Teksti suurus:

Riigi omandis oleva vara munitsipaliseerimise tingimuste ja korra kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:

Riigi omandis oleva vara munitsipaliseerimise tingimuste ja korra kinnitamine

Vastu võetud 10.03.1999 nr 86
RT I 1999, 30, 416
jõustumine 25.03.1999

Muudetud järgmise Vabariigi Valitsuse määrusega (vastuvõtmise aeg, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):
23. 10. 2001 nr 324 (RT I 2001, 84, 506) 1. 11. 2001
19. 12. 2003 nr 333 (RT I 2003, 83, 569) 1. 01. 2004

Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse (RT 1991, 21, 257; RT I 1997, 27, 391; 74, 1230; 1998, 12, 153; 51, 758; 86/87, 1434; 103, 1697; 1999, 23, 354) paragrahvi 22 lõike 2 ja paragrahvi 23 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada "Riigi omandis oleva vara munitsipaliseerimise tingimused ja kord" (juurde lisatud).

2. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

 

 

 

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse
10. märtsi 1999. a
määrusega nr 86

RIIGI OMANDIS OLEVA VARA MUNITSIPALISEERIMISE TINGIMUSED JA KORD

I. Üldalused

 

1. Käesolev kord reguleerib riigivara registrisse kandmata riigi omandis oleva vara tasuta üleandmist munitsipaalomandisse.

2. Munitsipaliseerimise korraldajaks on Majandusministeerium.

 [RT I 2001, 84, 506 - jõust. 1. 11. 2001]

3. Munitsipaliseerimise objektiks olev vara antakse tasuta munitsipaalomandisse valla- või linnavolikogu taotlusel või valitsusasutuse ettepanekul kooskõlastatult valla- või linnavolikoguga Majandusministeeriumi otsuse alusel käesoleva korraga kehtestatud korras.

 [RT I 2001, 84, 506 - jõust. 1. 11. 2001]

4. Munitsipaliseerimisel toimub vara üleandmine valla või linna omandisse või nimetatud omavalitsusüksuste ühisesse omandisse erastamiskohustusega või ilma selleta.

 

II. Munitsipaliseerimistaotluse esitamine

 

5. Munitsipaliseerimistaotluse (edaspidi taotlus) Majandusministeeriumile esitamise aluseks on valla- või linnavolikogu otsus, mis on vastu võetud volikogu enda algatusel või valitsusasutuse ettepanekul.

 [RT I 2001, 84, 506 - jõust. 1. 11. 2001]

Taotluse valmistab ette ja vormistab valla- või linnavalitsus.

6. Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) taotleja nimi, asukoht ja postiaadress;
2) taotletava vara nimetus ja asukoht;
3) taotletava vara valitseja nimi ja asukoht;
4) taotletava vara valdaja nimi ja asukoht;
5) taotluse põhjendus;
6) teade vara valdajale ja vara valitsejale volikogu otsuse kohta.

7. Taotlusele lisatakse:
1) valla- või linnavolikogu otsus;
2) hoonete ja rajatiste paiknemise plaan või skeem ja riikliku ehitisregistri andmete kinnitatud väljavõte ;
3) vara valitseja kooskõlastus (nõusolek) vara munitsipaliseerimiseks;
4) vara taotlemisel kohalike omavalitsuste ühisesse omandisse ühise omandi valdamise, kasutamise ja käsutamise kord.

[RT I 2003, 83, 569 – jõust. 1.01.2004]

8. Valla- või linnavalitsus esitab vara valitsejale kirjaliku taotluse vara munitsipaliseerimise kooskõlastamiseks (nõusoleku saamiseks).

9. Vara valitseja on kohustatud taotluse esitajale andma kooskõlastuse (nõusoleku) või motiveeritud keeldumise kirjalikult ühe kuu jooksul.

Kui valla- või linnavalitsus ei saa eelnimetatud tähtajaks vastust või kui puudub nõusoleku andmisest keeldumise argumenteeritud põhjendus, loetakse taotlus kooskõlastatuks.

Keeldumises toodud argumentidega mittenõustumisel lahendab keeldumise põhjendatuse Vabariigi Valitsus kohaliku omavalitsuse taotlusel.

10. Volikogu otsusest teatab valla- või linnavalitsus vara valitsejale kirjalikult viie päeva jooksul, arvates otsuse vastuvõtmisest.

11. Munitsipaalomandisse üleandmiseks taotletava vara valitseja või volitatud asutus on kohustatud andma valla- või linnavalitsusele taotluse esitamiseks vajaliku teabe ja andmed kümne päeva jooksul, arvates vastava nõudmise esitamisest.

12. Munitsipaalomandisse üleandmiseks taotletava vara valitsejal on pärast valla- või linnavolikogu otsuse kättesaamist keelatud kõik tehingud selle varaga kuni vara munitsipaalomandisse andmise taotluse lõpliku lahendamiseni.

13. Majandusministeeriumile esitatud andmete ja dokumentide õigsuse eest vastutab nende esitaja.

 [RT I 2001, 84, 506 - jõust. 1. 11. 2001]

 

III. Munitsipaliseerimise otsustamine

 

14. Valla- või linnavalitsus esitab vormikohase taotluse (lisa 1) Majandusministeeriumile kahe kuu jooksul pärast volikogu otsuse vastuvõtmist.

 [RT I 2001, 84, 506 - jõust. 1. 11. 2001]

15. Kohalikul omavalitsusel on õigus kirjaliku motiveeritud avalduse alusel loobuda taotlusest 20 päeva jooksul, arvates selle esitamisest.

16. Majandusministeerium vaatab taotluse läbi 30 päeva jooksul, arvates taotluse saabumisest. Vara munitsipaalomandisse üleandmise või taotluse rahuldamata jätmise otsustab Vabariigi Valitsus. Vara munitsipaliseerimise otsus peab sisaldama:
1) kohaliku omavalitsuse nime ja asukohta;
2) munitsipaalomandisse antava vara nimetust ja asukohta;
3) erastamiskohustusega munitsipaliseerimisel erastamiskohustust ja selle läbiviimise aega.

 [RT I 2001, 84, 506 - jõust. 1. 11. 2001]

 

17. Majandusministeerium saadab Vabariigi Valitsuse otsuse kohalikule omavalitsusele ja kohustatud subjektile ning vara valitsejale viie päeva jooksul, arvates otsuse vastuvõtmisest.

 [RT I 2001, 84, 506 - jõust. 1. 11. 2001]

 

IV. Munitsipaliseeritud vara üleandmine

 

18. Vabariigi Valitsuse otsusega munitsipaliseeritud vara antakse üle taotluse esitanud kohalikule omavalitsusele vara üleandmise aktiga (lisa 2). Aktile kirjutavad alla vara valdaja (üleandja), kohaliku omavalitsuse (vastuvõtja) ja Majandusministeeriumi esindajad.

 [RT I 2001, 84, 506 - jõust. 1. 11. 2001]

19. Valla- või linnavalitsus vormistab vara üleandmise akti 20 päeva jooksul, arvates munitsipaliseerimisotsuse kättesaamisest, ja esitab selle Majandusministeeriumile registreerimiseks kümne päeva jooksul pärast vormistamist.

 [RT I 2001, 84, 506 - jõust. 1. 11. 2001]

20. Akt koostatakse kolmes eksemplaris, millest kohalik omavalitsus saab ühe, vara senine valdaja teise ja Majandusministeerium kolmanda eksemplari.

 [RT I 2001, 84, 506 - jõust. 1. 11. 2001]

21. Vara munitsipaliseerimisega seotud dokumendid säilitatakse Majandusministeeriumis.

 [RT I 2001, 84, 506 - jõust. 1. 11. 2001]

22. Kui valla- või linnavalitsus ei vormista vara ülevõtmise akti ega võta vara vastu käesolevas korras ettenähtud tähtaegadel ning ei teata Majandusministeeriumile viivitustest, on Vabariigi Valitsusel õigus otsus tühistada.

 [RT I 2001, 84, 506 - jõust. 1. 11. 2001]

23. Majandusministeeriumil on õigus nõuda taotlusest põhjendamatu loobumise ja vara ülevõtmise vormistamise ning vara vastuvõtmise põhjendamatu viivitamise korral kohalikult omavalitsuselt riigile tekitatud kahju ja saamata jäänud tulu hüvitamist.

 [RT I 2001, 84, 506 - jõust. 1. 11. 2001]

 

V. Erastamiskohustustega munitsipaliseerimine

 

24. Majandusministeerium võib vara munitsipaalomandisse anda koos erastamiskohustusega. Vara erastamiskohustusega munitsipaliseerimisel on kohalik omavalitsus kohustatud erastama vara Vabariigi Valitsuse otsuses ettenähtud ajal, mis ei või olla pikem kui kaks aastat, arvates varale omandiõiguse ülemineku päevast.

 [RT I 2001, 84, 506 - jõust. 1. 11. 2001]

25. Erastamiskohustuse täitmata jätmise korral on kohalik omavalitsus kohustatud munitsipaalomandisse antud vara tagastama vara valdajale kümne päeva jooksul, arvates Majandusministeeriumi vastava nõude kättesaamisest.

 [RT I 2001, 84, 506 - jõust. 1. 11. 2001]

26. Kohalik omavalitsus võib taotleda vara erastamiseks ettenähtud tähtaja pikendamist või erastamiskohustuse tühistamist.

27. Majandusministeeriumil on õigus lõpetada erastamiskohustus juhul, kui kohalik omavalitsus on tasunud munitsipaalomandisse üleantud vara hariliku väärtuse riigieelarvesse.

 [RT I 2001, 84, 506 - jõust. 1. 11. 2001]

Vara hariliku väärtuse määrab kindlaks kohaliku omavalitsuse ja Majandusministeeriumi kokkuleppel sõltumatu ekspert.

 [RT I 2001, 84, 506 - jõust. 1. 11. 2001]

Kui erastamiskohustuse tähtaja jooksul on selgunud, et üleantud vara on vajalik jätta kohalikule omavalitsusele tema ülesannete täitmiseks, võib Majandusministeerium kohaliku omavalitsuse põhjendatud ja motiveeritud taotlusel erandkorras tühistada erastamiskohustuse.

 [RT I 2001, 84, 506 - jõust. 1. 11. 2001]

28. Erastamiskohustuse tähtaja pikendamise või erastamiskohustuse tühistamise taotluse esitab kohalik omavalitsus Majandusministeeriumile vähemalt kümme päeva enne erastamistähtaja lõppemist.

 [RT I 2001, 84, 506 - jõust. 1. 11. 2001]

29. Esitatud taotluse vaatab Vabariigi Valitsus läbi 30 päeva jooksul, arvates taotluse saamisest. Vabariigi Valitsuse otsuse saadab Majandusministeerium kohalikule omavalitsusele viie päeva jooksul pärast otsuse vastuvõtmist.

 [RT I 2001, 84, 506 - jõust. 1. 11. 2001]

 

VI. Vaidluste lahendamine

 

30. Kui Majandusministeerium keeldub vara munitsipaalomandisse andmisest põhjusel, et munitsipaliseerimistaotlus ei ole põhjendatud ja taotletav vara ei kuulu munitsipaliseerimisele, otsustab vara munitsipaliseerimise Vabariigi Valitsus kohaliku omavalitsuse taotlusel.

 [RT I 2001, 84, 506 - jõust. 1. 11. 2001]

31. Muudel juhtudel on seoses munitsipaliseerimisega tehtud Vabariigi Valitsuse otsusega mittenõustumisel õigus pöörduda kohtusse.

 [RT I 2001, 84, 506 - jõust. 1. 11. 2001]

 

 

 

Lisa 1
"Riigi omandis oleva vara
munitsipaliseerimise tingimuste
ja korra" juurde

 

 

RIIGIVARA MUNITSIPALISEERIMISE TAOTLUS

 

I. Taotluse esitanud omavalitsus

 

1. ___________________________________________________________________________

(omavalitsuse nimi)

2. ___________________________________________________________________________

(postiaadress)

 

II. Taotletav objekt

 

1. Objekti nimetus _____________________________________________________________

2. Objekti asukoht _____________________________________________________________

3. Objekti valdaja _____________________________________________________________

(nimi ja postiaadress)

4. Objekti valitseja _____________________________________________________________

(nimi ja postiaadress)

5. Objekti iseloomustus, sh kaasomandi olemasolu, muinsuskaitseline väärtus jne ___________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

III. Taotluse põhjendus

 

1. ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

IV. Omavalitsuse tegevus

 

1. Volikogu otsus taotluse kohta ___________________________________________________

 

(nr, kuupäev)

2. Teade vara valdajale __________________________________________________________

 

(nr, kuupäev)

3. Teade vara valitsejale _________________________________________________________

 

(nr, kuupäev)

 

V. Lisatud dokumendid

 

1. Volikogu otsus taotluse kohta ja vara valitseja kooskõlastus.

2. Hoonete ja rajatiste nimekiri, ehitamise aasta, materjal, paiknemise plaan (skeem), üldpind, bilansiline alg- ja jääkmaksumus, eluruumide olemasolu, elamute korral korterite arv (nendest erastatud), riikliku ehitisregistri andmete kinnitatud väljavõte .

3. Vara taotlemisel omavalitsuste ühisesse omandisse peale kõigi volikogude otsuste ka ühise omandi valdamise, kasutamise ja käsutamise kord ning andmed kõigi omanike kohta.

 

Taotluse esitaja:

_____________________________

____________________

 

(linnapea, vallavanem)

(allkiri)

 

"____" ________________ a

 

 

 

 

 

 

 [RT I 2003, 83, 569 – jõust. 1.01.2004]

 

Lisa 2
"Riigi omandis oleva vara
munitsipaliseerimise
tingimuste ja korra" juurde

 [RT I 2001, 84, 506 - jõust. 1. 11. 2001]

 

 

 

RIIGIVARA MUNITSIPAALOMANDISSE ANDMISE

AKT nr ...

 

Kuupäev: _________________________

Koht: ____________________________

 

Vara üleandja: _________________________________________________________________

(vara valdaja nimi)

____________________________________________________________________________

(üleandja esindaja ametinimetus, ees- ja perekonnanimi)

ja vara vastuvõtja: ______________________________________________________________

(linna- või vallavalitsus)

_____________________________________________________________________________

(vastuvõtja esindaja ametinimetus, ees- ja perekonnanimi)

tegutsevad Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse, "Riigivara munitsipaliseerimise tingimuste ja korra" ja Erastamisagentuuri Nõukogu koosoleku "..." ...... 199 .. a otsuse alusel, mille kohaselt üleandja annab vastuvõtja omandisse tasuta järgmise vara:

_____________________________________________________________________________

(vara nimetus)

_____________________________________________________________________________

(vara asukoht)

Munitsipaalomandisse üleantavat vara iseloomustavad ja sellega kaasnevaid, lepingutest tulenevaid õigusi ja kohustusi määravad dokumendid lisatakse käesolevale aktile.

Omandiõigus üleantavale varale hakkab kehtima käesolevale aktile allakirjutamise päevast.

Kõik käesolevale aktile lisatud dokumentidega määratud õigused ja kohustused lähevad üle vara vastuvõtjale akti allakirjutamise päevast.

Vara valdaja ja vastuvõtja vahel üleantava vara kohta sõlmitud täiendavad kokkulepped lisatakse käesolevale aktile.

Käesoleva akti juurde kuuluvad järgmised dokumendid:

Lk arv

1. Põhi- ja käibevara nimekiri (kui varal on selline jaotus)

_______

2. Hoonete nimekiri (koos asukoha näitamisega)

_______

3. Inventuuriaktid (vastuvõtja nõudmisel)

_______

4. Lepingute ärakirjad

_______

5. Õiendid debitoorsete ja kreditoorsete võlgnevuste kohta

_______

6. R iikliku ehitisregistri andmete kinnitatud väljavõte

_______

7. Dokumendid muude kohustuste (sh arhiivi) või kokkulepete kohta

_______

8. ________________________________________________________________

_______

9. ________________________________________________________________

_______

 

Käesoleva aktiga üleantav vara kuulub erastamisele hiljemalt ____________________________

Käesolev akt on koostatud kolmes eksemplaris.

 

Üleandja:_____________________________

Vastuvõtja:____________________________

(vara valdaja nimi)

(linna- või vallavalitsus)

_____________________________________

_____________________________________

(ametinimetus)

(ametinimetus)

_____________________________________

_____________________________________

(ees- ja perekonnanimi)

(ees- ja perekonnanimi)

_____________________________________

_____________________________________

(allkiri)

(allkiri)

 

 

Pitsati koht

Pitsati koht

 

 

 

 

Majandusministeeriumi esindaja

 

 

 

 

 

_____________________________

 

 

(ametinimetus, ees- ja perekonnanimi)

 

 

_____________________________

 

 

(allkiri)

 

 

 

 

Pitsati koht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [RT I 2003, 83, 569 – jõust. 1.01.2004]

 


 

/otsingu_soovitused.json