Teksti suurus:

Kärdla kalmistu korra eeskirja kinnitamine

Väljaandja:Kärdla Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2001, 8, 162

Kärdla kalmistu korra eeskirja kinnitamine

Vastu võetud 27.11.2000 nr 14

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322) paragrahvi 6 lõike 3 punkti 2 ja muinsuskaitseseaduse (RT I 1994, 24, 391; 1996, 49, 953; 86, 1538; 1997, 93, 1559) paragrahvi 6, Kärdla Linnavolikogu määrab:

1. Kinnitada Kärdla kalmistu korra eeskiri (lisatud).

2. Avaldada käesolev kord Kärdla linna infolehes «Kohvilähker» ja Riigi Teataja elektroonilises andmekogus.

Volikogu esimees Erki TAMM

Lisa
Kärdla Linnavolikogu 27. novembri 2000. a määrusele nr 14

KÄRDLA KALMISTU KORRA EESKIRI

I. ÜLDSÄTTED

1. Kärdla kalmistu (edaspidi kalmistu) on Kärdla linna omandis ja on määratud avalikuks kasutamiseks.

2. Kalmistul viibides või töid tehes on füüsilised ja juriidilised isikud kohustatud järgima käesolevat eeskirja.

3. Kalmistu sulgemine ja laiendamine toimub Kärdla Linnavolikogu otsuse alusel.

4. Kalmistu planeeringu kehtestab linnavalitsus.

5. Kalmistul korraldab töid ja osutab teenuseid kalmistu haldaja (edaspidi haldaja), kelle õigused ja kohustused määratakse kindlaks lepinguga.

6. Hauaplatside eraldamisega, kalmistu korra eeskirja täitmise kontrollimisega ja kalmistu korrashoiuga tegeleb haldaja.

7. Kalmistu kohta tuleb haldajal pidada järgmist dokumentatsiooni:
7.1. haldaja peab pidama haua registrit, mis sisaldab andmeid haua asukoha, matmise aja, maetu, matmisplatsi taotleja (edaspidi matja) ja hooldaja andmetega;
7.2. inventariraamatut;
7.3. kalmistu plaani platside paigutusega.

8. Kalmistu kohta peetavat dokumentatsiooni säilitatakse Kärdla Linnavalitsuse arhiivis.

9. Haldaja tagab kalmistul:
9.1. teadetetahvli, kuhu paigaldatakse:
9.1.1. kalmistu plaan, millele on kantud matmise kvartalid, suuremad juurdepääsuteed, ehitised ja rajatised, aja- ja kultuuriloolise tähtsusega kalmud, kultuurimälestised;
9.1.2. teave kalmistul toimuvate ürituste kohta;
9.1.3. kalmistu haldaja aadress ja telefoninumber;
9.1.4. kalmistu korra eeskiri;
9.2. matmiseks ja hauaplatside hooldamiseks vajaliku inventari olemasolu;
9.3. kalmistupühade läbiviimise paiga;
9.4. korras parkimisplatsi kalmistu kõrval;
9.5. veevõtukoha;
9.6. prügi äraveo prügi mahapaneku kohtadest ja prügikonteinerite tühjendamise;
9.7. üldkasutatavate alade korrashoiu;
9.8. kokkuleppel matjaga hauaplatsi hooldaja määramise.

10. Haldaja osutab kalmistul järgmisi teenuseid:
10.1. inventari laenutamine;
10.2. matusetalituse läbiviimiseks vajalike ruumide kasutada andmine vastavalt võimalustele;
10.3. haudade kaevamine ja kinniajamine;
10.4. hauaplatside korrashoid hooldaja tellimisel.

II. HAUAPLATSIDE ERALDAMINE JA MATMINE

11. Matmisplats eraldatakse surmatunnistuse ettenäitamisel kirstus matmiseks suurusega vähemalt 3 m² (2,5 × 1,2), urnis matmiseks vähemalt 2 m² vastavalt planeeringule.

12. Haua kaevamine ja matmise korraldamine toimub kooskõlastatult haldajaga.

13. Hauaplats (koosneb ühest või mitmest matmisplatsist) eraldatakse matjale surmatunnistuse ettenäitamisel.

14. Haudade avamine ja surnute ümbermatmine võib toimub Eesti Vabariigi seadustes ettenähtud juhtudel ja korras.

15. Haldaja registreerib matmised registris, kus näidatakse ära surnu ees- ja perekonnanimi, sünni- ja surmaaeg, viimane elukoht ning surmatunnistuse number koos tunnistuse väljaandja ja väljaandmiskohaga.

16. Kalmistu haldaja peab matjale kätte näitama hauaplatsi asukoha ja mõõtma selle välja.

17. Matmise aja kooskõlastab matja haldajaga arvestusega, et matmine toimuks valgel ajal kella 10.00 ja 17.00 vahel. Riiklikel pühadel reeglina matmisi ei toimu.

18. Matta võib kirstus või tuhastatult urnis. Kirstus matmisel peab haua sügavus olema 1,5 meetrit, urnis 1,0 meetrit.

19. Hauaplatse eraldades tuleb järgida põlist matmistava, mille kohaselt kirst asetatakse hauda ida-lääne suunas (surnu pea läänes) ja hauatähis asub haua peatsis.

20. Käesoleva eeskirja punktides 17 ja 18 loetletud nõuetest võib erandkorras haldaja loal kõrvale kalduda järgmistel juhtudel:
20.1. kui kalmistu planeering ei võimalda hauda kaevata õiges suunas või pinnas ei võimalda hauda kaevata vajaliku sügavuseni;
20.2. kui matja soovib kaevata hauda ja matta surnut oma religioossete tavade järgi, mis ei kattu kohalike põliste matmistavadega.

21. Haldajal on õigus keelduda vastava loa andmisest, kui ülaltoodud tegevus on vastuolus keskkonnakaitse nõuetega või kui see häirib kalmistu üldist väljanägemist.

III. HAUAPLATSIDE KASUTAMINE JA HOOLDAMINE

22. Matmist takistavate hauakivide ja muude hauarajatiste ajutine kõrvaletõstmine ja taaspaigaldamine toimub matja poolt või kulul kooskõlastatult haldajaga.

23. Matja korrastab või hüvitab matmise käigus kõrvalolevatele haudadele tekitatud kahjustused kokkuleppel haldajaga või kahjukannatajaga.

24. Hauakaevamisel väljatulnud säilmed tuleb matta samasse hauda kirstu alla kaevatud süvendisse. Tervena säilinud kirst tuleb jätta puutumata.

25. Pealematmine võib toimuda 30 aasta möödumisel.

26. Matja on kohustatud haua tähistama risti või hauaplaadi või hauakiviga, millel peab olema surnu ees- ja perekonnanimi ning sünni- ja surmaaeg.

27. Hauarajatiste (piirdeaed, äärekivid, puud, hekk pingid jne) rajamine tuleb kooskõlastada haldajaga ja peab vastama planeeringule.

28. Hauatähised, -rajatised ja haljastus peavad asuma hauaplatsi piires.

29. Hooldaja on kohustatud hoidma hauaplatsi ja sellega piirnevad teeosad korras ja puhtana.

30. Kärdla Linnavalitsuse kulul maetute haudade korrasoleku tagab haldaja vastava lepingu järgi.

31. Matja või hooldaja paigaldatud hauatähised ja -rajatised on tema omand. Hooldaja on kohustatud hoidma hauatähised ja -rajatised korras.

32. Haldajal on õigus hauaplatsi kasutamine lõpetada juhul, kui hauaplats on jäetud hooldaja poolt üle ühe aasta hooldamata, s.o rohtunud, risustunud ning hauatähised ja -rajatised on ilmsete kõdunemise tundemärkidega.

33. Kirstud peavad üldjuhul olema kergesti kõdunevast materjalist, vastasel juhul tehakse märge hauaregistrisse.

34. Haldaja teatab Kärdla Linnavalitsusele kalmistu laiendamise vajadusest vähemalt kolm aastat enne vajaduse tekkimist.

35. Haldaja korraldab hauatähiste ja -rajatiste säilitamist, remonti, lammutamist või üleviimist järgmistel juhtudel:
35.1. kalmistu osalise või täieliku sulgemise korral, kui hauaplatside hooldajad ei ole seda haldaja poolt määratud tähtajaks teinud;
35.2. vabanenud hauaplatsidel kooskõlastatult matjaga;
35.3. kui hauaplatsil on rajatis või tähis, mis pole kooskõlas käesoleva eeskirjaga või ei sobi kalmistu planeeringuga ning hooldaja ei ole hauaplatsi tähtaegselt korrastanud. Töö tehakse hauaplatsi hooldaja kulul.

36. Kalmistul on keelatud:
36.1. rüüstata haudu, risustada kalmistut, kahjustada haljastust, tarvitada alkoholi, jalutada koeri ja teisi koduloomi;
36.2. võtta kalmistult kaasa liiva, mulda või mättaid;
36.3. panna prügi selleks mitteettenähtud kohtadesse;
36.4. sõita mootorsõidukiga ilma kalmistu haldaja loata;
36.5. suusatada, kelgutada või sõita jalgrattaga;
36.6. oma tegevusega rikkuda kalmistu rahu;
36.7. matta loomi;
36.8. teha lõkkeid;
36.9. laiendada omavoliliselt hauaplatsi;
36.10. püstitada ebasobivaid hauarajatisi;
36.11. visata vanu mittekõdunevaid hauatähiseid ja pealematmisel väljatulnud säilmeid prügi mahapaneku kohtadesse, konteineritesse või mujale ebasobivasse kohta.

37. Käesoleva eeskirja rikkujad kannavad vastutust haldusõiguserikkumiste seadustikus ettenähtud korras.

38. Kalmistu korra eeskirja rikkumise protokolli võivad koostada ja asja arutada politseiametnikud ning Kärdla Linnavolikogu poolt volitatud ametiisikud.

IV. MUINSUSKAITSELISED NÕUDED

39. Kärdla kalmistu on tunnistatud ajaloomälestiseks ja on tervikuna võetud muinsuskaitse alla. Kalmistu 28 hauaristi on tunnistatud kunstimälestisteks ja on võetud muinsuskaitse alla.

Muinsuskaitse nõuetest tulenevalt:
39.1. tuleb kalmistut ümbritsevat kivimüüri hoida korras, võsast ja prahist puhas;
39.2. peab sepis- ja malmpiirete ning kunstimälestistena kaitse alla võetud hauaristide remonttööd kooskõlastama muinsuskaitseinspektoriga;
39.3. tuleb kalmistu miljöölise väärtuse säilitamise eesmärgil nii kasutusel olevatel kui ka mahajäetud hauaplatsidel vanemad kui 50 aastat hauatähised ja -piirded jätta oma algsele kohale. Jalalt murdunud ning katkised ristid ja tähised (ka tükid), mida ei ole võimalik algsel kohal eksponeerida, tuleb viia haldaja poolt määratud kohta;
39.4. on kalmistu vanades kvartalites betoonist uute hauapiirete rajamine reeglina keelatud, see võib toimuda erandina kooskõlastatult muinsuskaitseinspektoriga;
39.5. on haldajal õigus muinsuskaitseinspektoriga kooskõlastatult eemaldada või määrata eemaldamisele kalmistu ilmet häirivad aiad, puud ja põõsad;

40. Haldaja juhindub kalmistu hooldamisel ja korrastamisel Muinsuskaitseinspektsiooni poolt 17. veebruaril 1998. a kinnitatud «Ajalooliste kalmistute hooldamise ja korrastamise metoodilisest juhendist».