Teksti suurus:

Välisriigi sõjalaevale territoriaal- või sisevetesse sisenemise loa ning välisriigi relvajõudude ja eriotstarbelisele õhusõidukile õhuruumi sisenemise loa andmise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2004
Avaldamismärge:RT I 2004, 3, 10

Välisriigi sõjalaevale territoriaal- või sisevetesse sisenemise loa ning välisriigi relvajõudude ja eriotstarbelisele õhusõidukile õhuruumi sisenemise loa andmise kord

Vastu võetud 19.12.2003 nr 345

Määrus kehtestatakse «Rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse» (RT I 2003, 23, 138) § 20 lõike 2 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Määruse reguleerimisala

(1) Määrus reguleerib loa andmist välisriigi sõjalaevale Eesti Vabariigi territoriaal- või sisevetesse sisenemiseks (edaspidi laevaluba) ning välisriigi relvajõududes ja riiklikus lennunduses teenistuslikeks vajadusteks kasutatavale või muule eriotstarbelisele õhusõidukile (edaspidi välisriigi õhusõiduk) Eesti Vabariigi õhuruumi sisenemiseks, Eesti Vabariigi territooriumil maandumiseks või üle territooriumi lendamiseks (edaspidi lennuluba).

(2) Käesolevas määruses sätestatud korrast lähtutakse niivõrd, kuivõrd välislepinguga ei ole sätestatud teisiti.

§ 2. Laeva- ja lennuluba

(1) Laeva- ja lennuluba on aluseks välisriigi sõjalaeva või õhusõiduki Eesti Vabariigi territooriumile sisenemiseks.

(2) Üldjuhul on laeva- ja lennuluba ühekordne.

(3) Laeva- või lennuloa võib anda mitmekordsena Eesti sõjalistele liitlastele ja välisriikidele, kes osalevad Eesti Vabariigi koostööprojektis. Antud loast informeerib Kaitseministeerium Kaitsepolitseiametit.

(4) Mitmekordse laeva- või lennuloaga antakse välisriigi sõjalaevale Eesti territoriaal- või sisevetesse ning välisriigi õhusõidukile Eesti õhuruumi sisenemise, territooriumil maandumise või üle territooriumi lendamise õigus kestusega kuni üks aasta.

§ 3. Taotluse esitamise koht

(1) Välisriik, kellel on Eesti Vabariigis välisesindus, esitab §-s 2 sätestatud loa taotluse Kaitseministeeriumile.

(2) Välisriik, kellel puudub Eesti Vabariigis välisesindus, esitab §-s 2 sätestatud loa taotluse Eesti Vabariigi suursaatkonnale või konsulaarasutusele (välja arvatud aukonsuli juhitavale konsulaarasutusele). Suursaatkond või konsulaarasutus edastab taotluse ühe tööpäeva jooksul pärast selle saamist Kaitseministeeriumile.

2. peatükk
VÄLISRIIGI SÕJALAEVALE TERRITORIAAL- VÕI SISEVETESSE SISENEMISE LOA ANDMINE

§ 4. Loa taotlemine

(1) Välisriigi sõjalaeva sisenemiseks Eesti Vabariigi territoriaal- või sisevetesse esitab välisriik vähemalt kümme tööpäeva enne kavandatavat sisenemist määruse lisas 1 oleva vormi kohase taotluse §-s 3 nimetatud asutusele.

(2) Et tagada Eesti Vabariigi sadamates peatuvate välisriigi sõjalaevade rahuldav teenindus, on soovitatav esitada taotlus kuni kaks kuud enne kavandatavat sisenemist Eesti territoriaal- või sisevetesse.

(3) Erandkorras võib mõjuvatel põhjustel esitada laevaloa taotluse lõigetes 1 ja 2 sätestatud tähtaegadest kinni pidamata.

§ 5. Taotluse esitamine arvamuse avaldamiseks

(1) Kaitseministeerium esitab välisriigi sõjalaeva taotluse ühe tööpäeva jooksul pärast selle saamist Kaitsejõudude Peastaabile arvamuse avaldamiseks, määrates ühtlasi vastamise tähtaja. Vajadusel esitab Kaitseministeerium välisriigi sõjalaeva taotluse arvamuse avaldamiseks Välisministeeriumile, Kaitsepolitseiametile, Teabeametile või muule asjaomasele valitsusasutusele, määrates ühtlasi vastamise tähtaja.

(2) Juhul kui välisriigi sõjalaev kavatseb peatuda Eesti sadamas, saadab Kaitseministeerium taotluse ühe tööpäeva jooksul pärast selle saamist arvamuse avaldamiseks Piirivalveametile ja Tolliametile, määrates ühtlasi vastamise tähtaja.

(3) Epideemia piirkonnast saabuva välisriigi sõjalaeva sisenemisel Eesti Vabariigi territoriaal- või sisevetesse esitab laeva kapten Kaitseministeeriumile merenduse tervisedeklaratsiooni lisa vastavalt Vabariigi Valitsuse 27. novembri 2003. a määruse nr 298 «Eesti riigipiiril eriti ohtlike nakkushaiguste leviku tõkestamise kord ja tingimused» (RT I 2003, 76, 513) § 3 lõikele 2, mille Kaitseministeerium esitab ühe tööpäeva jooksul pärast selle saamist arvamuse avaldamiseks Tervisekaitseinspektsioonile, määrates ühtlasi vastamise tähtaja.

(4) Arvamuse esitavad Kaitsejõudude Peastaabi ülem, ametite peadirektorid ja inspektsiooni peadirektor või nende poolt volitatud ametiisikud. Tähtajaks arvamuse esitamata jätmisel loetakse arvamuse avaldaja laevaloa andmisega nõustunuks.

§ 6. Laevaloa andmine

(1) Kaitseministeerium kontrollib taotluses esitatud andmeid ja laevaloa andmise või sellest keeldumise otsus tehakse ühe tööpäeva jooksul pärast §-s 5 nimetatud arvamuste saamist.

(2) Kaitseministeerium teatab välisriigile laevaloa taotlemise kohta tehtud otsusest vähemalt seitse tööpäeva enne välisriigi laeva kavandatavat sisenemist Eesti Vabariigi territoriaal- või sisevetesse.

(3) Laevaloa võib Eesti Vabariigi sõjalistele liitlastele anda ühe tööpäeva jooksul pärast taotluse saamist, kohaldamata paragrahvi lõikes 2 ja §-s 5 sätestatut.

§ 7. Loa andmisest keeldumisest teavitamine

Kaitseministeerium teavitab loa andmisest keeldumisest Kaitsejõudude Peastaapi ja Piirivalveametit ning vajadusel Välisministeeriumi, Kaitsepolitseiametit, Teabeametit või muid asjaomaseid valitsusasutusi.

§ 8. Mitmekordse laevaloa alusel Eestisse saabumine

(1) Paragrahvi 2 lõikes 3 sätestatud loa olemasolul teavitab välisriik, kellel on Eesti Vabariigis välisesindus, kavandatavast sisenemisest Kaitseministeeriumi kolm tööpäeva ette. Kaitseministeerium edastab saadud teabe ühe tööpäeva jooksul pärast taotluse saamist Piirivalveametile ning vajadusel Tolliametile, Kaitsepolitseiametile või muule asjaomasele valitsusasutusele.

(2) Paragrahvi 2 lõikes 3 sätestatud loa olemasolul teavitab välisriik, kellel puudub Eesti Vabariigis välisesindus, kavandatavast sisenemisest Eesti Vabariigi suursaatkonda või konsulaarasutust (välja arvatud aukonsuli juhitavat konsulaarasutust) kolm tööpäeva ette. Eesti Vabariigi suursaatkond või konsulaarasutus edastab saadud teabe ühe tööpäeva jooksul pärast taotluse saamist Kaitseministeeriumile, Piirivalveametile ning vajadusel Tolliametile, Kaitsepolitseiametile või muule asjaomasele valitsusasutusele.

3. peatükk
VÄLISRIIGI ÕHUSÕIDUKILE EESTI VABARIIGI ÕHURUUMI SISENEMISEKS, EESTI VABARIIGI TERRITOORIUMIL MAANDUMISEKS VÕI ÜLE TERRITOORIUMI LENDAMISEKS LOA ANDMINE

§ 9. Lennuloa taotlemine

(1) Välisriigi õhusõiduki Eesti Vabariigi õhuruumi sisenemiseks, Eesti Vabariigi territooriumil maandumiseks või üle territooriumi lendamiseks esitab välisriik vähemalt seitse tööpäeva enne kavandatavat sisenemist määruse lisas 2 oleva vormi kohase lennuloa taotluse §-s 3 nimetatud asutusele.

(2) Erandkorras võib mõjuvatel põhjustel esitada lennuloa taotluse lõikes 1 sätestatud tähtajast kinni pidamata.

§ 10. Taotluse esitamine arvamuse avaldamiseks

(1) Kaitseministeerium esitab välisriigi lennuloa taotluse ühe tööpäeva jooksul pärast selle saamist Kaitsejõudude Peastaabile arvamuse avaldamiseks, määrates ühtlasi vastamise tähtaja. Vajadusel esitab Kaitseministeerium välisriigi lennuloa taotluse arvamuse avaldamiseks Välisministeeriumile, Teabeametile ja Kaitsepolitseiametile või muule asjaomasele valitsusasutusele, määrates ühtlasi vastamise tähtaja.

(2) Juhul kui välisriigi õhusõiduk kavatseb maanduda Eesti Vabariigi territooriumil, saadab Kaitseministeerium taotluse ühe tööpäeva jooksul pärast selle saamist arvamuse avaldamiseks Piirivalveametile, Lennuametile ning Tolliametile, määrates ühtlasi vastamise tähtaja.

(3) Välisriigi õhusõiduki saabumisel epideemia piirkonnast esitab õhusõiduki kapten Kaitseministeeriumile rahvusvahelise vormi kohase lennunduse ülddeklaratsiooni osa «Tervis» vastavalt Vabariigi Valitsuse 27. novembri 2003. a määruse nr 298 «Eesti riigipiiril eriti ohtlike nakkushaiguste leviku tõkestamise kord ja tingimused» (RT I 2003, 76, 513) § 3 lõikele 5, mille Kaitseministeerium esitab ühe tööpäeva jooksul pärast selle saamist arvamuse avaldamiseks Tervisekaitseinspektsioonile, määrates ühtlasi vastamise tähtaja.

(4) Arvamuse esitavad Kaitsejõudude Peastaabi ülem, ametite peadirektorid ja inspektsiooni peadirektor või nende poolt volitatud ametiisikud. Tähtajaks arvamuse esitamata jätmisel loetakse arvamuse avaldaja lennuloa andmisega nõustunuks.

§ 11. Lennuloa andmine

(1) Kaitseministeerium kontrollib taotluses esitatud andmeid ja lennuloa andmise või sellest keeldumise otsus tehakse ühe tööpäeva jooksul pärast §-s 10 nimetatud arvamuste saamist.

(2) Kaitseministeerium teatab välisriigile lennuloa taotlemise kohta tehtud otsusest vähemalt kaks tööpäeva enne välisriigi õhusõiduki kavandatavat sisenemist Eesti Vabariigi õhuruumi.

(3) Lennuloa võib Eesti Vabariigi sõjalistele liitlastele anda ühe tööpäeva jooksul pärast taotluse saamist, kohaldamata lõikes 2 ja §-s 10 sätestatut.

§ 12. Loa andmisest keeldumisest teavitamine

Kaitseministeerium teavitab loa andmisest keeldumisest Kaitsejõudude Peastaapi, Piirivalveametit, Lennuametit ning vajadusel Välisministeeriumi, Kaitsepolitseiametit, Teabeametit või muid asjaomaseid valitsusasutusi.

§ 13. Mitmekordse lennuloa alusel Eestisse saabumine

(1) Paragrahvi 2 lõikes 3 sätestatud loa olemasolul teavitab välisriik, kellel on Eesti Vabariigis välisesindus, kavandatavast sisenemisest Kaitseministeeriumi kolm tööpäeva ette. Kaitseministeerium edastab saadud teabe ühe tööpäeva jooksul pärast selle saamist Lennuametile ja Kaitsepolitseiametile.

(2) Paragrahvi 2 lõikes 3 sätestatud loa olemasolul teavitab välisriik, kellel puudub Eesti Vabariigis välisesindus, kavandatavast sisenemisest Eesti Vabariigi suursaatkonda või konsulaarasutust (välja arvatud aukonsuli juhitavat konsulaarasutust) kolm tööpäeva ette. Eesti Vabariigi suursaatkond või konsulaarasutus edastab saadud teabe ühe tööpäeva jooksul pärast selle saamist Kaitseministeeriumile, Lennuametile ja Kaitsepolitseiametile.

4. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 14. Vabariigi Valitsuse 10. juuli 2001. a määruse nr 237 «Välisriigi laevale laevaloa taotlemise ja andmise kord» muutmine

Vabariigi Valitsuse 10. juuli 2001. a määrust nr 237 «Välisriigi laevale laevaloa taotlemise ja andmise kord» (RT I 2001, 66, 390) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Välisriigi laeva, millel on tuumaseade, tuumarelv või mille lastiks on radioaktiivsed ained, või muu riikliku mitteärilisel eesmärgil kasutatava välisriigi laeva, mis ei ole sõjalaev (edaspidi välisriigi laev), sisenemiseks Eesti Vabariigi sisemerre esitab välisriik vähemalt 14 kalendripäeva enne kavandatavat sisenemist määruse lisas oleva vormi kohase taotluse Välisministeeriumile või välisesindusele.»;

2) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Välisriigi sõjalaevale loa andmine Eesti Vabariigi territoriaal- või sisevetesse sisenemiseks toimub Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2003. a määruse nr 345 «Välisriigi sõjalaevale territoriaal- või sisevetesse sisenemise loa ning välisriigi relvajõudude ja eriotstarbelisele õhusõidukile õhuruumi sisenemise loa andmise kord» kohaselt.»;

3) paragrahvi 3 lõiked 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 15. Vabariigi Valitsuse 18. juuli 2000. a määruse nr 240 «Eesti õhuruumi kasutamine ja lennuliikluse teenindamine Tallinna lennuinfopiirkonnas» muutmine

Vabariigi Valitsuse 18. juuli 2000. a määruse nr 240 «Eesti õhuruumi kasutamine ja lennuliikluse teenindamine Tallinna lennuinfopiirkonnas» (RT I 2000, 62, 40; 2002, 44, 288; 82, 485; 2003, 19, 114; 47, 338) § 20 sõnastatakse järgmiselt:

« § 20. Välisriigi riiklikus lennunduses teenistuslikeks vajadusteks kasutatava või muu eriotstarbelise õhusõiduki sisenemist Eesti õhuruumi, maandumist Eesti territooriumil ja lendu üle Eesti territooriumi reguleerib Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2003. a määrus nr 345 «Välisriigi sõjalaevale territoriaal- või sisevetesse sisenemise loa ning välisriigi relvajõudude ja eriotstarbelisele õhusõidukile õhuruumi sisenemise loa andmise kord» (RT I 2004, 3, 10) või välisleping.»

§ 16. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. aprillil 2004. a.

Peaminister Juhan PARTS

Kaitseminister Margus HANSON

Riigisekretär Heiki LOOT

Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2003. a määruse nr 345 «Välisriigi sõjalaevale territoriaal- või sisevetesse sisenemise loa ning välisriigi relvajõudude ja eriotstarbelisele õhusõidukile õhuruumi sisenemise loa andmise kord»
lisa 1

TAOTLUSE VORM VÄLISRIIGI SÕJALAEVA SISENEMISEKS EESTI VABARIIGI TERRITORIAAL- VÕI SISEVETESSE

APPLICATION FOR DIPLOMATIC CLEARANCE OF MILITARY SHIP

Taotleja/Applicant

 

 

Kuupäev/Date

 

Kellele: Kaitseministeerium

            Sakala 1

            15094 Tallinn, Eesti

To Estonian Ministry of Defence

            Sakala 1

            15094 Tallinn, Estonia

 

 

1. Laeva lipuriik

NATIONALITY OF SHIP

 
2. Laeva nimi ja registreerimisnumber

NAME AND REGISTRATION NUMBER OF THE SHIP

 
3. Mõõtmed: pikkus, laius (suurim), süvis (maks.), veeväljasurve (tonnides)

DIMENSIONS:

LENGTH (O.A)/BREADTH
(EXTREME)/DRAUGHT (MAX)/DISPLACEMENT (TONS)

 
4. Rahvusvaheline kutsung

INTERNATIONAL CALL SIGN

 
5. Kapteni nimi / laevapere liikmete arv / teadusliku uurimismeeskonna suurus

NAME OF CAPTAIN / MASTER/ COMMANDING OFFICER AND NUMBER OF CREW MEMBERS AND NUMBER OF SCIENTIFIC PERSONNEL

 
6. Eesti territoriaalvetesse sisenemisele eelnenud sadama nimetus

LAST PORT OF DEPARTURE BEFORE ENTERING ESTONIAN TERRITORIAL WATERS

 
7. Kuupäev, kellaaeg (Eesti aja järgi) ja sisenemiskoht territoriaalvetesse

DATE, ESTIMATED TIME (GMT) AND POINT OF ENTRY INTO ESTONIAN TERRITORIAL WATERS

 
8. Sihtsadama nimetus Eestis, sadamas seismise kestus (ankrusolek)

PORT OF DESTINATION IN ESTONIA, ESTIMATED DURATION OF STAY IN PORT (ANCHORAGE)

 
9. Marsruut Eesti territoriaalvete piires

ROUTE WITHIN ESTONIAN TERRITORIAL WATERS

 
10. Eesti territoriaalvetest lahkumise kuupäev ja väljumiskoht

ESTIMATED DATE OF DEPARTURE AND POINT OF EXIT FROM ESTONIAN TERRITORIAL WATERS

 
11. Eestist lahkumisele järgneva sihtsadama nimetus

NEXT PORT OF DESTINATION AFTER DEPARTURE FROM ESTONIA

 
12. Visiidi eesmärk

PURPOSE OF VISIT

 
13. Lisaload ja informatsioon

ADDITIONAL PERMITS AND INFORMATION

 
14. Esindaja Eestis

REPRESENTATIVE IN ESTONIA

 
15. Allkiri

SIGNATURE

 

 

Täidavad Eesti ametivõimud

TO BE COMPLETED BY ESTONIAN
AUTHORITIES

Vastu võetud
Otsus
Vastatud

Käesoleva taotluse vormi täitmine on nõutav sõjalaevade puhul.

Taotluse vorm täidetakse trükitähtedega.

Taotluse vorm sõjalaevadele peab olema esitatud:
• vähemalt kümme (10) tööpäeva* enne kindlaksmääratud saabumisaega Eesti territoriaalvetesse;
• diplomaatiliste kanalite kaudu, kasutades Kaitseministeeriumi poolt välja töötatud taotluse vormi.

An application is required for military ship.

The application must be filled in capital letters.

An application for military ship shall be submitted
• in good time, at ten (10) working days* before the estimated arrival of the ship in Estonian territorial waters;
• through diplomatic channels using the appropriate Ministry of Defence form.

* Märgitud ajast hiljem esitatud taotlust aktsepteeritakse ainult väga mõjuvatel põhjustel. A request submitted later than this will be accepted only when warranted by very important reasons.

Kaitseminister Margus HANSON

Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2003. a määruse nr 345 «Välisriigi sõjalaevale territoriaal- või sisevetesse sisenemise loa ning välisriigi relvajõudude ja eriotstarbelisele õhusõidukile õhuruumi sisenemise loa andmise kord»
lisa 2

TAOTLUSE VORM EESTI VABARIIGI ÕHURUUMI SISENEMISEKS JA MAANDUMISEKS

APPLICATION FOR FLIGHT AND LANDING PERMIT

Taotleja/Applicant

 

 

Kuupäev/Date

 

Kellele: Kaitseministeerium

            Sakala 1

            15094 Tallinn, Eesti

To  Estonian Ministry of Defence

            Sakala 1

            15094 Tallinn, Estonia

 

1. Õhusõiduki lipuriik

NATIONALITY OF AIRCRAFT

 
2. Õhusõiduki tüüp ja määratlus

TYPE OF AIRCRAFT AND IDENTIFICATION1

Sõjaväe õhusõiduk

Military aircraft

Eriotstarbeline õhusõiduk

Special purpose aircraft

3. Õhusõiduki kapteni nimi ja meeskonna suurus

NAME OF PILOT-IN-COMMAND AND NUMBER OF CREW MEMBERS

 
4. Stardilennuvälja nimetus

AIRPORT OF DEPARTURE

 
5. Lennumarsruut (saabumisel)

AIR ROUTE (ARRIVAL)

 
6. Kuupäev, kellaaeg (Eesti aja järgi) ja territooriumile sisenemise koht

DATE, TIME (GMT) AND POINT OF ENTRY INTO ESTONIAN TERRITORY

 
7. Saabumisaeg (Eesti aja järgi) ja maandumislennuväli

ESTIMATED TIME OF ARRIVAL (GMT) AND AIRPORT OF LANDING IN ESTONIA

 
8. Lennud Eesti piires

FLIGHTS WITHIN ESTONIA

 
9. Lahkumisaeg (Eesti aja järgi) ja stardilennuväli

ESTIMATED TIME (GMT) AND AIRPORT OF DEPARTURE FROM ESTONIA

 
10. Kuupäev, kellaaeg ja territooriumilt väljumise koht

DATE, TIME AND POINT OF EXIT FROM ESTONIAN TERRITORY

 
11. Lennumarsruut lahkumisel

AIR ROUTE (DEPARTING)

 
12. Sihtlennujaam

AIRPORT OF DESTINATION

 
13. Raadiokutsungid ja sagedused

RADIO CALL SIGNS AND FREQUENCES

 
14. Fikseeritud relva- ja aerofoto varustus

FIXED ARMAMENTS AND AIR PHOTOGRAPHY EQUIPMENT

 
15. Lennu eesmärk

PURPOSE OF FLIGHT

 
16. Lisamärkused

ADDITIONAL REMARKS

 
 

Allkiri/SIGNATURE

 

Täidavad Eesti ametivõimud

TO BE FILLED BY ESTONIAN
AUTHORITIES

Vastu võetud
Otsus
Vastatud

Taotluse vorm täidetakse trükitähtedega.

Taotluse vorm välisriigi õhusõiduki Eesti Vabariigi õhuruumi sisenemiseks ja maandumisloa saamiseks peab olema esitatud:
• vähemalt seitse (7) tööpäeva2 enne kindlaksmääratud saabumisaega Eesti õhuruumi;
• diplomaatiliste kanalite kaudu, kasutades Kaitseministeeriumi poolt välja töötatud taotluse vormi

The application must be filled in capital letters.

An application for a flight and landing permit shall be submitted
• in good time, at least seven (7) working days2 before the estimated arrival of the aircraft in Estonian territory;
• through diplomatic channels using the appropriate Ministry of Defence form.

1 Teha märge / Please check the box.
2 Märgitud ajast hiljem esitatud taotlust aktsepteeritakse ainult väga mõjuvatel põhjustel. A request submitted later than this will be accepted only when warranted by very important reasons.

Kaitseminister Margus HANSON

/otsingu_soovitused.json