Teksti suurus:

Kolmandale isikule «Maksukorralduse seaduses» sätestatud kohustuste täitmisega kaasnenud kulude ja eksperdile ekspertiisiga seotud kulude hüvitamise suurus ja kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2005
Avaldamismärge:

Kolmandale isikule «Maksukorralduse seaduses» sätestatud kohustuste täitmisega kaasnenud kulude ja eksperdile ekspertiisiga seotud kulude hüvitamise suurus ja kord

Vastu võetud 14.05.2002 nr 157
RT I 2002, 42, 270
jõustumine 01.07.2002

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):
29.12.2003 nr 354 ( RT I 2003, 89, 600) 1.01.2004

Määrus kehtestatakse «Maksukorralduse seaduse» (RT I 2002, 26, 150) § 66 lõike 5 ja § 69 lõike 4 alusel.

§1. Kulude hüvitamine kolmandale isikule

Maksuhaldur hüvitab kolmanda isiku taotlusel väljaspool taotleja elukohta kohustuste täitmisega kaasnenud dokumentaalselt tõendatud sõidu- ja majutuskulud ning saamata jäänud keskmise palga 30 päeva jooksul vastava taotluse saamise päevast arvates.

§2. Kulude hüvitamine eksperdile

Maksuhaldur hüvitab eksperdi taotlusel väljaspool taotleja elukohta kohustuste täitmisega kaasnenud dokumentaalselt tõendatud sõidu- ja majutuskulud ning tasu tehtud ekspertiisi eest 30 päeva jooksul vastava taotluse saamise päevast arvates.

§3. Kolmanda isiku taotlus

(1) Kolmanda isiku taotluses peavad olema märgitud:
1) ees- ja perekonnanimi;
2) isikukood;
3) elukoht;
4) pangakonto rekvisiidid;
5) hüvitamisele kuuluva summa suurus.

(2) Taotlus tuleb esitada Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule maksukeskusele 30 päeva jooksul pärast «Maksukorralduse seaduse» § 66 lõikes 1 nimetatud kohustuste täitmist.

(3) Taotlusele tuleb lisada kulu tõendavad dokumendid.

[RT I 2003, 89, 600 – jõust. 1.01.2004]

§4. Eksperdi taotlus

(1) Eksperdi taotluses peavad olema märgitud:
1) ees- ja perekonnanimi;
2) isikukood;
3) kontaktaadress ja sidevahendite numbrid;
4) pangakonto rekvisiidid;
5) hüvitamisele kuuluva summa suurus.

(2) Taotlus tuleb esitada Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule maksukeskusele 30 päeva jooksul pärast «Maksukorralduse seaduse» § 69 lõikes 1 nimetatud kohustuste täitmist.

(3) Taotlusele tuleb lisada kulu tõendavad dokumendid.

[RT I 2003, 89, 600 – jõust. 1.01.2004]

§5. Sõidukulude hüvitamine kolmandale isikule ja eksperdile

(1) Maksuhalduri juurde sõidu ja tagasisõidu kulud hüvitatakse sõidupileti või muu sõidukulu tõendava dokumendi alusel.

(2) Sõiduautoga maksuhalduri juurde ja tagasisõidu kulud hüvitatakse 1 kroon kilomeetri kohta. Kilomeetrite arvestamise aluseks on asustusüksuste vaheline kaugus.

§6. Majutuskulude hüvitamine kolmandale isikule ja eksperdile

Majutuskulud hüvitatakse kolmandale isikule ja eksperdile kulu tõendava dokumendi alusel, kuid mitte üle §-s 7 sätestatud määra.

§7. Majutuskulude määr

Majutuskulude alammäär on 200 krooni ööpäevas ja ülemmäär 700 krooni ööpäevas vastavalt Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2000. a määrusele nr 453 «Töölähetuse kulude hüvitiste ja päevaraha määrad ning nende maksmise tingimused ja kord» (RT I 2000, 102, 680; 2001, 33, 179).

§8. Saamata jäänud keskmise palga hüvitamine kolmandale isikule

(1) Kolmandale isikule hüvitatakse saamata jäänud keskmine palk tööandja poolt antud tõendi alusel, milles on märgitud töökoht ja amet ning keskmise päevapalga suurus. Keskmine päevapalk arvutatakse Vabariigi Valitsuse 15. augusti 2001. a määruse nr 275 «Keskmise palga arvutamise kord» (RT I 2001, 71, 430) järgi.

(2) Kui kolmas isik ei esita tõendit oma keskmise palga kohta, makstakse talle hüvitist iga päeva eest 5% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kuupalga alammäärast.

§9. Eksperdile makstav tasu

(1) Eksperdile makstakse tehtud ekspertiisi eest tasu vastavalt maksuhalduri ja eksperdi vahel sõlmitud lepingule.

(2) Tasu suuruse kindlaksmääramisel võetakse arvesse eksperdi kvalifikatsiooni, töö keerukust ja tööks kulunud aega.

(3) Ekspertiisi eest makstakse eksperdile tunnitasu kuni 10 Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud tunnipalga alammäära, lähtudes ülesande täitmise ajal kehtivast kuupalga alammäärast.

§10. [käesolevast tekstist välja jäetud]

 

/otsingu_soovitused.json