse loa omanikule võõrandatava aktsiisikauba ja tema poolt sama loa alusel varem soetatud aktsiisikauba summaarne kogus ei ületaks loale märgitud aktsiisivaba aktsiisikauba kogust, märkima üles aktsiisivabastuse loa andmed varem ostetud aktsiisikauba koguse kohta ja aktsiisivaba aktsiisikauba 12 kalendrikuu koguse kohta ning võtma nende kinnituseks aktsiisivabastuse loa omanikult või tema volitatud esindajalt allkirja ja kinnitama need andmed ka oma allkirjaga;
17) piirituse tootmise korral võtma piirituse toorainena kasutatava teravilja igast partiist laboratoorseks analüüsiks proove tärklisesisalduse, niiskuse ja prügisuse määramiseks ning säilitama teraviljaproove 180 päeva proovi võtmise päevast arvates. Proovi võtmise ja säilitamise kord kooskõlastatakse tolliga;
18) teatama oma aktsiisilao üle järelevalvet teostavale tolliasutusele piirituse denatureerimisest või kütuse erimärgistamisest enne nimetatud toimingute teostamist;
19) pidama aktsiisilaost lähetatud denatureeritud piirituse ja selles sisaldunud etanooli koguselist arvestust piirituse denatureerimisliigi ja saajate lõikes;
20) pidama aktsiisilaost lähetatud erimärgistatud kütuse koguselist arvestust kütuse liigi ja erimärgistatud kütuse saajate lõikes.

(2) Käesoleva seaduse §-s 35 nimetatud aktsiisilaopidaja on kohustatud täitma käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1, 3, 4, 7, 8, 10, 12 ja 13 sätestatud nõudeid.»

§ 24. Seadust täiendatakse §-ga 361 järgmises sõnastuses:

« § 361. Maksuesindaja kohustused

Maksuesindaja on kohustatud:
1) pidama dokumenteeritud arvestust kaugmüüjate kohta, keda esindatakse aktsiisi maksmisel, ning aktsiisikauba saajate kohta, registreerides käesoleva seaduse §-des 44 2 ja 444 loetletud andmed;
2) pidama arvestust aktsiisimaksukohustuse tekkimise kohta kasvavas kokkuvõttes;
3) käesoleva seaduse § 442 lõikes 1 nimetatud teatise hilinemisel viivitamatult välja selgitama hilinemise asjaolud. Kui teatis ei ole aktsiisikauba saajale saabunud hiljemalt 10. päeval kaugmüüja poolt teatatud aktsiisikauba kättetoimetamise päevast arvates, teavitama sellest kirjalikult tolli;
4) kaugmüügil tekkinud aktsiisikauba kao avastamisel teavitama viivitamatult sellest tolli ja koostama akti, kus näidatakse kao suurus ja tekkimise põhjused, ning esitama selle koos asjakohaste tõenditega tema tegevuse üle järelevalvet teostavale tolliasutusele.»

§ 25. Paragrahvi 37 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Aktsiisilaopidaja on kohustatud esitama tema aktsiisilao üle järelevalvet teostavale tolliasutusele aktsiisikauba liikumise ja laoseisu aruande hiljemalt maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 15. päeval.»

§ 26. Paragrahvid 38–44 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 38. Aktsiisilao tegevusluba ja registreeritud kaupleja tegevusluba

(1) Aktsiisilao tegevusluba ja registreeritud kaupleja tegevusluba annab õiguse tegutseda aktsiisilaopidajana või registreeritud kauplejana Tolliameti poolt aktsepteeritud kohas.

(2) Aktsiisilao tegevusluba ja registreeritud kaupleja tegevusluba antakse Tolliameti peadirektori otsusega.

(3) Aktsiisilao tegevusloa ja registreeritud kaupleja tegevusloa vormid kehtestatakse rahandusministri määrusega.

§ 39. Aktsiisilao tegevusloa ja registreeritud kaupleja tegevusloa taotlemisel esitatavad dokumendid

(1) Aktsiisilao tegevusloa või registreeritud kaupleja tegevusloa taotlemisel Tolliametile taotleja poolt esitatavad andmed ja dokumendid on järgmised:
1) kirjalik taotlus, mis sisaldab aktsiisilao või registreeritud kaupleja tegevuskoha asutamise põhjendust, asutatava aktsiisilao või registreeritud kaupleja tegevuskoha asukoha aadressi ning taotleja kontaktandmeid ja pangarekvisiite;
2) äriplaan;
3) aktsiisilao või registreeritud kaupleja tegevuskoha asendiplaan, kus on märgitud territooriumi, hoonete ja rajatiste pindala ning juurdepääsud, ja hoonete plaanid, millel on märgitud ruumide pindala ning sisse- ja väljapääsud;
4) hoonete, ruumide, rajatiste ja territooriumi omaniku nimi ja kinnistusraamatu väljavõte või muu notariaalselt kinnitatud dokument, mis tõendab aktsiisilaopidaja või registreeritud kaupleja ainuõigust kasutada aktsiisilao või registreeritud kaupleja tegevuskoha territooriumi, hooneid, ruume ja rajatisi;
5) aktsiisilao ruumide kasutamise kirjeldus, kus aktsiisikauba tootmise korral on märgitud ka tooraine, pooltoote ja valmistoodangu ladustamise kohad;
6) aktsiisikauba, selle tooraine ja pooltoote mahutite asukohaskeemid ja andmed mahutite mahu kohta;
7) raamatupidamise sise-eeskiri;
8) aktsiisilao puhul käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 2 nimetatud kulunormid;
9) käesoleva seaduse § 30 lõikes 2 nimetatud aktsiisikauba kao piirnormid;
10) käesoleva seaduse § 33 lõikes 5 nimetatud mõõtmise teostamise kompetentsust tõendav tunnistus;
11) käesoleva seaduse § 33 lõikes 41 sätestatud teenuse kasutamisel leping, mille alusel teenust aktsiisilaopidajale osutatakse.

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud äriplaanis peavad olema järgmised andmed:
1) ajutises aktsiisivabastuses toodetava ja ladustatava aktsiisikauba kirjeldus, registreeritud kaupleja tegevuskoha puhul ajutises aktsiisivabastuses vastuvõetava aktsiisikauba kirjeldus;
2) aktsiisilao puhul ajutises aktsiisivabastuses ladustatava aktsiisikauba keskmine kogus aktsiisilaos ühe kalendrikuu jooksul vastavalt käesoleva seaduse §-des 46, 56 ja 66 nimetatud aktsiisikauba liikidele ja aktsiisimääradele;
3) registreeritud kaupleja tegevuskoha puhul ajutises aktsiisivabastuses vastuvõetava aktsiisikauba keskmine kogus registreeritud kaupleja tegevuskohas ühe kalendrikuu jooksul vastavalt käesoleva seaduse §-des 46, 56 ja 66 nimetatud aktsiisikauba liikidele ja aktsiisimääradele;
4) aktsiisikauba planeeritav aastakäive;
5) aktsiisilao puhul aktsiisikauba tootmisvõimsus ja maksimaalne võimalik aktsiisikauba ladustamismaht aktsiisilaos ning ajutises aktsiisivabastuses samaaegselt veetava aktsiisikauba maksimaalne kogus;
6) käesoleva seaduse § 31 lõikes 4 nimetatud tekkida võiva või tekkinud maksukohustuse suuruse arvutus;
7) aktsiisikauba tootmise korral tootmisprotsessi kirjeldus.

(3) Käesoleva seaduse § 35 lõikes 1 sätestatud tingimustele vastava aktsiisilao tegevusloa saamiseks peab taotleja esitama käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1, 2 ja 5 nimetatud dokumendid ja andmed.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumendid allkirjastab aktsiisilao tegevusluba või registreeritud kaupleja tegevusluba taotlev isik või tema esindaja.

(5) Tolliametil on õigus nõuda aktsiisilao tegevusloa või registreeritud kaupleja tegevusloa andmiseks loa taotlejalt täiendavaid asjassepuutuvaid dokumente lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumentidele.

§ 40. Aktsiisilao tegevusloa ja registreeritud kaupleja tegevusloa andmine

(1) Isikule antakse aktsiisilao tegevusluba või registreeritud kaupleja tegevusluba, kui:
1) isik on kantud äriregistrisse ja registreeritud käibemaksukohustuslasena Eestis;
2) tema suhtes ei ole algatatud pankroti- ega likvideerimismenetlust;
3) isiku aktsiisilao tegevusluba või registreeritud kaupleja tegevusluba ei ole Tolliamet viimase aasta jooksul nimetatud loa taotluse esitamise päevast arvates kehtetuks tunnistanud käesoleva seaduse § 43 lõike 1 punktis 1 või lõikes 2 nimetatud põhjustel;
4) isikul ei ole maksuvõlga ega ajatatud maksuvõlga;
5) aktsiisiladu või registreeritud kaupleja tegevuskoht vastab käesoleva seaduse §-s 34 sätestatud nõuetele või aktsiisiladu käesoleva seaduse §-s 35 sätestatud nõuetele;
6) raamatupidamise sise-eeskiri vastab raamatupidamise seaduses (RT I 2002, 102, 600) sätestatud nõuetele;
7) aktsiisilao või registreeritud kaupleja tegevuskoha laoarvestuses ja raamatupidamises kirjendatakse aktsiisikaupa KNi kaheksa numbri täpsusega ning alkoholi puhul märgitakse selle etanoolisisaldus ning kogus liitrites, kütuse puhul märgitakse selle kogus vastavalt käesoleva seaduse §-s 66 toodud aktsiisimäära ühikule ning tubakatoote puhul vastavalt kas tükkides või kilogrammides;
8) käesoleva seaduse § 39 lõigetes 1 ja 5 loetletud dokumendid ja andmed on esitatud ja need on Tolliameti poolt aktsepteeritud;
9) tagatis, välja arvatud käesoleva seaduse § 35 lõikes 2 nimetatud juhul, on Tolliameti poolt aktsepteeritud;
10) isikul ei ole karistusregistris karistusandmeid karistusseadustiku (RT I 2001, 61, 364; 2002, 86, 504; 82, 480; 105, 612; 2003, 4, 22) §-s 386, 390, 391 või 393 sätestatud süütegude toimepanemise kohta.

(2) Aktsiisilao tegevusloa või registreeritud kaupleja tegevusloa väljastamise otsus või selle andmisest keeldumise otsus toimetatakse selle taotlejale kätte 30 päeva jooksul käesoleva seaduse §-s 39 nimetatud dokumentide esitamise päevast arvates. Ekspertiisi tegemise tõttu võib otsuse kättetoimetamise tähtaega kuni 30 päeva võrra pikendada. Aktsiisilaopidajale või registreeritud kauplejale väljastatakse tegevusluba tagatise aktsepteerimise päeval või hiljemalt sellele järgneval päeval.

(3) Enne aktsiisilaopidamise alustamist teeb aktsiisilao üle järelevalvet teostava tolliasutuse juhataja poolt määratud komisjon aktsiisilaopidaja või tema esindaja juuresolekul aktsiisilaos inventuuri ja koostab inventuuriakti, milles märgitakse aktsiisilaopidaja valduses oleva aktsiisikauba kogus. Aktsiisilaopidaja võtab aktsiisilao laoarvestuses aktsiisikauba arvele inventuuriaktis märgitud koguses.

(4) Tolliametil on õigus nõuda aktsiisilao tegevusloa või registreeritud kaupleja tegevusloa saamiseks esitatud andmetes muudatuste tegemist ka pärast loa väljastamist, võttes vajaduse korral aluseks sõltumatute ekspertide otsuse. Kui ekspertiisi tulemusel osutusid aktsiisilaopidaja või registreeritud kaupleja esitatud andmed ebaõigeteks, tasub ekspertiisikulud aktsiisilaopidaja või registreeritud kaupleja. Tolliamet esitab kulude tasumise nõude vastavalt maksukorralduse seaduses sätestatule.

§ 41. Aktsiisilaopidaja, registreeritud kaupleja ja maksuesindaja registreerimine infosüsteemis

(1) Aktsiisilao tegevusloa, registreeritud kaupleja tegevusloa või maksuesindaja tegevusloa väljastamisel selle taotlejale registreerib Tolliamet ta Tolliameti elektroonses infosüsteemis, andes talle vastavalt aktsiisilaopidaja, registreeritud kaupleja või maksuesindaja numbri.

(2) Infosüsteemi kantavad andmed ning aktsiisilaopidaja, registreeritud kaupleja ja maksuesindaja numbrite kombinatsioon kehtestatakse rahandusministri määrusega.

(3) Tolliamet väljastab informatsiooni isiku aktsiisilaopidaja, registreeritud kaupleja või maksuesindajana registreerituse kohta.

(4) Tolliamet väljastab teise liikmesriigi pädevale riigiasutusele järgmised infosüsteemi kantavad andmed:
1) aktsiisilaopidaja ja registreeritud kaupleja number;
2) aktsiisilaopidaja ja registreeritud kaupleja aadress;
3) aktsiisikauba liik, mida aktsiisilaopidaja või registreeritud kaupleja võib vastu võtta;
4) aktsiisilao või registreeritud kaupleja tegevuskoha üle järelevalvet teostava tolliasutuse aadress;
5) aktsiisilaopidaja ja registreeritud kaupleja tegevusloa väljastamise kuupäev ja kehtivusaeg.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud infosüsteemi kantavad andmed on osa maksukohustuslaste registrist vastavalt maksukorralduse seadusele.

§ 42. Aktsiisilao tegevusloa ja registreeritud kaupleja tegevusloa kehtivuse peatamine

(1) Tolliameti peadirektor peatab aktsiisilao tegevusloa või registreeritud kaupleja tegevusloa kehtivuse, kui tagatis puudub, see ei ole piisav või kui aktsiisilaopidaja või registreeritud kaupleja ei ole hiljemalt 40 päeva enne tagatise kehtivusaja lõppu esitanud uut tagatist.

(2) Tolliameti peadirektor võib aktsiisilao tegevusloa või registreeritud kaupleja tegevusloa kehtivuse peatada, kui:
1) loa omaniku suhtes on algatatud menetlus maksudest kõrvalehoidumise eesmärgil sooritatud tehingu või toimingu kohta või seaduses sätestatud tollieeskirjade rikkumiste kohta, mille eest on karistusena ette nähtud füüsilisele isikule rahatrahv üle 100 trahviühiku ja juriidilisele isikule rahatrahv üle 30 000 krooni,
2) loa omaniku suhtes on algatatud menetlus karistusseadustiku §-s 386, 390, 391 või 393 sätestatud süüteo kohta,
3) loa omanik on esitanud aktsiisilaopidaja või registreeritud kaupleja tegevusloa taotlemisel valeandmeid või võltsitud dokumente või
4) loa omaniku tagatis ei ole tolli rahuldav või aktsiisilaopidaja või registreeritud kaupleja on jätnud täitmata käesoleva seaduse nõudeid.

(3) Aktsiisilao tegevusloa või registreeritud kaupleja tegevusloa kehtivust saab peatada kuni 60 päevaks või kuni käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud rikkumiste asjas otsuse jõustumiseni.

(4) Aktsiisilaos, mille tegevusloa kehtivus on peatatud, on ajutises aktsiisivabastuses oleva aktsiisikauba vastuvõtmine ja lähetamine keelatud, välja arvatud ajutises aktsiisivabastuses käesoleva seaduse § 26 lõike 1 punktis 4 nimetatud juhul. Aktsiisilaos, mille tegevusloa kehtivus on peatatud, ajutises aktsiisivabastuses oleva aktsiisikaubaga keelatud toimingute loetelu kehtestatakse rahandusministri määrusega. Registreeritud kauplejal, kelle tegevusloa kehtivus on peatatud, on ajutises aktsiisivabastuses oleva aktsiisikauba vastuvõtmine keelatud.

(5) Aktsiisilaopidaja või registreeritud kaupleja saab õiguse jätkata tegevust Tolliameti peadirektori kirjaliku otsuse alusel.

§ 43. Aktsiisilao tegevusloa ja registreeritud kaupleja tegevusloa kehtetuks tunnistamine

(1) Tolliameti peadirektor tunnistab aktsiisilao tegevusloa või registreeritud kaupleja tegevusloa kehtetuks, kui:
1) kuuekümne päeva jooksul aktsiisilao tegevusloa või registreeritud kaupleja tegevusloa kehtivuse peatamise päevast arvates ei ole ära langenud selle kehtivuse peatamise põhjustanud asjaolud, välja arvatud juhul, kui käesoleva seaduse § 42 lõike 2 punktides 1–3 nimetatud rikkumise menetlus kestab kauem kui 60 päeva;
2) aktsiisilaopidaja või registreeritud kaupleja esitab taotluse talle väljastatud aktsiisilao tegevusloa või registreeritud kaupleja tegevusloa kehtetuks tunnistamiseks;
3) aktsiisilaopidaja või registreeritud kaupleja suhtes on algatatud pankrotimenetlus;
4) on tehtud aktsiisilaopidaja või registreeritud kaupleja likvideerimise või jaotumise otsus;
5) väljastatakse uus aktsiisilao tegevusluba või registreeritud kaupleja tegevusluba.

(2) Tolliameti peadirektor võib aktsiisilao tegevusloa või registreeritud kaupleja tegevusloa tunnistada kehtetuks, kui tagatis puudub või on toime pandud käesoleva seaduse § 42 lõike 2 punktides 1–3 nimetatud rikkumine.

(3) Kui ettevõtjal on mitu aktsiisiladu või registreeritud kaupleja tegevuskohta, tunnistatakse aktsiisilao tegevusluba või registreeritud kaupleja tegevusluba kehtetuks kõigi aktsiisiladude ja registreeritud kaupleja tegevuskohtade suhtes.

(4) Aktsiisilaos, mille aktsiisilao tegevusluba on tunnistatud kehtetuks, on aktsiisikauba tootmine, vastuvõtmine ja lähetamine ajutises aktsiisivabastuses keelatud, välja arvatud käesoleva seaduse § 26 lõike 1 punktis 4 nimetatud juhul.

§ 44. Inventuur

(1) Aktsiisilao tegevusloa kehtetuks tunnistamise otsuse tegemise päeval moodustab aktsiisilao üle järelevalvet teostava tolliasutuse juhataja komisjoni, kuhu kuulub ka aktsiisilaopidaja esindaja.

(2) Komisjon teeb viivitamatult aktsiisilaos olevate kaupade inventuuri ja koostab inventuuriakti, milles märgitakse aktsiisiga maksustamisele kuuluva aktsiisikauba kogus aktsiisimäära ühikute lõikes.

(3) Pärast inventuuri, välja arvatud käesoleva seaduse § 43 lõike 1 punktis 5 märgitud juhul, on aktsiisilaopidaja kohustatud 30 päeva jooksul, arvates inventuuriakti koostamise päevast, maksma aktsiisiga maksustamisele kuuluvalt aktsiisikaubalt aktsiisi või toimetama aktsiisikauba teise aktsiisilattu tingimusel, et teine aktsiisilaopidaja võtab aktsiisikauba vastu lähetaja aktsiisilaos.»

§ 27. Seadust täiendatakse peatükiga 31 järgmises sõnastuses:

«31. peatükk
TARBIMISSE LUBATUD AKTSIISIKAUBA LÄHETAJA, KÄTTETOIMETAJA JA VASTUVÕTJA KOHUSTUSED

§ 441. Eestist aktsiisikaupa müüva kaugmüüja kohustused

(1) Kaugmüüja on kohustatud enne aktsiisikauba lähetamist Eestist:
1) edastama kirjalikult teise liikmesriigi maksuesindajale või isikule, kellel tekib maksukohustus, käesoleva seaduse § 444 lõikes 2 nimetatud andmed arvestades, et aktsiisikaup lähetatakse Eestist;
2) pidama dokumenteeritud arvestust isikute kohta, kellele aktsiisikaup lähetati, käesoleva lõike punktis 1 sätestatud andmete alusel;
3) pidama arvestust lähetatud aktsiisikauba kohta KNi kaheksa numbri täpsusega, märkides aktsiisikauba koguse ja alkoholi puhul ka etanoolisisalduse;
4) esitama tollile tagatise.

(2) Kaugmüüja peab olema kantud äriregistrisse ja registreeritud käibemaksukohustuslasena Eestis.

(3) Kaugmüüja peab aktsiisikauba kaugmüügil täitma sihtkoha liikmesriigi nõudeid.

§ 442. Eestisse aktsiisikaupa müüva kaugmüüja kohustused

(1) Eestisse aktsiisikaupa müüv kaugmüüja on kohustatud edastama kirjaliku teatise maksuesindajale aktsiisikauba saajale kättetoimetamise kohta kolme kalendripäeva jooksul aktsiisikauba kättetoimetamise päevast arvates.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kirjalikus teatises peavad sisalduma järgmised andmed:
1) aktsiisikauba kättetoimetamise kuupäev;
2) kättetoimetatud aktsiisikauba kirjeldus ja kogus;
3) aktsiisikauba saaja nimi, äriregistri- või isikukood;
4) kaugmüüja või tema esindaja nimi, aadress ja allkiri, millega ta kinnitab esitatud andmete õigsust.

§ 443. Teise liikmesriiki lähetatava tarbimisse lubatud aktsiisikauba lähetaja kohustused

(1) Isik, kes lähetab tarbimisse lubatud aktsiisikauba teise liikmesriiki selle kasutamiseks ärilisel eesmärgil, on kohustatud:
1) kirjalikult teatama asukohajärgsele tolliasutusele aktsiisikauba lähetamisest teise liikmesriiki enne aktsiisikauba lähetamist ja aktsiisikauba sihtkohta jõudmise tähtaja;
2) võimaldama tollil kontrollida aktsiisikauba saadetist enne selle lähetamist;
3) esitama tollile tagatise tolli nõudmisel.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isik peab tolli nõudmisel põhjendama veoteekonna valikut.

§ 444. Tarbimisse lubatud aktsiisikauba vastuvõtja kohustused

(1) Käesoleva seaduse § 211 lõikes 1 nimetatud ettevõtja on kohustatud:
1) kirjalikult teavitama tolli aktsiisikauba vastuvõtmise kavatsusest enne selle aktsiisikauba lähetamist teisest liikmesriigist;
2) esitama tagatise enne aktsiisikauba lähetamist teisest liikmesriigist Eestisse;
3) võtma aktsiisikauba vastu käesoleva seaduse § 443 lõike 1 punktis 1 nimetatud tähtajal;
4) esitama tollile vastuvõetud aktsiisikauba saatelehe koopia, millel on aktsiisikauba vastuvõtja allkiri, viie päeva jooksul aktsiisikauba vastuvõtmise päevast arvates;
5) teavitama tolli viivitamatult käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmete muutumisest.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kirjalikus teatises peavad sisalduma järgmised andmed:
1) aktsiisikauba lähetamise aeg teisest liikmesriigist;
2) aktsiisikauba teekonna kirjeldus lähteriigist Eestisse;
3) aktsiisikauba liik ja kogus ning Eestisse toimetamise eesmärk;
4) aktsiisikauba lähetaja, vedaja ja vastuvõtja nimi ning kontaktandmed;
5) aktsiisikauba Eestisse saabumise ja vastuvõtmise päev;
6) aktsiisikauba vastuvõtmise koht.»

§ 28. Paragrahvi 45 täiendatakse lõigetega 4–10 järgmises sõnastuses:

« (4) Teise liikmesriiki ajutises aktsiisivabastuses lähetatud aktsiisikauba kohustuslik saateleht on Euroopa Komisjoni määrusega nr 2719/92/EMÜ kehtestatud saateleht.

(5) Teise liikmesriiki ilma ajutise aktsiisivabastuseta lähetatud aktsiisikauba kohustuslik saateleht on Euroopa Komisjoni määrusega nr 3649/92/EMÜ kehtestatud saateleht.

(6) Tarbimisse lubatud aktsiisikauba vedamisel teise liikmesriiki ärilisel eesmärgil kasutamiseks peab aktsiisikaubaga olema kaasas käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud saateleht ja dokument, mis tõendab aktsiisi maksmist.

(7) Aktsiisikaubale käesoleva seaduse § 26 lõike 1 punktides 9–11 nimetatud menetluste rakendamisel ei pea aktsiisikaubaga selle veol olema kaasas käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud saatelehte.

(8) Aktsiisilaopidaja on kohustatud tagastama teisest liikmesriigist ajutises aktsiisivabastuses temale lähetatud aktsiisikauba saatelehe aktsiisikauba lähetajale aktsiisikauba vastuvõtmise kalendrikuule järgneva kalendrikuu 15. päevaks.

(9) Saatelehe mittetagastamisest ajutises aktsiisivabastuses aktsiisikauba teise liikmesriiki lähetamise kalendrikuule järgneva kalendrikuu jooksul peab aktsiisimaksja teatama viivitamatult tema tegevuse üle järelevalvet teostavale tolliasutusele ning selgitama tagastamata jätmise asjaolusid.

(10) Rahandusminister võib kehtestada määrusega käesoleva paragrahvi lõigetes 4 ja 5 nimetatud saatelehtede liikumise ja täitmise täpsustatud korra.»

§ 29. Seadust täiendatakse peatükiga 41 järgmises sõnastuses:

«41. peatükk
AKTSIISI TAGASTAMINE

§ 451. Aktsiisi tagastamine Eestis tarbimisse lubatud aktsiisikaubalt

(1) Isikule, kes lähetas Eestis tarbimisse lubatud aktsiisikauba teise liikmesriiki, makstakse aktsiis tagasi, kui:
1) tolli on teavitatud Eestis tarbimisse lubatud aktsiisikauba lähetamise kavatsusest teise liikmesriiki enne kauba lähetamist;
2) tollile on esitatud enne aktsiisikauba lähetamist teise liikmesriiki aktsiisi tagastamise taotlus;
3) tollile on esitatud aktsiisikauba saatedokument, millel on aktsiisikauba saaja, kellel tekkis aktsiisi maksmise kohustus, kinnitus aktsiisikauba vastuvõtmise kohta või maksuesindaja kinnitus aktsiisikauba kättetoimetamise kohta teises liikmesriigis;
4) tollile on esitatud aktsiisikauba sihtkoha liikmesriigi maksuhalduri kinnitus aktsiisi maksmise kohta, mis sisaldab andmeid makstud aktsiisisumma kohta ning aktsiisi maksmise kuupäeva liikmesriigis, kuhu aktsiisikaup lähetati;
5) tollile on tagastatud maksumärgid.

(2) Tollil on õigus nõuda lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmetele ja dokumentidele täiendavaid asjassepuutuvaid andmeid ja dokumente, mis on vajalikud aktsiisi tagastamiseks.

(3) Toll maksab aktsiisi tagasi käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isiku pangakontole maksukorralduse seaduses sätestatud korras.

(4) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud taotluse vorm kehtestatakse rahandusministri määrusega.

§ 452. Aktsiisi tagastamine diplomaatiliste ja konsulaarsuhete otstarbel kasutatud aktsiisikaubalt

(1) Aktsiis makstakse tagasi välisriigi diplomaatilise esinduse ja konsulaarasutuse, Välisministeeriumi poolt tunnustatud rahvusvahelise organisatsiooni esinduse või esindaja, Eestisse akrediteeritud välisriigi diplomaatilise esindaja, konsulaarametniku, välja arvatud aukonsul, ja erimissiooni esindaja poolt ametialaseks kasutamiseks ostetud aktsiisiga maksustatud alkoholilt ja kütuselt.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isiku või asutuse õigust taotleda aktsiisi tagastamist kinnitab välisminister.

(3) Aktsiisi tagastamise kord käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikutele ja asutustele kehtestatakse rahandusministri määrusega.

§ 453. Aktsiisi tagastamine relvajõududele

(1) Aktsiis makstakse tagasi Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmesriigi, välja arvatud Eesti, relvajõududele ja EÜNi otsuse 90/640/EMÜ artiklis 1 nimetatud relvajõududele nende enda või nendega kaasas oleva tsiviilkoosseisu kasutuseks ja nende sööklate varustamiseks ostetud aktsiisiga maksustatud aktsiisikaubalt. Aktsiis tagastatakse ka teiste riikide relvajõududele ja tsiviilkoosseisule ning rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile ja sõjalisele õppeasutusele, kui see on ette nähtud Riigikogu poolt ratifitseeritud välislepingus.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isiku või asutuse õigust taotleda aktsiisi tagastamist kinnitab kaitseminister.

(3) Aktsiisi tagastamise kord käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikutele ja asutustele kehtestatakse rahandusministri määrusega.

§ 454. Rikkumise objektiks olnud aktsiisikauba aktsiisi tagastamine

Kolme aasta jooksul aktsiisikauba saatelehe koostamise päevast arvates on aktsiisimaksjal õigus taotleda aktsiisi tagastamist aktsiisikaubalt, millelt tekkis aktsiisi maksmise kohustus rikkumise tulemusena, kui on kindlaks tehtud, et rikkumine ei toimunud Eestis ja nimetatud aktsiisikaup maksustati rikkumise toimepaneku liikmesriigis selle aktsiisikauba lähetamise päeval kehtiva aktsiisimääraga ning see on tõendatud.

§ 455. Alkoholi ja tubakatoodete aktsiisi tagastamine

(1) Aktsiis tagastatakse tubakatoodetelt või maksumärkidelt maksumärkide tagastamisel tollile käesoleva seaduse §-s 65 sätestatud korras.

(2) Aktsiis tagastatakse alkoholilt ja tubakatoodetelt, mida müüakse lennujaama tollikontrolli tsoonis asuvas müügipunktis toimetamiseks ühendusevälisesse riiki. Aktsiisi tagastamiseks tollile esitatavate dokumentide loetelu ja dokumentides nõutavate andmete loetelu kehtestatakse rahandusministri määrusega.

(3) Tubakatoodetelt aktsiisi tagastamiseks ei tagastata tollile maksumärke käesoleva seaduse §-des 452 ja 45 3 ning käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud juhtudel.»

§ 30. Paragrahvi 46:

1) lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Väikeõlletootja, kes toodab õlut alla 3000 hektoliitri kalendriaastas, toodetud õlle aktsiisimäär on 50 protsenti käesoleva lõike esimeses lauses nimetatud aktsiisimäärast.»;

2) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kääritatud joogi, mille etanoolisisaldus on üle kuue mahuprotsendi, aktsiisimäär on 1040 krooni kääritatud joogi hektoliitri kohta.»;

3) täiendatakse lõigetega 9 ja 10 järgmises sõnastuses:

« (9) Väikeõlletootja on käesoleva paragrahvi mõistes õlletootja, mis on teistest õlletootjatest õiguslikult ja majanduslikult sõltumatu, kasutab teistest õlletootjatest füüsiliselt eraldi asetsevaid ruume ning ei tegutse litsentsi alusel. Väikeõlletootjaks ei loeta õlletootjat, mis kuulub äriühingule, millele kuulub teine õlletootja või millel on otsene või kaudne osalus äriühingus, millele kuulub teine õlletootja. Samuti ei loeta väikeõlletootjaks õlletootjat, mis kuulub äriühingule, milles on otsene või kaudne osalus äriühingul, millele kuulub teine õlletootja. Kui sellisel viisil seotud õlletootjate aastatoodang kokku ei ületa 3000 hektoliitrit, käsitatakse neid õlletootjaid väikeõlletootjana.

(10) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud soodusmäära kohaldamiseks peab väikeõlletootja, sealhulgas välisriigis asuv väikeõlletootja või tema toodangut tarbimisse lubav isik esitama tollile andmed toodangu mahu kohta ja käesoleva paragrahvi lõikes 9 sätestatud tingimustele vastavuse kohta enne soodusmäära kohaldamist.»

§ 31. Paragrahvi 47 pealkiri ja lõike 1 sissejuhatav tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 47. Reisija pagasis väljastpoolt EÜ territooriumi Eestisse aktsiisivabalt toimetatav alkohol

(1) Vähemalt 18 aasta vanusel reisijal on lubatud väljastpoolt EÜ territooriumi ühe päeva jooksul esmakordsel Eestisse saabumisel kasutamiseks mitteärilisel eesmärgil aktsiisivabalt toimetada Eestisse koos temaga liikuvas pagasis veini mitte rohkem kui kaks liitrit, õlut EÜNi määruses nr 918/83/EMÜ sätestatud tollimaksuvaba väärtuselise piirnormi ulatuses ja:».

§ 32. Seadust täiendatakse §-ga 471 järgmises sõnastuses:

« § 471. Reisija pagasis teisest liikmesriigist Eestisse aktsiisivabalt toimetatav alkohol

Vähemalt 18 aasta vanusel reisijal on koos temaga liikuvas pagasis lubatud teisest liikmesriigist ühe päeva jooksul esmakordsel Eestisse saabumisel aktsiisivabalt toimetada Eestisse alkoholi isiklikuks kasutamiseks. Tollil on alust arvata, et alkohol ei ole isiklikuks kasutamiseks, kui alkoholi kogus ületab järgmisi piirnorme:
1) vahetoode 20 liitrit;
2) vein 90 liitrit, mille hulgas võib vahuveini olla kuni 60 liitrit;
3) õlu 110 liitrit;
4) muu alkohol 10 liitrit.»

§ 33. Paragrahv 48 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 48. Füüsilisele isikule aktsiisivabalt saadetav alkohol

Aktsiisivabalt on lubatud mitteärilisel eesmärgil importida alkoholi, sõltumata selle etanoolisisaldusest, kuni üks (kaasa arvatud) liiter või veini kuni kaks (kaasa arvatud) liitrit, kui on täidetud alljärgnevad tingimused:
1) alkoholi saadab ühendusevälises riigis elav füüsiline isik vähemalt 18 aasta vanusele füüsilisele isikule Eestis;
2) alkoholi ei ole saadetud samale isikule rohkem kui kolm korda kalendriaastas.»

§ 34. Paragrahv 49 tunnistatakse kehtetuks.

§ 35. Paragrahvi 50:

1) lõiked 1 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Denatureeritud piiritus ja esteraldehüüdfraktsioon tuleb paigutada nende toimetamisel väljastpoolt EÜ territooriumi Eestisse tollilattu, tolliterminali või aktsiisilattu.»

« (4) Käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktides 9–18 1 nimetatud alkoholi impordi või aktsiisilaopidajalt soetamise õiguse annab alkoholi aktsiisivabastuse luba, mis väljastatakse taotleja elu- või asukohajärgse tolliasutuse juhataja poolt. Välisriigi isik, kes käitab õhusõidukit või laeva ärilisel eesmärgil liikmesriikidevahelisel reisil, võib importida või soetada aktsiisilaopidajalt käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 181 nimetatud alkoholi õhusõiduki või laeva kapteni allkirjastatud taotluse alusel, milles märgitakse alkoholi nimetus, kogus ja kirjeldus.»;

2) lõiget 5 täiendatakse punktidega 12 ja 13 järgmises sõnastuses:

« 12) isik, kes käitab õhusõidukit ärilisel eesmärgil liikmesriikidevahelisel reisil;
13) isik, kes käitab laeva ärilisel eesmärgil liikmesriikidevahelisel reisil.»

§ 36. Paragrahvi 51 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 11 nimetatud otstarbel kasutatava piirituse kulunormid kehtestab määrusega minister, kelle valitsemisalasse vastav valdkond kuulub.»

§ 37. Paragrahvi 53:

1) lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) isikul või asutusel ei ole maksuvõlga;»;

2) lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kui käesolevas seaduses ei ole selgelt määratletud aktsiisivabastuse kohaldamine käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktides 16–18 nimetatud toidu tootmiseks kasutatavale alkoholile, otsustab alkoholi aktsiisivabastuse loa väljastamise Tolliameti peadirektor, võttes arvesse haldusressursi optimaalse kasutamise põhimõtet aktsiisivaba alkoholi eesmärgipärase kasutamise üle järelevalve teostamisel.

(3) Alkoholi aktsiisivabastuse loa andmisest võib keelduda, kui esineb käesoleva seaduse § 42 lõike 2 punktides 1–3 nimetatud rikkumine.»

§ 38. Paragrahvi 54:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Isiku või asutuse elu- või asukohajärgse tolliasutuse juhataja võib alkoholi aktsiisivabastuse loa kehtivuse peatada, kui uut tagatist ei ole esitatud hiljemalt 40 päeva enne tagatise kehtivusaja lõppu või kui loa kehtivuse ajal esinevad käesoleva seaduse § 42 lõikes 2 nimetatud asjaolud. Alkoholi aktsiisivabastuse loa kehtivust saab peatada kuni 60 päevaks või kuni käesoleva seaduse § 42 lõike 2 punktides 1–3 nimetatud rikkumise asjas otsuse jõustumiseni. Peatatud kehtivusega alkoholi aktsiisivabastuse loal märgitud tegevust võib jätkata elu- või asukohajärgse tolliasutuse juhataja vastava kirjaliku otsuse alusel.»;

2) lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) kuuekümne päeva jooksul alkoholi aktsiisivabastuse loa kehtivuse peatamise päevast arvates ei ole ära langenud selle kehtivuse peatamise põhjustanud asjaolud, välja arvatud juhul, kui käesoleva seaduse § 42 lõike 2 punktides 1–3 nimetatud rikkumise menetlus kestab kauem kui 60 päeva;»;

3) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Isiku või asutuse elu- või asukohajärgse tolliasutuse juhataja võib alkoholi aktsiisivabastuse loa tunnistada kehtetuks, kui tagatis puudub või kui loa kehtivuse ajal on toime pandud käesoleva seaduse § 42 lõike 2 punktides 1–3 nimetatud rikkumine või kui isik või asutus on kasutanud aktsiisivaba alkoholi muul kui aktsiisivabastuse loa saamiseks esitatud taotluses märgitud otstarbel.»

§ 39. Paragrahv 56 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 56. Tubakatoote aktsiisimäär

(1) Sigarettide aktsiisimäär koosneb fikseeritud määrast 1000 sigareti kohta ja sigarettide maksimaalse jaehinna alusel arvutatud proportsionaalsest määrast. Fikseeritud määr on 210 krooni ja proportsionaalne määr on 24 protsenti sigarettide maksimaalsest jaehinnast. Alates 2004. aasta 1. juulist on fikseeritud määr 240 krooni ja proportsionaalne määr 25 protsenti sigarettide maksimaalsest jaehinnast.

(2) Sigari ja sigarillo aktsiisimäär on 2500 krooni 1000 sigari või sigarillo kohta.

(3) Suitsetamistubaka ja närimistubaka aktsiisimäär on 220 krooni ühe kilogrammi vastava tubakatoote kohta. Alates 2004. aasta 1. juulist on suitsetamistubaka ja närimistubaka aktsiisimäär 240 krooni ühe kilogrammi vastava tubakatoote kohta.»

§ 40. Paragrahvi 57 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« § 57. Reisija pagasis väljastpoolt EÜ territooriumi Eestisse aktsiisivabalt toimetatavad tubakatooted

(1) Vähemalt 18 aasta vanusel reisijal on lubatud väljastpoolt EÜ territooriumi ühe päeva jooksul esmakordsel Eestisse saabumisel mitteärilisel eesmärgil kasutamiseks aktsiisivabalt toimetada Eestisse koos temaga liikuvas pagasis tubakatooteid mitte rohkem kui 200 sigaretti või 100 sigarillot või 50 sigarit või 250 grammi suitsetamistubakat või 250 grammi närimistubakat.»

§ 41. Seadust täiendatakse §-ga 571 järgmises sõnastuses:

« § 571. Reisija pagasis teisest liikmesriigist Eestisse aktsiisivabalt toimetatavad tubakatooted

Vähemalt 18 aasta vanusel reisijal on koos temaga liikuvas pagasis lubatud teisest liikmesriigist ühe päeva jooksul esmakordsel Eestisse saabumisel aktsiisivabalt toimetada Eestisse tubakatooteid isiklikuks kasutamiseks. Tollil on alust arvata, et tubakatooted ei ole isiklikuks kasutamiseks, kui tubakatoodete kogus ületab järgmisi piirnorme:
1) 800 sigaretti;
2) 400 sigarillot, mis ei kaalu rohkem kui kolm grammi tükk;
3) 200 sigarit;
4) üks kilogramm suitsetamistubakat ja närimistubakat.»

§ 42. Paragrahv 58 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 58. Füüsilisele isikule aktsiisivabalt saadetavad tubakatooted

Aktsiisivabalt on lubatud mitteärilisel eesmärgil importida tubakatooteid mitte rohkem kui 50 sigaretti või 25 sigarillot või 10 sigarit või 50 grammi suitsetamistubakat või 50 grammi närimistubakat, kui on täidetud alljärgnevad tingimused:
1) tubakatooted saadab ühendusevälises riigis elav füüsiline isik vähemalt 18 aasta vanusele füüsilisele isikule Eestis;
2) tubakatooteid ei ole saadetud samale isikule rohkem kui kolm korda kalendriaastas.»

§ 43. Seadust täiendatakse §-ga 581 järgmises sõnastuses:

« § 581. Tubakatoodete aktsiisivabastuse luba

(1) Käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 181 nimetatud tubakatoodete impordi või aktsiisilaopidajalt soetamise õiguse annab tubakatoodete aktsiisivabastuse luba, mis väljastatakse taotleja elu- või asukohajärgse tolliasutuse juhataja poolt. Välisriigi isik, kes käitab õhusõidukit või laeva ärilisel eesmärgil liikmesriikidevahelisel reisil, võib importida või soetada aktsiisilaopidajalt käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 181 nimetatud tubakatooteid õhusõiduki või laeva kapteni allkirjastatud taotluse alusel, milles märgitakse tubakatoote nimetus, kogus ja kirjeldus.

(2) Tubakatoodete aktsiisivabastuse loa väljastamisel kohaldatakse käesoleva seaduse § 50 lõike 5 punktides 12 ja 13 ning §-des 52 ja 53 alkoholi aktsiisivabastuse loa väljastamisele sätestatut, arvestades, et alkoholi kohta sätestatut kohaldatakse tubakatoodetele.

(3) Tubakatoodete aktsiisivabastuse loa kehtivuse peatamisel ja selle kehtetuks tunnistamisel kohaldatakse käesoleva seaduse §-s 54 sätestatut, arvestades, et alkoholi kohta sätestatut kohaldatakse tubakatoodetele.

(4) Tubakatoodete aktsiisivabastuse loa omanik on kohustatud täitma käesoleva seaduse § 55 lõikes 1 sätestatut, arvestades, et alkoholi kohta sätestatut kohaldatakse tubakatoodetele.

(5) Tubakatoodete aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord kehtestatakse rahandusministri määrusega.

(6) Toll kontrollib aktsiisivaba tubakatoote eesmärgipärast kasutamist.»

§ 44. Paragrahvi 61:

1) lõiget 3 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

« 4) tarbimisse lubamisel.»;

2) lõiked 6, 8 ja 9 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Maksumärgistamata tubakatoote, mis ei ole tolliprotseduuril, ajutises aktsiisivabastuses ega aktsiisist vabastatud, käitlemine ärilisel eesmärgil on keelatud. Kaugmüügi teel müüdavad tubakatooted võivad olla maksumärgistamata.»

« (8) Väljastpoolt EÜ territooriumi Eestisse ja Eestist väljapoole EÜ territooriumi toimetatavad maksumärgid tuleb deklareerida tollile. Tollideklaratsioonile tuleb märkida maksumärkide trükkimise kulud.

(9) Maksumärgistatud tubakatooteid ja tubakatoodetele kinnitamata maksumärke, mis on aktsiisiga maksustamata, on tubakatoodete importijal, aktsiisilaopidajal ja registreeritud kauplejal keelatud võõrandada, välja arvatud maksumärkide tagastamine Tolliametile.»;

3) täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

« (10) Aktsiisilaopidajale väljastatud maksumärkidega maksumärgistatud tubakatooteid, mis on aktsiisiga maksustamata, on keelatud Eestis ladustada teisele aktsiisilaopidajale kuuluvas aktsiisilaos, välja arvatud maksumärkidest loobumisel vastavalt käesoleva seaduse § 61 lõikele 2. Registreeritud kauplejale väljastatud maksumärkidega maksumärgistatud tubakatooteid, mis on aktsiisiga maksustamata, on keelatud Eestis ladustada aktsiisilaos või vastu võtta teise registreeritud kaupleja poolt. Importijale, kes ei ole aktsiisilaopidaja ega registreeritud kaupleja, väljastatud maksumärkidega maksumärgistatud tubakatooteid, mis on aktsiisiga maksustamata, on keelatud ladustada aktsiisilaos või vastu võtta registreeritud kaupleja poolt.»

§ 45. Paragrahvi 62:

1) lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Maksumärgid tellib Tolliametilt tubakatoodete importija, aktsiisilaopidaja või registreeritud kaupleja.»;

2) lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) isikul on kehtiv aktsiisilao tegevusluba, registreeritud kaupleja tegevusluba või importijal on kehtiv tubakatoote sisse- ja väljaveo tegevusluba või tubakatoote impordi alane märge majandustegevuse registris;»;

3) lõiget 1 täiendatakse punktidega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

« 5) registreeritud kaupleja, kes tellib maksumärke, kinnitab need tubakatoodetele või nende müügipakenditele tollilaos või välisriigis;
6) tubakatoodete importija, kes tellib maksumärke ja ei ole aktsiisilaopidaja ega registreeritud kaupleja, kinnitab maksumärgid tubakatoodetele või nende müügipakenditele tollilaos või ühendusevälises riigis.»;

4) lõiked 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Tubakatoodete importija, aktsiisilaopidaja või registreeritud kaupleja teatab Tolliametile maksumärkide tellimisel sigarettide maksimaalse jaehinna Eesti kroonides 0,50 krooni täpsusega.

(4) Tellitud maksumärkide vastuvõtmisest keeldumise või maksumärkide, mida ei ole tubakatoodetele või nende müügipakenditele kinnitatud, tagastamise korral enne aktsiisi maksmise tähtpäeva peab tellija juhul, kui nimetatud maksumärke ei ole Tolliameti otsusel võimalik väljastada teisele tellijale ja need hävitatakse Tolliameti poolt, hüvitama Tolliametile maksumärkide trükkimise kulud, välja arvatud juhul, kui Tolliamet on väljastanud defektsed maksumärgid või kui maksumärgid, mis tagastatakse enne aktsiisi maksmise tähtpäeva, rikuti tubakatoodete maksumärgistamisel.»

§ 46. Paragrahvi 63 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Tubakatoodete importija, kes ei ole aktsiisilaopidaja ega registreeritud kaupleja, peab esitama tagatise aktsiisisumma ulatuses, mis kuulub maksmisele maksumärgistatavatelt tubakatoodetelt. Tagatissumma suurus peab võimaldama tekkida võiva või tekkinud maksukohustuse täitmist igal ajal tagatava perioodi vältel.»

§ 47. Paragrahvi 65 lõike 3 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Tagastamise eesmärgil on lubatud maksumärk eemaldada tubakatootelt või selle müügipakendilt ainult tollijärelevalve all.»

§ 48. Paragrahv 66 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 66. Kütuse aktsiisimäär

(1) Pliivaba bensiini aktsiisimäär on 4500 krooni 1000 liitri pliivaba bensiini kohta.

(2) Pliibensiini aktsiisimäär on 5280 krooni 1000 liitri pliibensiini kohta.

(3) Lennukibensiini aktsiisimäär on 1120 krooni 1000 liitri lennukibensiini kohta.

(4) Petrooleumi aktsiisimäär on 3840 krooni 1000 liitri petrooleumi kohta.

(5) Diislikütuse aktsiisimäär on 3840 krooni 1000 liitri diislikütuse kohta.

(6) Eriotstarbelise diislikütuse aktsiisimäär on 420 krooni 1000 liitri eriotstarbelise diislikütuse kohta.

(7) Kerge kütteõli aktsiisimäär on 420 krooni 1000 liitri kerge kütteõli kohta.

(8) Raske kütteõli aktsiisimäär on 200 krooni 1000 kilogrammi raske kütteõli kohta. Põlevkivikütteõli aktsiisiga ei maksustata.

(9) Vedelgaasi aktsiisimäär on 1570 krooni 1000 kilogrammi vedelgaasi kohta.

(10) Metaani aktsiisimäär on 1570 krooni 1000 kilogrammi metaani kohta.

(11) Kütuse, mille KNi esimesed neli numbrit, KNi esimesed kuus numbrit või KNi kaheksa numbrit on 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2710 11 11 – 2710 11 25, 2710 11 90, ex 2901 (ained, mis atmosfäärirõhul ja 15 °C juures ei ole gaasilises olekus), 2902 20 00, 2902 30 00, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 või 2902 44 00, aktsiisimäär on 4500 krooni 1000 liitri kütuse kohta.

(12) Kütuse, mille KNi kaheksa numbrit on 2710 19 11 või 2710 19 15, aktsiisimäär on 3840 krooni 1000 liitri kohta.

(13) Kütuse, mille KNi kaheksa numbrit on 2710 19 31 või 2710 19 35, aktsiisimäär on 3840 krooni 1000 liitri kohta.

(14) Kütuse, mille KNi kaheksa numbrit on 2710 19 51 või 2710 19 55 aktsiisimäär on 200 krooni 1000 kilogrammi kütuse kohta.

(15) Aktsiisisumma arvutatakse temperatuuril 15 °C oleva kütuse kohta.»

§ 49. Paragrahv 67 tunnistatakse kehtetuks.

§ 50. Paragrahv 70 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 70. Õhusõidukis ja laevas aktsiisivaba kütuse kasutamise õigus

(1) Käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktides 19 ja 22 1 nimetatud kütuse impordi või aktsiisilaopidajalt soetamise õiguse annab kütuse aktsiisivabastuse luba, mis väljastatakse taotleja elu- või asukohajärgse tolliasutuse juhataja poolt.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aktsiisivabastuse luba võib taotleda:
1) lennuettevõtja lennundusseaduse (RT I 1999, 26, 376; 2001, 87, 525; 2002, 47, 297; 61, 375; 63, 387; 2003, 23, 138 ja 143) mõistes, kelle õhusõiduk on kantud tsiviilõhusõidukite riiklikusse registrisse ja kes käitab seda õhusõidukit ärilisel eesmärgil, ning õhusõidukit valdav riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus;
2) isik, kelle laev laeva asjaõigusseaduse (RT I 1998, 30, 409; 59, 941; 2000, 55, 365; 2001, 34, 186; 56, 336; 93, 565; 2002, 53, 336) mõistes on kantud laeva- või väikelaevaregistrisse ja kes käitab seda laeva ärilisel eesmärgil rahvusvahelistes vetes EÜ territooriumil, ning laeva valdav riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus.

(3) Eestis registreerimata, ärilisel eesmärgil kasutatavas õhusõidukis kasutamiseks võib käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 19 nimetatud kütust importida või soetada aktsiisilaopidajalt õhusõiduki kapteni allkirjastatud taotluse alusel, milles märgitakse kütuse nimetus ja kogus vastavalt käesolevale seadusele.

(4) Isik, kes käitab Eestis registreerimata laeva ärilisel eesmärgil liikmesriikidevahelisel reisil, võib käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 221 nimetatud kütust importida või soetada aktsiisilaopidajalt laeva kapteni allkirjastatud taotluse alusel, milles märgitakse kütuse nimetus ja kogus vastavalt käesolevale seadusele.»

§ 51. Paragrahvi 72 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Toll annab kütuse aktsiisivabastuse loa, kui:
1) isiku suhtes ei ole algatatud pankroti- ega likvideerimismenetlust ning ei ole vastu võetud asutuse tegevuse lõpetamise otsust või asutuse tegevuse lõpetamiseks ümberkorraldamise otsust;
2) käesoleva seaduse §-s 71 märgitud andmed ja dokumendid on esitatud ning need on luba andva tolliasutuse poolt aktsepteeritud;
3) isikul või asutusel ei ole maksuvõlga;
4) isik või asutus on riigile või kohalikule omavalitsusele kuuluva õhusõiduki või tsiviilõhusõidukite riiklikusse registrisse kantud õhusõiduki valdaja või isik või asutus on riigile või kohalikule omavalitsusele kuuluva laeva või laeva- või väikelaevaregistrisse kantud laeva valdaja.

(2) Kütuse aktsiisivabastuse loa andmisest võib keelduda, kui esinevad käesoleva seaduse § 42 lõikes 2 nimetatud asjaolud.»

§ 52. Paragrahvi 73:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Isiku või asutuse elu- või asukohajärgse tolliasutuse juhataja võib kütuse aktsiisivabastuse loa kehtivuse peatada, kui loa kehtivuse ajal esinevad käesoleva seaduse § 42 lõikes 2 nimetatud asjaolud. Kütuse aktsiisivabastuse loa kehtivust saab peatada kuni 60 päevaks või kuni käesoleva seaduse § 42 lõike 2 punktides 1–3 nimetatud rikkumise asjas otsuse jõustumiseni. Peatatud kehtivusega kütuse aktsiisivabastuse loal märgitud tegevust võib jätkata tolliasutuse juhataja vastava kirjaliku otsuse alusel.»;

2) lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) kuuekümne päeva jooksul kütuse aktsiisivabastuse loa kehtivuse peatamise päevast arvates ei ole ära langenud selle kehtivuse peatamise põhjustanud asjaolud, välja arvatud juhul, kui käesoleva seaduse § 42 lõike 2 punktides 1–3 nimetatud rikkumise menetlus kestab kauem kui 60 päeva;»;

3) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Isiku või asutuse elu- või asukohajärgse tolliasutuse juhataja võib kütuse aktsiisivabastuse loa tunnistada kehtetuks, kui loa kehtivuse ajal on toime pandud käesoleva seaduse § 42 lõike 2 punktides 1–3 nimetatud rikkumine või kui isik või asutus on kasutanud aktsiisivaba kütust muul kui aktsiisivabastuse loa saamiseks esitatud taotluses märgitud otstarbel.»

§ 53. Paragrahvi 74:

1) pealkiri, lõike 1 sissejuhatav tekst ja punkt 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« § 74. Õhusõidukis ja laevas aktsiisivaba kütuse kasutaja kohustused

(1) Õhusõidukis ja laevas aktsiisivaba kütuse kasutaja on kohustatud:
1) pidama eraldi arvestust aktsiisiga maksustatult ja aktsiisivabalt soetatud kütuse koguse kohta kütuse nimetuste ja KNi kaheksa numbri kaupa;»;
2) lõike 1 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 54. Paragrahvi 75:

1) lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 22 nimetatud kütuse impordi või aktsiisilaopidajalt või registreeritud kauplejalt soetamise õiguse annab kemikaalikäitleja aktsiisivabastuse luba, mille väljastab taotleja elu- või asukohajärgse tolliasutuse juhataja.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kemikaalikäitleja aktsiisivabastuse luba võib taotleda äriregistrisse kantud kemikaalikäitleja kemikaaliseaduse (RT I 1998, 47, 697; 1999, 45, 512; 2002, 53, 336; 61, 375; 63, 387; 2003, 23, 144; 51, 352; 75, 499) mõistes, kes kasutab kütust oma ettevõtluses muul otstarbel kui mootorikütuse või kütteainena.»;

2) täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud aktsiisivaba kütuse kasutajal on lubatud aktsiisivaba kütust võõrandada teisele kemikaalikäitleja aktsiisivabastuse loa omanikule või aktsiisilaopidajale Tolliametiga kooskõlastatult.»

§ 55. Paragrahvi 76 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kemikaalikäitleja aktsiisivabastuse loa omanik ei pea selle järgneval taotlemisel esitama kütuse arvepidamise eeskirja ja kütuse kao piirnorme, kui neid ei ole muudetud.»

§ 56. Paragrahvi 77 lõike 1 punkt 3 ja lõige 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 3) isikul ei ole maksuvõlga;»;

« (2) Kemikaalikäitleja aktsiisivabastuse loa andmisest võib keelduda, kui esinevad käesoleva seaduse § 42 lõikes 2 nimetatud asjaolud.»

§ 57. Paragrahvi 78:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Isiku või asutuse elu- või asukohajärgse tolliasutuse juhataja võib kemikaalikäitleja aktsiisivabastuse loa kehtivuse peatada, kui loa kehtivuse ajal esinevad käesoleva seaduse § 42 lõikes 2 nimetatud asjaolud. Kemikaalikäitleja aktsiisivabastuse loa kehtivust saab peatada kuni 60 päevaks või kuni käesoleva seaduse § 42 lõike 2 punktides 1–3 nimetatud rikkumise asjas otsuse jõustumiseni. Peatatud kehtivusega kemikaalikäitleja aktsiisivabastuse loal märgitud tegevust võib jätkata elu- või asukohajärgse tolliasutuse juhataja vastava kirjaliku otsuse alusel.»;

2) lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) kuuekümne päeva jooksul kemikaalikäitleja aktsiisivabastuse loa kehtivuse peatamise päevast arvates ei ole ära langenud selle kehtivuse peatamise põhjustanud asjaolud, välja arvatud juhul, kui käesoleva seaduse § 42 lõike 2 punktides 1–3 nimetatud rikkumise menetlus kestab kauem kui 60 päeva;»;

3) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Isiku elu- või asukohajärgse tolliasutuse juhataja võib kemikaalikäitleja aktsiisivabastuse loa tunnistada kehtetuks, kui loa kehtivuse ajal on toime pandud käesoleva seaduse § 42 lõike 2 punktides 1–3 nimetatud rikkumine või kui isik või asutus on kasutanud aktsiisivaba kütust muul kui aktsiisivabastuse loa saamiseks esitatud taotluses märgitud otstarbel.»

§ 58. Paragrahvi 79 lõike 1 punktid 1 ja 5 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 1) pidama eraldi arvestust aktsiisiga maksustatult ja aktsiisivabalt soetatud kütuse koguse kohta kütuse nimetuste ja KNi kaheksa numbri kaupa;»;

« 5) esitama kemikaalikäitleja aktsiisivabastuse loa aktsiisilaopidajale aktsiisivaba kütuse soetamisel aktsiisilaost või registreeritud kauplejale aktsiisivaba kütuse soetamisel registreeritud kauplejalt või tollile aktsiisivaba kütuse importimisel ning kinnitama oma allkirjaga aktsiisilaopidaja või registreeritud kaupleja poolt üles märgitud kemikaalikäitleja aktsiisivabastuse loa andmed;».

§ 59. Seadust täiendatakse peatükiga 8 järgmises sõnastuses:

«8. peatükk
AKTSIISIKAUBA JÄRELEVALVE

§ 791. Aktsiisikauba järelevalve alla jätmine

(1) Toll võib jätta aktsiisikauba järelevalve alla, kui selle aktsiisikauba mitte-eesmärgipärane kasutamine toob kaasa maksukohustuse tekkimise või suurenemise.

(2) Aktsiisikauba järelevalve alla jätmise kohta väljastab toll aktsiisikauba saajale või tema esindajale kirjaliku teate, kuhu märgitakse toimingud, mille sooritamist ei tule tolliga eelnevalt kirjalikult kooskõlastada.

(3) Aktsiisikauba järelevalve alla jätmiseks on tollil õigus nõuda aktsiisilaopidajalt aktsiisikauba lähetamisest etteteatamist.

(4) Aktsiisikauba järelevalve alla jätmise ja järelevalve lõpetamise kord kehtestatakse rahandusministri määrusega.

§ 792. Aktsiisikauba järelevalve lõpetamine

(1) Toll lõpetab järelevalve aktsiisikauba üle, kui:
1) see ei ole enam põhjendatud, arvestades käesoleva seaduse § 79 1 lõikes 1 sätestatut;
2) aktsiisikaup on eesmärgipäraselt ära kasutatud;
3) aktsiisikaubalt on aktsiis tasutud;
4) aktsiisikaup on hävinud ettenägematu olukorra tõttu ja hävimine on tõendatud tolli rahuldavalt.

(2) Isik taotleb järelevalve alla jäetud aktsiisikauba mitte-eesmärgipäraseks kasutamiseks tollilt eelnevalt luba.»

§ 60. Seadust täiendatakse §-ga 851 järgmises sõnastuses:

« § 851. Lubade väljastamise aeg

Tolliamet võib väljastada käesoleva seaduse § 38 lõikes 3 nimetatud aktsiisilao tegevusloa ja registreeritud kaupleja tegevusloa, § 53 lõikes 5 nimetatud alkoholi aktsiisivabastuse loa, § 581 lõikes 5 nimetatud tubakatoodete aktsiisivabastuse loa, § 72 lõikes 4 nimetatud kütuse aktsiisivabastuse loa ja § 77 lõikes 4 nimetatud kemikaalikäitleja aktsiisivabastuse loa enne Eesti liitumist Euroopa Liiduga.»

II. Vedelkütuse erimärgistamise seaduses (RT I 1997, 73, 1201; 86, 1464; 2000, 33, 199; 2001, 88, 531; 2002, 44, 284; 63, 387; 2003, 2, 17) tehakse järgmised muudatused:

§ 61. Paragrahvi 1 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Erimärgistamisele kuulub Eestis toodetav, ühenduse tolliseadustiku (Euroopa Ühenduste Nõukogu määrus nr 2913/92/EMÜ) mõistes vabasse ringlusse lubatav (edaspidi import) ja Euroopa Liidu liikmesriigist (edaspidi liikmesriik) Eestisse sisse veetav kerge kütteõli ning see osa diislikütusest, mis on ette nähtud kasutamiseks vastavalt käesoleva seaduse § 11 lõikes 2 sätestatule.»

§ 62. Paragrahvi 11 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kerget kütteõli on lubatud kasutada:
1) reisijate ja kaupade raudteeveol;
2) laevaliikluses, sealhulgas kutselisel kalapüügil, välja arvatud lõbusõidul mitteärilisel eesmärgil;
3) paikses mootoris;
4) kütmiseks ning soojuse ja elektrienergia tootmiseks.

(2) Erimärgistatud diislikütust (edaspidi eriotstarbeline diislikütus) on lubatud kasutada:
1) reisijate ja kaupade raudteeveol;
2) laevaliikluses, sealhulgas kutselisel kalapüügil, välja arvatud lõbusõidul mitteärilisel eesmärgil;
3) põllumajanduses kasutatavas masinas, traktoris ja liikurmasinas, samuti põllumajanduses kasutatava traktori ja liikurmasina kasutamisel metsatöödel;
4) masinas ja mootorsõidukis, mida ei ole õigusaktiga lubatud kasutada liiklemiseks avalikult kasutataval teel ja mida kasutatakse kaevandus-, metsandus- või ehitustöödel;
5) paikses mootoris;
6) kütmiseks ning soojuse ja elektrienergia tootmiseks.

(3) Käesoleva seaduse tähenduses ei käsitata masinana mootorsõidukit liiklusseaduse (RT I 2001, 3, 6; 2002, 92, 531; 90, 521; 105, 613; 110, 654 ja 655; 2003, 26, 156; 32, õiend) mõistes ning vee- ja raudteesõidukit.»

§ 63. Paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Vedelkütusele lisaainete lisamine, sealhulgas värvimine selle eristamiseks teistest vedelkütustest, on lubatud ainult tollijärelevalve all käesoleva seaduse alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras.»

§ 64. Paragrahvi 3 lõiked 4 ja 5 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Eestis toodetav ja teisest liikmesriigist Eestisse sisseveetav kerge kütteõli ja diislikütus erimärgistatakse aktsiisilaos hiljemalt kütuse väljastamisel.

(5) Eestis toodetava ja teisest liikmesriigist Eestisse sisseveetava kerge kütteõli ja diislikütuse nõuetekohase erimärgistamise eest vastutab aktsiisilaopidaja.»

§ 65. Paragrahvi 4 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Tolliamet teostab järelevalvet kerge kütteõli ja diislikütuse erimärgistamise ning erimärgistatud vedelkütuse käitlemise üle.

(2) Politseiamet teostab järelevalvet erimärgistatud vedelkütuse kasutamise üle.»

§ 66. Paragrahvi 5 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Kui sõidukijuht keeldub korraldust täitmast, võib rakendada asendustäitmist asendustäitmise ja sunniraha seaduses (RT I 2001, 50, 283; 94, 580) sätestatud korras.»

§ 67. Paragrahvis 6 asendatakse sõna «tolliterritoorium» sõnaga «Eesti» vastavas käändes.

III. § 68. (1) Käesolev seadus jõustub Eesti ühinemisel Euroopa Liiduga eraldi seadusega.

(2) Käesoleva seaduse § 60 jõustub seaduse Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json