Teksti suurus:

Müügimaksu määruse kehtestamine

Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2001, 8, 152

Müügimaksu määruse kehtestamine

Vastu võetud 21.12.2000 nr 24

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322) paragrahvi 5 lõikest 2 ja paragrahvi 22 punktist 2, kohalike maksude seaduse (RT I 1994, 68, 1169; 1996, 49, 953; 1999, 16, 269; 101, 903; 2000, 33, 196; 81, 515) paragrahvi 2 lõikest 1, paragrahvidest 3–5 ja maksukorralduse seaduse (RT I 1994, 1, 5; 2000, 45, 279; 55, 365; 84, 533 ja 534) paragrahvidest 28–30, Harku Vallavolikogu määrab:

1. Kehtestada alates 1. jaanuarist 2001. a müügimaksu määrus vastavalt lisale.

2. Tunnistada kehtetuks:
2.1. Harku Vallavolikogu 22. veebruari 1995. a määrus nr 14;
2.2. Harku Vallavolikogu 28. jaanuari 1997. a määrus nr 2.

3. Vallavalitsusel töötada välja ja kehtestada uus kauplemis- ja teeninduslubade väljaandmise kord Harku vallas. Lubada vallavalitsusel määrata kauplemis- või teenindusloa väljaandmise tasuks 100 krooni kuus.

4. Käesolev määrus avalikustada infolehes «Harku Valla Teataja» ja Riigi Teataja elektroonilises andmebaasis.

5. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2001. a.

Volikogu esimees Allan KIIL

Kinnitatud
Harku Vallavolikogu 21. detsembri 2000. a määrusega nr 24

MÜÜGIMAKSU MÄÄRUS

1. Maksu objekt

1.1. Müügimaksu (edaspidi maks) objektiks on maksumaksja poolt müüdud kaupade ja teenuste maksumus müügihinnas. Kaupade ja teenuste müügihind kohalike maksude seaduse tähenduses on käibemaksuseaduses (RT I 1993, 60, 847; 2000, 7, 41; 51, 328; 89, 581) defineeritud maksustatava käibe maksustatav väärtus ilma müügimaksuta.

2. Maksumaksja

2.1. Maksu maksavad valla territooriumil kauplemis- või teenindusluba omavad füüsilisest isikust ettevõtjad ja juriidilised isikud.

3. Maksumäär

3.1. Müügimaksumäär Harku vallas on 0,1 protsenti.

4. Maksu tasumise kord

4.1. Maksumaksja on kohustatud:
4.1.1. Arvestama valla territooriumil tema poolt müüdud kaupade ja teenuste maksumuselt müügimaksu käesoleva maksumääruse punktis 3.1. kehtestatud määra järgi.
4.1.2. Esitama Harku Vallavalitsusele kvartalile järgneva kuu 20. kuupäevaks müügimaksu kohta rahandusministri poolt 24. märtsil 1995. a määrusega nr 53 kehtestatud deklaratsiooni.
4.1.3. Tasuma müügimaksu Harku valla eelarvesse käibedeklaratsiooni esitamise tähtpäevaks.

4.2. Maksu tasumise kinnituseks esitab maksumaksja maksu tasumist tõendava dokumendi, milleks on maksekviitung, maksekorralduse maksjale jääv eksemplar, konto väljavõte.

5. Maksuvabastused

5.1. Maksust on vabastatud:
5.1.1. füüsilisest isikust ettevõtjad – pensionärid, invaliidid;
5.1.2. valla- või riigiasutuste allasutused.

6. Maksu haldamine

6.1. Maksuhaldur on Harku Vallavalitsus ja maksu haldamise toiminguid teostab valla majandusnõunik. Maksust laekunud summad kantakse vallaeelarvesse.

6.2. Maksuhaldur rakendab maksu kogumisel seadusega antud õigusi.

7. Vastutus maksumääruse rikkumise eest

7.1. Müügimaksu tasumata jätmisel või ettenähtust väiksema maksusumma tasumisel ning maksuhalduri ettekirjutuse täitmata jätmisel või mittenõuetekohase täitmise korral määrab maksuhaldur või halduskohtunik rahatrahvi vastavalt maksukorralduse seaduse paragrahvidele 29 ja 30 ning haldusõiguserikkumiste seadustiku paragrahvidele 21 ja 141.

Kinnitatud
rahandusministri 24. märtsi 1995. a määrusega nr 53

SID