Teksti suurus:

Taimekaitseseadus

Taimekaitseseadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.03.2004
Avaldamismärge:

Taimekaitseseadus

Vastu võetud 15.03.2000
RT I 2000, 29, 169
jõustumine 17.04.2000, osaliselt 1.01.2001 ja 1.01.2002.

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.10.2001RT I 2001, 88, 53101.07.2002
05.06.2002RT I 2002, 53, 33601.07.2002
19.06.2002RT I 2002, 61, 37501.08.2002
19.06.2002RT I 2002, 63, 38701.09.2002
17.12.2003RT I 2003, 88, 59101.01.2004

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Seaduse reguleerimisala

  (1) Käesolev seadus sätestab taimetervisenõuded ja taimekaitsevahendite inimeste ja loomade tervisele ning keskkonnale ohutuse tagamise alused ning reguleerib taimetervise kaitse korraldust.

  (2) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.
[RT I 2002, 61, 375 - jõust. 01.08.2002]

§ 2.  Taim ja taimne saadus

  (1) Taim on kasvukohas kinnitunud või sellelt ajutiselt eraldatud elusorganism, mis sünteesib anorgaanilisest ainest oma eluks vajalikke orgaanilisi aineid, või selle osa.

  (2) Taimeosadeks käesoleva seaduse tähenduses loetakse:
  1) puu- ja köögiviljad ning marjad, välja arvatud sügavkülmutatud kujul;
  2) juurviljad, välja arvatud sügavkülmutatud kujul;
  3) mugulad, mugulsibulad, sibulad ning muud juure osad ja teisendid;
  4) varred, risoomid ja muud varreteisendid;
  5) lõikelilled;
  6) langetatud puud koos lehtedega;
  7) lehtedega oksad;
  8) meristeemkultuurid ja muud taimsed koekultuurid;
  9) külviseemned.

  (3) Taimseks saaduseks käesoleva seaduse tähenduses loetakse töötlemata või esmatöödeldud taimse päritoluga materjal, mis ei ole eluvõimeline, kuid mille kaudu võib levida taimekahjustaja.

§ 3.  Toorpuit

  (1) Käesolevas seaduses käsitatakse toorpuiduna langetatud ümara välispinnaga koorega või kooritud puud, laaste, tükke, saepuru ja puidujäätmeid ning pakkepuitu ja separeerimismaterjali.

  (2) Esmatöötlemise astmest sõltuvalt kohaldatakse toorpuidu suhtes kas taime või taimse saaduse kohta kehtivaid nõudeid, kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti.

§ 4.  Taimekahjustaja ja ohtlik taimekahjustaja

  (1) Taimekahjustaja on taime või taimset saadust kahjustav loom, teine taim, seen, mikroorganism või viirus.

  (2) Ohtlikuks loetakse Eestis mitteesinev taimekahjustaja, samuti Eestis esinev taimekahjustaja, mille leviku üle teostatakse järelevalvet ja mille suhtes tõrjeabinõude rakendamine on kohustuslik.

  (3) Ohtlike taimekahjustajate nimekiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse määrusega.

§ 5.  Taimekaitsevahend ja selle toimeaine

  (1) Taimekaitsevahend on ühte või mitut toimeainet sisaldav toode, mis on ette nähtud taimede ja taimsete saaduste kaitsmiseks taimekahjustajate eest ning mittesoovitavate taimede, taimeosade või taimekahjustajate hävitamiseks. Taimekaitsevahendina käsitatakse ka taimede elutegevuse mõjutamiseks ettenähtud kasvuregulaatorit, välja arvatud toiteelemendid ja -ained.

  (2) Toimeaine on aine või mikroorganism, mis on mõeldud üldise või spetsiifilise mõju avaldamiseks taimekahjustajale, taimele või taimsele saadusele.

  (3) Geneetiliselt muundatud organisme sisaldavate taimekaitsevahendite suhtes kohaldatakse käesolevat seadust niivõrd, kuivõrd geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduses (RT I 1999, 10, 151) ei ole sätestatud teisiti.

§ 6.  Taimekosutusvahend ja abiaine

  (1) Taimekosutusvahend on aine, mis on ette nähtud taime vastupanuvõime suurendamiseks kahjulike organismide suhtes, välja arvatud toiteelemendid ja -ained.

  (2) Abiaine on looduslik või sünteetiline aine, mida lisatakse taimekaitsevahendi toime parandamiseks, kuid mida ei kasutata iseseisvalt või taimekaitsevahendi põhikoostisosana.

  (3) Taimekaitsevahendist eraldi toodetava, imporditava või turustatava taimekosutusvahendi ja abiaine suhtes kohaldatakse taimekaitsevahendi kohta kehtivaid nõudeid, kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti.

§ 7.  Taimekaitseseade

  Taimekaitseseade on taimekahjustaja tõrjeks või taimekaitsevahendi kasutamiseks ettenähtud masin või seade.

2. peatükk TAIMETERVIS 

1. jagu Taimetervise kaitse korraldus 

§ 8.  Taimetervis

  (1) Käesoleva seaduse tähenduses käsitatakse taimetervisena taime, taimse saaduse, samuti maatüki, mulla, istanduste, külvide, taime kasvusubstraadi ja muu ohtliku taimekahjustajaga saastuda võiva objekti (edaspidi muu objekt) seisundit.

  (2) Taim, taimne saadus ja muu objekt on kas ohtlikust taimekahjustajast vaba või ohtliku taimekahjustajaga saastunud, saastumisohus või saastumiskahtlane.

§ 9.  Taimetervise üldnõuded

  (1) Taim, taimne saadus ja muu objekt peavad olema vabad ohtlikest taimekahjustajatest.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud taimetervisenõude täitmise peab tagama isik, kelle valduses taim, taimne saadus või muu objekt on, kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti.

§ 10.  Taimetervise erinõuded

  (1) Taimetervise erinõuded kehtestatakse taime, taimse saaduse või muu objekti päritolu, omaduste ja töötlemisviisi ning neid asjaolusid tõendava dokumendi kohta.

  (2) Taimetervise erinõuded kehtivad taime, taimse saaduse või muu objekti sisseveol, tootmisel, ladustamisel ja turustamisel ning muul etapil, lähtudes erinõude olemusest.

  (3) Taimetervise erinõuded kehtestatakse Vabariigi Valitsuse määrusega.

§ 11.  Taimekahjustaja levitamise keeld

  (1) Ohtlikku taimekahjustajat levitada on keelatud.

  (2) Ohtliku taimekahjustaja levitamiseks loetakse ka selle levikuks soodsate tingimuste loomine, mis väljendub ohtlikust taimekahjustajast teatamata või tõrjeabinõude rakendamata jätmises.

  (3) Isik, kes on süüdi ohtliku taimekahjustaja levitamises, on kohustatud hüvitama selle tõrje kulud ja tekitatud kahju.

§ 12.  Teatamiskohustus

  Isik, kes tuvastab ohtliku taimekahjustaja esinemise või kellel on ohtliku taimekahjustaja esinemise kahtlus, peab sellest viivitamatult järelevalveasutusele teatama.

§ 13.  Saastatus, saastumisoht ja saastumiskahtlus

  (1) Taim, taimne saadus või muu objekt, millele on levinud ohtlik taimekahjustaja, loetakse saastunuks. Selle läheduses asuv maatükk, hoone või rajatis, kus leidub ohtliku taimekahjustaja levikuks sobivaid taimi, on saastumisohus.

  (2) Saastumiskahtlane on taim, taimne saadus või muu objekt, mille järelevalveametnik on vaatlusandmete ja muude asjakohaste andmete põhjal selliseks tunnistanud. Samuti on saastumiskahtlane saastunud taime, taimse saaduse või muu objektiga kokku puutunud asi, millele ohtlik taimekahjustaja võis levida, või koht, kuhu on saastunud taim, taimne saadus või muu objekt viidud.

  (3) Saastumisoht püsib kuni ohtliku taimekahjustaja hävitamiseni. Saastumiskahtlus püsib kuni nende järelevalvetulemuste selgumiseni, mis kinnitavad saastatust või ohtliku taimekahjustaja puudumist.

§ 14.  Ohtliku taimekahjustaja tõrjeabinõu

  (1) Ohtliku taimekahjustaja tõrjeabinõuna käsitatakse selle leviku vältimiseks rakendatavat piirangut või selle hävitamist ettenähtud viisil.

  (2) Ohtliku taimekahjustaja tõrjeabinõu võib olla:
  1) tähtajaline viljeluspiirang;
  2) resistentse kultuuri või sordi valiku kohustus;
  3) saastunud, saastumisohus või saastumiskahtlase kauba kasutamise ja üleandmise keeld;
  4) saastunud kauba puhastamise või hävitamise kohustus;
  5) tõrje korraldamise kohustus;
  6) peremeestaimede hävitamise kohustus.

§ 15.  Ohtliku taimekahjustaja tõrje

  (1) Ohtliku taimekahjustaja esinemise korral rakendatakse käesoleva seaduse alusel kehtestatud tõrjeabinõu.

  (2) Ohtliku taimekahjustajaga saastunud, saastumisohus või saastumiskahtlasel taimel, taimsel saadusel või muul objektil leiduva ohtliku taimekahjustaja liigile kohased tõrjeabinõud kehtestatakse Vabariigi Valitsuse määrusega.

§ 16.  Ohtlike taimekahjustajate nimekiri

  Ohtlike taimekahjustajate nimekirjas loetletakse:
  1) ohtlikud taimekahjustajad, mille sissevedu on keelatud;
  2) ohtlikud taimekahjustajad, mille sissevedu taime, taimse saaduse või muu objektiga on keelatud.

§ 17.  Kaitstav ala

  (1) Ohtliku taimekahjustaja levikuks soodsas majandusliku tähtsusega piirkonnas, kus taimekahjustaja ei ole kohanenud, võib Vabariigi Valitsuse määrusega luua selle ohtliku taimekahjustaja suhtes kaitstava ala. Kaitstav ala võib olla riigi territoorium või selle osa. Kaitstavaid alasid võib olla mitu.

  (2) Ohtlik taimekahjustaja loetakse kohanenuks, kui tõrjeabinõudega ei ole sellest kahe aasta jooksul vabanetud.

§ 18.  Kaitstaval alal kehtivad taimetervisenõuded

  (1) Ohtlikust taimekahjustajast ja kaitstava ala asukohast lähtudes ning vältimaks ohtliku taimekahjustaja levikut ja kohanemist, võib taime, taimse saaduse või muu objekti sissevedu kaitstavale alale korraldada üksnes kaitstava ala taimetervisenõudeid järgides. Taimetervisenõuded kehtestatakse nende taimede, taimsete saaduste ja muude objektide kohta, millega ohtlik taimekahjustaja võib levida.

  (2) Kaitstava ala taimetervisenõuded kehtestab Vabariigi Valitsus.

§ 19.  Ohtlike taimekahjustajate kasutamine sordiaretuseks, katseteks ja muuks teadustööks

  (1) Sordiaretajal ning teadus- ja arendusasutusel on lubatud sordiaretuseks, katseteks ja muuks teadustööks korraldada ohtlike taimekahjustajate ning nende peremeestaimede sissevedu, kui nad järgivad taimetervisenõudeid.

  (2) Vältimaks ohtlike taimekahjustajate ja nende peremeestaimede levikut väljapoole sordiaretuseks, katseteks või muuks teadustööks ettenähtud kohta, kehtestatakse Vabariigi Valitsuse määrusega ohtlike taimekahjustajate ja nende peremeestaimede sisseveo ning sordiaretuses, katsetes ja muus teadustöös kasutamise nõuded.

2. jagu Taimetervise kaitse korraldus sisseveol 

§ 20.  Sisseveokeeld

  Keelatud on sisse vedada:
  1) ohtlikku taimekahjustajat, välja arvatud käesoleva seaduse §-s 19 sätestatud juhul ja korras;
  2) ohtliku taimekahjustajaga saastunud taime, taimset saadust või muud objekti;
  3) saastumiskahtlast taime, taimset saadust või muud objekti;
  4) taime, taimset saadust või muud objekti välisriigist või selle piirkonnast, mille kohta on kehtestatud sisseveokeeld.

§ 21.  Sisseveokeelu kehtestamine

  (1) Käesoleva seaduse § 20 punktis 4 nimetatud sisseveokeeld kehtestatakse välisriigi või selle piirkonna kohta, kust ohtlik taimekahjustaja võib sisseveetava taime, taimse saaduse või muu objektiga levida Eestisse.

  (2) Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatakse välisriigi või selle piirkonna kohta nende taimede, taimsete saaduste või muude objektide, millega taimekahjustaja võib levida, sisseveo keeld.

§ 22.  Sisseveo kord

  (1) Taime, taimse saaduse ja muu objekti sissevedu on lubatud piiril asuvate selleks ettenähtud tollipunktide kaudu. Sisseveost tuleb tollipunkti järelevalveametnikule teatada vähemalt 24 tundi enne sissevedu.

  (2) Taime, taimse saaduse ja muu objekti sisseveoks ettenähtud piiril asuvate tollipunktide loetelu ning piiril asuvatele tollipunktidele esitatavad nõuded kehtestatakse Vabariigi Valitsuse määrusega. Nõuete kehtestamise eesmärk on tagada järelevalve teostamine käesoleva seaduse alusel.

  (3) Taimetoodangu Inspektsioonil on õigus saada sadamas, lennujaamas, raudteejaamas või teistes transpordisõlmedes, mis asuvad tollipiiril, nende valdajalt kauba järelevalve teostamiseks vajalikud tööohutuse ja töötervishoiu kohased ruumid tasuta kasutamiseks.

§ 23.  Kaubasaadetise (taimede, taimsete saaduste ja muude objektide partii) nõuetekohasuse tõendamine sisseveol

  (1) Sisseveetava kaubasaadetise juures peab olema päritoluriigi järelevalveasutuse väljastatud fütosanitaarsertifikaat, mis tõendab kaubasaadetise koosseisu kuuluvate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide taimetervise nõuetekohasust.

  (2) Kui kaubasaadetis on enne Eestisse saabumist vähemalt ühes läbitud riigis ümber laaditud, ladustatud, lahti võetud või läbinud muu seda laadi protseduuri, peab kaubasaadetise juures olema päritoluriigi fütosanitaarsertifikaadi koopia ning viimati läbitud riigi, kus seda laadi protseduur tehti, väljastatud fütosanitaarsertifikaat.

§ 24.  Taimetervise kontroll sisseveol ja sisseveo lihtsustatud kord

  (1) Saastumiskahtluse korral kontrollitakse kaubasaadetist enne sisseveo lubamist.

  (2) Piiril asuvas tollipunktis kontrollitavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu kehtestatakse Vabariigi Valitsuse määrusega.

  (3) Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide sisseveo kord ning lihtsustatud korras sisseveoks lubatud taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu, lubatud kogused ja lihtsustatud kord kehtestatakse Vabariigi Valitsuse määrusega.

§ 25.  Saastumiskahtlase kaubasaadetise kontrollimine

  (1) Saastumiskahtlasest kaubasaadetisest võtab järelevalveametnik kontrollproovi ja peatab sisseveo kuni kontrollproovi tulemuste selgumiseni, kuid mitte kauemaks kui kümneks tööpäevaks. Kui kaubasaadetist on vaja uurida kauem, võib tähtaega pikendada kuni ühe kuuni. Sellest tuleb sissevedajale kohe kirjalikult teatada.

  (2) Kaubasaadetis, mille sissevedu on peatatud, saadetakse järelevalveametniku määratud kohta. Saastumiskahtlast kaubasaadetist ei ole lubatud saata kohta, kus see võib põhjustada teise kauba saastumise ohtliku taimekahjustajaga. Saastumiskahtlase kaubasaadetise plommib või pitseerib järelevalveametnik ja tema loata on kaubasaadetist kasutada või üle anda keelatud. Saastumiskahtlase kaubasaadetise tolliformaalsused võib lõpetada järelevalveametniku nõusolekul.

  (3) Kontrollproovi tulemuste alusel teeb järelevalveametnik otsuse nõuetekohase kaubasaadetise sisseveo lubamise kohta või otsustab käesoleva seaduse § 26 alusel saastunud kaubasaadetise sisseveo keelamise ja kaubasaadetise edasise kasutamise.

  (4) Kauba, mille sissevedu on peatatud, hoiu- ja veokulud tasub sissevedaja.

§ 26.  Saastatuse kindlakstegemine sisseveol

  (1) Saastunud kaubasaadetise kindlakstegemise korral otsustab järelevalveametnik selle puhastamisele, tagasisaatmisele või hävitamisele saatmise. Otsust tehes võib järelevalveametnik arvestada sissevedaja sooviga.

  (2) Kui saastunud kaubasaadetise koosseisus on saastumata osa ja seda on võimalik eraldada, võib järelevalveametnik anda saastumata osa sisseveo loa. Saastumata osa eraldamise kulud tasub sissevedaja.

  (3) Otsus kaubasaadetise desinfitseerimisele või muul seda laadi viisil puhastamisele saatmise kohta tehakse, kui kaubasaadetist ettenähtud vahendiga ning nõutud viisil ja korras puhastades on võimalik saavutada taimetervisenõuete täitmine. Kaubasaadetise puhastamise kulud tasub sissevedaja.

  (4) Saastunud kaubasaadetise tagasisaatmise ja hävitamisele saadetud taime, taimse saaduse või muu objekti erikonfiskeerimise korraldab toll, kohaldades tolliseadustikku.

§ 27.  Järelevalvetoimingud transiidil, seestöötlemisel ja ajutisel importimisel

  (1) Transiidi korras Eestit läbiva kaubasaadetise puhul kontrollitakse fütosanitaarsertifikaadi olemasolu ja kaubasaadetise vastavust saatedokumentidele. Järelevalveametnik teeb kauba saatedokumentidele märke kaubasaadetise transiidiks lubamise kohta. Kontroll on tolliprotseduuri lahutamatu osa.

  (2) Kaubasaadetise seestöötlemisel ja ajutisel importimisel kontrollitakse fütosanitaarsertifikaadi olemasolu ja kaubasaadetise vastavust saatedokumentidele. Kui kaubasaadetis kuulub enne taasväljavedu Eestis ladustamisele või ümberpakendamisele või selle Eestis asumise ajal möödub rohkem kui 14 päeva fütosanitaarsertifikaadi väljastamisest, võib järelevalveametnik teostada ka muud käesoleva seaduse §-s 25 nimetatud järelevalvetoimingud. Kaubasaadetisele lisatakse kontrollimise käigus väljastatav fütosanitaarsertifikaat. Kontroll on tolliprotseduuri rakendamise lahutamatu osa.

3. jagu Taimetervise kaitse erijuhud 

§ 28.  Tõrjeabinõude rakendamine riigimaal ja riigimetsas

  (1) Riigimaal, mida ei ole kasutusse antud, korraldab tõrjeabinõude rakendamist Taimetoodangu Inspektsioon.

  (2) Riigimetsas, mida ei ole kasutusse antud, korraldab tõrjeabinõude rakendamist Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus.

§ 29.  Tõrjeabinõude rakendamine munitsipaalmaal

  Munitsipaalmaal, mida ei ole kasutusse antud, korraldab tõrjeabinõude rakendamist kohalik omavalitsus.

§ 30.  Tõrjeabinõude rakendamine isiku eest

  Kui käesoleva seaduse § 9 lõikes 2 nimetatud isik ei täida oma kohustusi tõrjeabinõude rakendamisel ning ohtliku taimekahjustaja ulatuslik levik võib põhjustada olulist majanduslikku kahju, korraldab isiku eest tõrjeabinõude rakendamise järelevalveasutus selleks riigieelarves ettenähtud vahendite arvel asendustäitmise teel asendustäitmise ja sunniraha seaduses (RT I 2001, 50, 283; 94, 580) sätestatud korras.
[RT I 2002, 61, 375 - jõust. 01.08.2002]

§ 31.  Tõrjeabinõude rakendamise kulude tasumine

  (1) Käesoleva seaduse §-s 30 nimetatud juhul esitab järelevalveasutus isikule riigieelarve vahenditega tehtud tõrje kulude kohta arve, mis tuleb tasuda ühe kuu jooksul pärast arve saamist.

  (2) Kui ohtliku taimekahjustaja levitamises süüdi olev isik on teada, esitab järelevalveasutus käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud arve talle.

  (3) Kui arve saanud isik ei hüvita tõrjeabinõude rakendamise kulusid, nõutakse need välja kohtu kaudu.

§ 32.  Tõrjeabinõude rakendamine isiku eest taimekarantiini ajal

  Taimekarantiini ajal võib isiku eest tõrjeabinõude rakendamist korraldada järelevalveasutus riigieelarves ettenähtud vahendite arvel asendustäitmise teel asendustäitmise ja sunniraha seaduses (RT I 2001, 50, 283; 94, 580) sätestatud korras.
[RT I 2002, 61, 375 - jõust. 01.08.2002]

§ 33.  Tõrjeabinõude rakendamine ja finantseerimine

  Käesoleva seaduse §-des 28, 30 ja 32 nimetatud juhul tõrjeabinõude rakendamise ja tõrjeabinõude rakendamise finantseerimise kord kehtestatakse Vabariigi Valitsuse määrusega.

§ 34.  Taimekarantiin

  (1) Kui ohtliku taimekahjustaja leviala ei ole täpselt teada ja kui selle kindlakstegemine nõuab aega või on raskendatud või kui ohtliku taimekahjustaja levik võib põhjustada olulist majanduslikku kahju, kuulutab Vabariigi Valitsus välja taimekarantiini.

  (2) Taimekarantiin kuulutatakse välja, kui muul viisil ei ole võimalik vältida ohtliku taimekahjustaja edasist ulatuslikku levikut ega korraldada ohtliku taimekahjustaja tõrjet.

§ 35.  Piirangud taimekarantiini ajal

  (1) Taimekarantiini väljakuulutamise korral kehtestatakse Vabariigi Valitsuse määrusega karantiinipiirkond ning tõrjeabinõud ja nende rakendamise kord toodetavate, esmaselt töödeldavate, ladustatavate, pakendatavate, sisse- ja väljaveetavate ning turustatavate taimede, taimsete saaduste või muude objektide suhtes.

  (2) Taimekarantiini korral rakendatavad tõrjeabinõud määratakse ohtliku taimekahjustaja liigi järgi.

  (3) Taimi, taimseid saadusi ja muid objekte võib karantiinipiirkonnast välja vedada üksnes järelevalveametniku loal. Luba antakse, kui taimede, taimsete saaduste või muude objektide partii ei ole saastunud ja kui puudub ohtliku taimekahjustaja leviku oht.

§ 36.  Taimekarantiini lõppemine

  Kui taimekarantiini väljakuulutamise põhjused on kadunud, kuulutab Vabariigi Valitsus määrusega taimekarantiini lõppenuks.

§ 37.  Tõrjekulude osaline hüvitamine

  (1) Taimekarantiini ajal ohtliku taimekahjustaja tõrjel tehtud kulud hüvitatakse isikule kuni 50 protsendi ulatuses pärast taimekarantiini lõppemist. Tõrjekulusid ei hüvitata isikule, kelle eest on rakendanud tõrjeabinõusid järelevalveasutus, ega isikule, kes põhjustas ohtliku taimekahjustaja leviku.

  (2) Tõrjekulude hüvitamise määra arvutades lähtutakse riigieelarves selleks ettenähtud vahenditest ja taotletavast kogusummast ning aluseks võetakse hektarite arv, millel isik on teinud ohtliku taimekahjustaja tõrjet, taimekaitsevahendi keskmine hind, taimekaitsevahendi kulu ühe hektari kohta ja tõrjetööde keskmine tasu.

  (3) Tõrjekulude osalise hüvitamise kord kehtestatakse Vabariigi Valitsuse määrusega.

4. jagu Taimepass ja fütosanitaarsertifikaat 

§ 38.  Taimepass ja fütosanitaarsertifikaat

  (1) Taimepass on siseriigis kasutatav taime, taimse saaduse või muu objekti taimetervise nõuetekohasust tõendav dokument.

  (2) Fütosanitaarsertifikaat on taime, taimse saaduse või muu objekti taimetervise nõuetekohasust tõendav dokument, mida kasutatakse sisse- ja väljaveol.

§ 39.  Taimepassi ja fütosanitaarsertifikaadi väljastamine

  (1) Taimepass väljastatakse taimetervise registrisse kantud isikule. Taimepassi väljastab järelevalveametnik või taimetervise registrisse kantud isik, kellele on antud taimepassi väljastamise õigus.

  (2) Fütosanitaarsertifikaadi väljastab järelevalveametnik kaubasaadetise kohta.

  (3) Järelevalveametnik keeldub taimepassi ja fütosanitaarsertifikaadi väljastamisest, kui isik ei täida käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides ettenähtud kohustusi või taimetervisenõudeid.

§ 40.  Taimepassi ja fütosanitaarsertifikaadi kehtivus

  (1) Taimepass ja fütosanitaarsertifikaat kehtivad selle kaubakoguse nõuetekohasuse tõendamiseks, mille kohta nad on väljastatud.

  (2) Fütosanitaarsertifikaat ei tohi olla väljastatud varem kui 14 päeva enne kaubasaadetise väljavedu.

  (3) Taimepass kehtib väljastaja poolt määratud ajani.

§ 41.  Taimepassi väljastamise õigus

  (1) Taimetoodangu Inspektsioon annab taimetervise registrisse kantud isikule tema taotlusel taimepassi väljastamise õiguse, kui kalendriaasta jooksul tema tegevuse järelevalve tulemusena ei ole avastatud käesoleva seaduse või selle alusel kehtestatud õigusaktide rikkumisi.

  (2) Taimepassi väljastamise õiguse kohta tehakse kanne taimetervise registrisse. Taimepassi väljastamise õiguse saanud isik võib varustada taimepassiga vaid tema enda turustatavaid taimi, taimseid saadusi ja muid objekte.

  (3) Kui taimepassi väljastamise õiguse saanud isik rikub käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatut, tunnistab Taimetoodangu Inspektsioon antud õiguse kehtetuks.

§ 42.  Taimepassi ja fütosanitaarsertifikaadi kasutamine

  (1) Fütosanitaarsertifikaat ja taimepass peavad olema kaubasaadetise juures. Kaubasaadetis peab olema identifitseeritav. Taimepass võib olla ka taimele kinnitatud või kleebitud taimse saaduse või muu objekti pakendile.

  (2) Muudetud või parandatud fütosanitaarsertifikaat või taimepass on kehtetu. Järelevalveametniku poolt tehtud fütosanitaarsertifikaadi koopia kinnitatakse järelevalveametkonna pitseri ja märkega «Koopia».

  (3) Tootmise asukohas kontrollitavate ja taimepassiga varustatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide nimekiri, taimepassi ja fütosanitaarsertifikaadi sisu- ja vorminõuded ning nimetatud dokumentide väljastamise, asendamise ja säilitamise kord kehtestatakse Vabariigi Valitsuse määrusega.

§ 43.  Taimepassi väljastamise keeld

  (1) Ohtliku taimekahjustaja leviku tuvastamise korral võib keelata taimepassi väljastamise neile taimedele, taimsetele saadustele või muudele objektidele, mille kaudu ohtlik taimekahjustaja levib, ja väljastatud taimepassi kasutamise. Asjakohase otsuse teeb järelevalveametnik ja teeb selle viivitamatult posti teel või elektrooniliselt teatavaks taimepassi või taimepasside väljastamise õiguse saanud isikule.

  (2) Kui taimepassi väljastamise ja kasutamise keelamise põhjused on kadunud, teeb järelevalveametnik otsuse taimepassi kasutamise lubamise kohta ning teeb selle viivitamatult isikule posti teel või elektrooniliselt teatavaks.
[RT I 2002, 61, 375 - jõust. 01.08.2002]

§ 44.  Taimepassi ja fütosanitaarsertifikaadi asendamine

  (1) Järelevalveametnik asendab taimepassi või fütosanitaarsertifikaadi uuega nõuetekohase kaubasaadetise osadeks jaotamise või ühendamise korral, samuti juhul, kui kaubasaadetise seisund on muutunud. Nimetatud dokumendid võib asendada, kui ohtliku taimekahjustaja leviku ohtu ei ole.

  (2) Taimepassi ja fütosanitaarsertifikaati ei asendata, kui taim, taimne saadus või muu objekt on saastunud või saastumiskahtlane.

§ 45.  Taimepassi ja fütosanitaarsertifikaadi säilitamine

  Taime, taimse saaduse või muu objekti nõuetekohasust tõendavat taimepassi või fütosanitaarsertifikaati säilitatakse üks aasta.

5. jagu Taimetervise register 

§ 46.  Taimetervise register

  (1) Taimetervise register on riiklik register, mille vastutav töötleja on Põllumajandusministeerium ja volitatud töötleja Taimetoodangu Inspektsioon.

  (2) Taimetervise registri asutab ja selle pidamise põhimääruse kehtestab Vabariigi Valitsus põllumajandusministri ettepanekul.

  (3) Taimetervise registri andmed on ristkasutuses teistes andmekogudes, mille vastutavaks töötlejaks on Põllumajandusministeerium, säilitatavate andmetega. Andmete ristkasutuse teise ministeeriumi valitsemisalas olevas andmekogus säilitatavate andmetega võib kehtestada Vabariigi Valitsuse määrusega.

§ 47.  Andmete kandmine taimetervise registrisse

  (1) Taimetoodangu Inspektsioon kannab andmed taimetervise registrisse isiku taotluse alusel. Taotlusele lisatakse dokumendid, mis kajastavad registrisse kantavaid andmeid.

  (2) Kui andmed on juba käesoleva seaduse § 46 lõikes 3 nimetatud andmekogus, ei pea isik neid taimetervise registrisse kandmiseks taasesitama, vaid võib neile viidata. Sellisel juhul kannab Taimetoodangu Inspektsioon taimetervise registrisse teisest andmekogust saadud andmed.

  (3) Taimetervise registrisse kantakse:
  1) toodetava, esmatöödeldava, sisseveetava, ladustatava, pakendatava või turustatava taime botaanilise taksoni nimetus ladina ja eesti keeles ning taimse saaduse või muu objekti nimetus. Taime, taimse saaduse või muu objekti nimetus peab olema sidestatud kannet taotleva isiku nimega;
  2) taime, taimse saaduse või muu objekti tootja, esmatöötleja, ladustaja, pakendaja, sissevedaja, turustaja ja vajaduse korral isiku esindaja nimi, asukoht, tema sidevahendite numbrid, äriregistri kood, tegevusala, taotluse esitamise kuupäev ja registrikande number. Sissevedaja puhul kantakse registrisse ka taime, taimse saaduse või muu objekti päritoluriik ning sealse tootja nimi ja asukoht;
  3) toodetava, esmatöödeldava, sisseveetava, ladustatava, pakendatava või turustatava taime, taimse saaduse või muu objekti kavandatav kogus kalendriaasta kohta;
  4) tootmis-, esmatöötlemis-, ladustamis-, pakendamis- ja turustamistingimuste kirjeldus;
  5) järelevalve teostamise aeg ja järelevalve tulemused.

  (4) Andmed kantakse taimetervise registrisse määramata ajaks ning isiku taotlusel väljastab Taimetoodangu Inspektsioon sellekohase registreerimistunnistuse.

§ 48.  Registreerimiskohustuse ulatus

  (1) Tooted, mille tootmise, esmatöötlemise, sisseveo, ladustamise, pakendamise või turustamisega tegeleva isiku andmed peavad olema kantud taimetervise registrisse, on:
  1) potililled;
  2) lõikelilled ja lõikeroheline;
  3) lillesibulad, mugulsibulad ja muud varreteisendid;
  4) viljapuude, köögiviljade, marja- ja dekoratiivkultuuride istutus- ning paljundusmaterjal;
  5) seemnekartul;
  6) tarbekartul;
  7) söödapeet ja suhkrupeet, mida kasutatakse söödaks või töötlemiseks;
  8) tsitrusviljad;
  9) toorpuit ja puukoor;
  10) muld ja kasvusubstraat.

  (2) Registreerimiskohustus laieneb ka isikule, kes tegeleb käesoleva seaduse § 24 lõikes 2 nimetatud loetelusse kuuluva taime, taimse saaduse või muu objekti sisseveoga.

  (3) Registreerimiskohustust ei ole isikul, kes:
  1) turustab omatoodetud taimi, taimseid saadusi, mulda või kasvusubstraati ainult taimetervise registrisse kantud isikule, sama piirkonna turustajale või tarbijale siseturul või kasutab neid ise;
  2) toob taimi, taimseid saadusi ja muid objekte sisse isiklikuks tarbimiseks;
  3) turustab registrisse kantud isikult või sama piirkonna tootjalt saadud taimi, taimseid saadusi, mulda või kasvusubstraati tarbijatele siseturul jaemüügi korras;
  4) turustab talle kuuluvast metsast pärit toorpuitu Eestis asuvale kokkuostjale või tarbijale.

§ 49.  Taimetervise registrisse kantud isiku kohustused

  Taimetervise registrisse kantud isik on kohustatud:
  1) pidama maakasutuskava tema kasutuses olevate maatükkide kohta;
  2) pidama arvestust toodetud, esmatöödeldud, ladustatud, pakendatud, sisse- ja väljaveetud ning turustatud toodete üle, säilitades nende saatedokumente ja taimetervise nõuetekohasust kinnitavaid dokumente vähemalt ühe aasta;
  3) pidama arvestust ostetud, kasvatatud ja turustatud taimede ja taimsete saaduste üle, säilitades nende saatedokumente ja taimetervise nõuetekohasust kinnitavaid dokumente vähemalt ühe aasta;
  4) viima läbi käesoleva seaduse alusel ettenähtud vaatlusi;
  5) võimaldama järelevalveametniku juurdepääsu kontrollitavale objektile;
  6) tegema järelevalveasutusega koostööd taimetervise hindamisel.

§ 50.  Registrikande tegemisest keeldumine ja registris kajastatavad piirangud

  (1) Taimetoodangu Inspektsioon keeldub registrikande tegemisest, kui kande taotleja:
  1) on esitanud valeandmeid;
  2) tootmis-, esmatöötlemis- ladustamis-, pakendamis- või turustamistingimused ei võimalda täita taimetervisenõudeid;
  3) käesoleva seaduse § 48 lõike 1 punktides 1-10 nimetatud taimed, taimsed saadused või muud objektid ei vasta taimetervise nõuetele;
  4) ei ole tasunud riigilõivu.

  (2) Registreerimisest keeldumise kirjalik otsus tehakse viivitamatult posti teel või elektrooniliselt taotlejale teatavaks.

  (3) Kui käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1-3 nimetatud juhul on järelevalveametnik teinud ettekirjutuse isiku tegevuse piiramise, sealhulgas peatamise kohta, kajastatakse see registris.
[RT I 2002, 61, 375 - jõust. 01.08.2002]

§ 51.  Registrikande muutmine ja kande kehtetuks tunnistamine

  (1) Registrikannet muudetakse või kanne tunnistatakse kehtetuks taotleja soovil, kui kande andmed on muutunud või kui taotleja lõpetab taimede, taimsete saaduste või muude objektide tootmise, esmatöötlemise, sisseveo, ladustamise, pakendamise või turustamise.

  (2) Taimetervise registrisse kantud isik vastutab tema poolt esitatud andmete õigsuse eest ja nende muutumise korral peab kohe taotlema muudatuste tegemist registris.

  (3) Ebaõigete andmete avastamise korral teeb Taimetoodangu Inspektsioon registrisse kantud isikule ettekirjutuse. Kui isik ettekirjutuse saamisest arvates viie tööpäeva jooksul ei ole taotlenud registrikande muutmist või kehtetuks tunnistamist või kui ta ei ole ettekirjutust vaidlustanud, võib Taimetoodangu Inspektsioon teadaolevate andmete alusel registrikande muuta või kehtetuks tunnistada.

§ 52.  Registreeritud andmete kaitse

  Registrisse kantud andmed, välja arvatud andmed, mis isiku taotluses põhjendatult ärisaladuseks nimetati, on avalikud. Nende andmete kättesaadavus on piiratud, neid võivad kasutada vaid Taimetoodangu Inspektsiooni ja Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse järelevalveametnikud ning teised selleks volitatud ametnikud. Isik võib igal ajal taotleda ärisaladust sisaldavate andmete avalikustamist.

3. peatükk TAIMEKAITSEVAHENDID JA -SEADMED 

1. jagu Taimekaitsevahendite ja -seadmete kohta kehtivad nõuded 

§ 53.  Taimekaitsevahendite kohta kehtivad nõuded

  (1) Taimekaitsevahend peab olema sobiv Eestis kasutamiseks. Vahend ei tohi nõuetekohase kasutamise korral olla ohtlik inimesele ega keskkonnale ning ta peab olema käesolevas seaduses ja teistes õigusaktides sätestatud nõuete kohane.

  (2) Taimekaitsevahendi omadused peavad võimaldama selle kasutamist ettenähtud eesmärgil ja viisil ning see peab tõhusalt mõjuma taimekahjustajale.

  (3) Taimekaitsevahend ei tohi põhjustada piina tõrjutavatel selgroogsetel loomadel, mõjuda kahjulikult mittetõrjutavatele taimedele ja loomadele, samuti inimeste tervisele ega ümbritsevale keskkonnale.

  (4) Importida, turustada ja kasutada on lubatud vaid taimekaitsevahendite registrisse kantud taimekaitsevahendit, välja arvatud käesoleva seaduse §-s 55 sätestatud juhul.

  (5) Käesolevas peatükis sätestatud nõudeid ei kohaldata olmekahjurite tõrjeks kasutatavatele vahenditele ja biotsiididele ega taimekaitsevahendite transiidi ja ekspordi korral.

§ 54.  Taimekaitsevahendi toimeained

  (1) Taimekaitsevahendis sisalduvad toimeained peavad olema tootja deklareeritud kvaliteediga. Taimekaitsevahend ei tohi sisaldada keelatud toimeaineid.

  (2) Taimekaitsevahendi toimeainete omadusi ja hulka ning vahendi abiaineid ja vahendi kasutamisel tekkinud jääke peab olema võimalik määrata rahvusvaheliselt tunnustatud meetoditega.

  (3) Taimekaitsevahendites keelatud toimeainete nimekiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse määrusega.

§ 55.  Registreerimata taimekaitsevahend

  (1) Registreerimata taimekaitsevahendit võib importida ja kasutada:
  1) Taimetoodangu Inspektsiooni loal teadus- ja arendusasutustes;
  2) Taimetoodangu Inspektsiooni loal ja järelevalveametniku juhendamisel ohtliku taimekahjustaja tõrjeks.

  (2) Registreerimata taimekaitsevahendi importimiseks ning kasutamiseks uurimistöö eesmärgil põldkatsetes kuni ühe hektari suurusel maatükil annab teadus- ja arendusasutusele loa Taimetoodangu Inspektsioon.

  (3) Taimetoodangu Inspektsioon annab registreerimata taimekaitsevahendi importimise ja kasutamise loa, kui ohtlikku taimekahjustajat ei ole võimalik registreeritud taimekaitsevahendiga tõrjuda või kui tõrje ei ole tõhus. Luba antakse kuni 120 päevaks.

  (4) Registreerimata taimekaitsevahendi importimise ja kasutamise luba ei anta, kui vahend sisaldab keelatud toimeaineid.

§ 56.  Taimekaitsevahendite liigitamine

  (1) Taimekaitsevahendid liigitatakse, lähtudes nende mõjust püsisoojastele organismidele. Taimekaitsevahendid liigituvad väga mürgisteks, mürgisteks ja vähemürgisteks.

  (2) Turustamisviisi järgi on taimekaitsevahendid taimekaitsetunnistuse alusel ja vabalt turustatavad.

  (3) Taimekaitsevahendite klassifitseerimise kord ja meetodid kehtestatakse Vabariigi Valitsuse määrusega.

§ 57.  Taimekaitsevahendi pakend

  (1) Taimekaitsevahendi pakend peab vastama pakendiseaduse (RT I 1995, 47, 739; 1997, 53, 836) ja käesoleva seaduse nõuetele.

  (2) Pakend peab tagama taimekaitsevahendi omaduste säilimise, vahendi ohutuse inimese tervisele ja keskkonnale ning olema nõuetekohaselt märgistatud.

§ 58.  Taimekaitsevahendi pakendi märgistus

  (1) Taimekaitsevahendi pakendi märgistus peab andma taimekaitsevahendi ostjale piisavat teavet taimekaitsevahendi ohtlikkuse, muude omaduste, vahendi säilitamise aja ja nõuete ning kasutamisviiside kohta.

  (2) Taimekaitsevahendi pakendile ja märgistusele (etiketile) esitatavad nõuded kehtestatakse Vabariigi Valitsuse määrusega.

§ 59.  Taimekaitsetunnistus

  (1) Taimekaitsetunnistus tõendab, et isik on läbinud taimekaitsekoolituse ning võib turustada, osta ja kasutada kõiki taimekaitsevahendeid.

  (2) Taimekaitsekoolituse programmid ning taimekaitsetunnistuse saamise nõuded ja tunnistuse andmise kord kehtestatakse Vabariigi Valitsuse määrusega.

§ 60.  Taimekaitsevahendi turustamine

  (1) Taimekaitsevahendi turustaja peab ostja soovil andma talle üksikasjalikku teavet taimekaitsevahendi kohta. Taimekaitsevahendit on keelatud turustada:
  1) iseteenindamise ja postimüügi korras;
  2) ilmses joobes isikule;
  3) alaealisele.

  (2) Taimekaitsetunnistuse alusel turustatava taimekaitsevahendi ostjal peab olema taimekaitsetunnistus. Selliseid taimekaitsevahendeid turustades tuleb pidada turustatud taimekaitsevahendite arvestust. Taimekaitsetunnistuse alusel turustatavate taimekaitsevahendite müügi arvestuse pidamise kord kehtestatakse Vabariigi Valitsuse määrusega.

  (3) Taimekaitsevahendi turustamise nõuded kehtivad ka vahendi muul viisil tasu eest või tasuta üleandmise korral.

§ 61.  Taimekaitsevahendi hoiu- ja turustuskoht

  (1) Ruum, kus hoitakse ja turustatakse taimekaitsevahendeid, peab vastama tervisekaitse-, keskkonna- ja tuleohutusnõuetele. Turustatavaid taimekaitsevahendeid hoitakse ja turustatakse toidutoormest, toidust, ravimitest ja söötadest eraldi, vältides toidutoorme, toidu, ravimite ja söötade saastumist taimekaitsevahendiga.

  (2) Taimekaitsevahendite hoiu- ja turustamiskohas ei tohi olla taimekaitsevahendi avatud pakendeid. Taimekaitsevahend, mille pakend on purunenud, tuleb viivitamatult turustamiselt kõrvaldada ning esimesel võimalusel tagastada tarnijale, kes on kohustatud selle tagasi võtma ning nõuetekohaselt käitlema. Kui tarnijale tagastamine ja ohutu käitlemine ei ole võimalik, tuleb taimekaitsevahend kahjutustada kemikaaliseaduses (RT I 1998, 47, 697; 1999, 45, 512) sätestatud korras.

  (3) Taimekaitsevahendi turustaja peab enne turustamist tegema turustamiskoha teatavaks Taimetoodangu Inspektsioonile.

§ 62.  Tähtaja ületanud taimekaitsevahendi turustamine

  (1) Nõuetekohaseid taimekaitsevahendeid, mis registreerimistähtaja möödumise ajaks on jäänud turustamata, võib Taimetoodangu Inspektsiooni teadmisel turustada kuni varude lõppemiseni, kuid mitte kauem kui registreerimistähtaja lõppemisele järgneva aasta lõpuni.

  (2) Säilivustähtaja ületanud, kuid nõuetekohase taimekaitsevahendi turustamist võib jätkata ühe aasta jooksul. Taimekaitsevahendi pakendile tuleb teha sellekohane märge.

  (3) Säilivustähtaja ületanud taimekaitsevahendi nõuetekohasus tuleb tõendada käesoleva seaduse § 90 lõikes 2 nimetatud laboratooriumi uuringuga, mille tulemus peab olema ostjale turustamiskohas kättesaadav.

§ 63.  Taimekaitsevahendi kasutamine

  (1) Taimekaitsevahendit tohib kasutada ainult märgistusel nimetatud otstarbel, viisil ja kulunormide piires, pidades kinni töötlemiskordade arvust ja vahendi kasutamise järgsetest ooteaegadest.

  (2) Linnas ja muus asulas, samuti mujal elamute vahetus läheduses on keelatud kasutada taimekaitsetunnistuse alusel turustatavat taimekaitsevahendit. Erandina võib niisugust taimekaitsevahendit kasutada aedades ning haljasaladel muttide ja mügride tõrjeks, kui tõrje muu taimekaitsevahendiga ei ole tulemuslik ja tõrjet viib läbi taimekaitsetunnistusega isik.

  (3) Keelatud on taimekahjustajate tõrje lennukilt.

  (4) Taimekaitsevahendi kasutajal tuleb pidada kasutatud taimekaitsevahendite arvestust. Taimekaitsetunnistuse alusel turustatavat taimekaitsevahendit võib kasutada vaid isik, kellel on taimekaitsetunnistus.

  (5) Taimekaitsevahendite ohutu kasutamise eeskiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse määrusega.

§ 64.  Taimekaitseseadme kohta kehtivad nõuded

  (1) Taimekaitseseade ja selle kasutusviis peavad olema ohutud inimese tervisele ja keskkonnale ning vastama käesolevas seaduses ja teistes õigusaktides sätestatud nõuetele.

  (2) Taimekaitseseadme kasutusviis ei tohi põhjustada taimekaitsevahendi kahjulikku mõju mittetõrjutavatele taimedele ja loomadele ning ohtu inimese tervisele ja keskkonnale.

  (3) Ohutusnõuded taimekaitseseadmete kasutamisel, hoidmisel ja puhastamisel kehtestatakse Vabariigi Valitsuse määrusega.

  (4) Taimekaitseseadme nõuetekohasust tõendatakse taimekaitseseadme vastavusdeklaratsiooniga või katsete tulemusena antud vastavussertifikaadiga.

§ 65.  Taimekaitseseadme vastavusdeklaratsioon

  (1) Taimekaitseseadme vastavusdeklaratsiooni esitab tootja või importija. Deklaratsioon peab sisaldama selle esitaja nime ja aadressi ning taimekaitseseadme tüübi ja kasutusala kirjelduse.

  (2) Taimekaitseseadme vastavusdeklaratsioonile tuleb lisada eestikeelne kasutusjuhend ja seadme tüübi kirjeldus ning teised seadet iseloomustavad dokumendid.

  (3) Kui seadme tüüp muutub ja see mõjutab taimekaitsevahendi kasutamist, tuleb taimekaitseseadme vastavusdeklaratsioon uuendada.

  (4) Taimekaitseseadme vastavusdeklaratsiooni ei pea esitama käsi- ja selgpritsi kohta ega juhul, kui seadet kasutatakse uuringus, katses või näidisena.

§ 66.  Taimekaitseseadme tootmine, importimine ja turustamine ning tootmise, importimise ja turustamise keelamine

  (1) Toota, importida ja turustada võib taimekaitseseadet, mille nõuetekohasus on tõendatud vastavusdeklaratsiooni või vastavussertifikaadiga.

  (2) Taimekaitseseadme tootja, importija ja turustaja on kohustatud oma tegevusest kirjalikult teatama Taimetoodangu Inspektsioonile.

  (3) Kui järelevalveametnik avastab, ettaimekaitseseadeei ole nõuetekohane, võib ta seadme tootmise, importimise või turustamise keelata, kuni isik esitab taimekaitseseadme nõuetekohasust tõendava vastavussertifikaadi.

§ 67.  Taimekaitseseadme katsetamine ja vastavussertifikaat

  (1) Käesoleva seaduse § 66 lõikes 3 nimetatud juhul võib järelevalveametnik saata taimekaitseseadme selle nõuetekohasuse hindamiseks ja tõendamiseks katsetamisele.

  (2) Katsetamisele saatmiseks peab olema taimekaitseseadme omaniku nõusolek. Katsetamise kulud tasub katsetatava seadme omanik.

  (3) Katsetamisel nõuetekohaseks osutunud taimekaitseseadme kohta väljastatakse vastavussertifikaat. Eestis tunnustatakse välisriigis väljastatud vastavussertifikaate.

§ 68.  Taimekaitseseadme ülevaatus

  (1) Kasutuses olev taimekaitseseade, välja arvatud taimekaitseseade, mille kohta vastavalt käesoleva seaduse § 65 lõikele 4 vastavusdeklaratsiooni ei esitata, peab läbima ülevaatuse iga kolme aasta järel. Ülevaatusel kontrollitakse taimekaitseseadme tehnilise seisundi nõuetekohasust.

  (2) Taimekaitseseade, mis ei ole ülevaatust läbinud, loetakse mittenõuetekohaseks. Ülevaatusel mittenõuetekohaseks osutunud taimekaitseseadet on keelatud kasutada.

  (3) Taimekaitseseadme katsetamise, ülevaatuse ja tehnilise kontrolli kord kehtestatakse ning katsetamist, ülevaatust ja tehnilist kontrolli korraldavad asutused määratakse põllumajandusministri määrusega.

2. jagu Taimekaitsevahendite register 

§ 69.  Taimekaitsevahendite register

  (1) Taimekaitsevahendite register on riiklik register, mille vastutav töötleja on Põllumajandusministeerium ja volitatud töötleja Taimetoodangu Inspektsioon.

  (2) Taimekaitsevahendite registri asutab ja selle pidamise põhimääruse kehtestab Vabariigi Valitsus põllumajandusministri ettepanekul.

§ 70.  Taimekaitsevahendi registreerimine

  (1) Taimekaitsevahendi tootja või tema volitatud isik (edaspidi taotleja) on kohustatud esitama imporditava või turustatava taimekaitsevahendi registreerimiseks taotluse. Taotlusele lisatakse taimekaitsevahendi näidis ja taimekaitsevahendi toimeaine analüüsistandardid.

  (2) Nõuetekohase taimekaitsevahendi registreerib Taimetoodangu Inspektsioon taimekaitsevahendite registris ühe kuu jooksul pärast taotluse ja registreeritavaid andmeid sisaldavate dokumentide saamist. Taimekaitsevahendi nõuetekohasuse tuvastamiseks võib korraldada taimekaitsevahendi katse.

  (3) Registreerimistaotluse ning selle lisade sisu- ja vorminõuded, registrisse kandmise kord ning esitatud andmete hindamise põhimõtted kehtestatakse Vabariigi Valitsuse määrusega.

§ 71.  Registreeritavad andmed

  (1) Taimekaitsevahendite registrisse kantakse taimekaitsevahendi ja selle abiaine ning taimekosutusvahendi ja nende tootjate, importijate ning turustajate kohta järgmised andmed:
  1) taimekaitsevahendi nimetus ja tüüp, pakendi tüüp ja suurus ning selle märgistus, vahendi koostis ning keemilised, füüsikalised, toksikoloogilised ja ökotoksikoloogilised omadused, preparatiivne vorm, kasutamise aeg ja viis, kulunormid, pritsimiskordade arv, kasutamisjärgsed ooteajad ning katsete tulemused;
  2) taimekaitsevahendi tootja, importija ja turustaja nimi, asukoht, sidevahendite numbrid ning äriregistri kood;
  3) imporditud ja Eestis turustatud taimekaitsevahendite nimistu ning kogused.

  (2) Taimekaitsevahendi registreerimist taotlev tootja võib nimetada tema volitatavad importijad ja turustajad, kelle andmed kantakse registrisse tootja taotluse alusel. Taimetoodangu Inspektsioon teatab sellest isikutele, kes tootja taotluse alusel registrisse kanti.

  (3) Registreeritud taimekaitsevahendi importija on kohustatud esitama registrisse kandmise taotluse ning enda ja tema volitatud turustajate kohta järgmised andmed: nimi, asukoht, sidevahendite numbrid ja äriregistri kood.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud andmed aasta kohta tuleb registrisse kantud importijatel ja turustajatel esitada järgmise aasta jaanuarikuu jooksul.

§ 72.  Registriandmete kasutamine teise taimekaitsevahendi registreerimisel

  (1) Taimekaitsevahendi registrisse kandmist taotledes võib kasutada selles taimekaitsevahendis sisalduva toimeainega samasuguse toimeaine kohta tehtud uuringute ja katsete registrisse kantud andmeid. Toimeainete samasuse tõendab taotleja.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmete kasutamiseks peab olema selle isiku nõusolek, kelle taotlusel on toimeaine taimekaitsevahendite registrisse kantud.

§ 73.  Taimekaitsevahendi registreerimise tunnistus ja tähtaeg

  (1) Taotleja soovil antakse talle taimekaitsevahendi registreerimise tunnistus.

  (2) Taimekaitsevahend registreeritakse kümneks aastaks. Kui tähtaeg on möödunud, võib selle taotleja soovil uuendada. Uus tähtaeg määratakse taimekaitsevahendi registreerimisega samas korras. Tähtaja uuendamise taotlus esitatakse vähemalt kaks aastat enne registreerimistähtaja lõppemist. Tähtaja uuendamise korral ei pea andmeid esitama, kui registrikanded ei ole muutunud.

  (3) Kui taotleja ei soovi tähtaega uuendada, kustutab Taimetoodangu Inspektsioon taimekaitsevahendi pärast registreerimistähtaja möödumist registrist.

§ 74.  Registreerimisest keeldumine ja registrist kustutamine

  (1) Taimetoodangu Inspektsioon keeldub taimekaitsevahendi registreerimisest, kui:
  1) taotleja ei ole esitanud taimekaitsevahendi näidist, toimeaine analüüsistandardeid või muid nõutud dokumente või on esitanud valeandmeid;
  2) taimekaitsevahend ei ole nõuetekohane;
  3) registrisse on kantud sama tõhus taimekaitsevahend, mis on inimese tervisele ja keskkonnale ohutum;
  4) taotleja ei ole tasunud riigilõivu.

  (11) Kui taotleja ei ole esitanud taimekaitsevahendi näidist, toimeaine analüüsistandardeid või muid nõutud dokumente, määrab Taimetoodangu Inspektsioon talle esimesel võimalusel tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

  (2) Kui taotleja ei ole ettekirjutustele vaatamata käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1-2 nimetatud juhul tõeseid andmeid esitanud või korduvalt taimekaitsevahendi nõuetekohasust taganud, võib Taimetoodangu Inspektsioon teha otsuse taimekaitsevahendi registrist kustutamise kohta.

  (3) Registreerimisest keeldumise või registrist kustutamise otsus tehakse viivitamatult asjaomasele isikule posti teel või elektrooniliselt teatavaks.
[RT I 2002, 61, 375 - jõust. 01.08.2002]

§ 75.  Registrikande muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Registrikanne muudetakse või tunnistatakse kehtetuks taotleja soovil.

  (2) Taimekaitsevahendite registrisse kantud isik vastutab tema esitatud andmete õigsuse eest. Andmete muutumise korral peab ta kohe taotlema registris muudatuste tegemist.

  (3) Ebaõigete andmete avastamise korral teeb Taimetoodangu Inspektsioon registrisse kantud isikule ettekirjutuse. Kui isik ei ole ettekirjutuse saamisest arvates kümne tööpäeva jooksul taotlenud registrikande muutmist või kehtetuks tunnistamist või kui ta ei ole ettekirjutust vaidlustanud, võib Taimetoodangu Inspektsioon teadaolevate andmete alusel kande muuta või kehtetuks tunnistada.

§ 76.  Nõuete muutmine

  (1) Taimekaitsevahendi kohta kehtivate nõuete muutmise korral on Taimetoodangu Inspektsioonil õigus nõuda registrisse kantud isikult taimekaitsevahendi kohta lisaandmete esitamist või taimekaitsevahendi katse korraldamist.

  (2) Registreeritud taimekaitsevahendi kohta võib nõuda lisaandmete esitamist, kui muutunud nõuete kohaselt tuleb taimekaitsevahendi registreerimiseks esitada teistsuguseid andmeid või senisest rohkem andmeid.

  (3) Registreeritud taimekaitsevahendi katse korraldamist võib nõuda, kui muutunud nõuete järgi tuleb taimekaitsevahendi nõuetekohasust tuvastades arvestada teistsuguseid asjaolusid või senisest rohkem asjaolusid.

§ 77.  Registreeritud andmete kaitse

  (1) Registrisse kantud andmed, välja arvatud andmed, mis isiku taotluses põhjendatult ärisaladusena nimetati, on avalikud. Isik võib igal ajal taotleda ärisaladust sisaldavate andmete avalikustamist.

  (2) Ärisaladuseks ei saa olla järgmised andmed:
  1) taimekaitsevahendi nimetus ning vahendi toimeaine nimetus ja sisaldus taimekaitsevahendis ning taimekaitsevahendis sisalduva ohtliku aine nimetus klassifikatsiooni alusel;
  2) taimekaitsevahendi toimeaine füüsikalis-keemiliste omaduste kirjeldus;
  3) taimekaitsevahendi ohutu kasutamise meetodid;
  4) taimekaitsevahendi ja selle toimeaine tõhusus ning ohutuse tuvastamiseks korraldatud katse tulemuste kokkuvõte;
  5) taimekaitsevahendi pakkimisel, ladustamisel, transportimisel ja turustamisel rakendatavad ohutusabinõud;
  6) analüüsimeetodid;
  7) taimekaitsevahendi põhjustatud reostuse kõrvaldamise meetodid;
  8) mürgituse korral antava esmaabi ja ravi meetodid.

  (3) Ärisaladuseks nimetatud andmete kättesaadavus on piiratud, neid võivad kasutada vaid taimekaitse-, tervisekaitse- ja keskkonnajärelevalve ametnikud ning teised selleks volitatud ametnikud.

  (4) Taimetoodangu Inspektsioon koostab ja avaldab kord aastas ülevaate registrisse kantud taimekaitsevahendite ning nende kasutamistingimuste kohta, kooskõlastades Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskusega metsanduses kasutatavate taimekaitsevahendite osa.

  (5) Taimetoodangu Inspektsioon teatab Tervisekaitseinspektsioonile uute taimekaitsevahendite ja nende toimeainete registreerimisest ning annab andmeid toimeainete sisalduse ja analüüsistandardite ning teiste avalike registriandmete kohta.

3. jagu Taimekaitsevahendi katse 

§ 78.  Taimekaitsevahendi katse

  Taimekaitsevahendi katse korraldatakse taimekaitsevahendi nõuetekohasuse tuvastamiseks enne vahendi registreerimist. Taimetoodangu Inspektsioon arvestab katse tulemust taimekaitsevahendi registreerimist otsustades.

§ 79.  Taimekaitsevahendi katse korraldamata jätmine

  Taimekaitsevahendi katset ei korraldata:
  1) kui registrisse on kantud sama laadi taimekaitsevahendi andmed või kui taimekaitsevahendi nõuetekohasus on teada muudel asjaoludel või kui taimekaitsevahendi katse on korraldatud varem Eestis või Eesti oludega sarnaste põllumajandus-, taimetervise- ja keskkonnaoludega riigis;
  2) katseloomi kasutades, kui selline katse on varem korraldatud ja tulemused on teada.

§ 80.  Taimekaitsevahendi katsetaja

  (1) Taimekaitsevahendi katse teeb volitatud teadus- ja arendusasutus.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud katseks volitatud teadus- ja arendusasutus määratakse põllumajandusministri määrusega.

§ 81.  Taimekaitsevahendi katse tähtaeg

  (1) Taimekaitsevahendi katse tuleb teha tähtajal, mis tavaliselt kulub sama laadi taimekaitsevahendi nõuetekohasuse tuvastamiseks.

  (2) Kui käesoleva seaduse § 79 punktis 1 nimetatud juhul saab varem korraldatud katse tulemusi taimekaitsevahendi nõuetekohasuse hindamisel osaliselt kasutada, lühendatakse taimekaistevahendi katse tähtaega ajavahemiku võrra, mis oleks kulunud nende tulemuste saamiseks katset korraldades.

  (3) Katse ebaõnnestumise korral võib katse tähtaega pikendada korduskatse tegemiseks vajaliku aja võrra.

§ 82.  Taimekaitsevahendi katse dokument ja katse kulud

  (1) Taimekaitsevahendi katse dokumenteeritakse ja selle kohta esitatakse Taimetoodangu Inspektsioonile ning taotlejale koondprotokoll, mis sisaldab katset ning tuvastatud asjaolude kirjeldust ja järeldust.

  (2) Taimekaitsevahendi katse kulud tasub taotleja teadus- ja arendusasutusele.

4. peatükk JÄRELEVALVE 

§ 83.  Järelevalveasutused

  (1) Käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete täitmise järelevalvet teostab Taimetoodangu Inspektsioon.

  (2) Metsakultiveerimismaterjali, sealhulgas metsaseemne ja -paljundusmaterjali ning toorpuidu kohta kehtivate nõuete täitmise järelevalve teostamisele siseriigis ja väljaveol on kaasatud Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus.

  (3) Metsakultiveerimismaterjali ning toorpuidu sisseveol käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete täitmise järelevalvet teostab Taimetoodangu Inspektsioon.

§ 84.  Järelevalveametnikud

  (1) Taimetoodangu Inspektsiooni ning Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse järelevalveametnikud teostavad oma pädevuse piires järelevalvet isikute tegevuse üle, kes on kohustatud täitma taimetervise ning taimekaitsevahendite ja -seadmete kohta kehtestatud nõudeid.

  (2) Oma ülesandeid täites teevad järelevalveametnikud koostööd teiste täidesaatva riigivõimu asutustega. Politseiameti, Maksu- ja Tolliameti ja Päästeameti ametnikud abistavad järelevalveametnikke nende teenistusülesannete täitmisel oma pädevuse piires.
[RT I 2003, 88, 591 - jõust. 01.01.2004]

§ 85.  Järelevalveametniku õigused ja kohustused

  (1) Ametitõendi esitanud järelevalveametnikul on õigus takistamatult kontrollida, kas isik täidab oma territooriumi ja ruumide, transpordivahendite, sisseseade ning muu inventari, toorme ja valmistoodangu ning teiste seda laadi objektide ja asjaolude kohta kehtivaid nõudeid ning muid taimetervise ja taimekaitsevahendite ning -seadmete kohta kehtestatud nõudeid.

  (2) Järelevalveametnikul on õigus nõuda isikult väljavõtteid ja koopiaid asjakohastest dokumentidest ning muud järelevalveks vajalikku kirjalikku ja suulist teavet ning teha vaatlusi ja talletada nende tulemusi, kasutades selleks isiku või tema esindaja teadmisel järelevalveasutuse poolt selleks ettenähtud tehnilisi vahendeid.

  (3) Järelevalveametnik on kohustatud hoidma talle järelevalve ajal teatavaks saanud ärisaladust. Teabe võib avalikustada, kui selle hoidmine ohustaks inimese tervist või keskkonda.

  (4) Järelevalveametnik peab põhjendama käesoleva seaduse alusel tehtud otsust, vormistama selle kirjalikult ja edastama kohe isikule, kelle suhtes see tehti.

§ 86.  Taimetoodangu Inspektsiooni järelevalveametniku ametiriietus

  Järelevalvetoimingute tegemise ajal peab Taimetoodangu Inspektsiooni järelevalveametnik ja taimekaitseteenistuja kandma ametiriietust. Ametiriietuse kirjeldus kehtestatakse põllumajandusministri määrusega.

§ 87.  Taimekaitseteenistuja

  (1) Taimekaitseteenistuja on Taimetoodangu Inspektsiooni koosseisuväline teenistuja, kellele on antud vaatluste tegemise ja nende tulemuste talletamise ning kontrollproovide võtmise õigus.

  (2) Taimekaitseteenistujal on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud pädevuse piires järelevalveametniku õigused ja kohustused.
[RT I 2002, 53, 336 - jõust. 01.07.2002]

§ 88.  Taimekaitseteenistuja õiguste andmine

  (1) Käesoleva seaduse § 87 lõikes 1 nimetatud õigused antakse teenistusse võetud taimekaitseteenistujale Taimetoodangu Inspektsiooni peadirektori käskkirjaga, arvestades tema kvalifikatsiooni. Õiguste andmisel määratakse taimekaitseteenistuja tegevuspiirkond või tegevuskoht või -kohad.

  (2) Taimekaitseteenistuja õigused lõpevad taimekaitseteenistuja teenistussuhte lõppemisel.
[RT I 2002, 53, 336 - jõust. 01.07.2002]

§ 89.  Taimekaitseteenistuja muud kohustused

  (1) Taimekaitseteenistuja on kohustatud:
  1) osalema Taimetoodangu Inspektsiooni korraldataval täiendõppel;
  2) täitma ülesandeid, milleks taimekaitseteenistuja õigused on antud;
  3) hoidma talle teatavaks saanud ärisaladust;
  4) koostama ja esitama Taimetoodangu Inspektsioonile oma tegevuse aruandeid.

  (2) Taimekaitseteenistujal on keelatud teha järelevalvet selle isiku tegevuse üle, kellega teda seob majanduslik või muu huvi.

  (3) Taimekaitseteenistujal on keelatud esitada isikule järelevalvetoimingu eest arvet ja võtta temalt vastu tasu.
[RT I 2002, 53, 336 - jõust. 01.07.2002]

§ 90.  Kontrollproovid ja nende analüüsimine

  (1) Järelevalvetoiminguid tehes on järelevalveametnikul õigus käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete mittetäitmise põhjendatud kahtluse korral võtta isiku kulul vajalikus koguses kontrollproove laboratoorseks analüüsimiseks.

  (2) Analüüse tehakse rahvusvaheliste nõuete kohaselt akrediteeritud laboratooriumis.

  (3) Taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest ning taimekaitsevahenditest võetavate kontrollproovide kogused ja nende võtmise kord kehtestatakse Vabariigi Valitsuse määrusega.

§ 91.  Järelevalveametniku ettekirjutus

  (1) Õiguserikkumise avastamise korral teeb järelevalveametnik ettekirjutuse, milles:
  1) juhib tähelepanu õiguserikkumisele;
  2) esitab nõude õiguserikkumise lõpetamiseks;
  3) kohustab tegema õiguserikkumise lõpetamiseks või edasiste õiguserikkumiste ärahoidmiseks vajalikke toiminguid.

  (2) Ettekirjutuses määrab järelevalveametnik selle täitmise tähtaja. Järelevalveametnik teeb ettekirjutuse isikule või tema esindajale teatavaks allkirja vastu.

§ 92.  Ettekirjutuse ja otsuse vaidlustamine

  (1) Kui isik ei nõustu järelevalveametniku ettekirjutuse või käesoleva seaduse alusel tehtud otsusega, võib ta selle vaidlustada, esitades kirjaliku kaebuse järelevalveasutuse peadirektorile.

  (2) Ettekirjutuse või otsuse võib vaidlustada selle teatavaks tegemise päevast alates kümne tööpäeva jooksul. Vaidlustamine ei vabasta isikut ettekirjutuse või otsuse täitmisest.

§ 93.  Kaebuse lahendamine

  (1) Järelevalveasutuse peadirektor vaatab kaebuse läbi selle saamisest alates kümne tööpäeva jooksul. Kaebuse asjaolude põhjalikuks uurimiseks võib kaebuse läbivaatamise tähtaega pikendada kuni 30 tööpäevani. Kaebuse esitanud isikule tuleb sellest kohe kirjalikult teatada.

  (2) Pärast kaebuse läbivaatamist teeb järelevalveasutuse peadirektor otsuse jätta ettekirjutus või otsus jõusse, see muuta või tühistada. Otsusest teatatakse isikule kirjalikult. Otsusest sõltumata võib isik pöörduda vaidluse lahendamiseks kohtu poole.

5. peatükk VASTUTUS 

§ 931.  Taimetervise registrisse kandmise kohustuse täitmata jätmine

  (1) Taime, taimse saaduse või muu objekti kohta andmete taimetervise registrisse kandmise kohustuse täitmata jätmise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 30 000 krooni.
[RT I 2002, 63, 387 - jõust. 01.09.2002]

§ 932.  Taimekaitsevahendi pakendi või taimekaitsevahendi turustamise ja kasutamise nõuete rikkumine

  (1) Taimekaitsevahendi pakendi ja selle märgistuse nõuete ning taimekaitsevahendi turustamise ja kasutamise nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 30 000 krooni.
[RT I 2002, 63, 387 - jõust. 01.09.2002]

§ 933.  Taimetervisenõuete rikkumine

  (1) Taime, taimse saaduse või muu objekti esmatöötlemisel, tootmisel, ladustamisel, pakendamisel, sisseveol taimekaitsenõuete rikkumise eest, samuti taimepassi või fütosanitaarsertifikaadi kasutamise, asendamise ja säilitamise nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 30 000 krooni.
[RT I 2002, 63, 387 - jõust. 01.09.2002]

§ 934.  Taimekaitseseadme ohustusnõuete rikkumine

  (1) Taimekaitseseadme ohustusnõuete rikkumise eest, samuti sellise seadme tootmise, importimise, turustamise ja ülevaatuse nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 30 000 krooni.
[RT I 2002, 63, 387 - jõust. 01.09.2002]

§ 935.  Taimekahjustaja levitamine ja taimekahjustaja tõrjeabinõude rakendamata jätmine

  (1) Ohtliku taimekahjustaja levitamise eest, samuti ohtliku taimekahjustaja tõrjeabinõude rakendamata jätmise eest taimekarantiini ajal – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle pani toime juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.
[RT I 2002, 63, 387 - jõust. 01.09.2002]

§ 936.  Konfiskeerimise kohaldamine

  Taimetoodangu Inspektsioon või kohus võib kohaldada käesoleva seaduse §-s 932 sätestatud väärteo toimepanemise vahetuks objektiks olnud taimekaitsevahendi konfiskeerimist vastavalt karistusseadustiku (RT I 2001, 61, 364) §-le 83.
[RT I 2002, 63, 387 - jõust. 01.09.2002]

§ 937.  Menetlus

  (1) Käesoleva seaduse §-des 931–935 sätestatud väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku (RT I 2002, 50, 313) sätteid.

  (2) Käesoleva seaduse §-des 931–935 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Taimetoodangu Inspektsioon.
[RT I 2002, 63, 387 - jõust. 01.09.2002]

§ 94-98.  [Kehtetud - RT I 2002, 63, 387 - jõust. 01.09.2002]

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 99.  Teavitamine

  (1) Ohtliku taimekahjustaja leviku korral teatab Taimetoodangu Inspektsioon sellest teiste riikide järelevalveasutustele välislepingutes sätestatud korras.

  (2) Saastunud kaubasaadetise avastamise ja sisseveo peatamise korral teatab Taimetoodangu Inspektsioon sellest kaubasaadetise päritoluriigi järelevalveasutusele.

  (3) Taimetoodangu Inspektsioon avaldab vähemalt üks kord aastas ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded taimetervise registrisse kantud järelevalvetulemuste põhjal koostatud ülevaate ohtlike taimekahjustajate levikust Eestis.

§ 100.  Üleminekuaeg taimetervise registrisse kandmiseks

  Taimetervise registrisse kandmisele kuuluv isik on kohustatud esitama registreerimistaotluse ja registrisse kantavad andmed käesoleva seaduse jõustumisest alates kahe aasta jooksul või lõpetama käesoleva seaduse §-s 48 nimetatud toodete tootmise, esmatöötlemise, sisseveo, ladustamise, pakendamise või turustamise.

§ 101.  Välisriigi laboratooriumist analüüside tellimise rahastamine

  (1) Kuni käesoleva seaduse § 90 lõike 2 jõustumiseni Eestis asuvate laboratooriumide suhtes võib analüüsi teha muus laboratooriumis või tellida analüüs välisriigis asuvast rahvusvaheliste nõuete kohaselt akrediteeritud laboratooriumist. Edaspidi tellitakse välisriigi laboratooriumist analüüse, mida Eestis ei ole võimalik nõuetekohaselt teha.

  (2) Välisriigis asuvast rahvusvaheliste nõuete kohaselt akrediteeritud laboratooriumist analüüside tellimiseks kasutatakse selleks riigieelarves ettenähtud vahendeid.

§ 102.  Taimekaitsevahendi registreerimise taotluse menetlemise ja taimekaitsevahendi katse jätkumine

  Enne käesoleva seaduse jõustumist alustatud taimekaitsevahendi registreerimise taotluse menetlemine ja taimekaitsevahendi katse viiakse lõpule käesoleva seaduse alusel.

§ 103.  Kasutatavate taimekaitseseadmete ülevaatuse aja arvutamine

  Käesoleva seaduse jõustumisel kasutusel olevate taimekaitseseadmete puhul arvutatakse § 68 kohast ülevaatuse aega viimasest testimisest arvates, mis viidi läbi kehtetuks tunnistatava taimekaitseseaduse (RT I 1994, 28, 427; 1996, 49, 953; 1998, 13, 163; 97, 1519; 1999, 95, 843) alusel.

§ 104.  Taimekaitsevahendite registrisse kantud taimekaitsevahendid

  Kehtetuks tunnistatava taimekaitseseaduse alusel taimekaitsevahendite registrisse kantud taimekaitsevahend viiakse järelejäänud registreerimistähtajaks ilma täiendava taotluseta üle käesoleva seaduse alusel asutatavasse taimekaitsevahendite registrisse.

§ 105-109.  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 110.  Seaduse jõustumine

  Käesoleva seaduse §-d 28-37 jõustuvad 2001. aasta 1. jaanuaril ja § 90 lõige 2 jõustub 2002. aasta 1. jaanuaril.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json