HALDUSÕIGUSLiiklus ja transport

HALDUSÕIGUSMaksuõigus

Teksti suurus:

Raskeveokimaksu seadus (lühend - RVMS)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2009
Avaldamismärge:

Raskeveokimaksu seadus

Vastu võetud 18.10.2000
RT I 2000, 81, 515
jõustumine 01.01.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.12.2002RT I 2002, 110, 65501.01.2003
11.02.2003RT I 2003, 23, 13517.03.2003
17.12.2003RT I 2003, 88, 59101.01.2004

§ 1. Maksuobjekt

  Raskeveokimaksugamaksustatakseveostevedamiseksettenähtud:
 1) liiklusregistrisregistreeritud 12-tonnise võisuuremaregistri- võitäismassigaveoauto, väljaarvatudkäesolevaparagrahvipunktis 2 nimetatudveoauto;
 2) veoautostjaühestvõienamasthaagisestkoostatud 12-tonnise võisuuremaregistri- võitäismassigaautorong, mille veoauto on registreeritudliiklusregistris.
[RT I 2002, 110, 655 - jõust. 01.01.2003]

§ 2. Maksumäärad

 (1) Käesolevaseaduse §-s 1 nimetatudveoautojaautorong (edaspidiraskeveok) maksustatakseseaduselisastoodudmäärajärgivastavalt:
 1) veoautoregistrimassile, telgedearvulejaveoteljevedrustusetüübile. Sõidukiregistreerimistunnistuselveoautoregistrimassikohtamärkepuudumisekorraltoimubmaksustaminevastavaltveoautotäismassile, telgedearvulejaveoteljevedrustusetüübile;
 2) autorongiregistrimassilevõitäismassile, võttesalusekskäesolevalõikepunktis 1 nimetatudveoautonäitajad, autorongikoosseisusüheaegseltkasutatavatehaagistetelgedearvujanimetatudhaagistesuurimamassi, mille veoautoomanikvõikasutaja on avaldanudEestiRiiklikuleAutoregistrikeskusele (edaspidiAutoregistrikeskus) ningAutoregistrikeskus on kandnudliiklusregistrisse.

 (11) Autorongi, mille koosseisuskasutatakseüheaegseltmituthaagist, maksumäärleitakselähtuvaltveoauto ja haagistesummaarsestsuurimastmassist ja telgedearvust.

 (2) [Kehtetu - RT I 2002, 110, 655 - jõust. 01.01.2003]

 (3) Kuimaksustamisperioodijooksulliiklusregistrismaksustamisealuseksolevaidandmeidmuudetakse, arvutataksesamalmaksustamisperioodiltasumiselekuuluvraskeveokimaksandmetesttulenevasuurimamaksumäärajärgi. Juurdemaksmiselekuuluvmaksusummaarvutatakseproportsionaalselttervetekalendrikuudearvuga, mis on jäänudmuudetudandmetekandmisestliiklusregistrissemaksustamisperioodilõpuni, jatasutakse 15 kalendripäevajooksulnendeandmeteliiklusregistrissekandmisepäevastarvates.
[RT I 2002, 110, 655 - jõust. 01.01.2003]

§ 3. Maksumaksja

 (1) RaskeveokimaksumaksabEestisajutiseltvõialaliseltelavfüüsilineisik, Eestisregistreeritudjuriidilineisikningriigi- jakohalikuomavalitsuseasutus, kesomabkäesolevaseaduse §-s 1 nimetatudraskeveokit, väljaarvatudkäesolevaparagrahvilõigetes 11ja 2 sätestatudjuhtudel.

 (11) Raskeveokikasutaja on raskeveokimaksumaksjaks, kuitakasutabraskeveokitkasutuslepinguvõiomandireservatsioonigamüügilepingualuseljatemanimivõinimetus, isiku- võiregistrikoodningelu- võiasukohaaadress on kantudliiklusregistrisse. Nimetatudkandepuudumiselmaksabraskeveokimaksuraskeveokiomanik.

 (2) Kuikäesolevaseaduse §-s 1 nimetatudraskeveokiomanikei ole käesolevaparagrahvilõikes 1 nimetatudisikvõiasutus, maksabraskeveokimaksuraskeveokivaldaja, kes on kantudliiklusregistrisse.

 (3) Raskeveokimaksumaksjaelu- võiasukoht, raskeveokiregistri- võitäismass, telgedearvjaveoteljelõhkvedrustusevõisellegasamaväärsevedrustuseolemasolu on määratudliiklusregistrissekantudandmetega.
[RT I 2002, 110, 655 - jõust. 01.01.2003]

§ 4. Maksu laekumisekoht

  Raskeveokimakslaekubriigieelarvesse.

§ 5. Maksustamisperiood ja maksu tasumisetähtaeg

 (1) Raskeveokimaksumaksustamisperiood on kvartal.

 (2) Maksumaksja on kohustatudarvutama ja tasumaraskeveokimaksu:
 1) raskeveokilthiljemaltmaksustamisperioodiesimese kuu 15. kuupäevaks, väljaarvatudkäesolevalõikepunktides 2 ja 3 nimetatudjuhtudel;
 2) maksustamisperioodilliiklusregistrisregistreeritudveoautolt 15 kalendripäevajooksulpärastveoautoregistreerimistliiklusregistris;
 3) autorongilt, mille suurimmasskantiliiklusregistrissemaksustamisperioodil, 15 kalendripäevajooksulpärastautorongikoosseisusüheaegseltkasutatavatehaagiste suurima massi kandmistAutoregistrikeskusepooltliiklusregistrisse.

 (3) Käesolevaparagrahvilõike 2 punktides 2 ja 3 nimetatudveoautolt ja autorongiltmakstakseraskeveokimaksuproportsionaalselttervetekalendrikuudearvuga, mis on jäänudveoautoregistreerimisestliiklusregistrisvõihaagiste suurima massi kandmisestliiklusregistrissemaksustamisperioodilõpuni.

 (4) Raskeveokivõõrandamiselvõikasutusõiguseüleminekulmaksustamisperioodikestelmaksustamisperioodieesttasutudraskeveokimaksu ei tagastata. Omanikuvõikasutajavahetusevormistamiselliiklusregistriandmetes on raskeveokisoetanudvõikasutussesaanudisikkohustatudtasumaraskeveokimaksualatesraskeveokisoetamiselevõikasutusse saamisele järgnevastkvartalist.
[RT I 2002, 110, 655 - jõust. 01.01.2003]

§ 6. Maksu tasumisekord

 (1) Raskeveokimaksutasumiselkantaksesee Maksu- ja Tolliametipangakontole.

 (2) Maksekorralduselpeab olema loetavaltmärgitudraskeveokimaksumaksja nimi (füüsiliseisikupuhulees- ja perekonnanimi), veoautoriiklikuregistreerimismärgiandmed (edaspidiregistreerimismärgiandmed), maksustatavaraskeveokiregistri-võitäismasskilogrammides, maksu summa ja periood, mille eestmakstasutakse. Kuimaksumaksjatasubraskeveokimaksukorragamitmetemaomandisvõivalduses oleva raskeveokieest, peavadmaksekorraldusel olema loetavalteraldimärgitudkõigiveoautoderegistreerimismärkideandmed, maksustatavateraskeveokiteregistri-võitäismassidningtasutudmaksusummadraskeveokitelõikes.
[RT I 2003, 88, 591 - jõust. 01.01.2004]

§ 7. [Kehtetu - RT I 2002, 110, 655 - jõust. 01.01.2003]

§ 8. Maksuvabastused

  Raskeveokimaksust on vabastatudkaitseväe, Kaitseliidu, piirivalve, politseiasutusteningriigi ja kohalikuomavalitsusetuletõrje- ja päästeasutusteraskeveokid.

§ 9. Maksuhaldur

 (1) Raskeveokimaksumaksuhaldur on Maksu- ja Tolliamet.

 (2) Autoregistrikeskus on kohustatudesitama Maksu- ja Tolliametileigamaksustamisperioodiesimese kuu 10. kuupäevakseelmiselmaksustamisperioodilliiklusregistrisregistreeritudvõisellestkustutatudraskeveokite kohta järgmisedandmed:
 1) veoautoomanikuvõikäesolevaseaduse § 3 lõigetes 11 ja 2 nimetatudjuhtudelvaldaja nimi (füüsiliseisikupuhulees- ja perekonnanimi);
 2) veoautoomanikuvõikäesolevaseaduse § 3 lõigetes 11 ja 2 nimetatudjuhtudelvaldajaisikukood (sellepuudumiselisikusünnikuupäev, -kuu ja -aasta) võiregistrikood;
 3) veoautoomanikuvõikäesolevaseaduse § 3 lõigetes 11 ja 2 nimetatudjuhtudelvaldajaelu-võiasukohaaadress;
 4) veoautoregistreerimismärgiandmed;
 5) veoautoregistri-võitäismass;
 6) autorongikoosseisusüheaegseltkasutatavatehaagistetelgedearv ja nimetatudhaagistesuurimmass, mis on kantudliiklusregistrisse, samutikandetegemisekuupäev;
 7) veoautomark;
 8) veoautoveoteljelõhkvedrustusevõisellegasamaväärsevedrustuse olemasolu võipuudumine;
 9) veoautotelgedearv;
 10) veoautoregistreerimise, registrikandemuutmisevõiregistristkustutamisekuupäev.

 (3) Kuiliiklusregistrismaksustamisealuseksolevadraskeveokivõimaksumaksjaandmedmaksustamisperioodijooksulmuutuvad, on Autoregistrikeskuskohustatudsellest Maksu- ja Tolliametileteatamamaksustamisperioodilejärgneva kuu 10. kuupäevaks.
[RT I 2003, 88, 591 - jõust. 01.01.2004]

§ 10-12. [Käesolevasttekstistväljajäetud]

§ 13. Rakendussätted

 (1) Liiklusregistrispeavad olema raskeveoki kohta järgmisedandmed:
 1) veoautoregistri-võitäismass;
 2) veoautotelgedearv;
 3) veoautoveoteljevedrustusetüüp (õhkvedrustusevõisellegasamaväärsevedrustuse olemasolu võipuudumine) ;
 4) sihtotstarbeliseveoautopuhul kirje, kas sõiduk on ette nähtudveoseveoks;
 5) autorongikoosseisusüheaegseltkasutatavatehaagistetelgedearv ja nimetatudhaagistesuurimmass.

 (2) Kui osa käesolevaparagrahvilõikes 1 nimetatudandmetestliiklusregistrispuudub, on maksumaksjakohustatudnenderegistrissekandmisekspöördumaAutoregistrikeskusessehiljemalt 2004. aasta 20. märtsiks. Eelnimetatudandmeteliiklusregistrissekandmisesttulenevregistreerimistunnistusevahetamine on kuni 2004. aasta 31. märtsiniriigilõivuvaba.

 (3) Autoregistrikeskus on kohustatudesitama Maksu- ja Tolliametilehiljemalt 2004. aasta 10. aprilliksliiklusregistrisregistreeritudraskeveokite kohta käesolevaseaduse § 9 lõikes 2 loetletudandmed 2004. aasta 31. märtsiseisuga.

 (4) Maksumaksja on kohustatudarvutama ja tasuma 2004. aastaesimeselkvartaliltasumisele kuuluva raskeveokimaksu 2004. aasta 15. aprilliks, tasudessellekoosjärgmiselmaksustamisperioodiltasumisele kuuluva maksusummaga. Käesolevaseaduse § 2 lõiget 3 ei kohaldata 2004. aastaesimesekvartalieesttasumisele kuuluva raskeveokimaksuarvutamisel.

 (5) Käesolevaseadusegakehtestatavatraskeveokimaksurakendataksealates 2004. aasta 1. jaanuarist.
[RT I 2003, 88, 591 - jõust. 01.01.2004]

§ 14. Seadusejõustumine

  Käesolevseadusjõustub 2003. aasta 1. jaanuaril.

  Lisa

  raskeveokimaksuseadusejuurde
[RT I 2002, 110, 655 - jõust. 01.01.2003]

  RASKEVEOKIMAKSU MÄÄRAD

Raskeveoki kategooria telgede arvu järgi

Registri- või täismass (kg)

Maksumäär vastavalt veotelje vedrustuse tüübile (krooni kvartalis)

 

 

õhk- või sellega samaväärne vedrustus

muud tüüpi vedrustus

Veoauto

 

 

 

2 telge

12 000 – 12 999

0

125

 

13 000 – 13 999

125

340

 

14 000 – 14 999

340

475

 

15 000 ja enam

475

1075

3 telge

12 000 – 14 999

0

0

 

15 000 – 16 999

125

215

 

17 000 – 18 999

215

440

 

19 000 – 20 999

440

565

 

21 000 – 22 999

565

875

 

23 000 ja enam

875

1350

4 telge

12 000 – 22 999

0

0

 

23 000 – 24 999

565

575

 

25 000 – 26 999

575

890

 

27 000 – 28 999

890

1415

 

29 000 ja enam

1415

2100

Autorong
(veoauto + haagis)

 

 

 

2+1 telge

12 000 – 13 999

0

0

 

14 000 – 15 999

0

0

 

16 000 – 17 999

0

50

 

18 000 – 19 999

50

125

 

20 000 – 21 999

125

290

 

22 000 – 22 999

290

375

 

23 000 – 24 999

375

690

 

25 000 ja enam

690

1200

2+2 telge

12 000 – 14 999

0

0

 

15 000 – 22 999

0

0

 

23 000 – 24 999

115

275

 

25 000 – 25 999

275

450

 

26 000 – 27 999

450

665

 

28 000 – 28 999

665

800

 

29 000 – 30 999

800

1315

 

31 000 – 32 999

1315

1825

 

33 000 ja enam

1825

2765

2+3 telge

12 000 – 35 999

0

0

 

36 000 – 37 999

1450

2015

 

38 000 ja enam

2015

2740

3+2 telge

12 000 – 35 999

0

0

 

36 000 – 37 999

1275

1775

 

38 000 – 39 999

1775

2465

 

40 000 ja enam

2465

3640

3+3

12 000 – 35 999

0

0

või enam telge

36 000 – 37 999

725

875

 

38 000 – 39 999

875

1315

 

40 000 ja enam

1315

2090

/otsingu_soovitused.json