Teksti suurus:

Isikut tõendavate dokumentide seaduse ja riigipiiri seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.01.2004
Avaldamismärge:RT I 2004, 2, 4

Isikut tõendavate dokumentide seaduse ja riigipiiri seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 17.12.2003

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 29. detsembri 2003. a otsusega nr 519

§ 1. Isikut tõendavate dokumentide seaduses (RT I 1999, 25, 365; 2000, 25, 148; 26, 150; 40, 254; 86, 550; 2001, 16, 68; 31, 173; 56, 338; 2002, 61, 375; 63, 387; 90, 516; 2003, 13, 65; 15, 87) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 lõikest 2 jäetakse välja sõnad «või väljavahetamine» ja «või väljavahetamiseks»;

2) paragrahvi 111 lõikest 1 jäetakse välja sõnad «või väljavahetamise»;

3) paragrahvi 112 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Eesti kodanik või tema seaduslik esindaja võib Eesti kodaniku passi väljaandmise taotluse esitada isiklikult Eesti välisesindusele, kes edastab selle taotleja isiku tuvastamise järel menetlemiseks Kodakondsus- ja Migratsiooniametile. Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 1 sätestatud juhul on Eesti kodanik või tema seaduslik esindaja, kes soovib esitada Eesti kodaniku passi väljaandmise taotluse Eesti välisesindusele, kohustatud isiklikult pöörduma Eesti välisesindusse.»;

4) paragrahvi 15 lõike 5 punkti 2 täiendatakse pärast sõna «kodanikule» sõnadega «ja välismaalase passi välisriigis viibivale välismaalasele.»;

5) paragrahvi 19 lõike 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Isikutunnistus on Eesti kodaniku ja Eestis püsivalt viibiva välismaalase siseriiklik dokument.»;

6) paragrahvi 25 täiendatakse lõigetega 3–5 järgmises sõnastuses:

« (3) Välislepingus ettenähtud juhtudel võib reisidokumendi kehtivusala piirata.

(4) Pagulaste seaduse (RT I 1997, 19, 306; 1999, 18, 301; 25, 365; 2001, 16, 68; 2002, 42, 266; 61, 375; 2003, 13, 65) alusel elamisloa saanud välismaalasele Eesti Vabariigi poolt väljaantud reisidokument ei kehti tema kodakondsusjärgses riigis või tema alalises asukohariigis.

(5) Reisidokumendi kehtivusala piiramisel tehakse vastav märge reisidokumenti.»;

7) paragrahvi 31 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Pagulase reisidokument antakse välismaalasele, kellele on antud elamisluba pagulaste seaduse § 5 lõike 1 alusel.»;

8) paragrahvi 361 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Tagasipöördumise loa võib anda Eestisse tagasipöördumiseks välismaalasele:
1) kes elab Eesti Vabariigis elamisloa alusel ja kellele väljaantud välismaalase pass, ajutine reisidokument või pagulase reisidokument on välisriigis viibides muutunud kasutamiskõlbmatuks, hävinud või kaotsi läinud;
2) kelle Eesti Vabariik võtab välislepingu alusel tagasi.»;

9) paragrahvi 362 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Tagasipöördumise luba antakse kehtivusajaga kuni üks kuu.»;

10) paragrahvi 362 täiendatakse lõikega 1 1 järgmises sõnastuses:

« (11) Käesoleva seaduse § 361 lõike 1 punktis 1 nimetatud alusel antud tagasipöördumise loa kehtivusaeg ei tohi ületada välismaalase elamisloa kehtivusaega.»

§ 2. Riigipiiri seaduses (RT I 1994, 54, 902; 1997, 77, 1315; 1999, 25, 365; 2000, 86, 550; 2001, 23, 126; 2002, 58, 363; 63, 387; 90, 516; 102, 599; 2003, 23, 138; 26, 156; 51, 350) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 111 lõiget 1 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

«Välislepingus sätestatud juhul võib Eesti kodanik riigipiiri ületada Eesti Vabariigi poolt väljaantud kehtiva isikutunnistusega.»;

2) paragrahvi 112 lõike 1 esimest lauset täiendatakse pärast sõnu «Alla 15-aastasel Eesti kodanikul ei pea riigipiiri ületamisel olema reisidokumenti» sõnaga «, isikutunnistust».

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json