Teksti suurus:

Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.01.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2005
Avaldamismärge:RTL 2004, 3, 35

Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel

Vastu võetud 31.12.2003 nr 113

Määrus kehtestatakse «Sotsiaalmaksuseaduse» (RT I 2000, 102, 675; 2001, 50, 285; 59, 359; 79, 480; 91, 544; 95, 587; 2002, 44, 284; 62, 377; 111, 662; 2003, 82, 549; 88, 587 ja 591) § 6 lõike 4 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrus sätestab «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 alusel riigieelarvest sotsiaalmaksu maksmise ja deklaratsiooni esitamise korra.

§ 2. Sotsiaalmaksu arvestust pidavad riigiasutused

(1) «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõikes 1 nimetatud järgmiste isikute osas peab sotsiaalmaksu arvestust ja täidab «Sotsiaalmaksuseaduse» § 9 lõike 7 alusel kehtestatud vormi ESD «Sotsiaalmaksu deklaratsioon erijuhtudel» (edaspidi vorm ESD) isiku elukohajärgne pensioniamet:
1) isik, kellele makstakse lapsehooldustasu «Riiklike peretoetuste seaduse» (RT I 2001, 95, 587; 2002, 61, 375; 2003, 18, 103; 75, 498; 82, 549) § 6 lõike 1 punkti 1, lõike 5 või lõike 6 alusel, ja mittetöötav vanem, kellele makstakse lapsehooldustasu nimetatud seaduse § 6 lõike 1 punkti 3 ja lõike 3 alusel;
2) isik, kellele makstakse hüvitist «Vanemahüvitise seaduse» (RT I 2003, 82, 549) alusel;
3) kuni vanaduspensionieani isik, kellele makstakse hooldajatoetust «Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse» (RT I 1999, 16, 273; 2002, 39, 245; 61, 375) § 8 alusel;
4) «Ravikindlustuse seaduse» (RT I 2002, 62, 377; 2003, 20, 116) § 5 lõike 2 punktis 1, 2, 4 või 5 või lõikes 3 nimetatud isiku ülalpeetav abikaasa, kes kasvatab vähemalt ühte alla 8-aastast last või 8-aastast last kuni esimese klassi lõpetamiseni või vähemalt kolme alla 16-aastast last ning kelle eest riik ei maksa sotsiaalmaksu käesoleva lõike punkti 1 alusel;
5) «Sotsiaalhoolekande seaduse» (RT I 1995, 21, 323; 2001, 98, 617; 2002, 53, 336; 61, 375; 64, 393; 90, 521; 2003, 58, 388; 75, 498) § 23 1 alusel määratud sotsiaaltoetust saav isik.

(2) «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõikes 1 nimetatud järgmiste isikute osas peavad sotsiaalmaksu arvestust ja täidavad vormi ESD järgmised riigiasutused:
1) kuni vanaduspensionieani Eesti välisesinduses töötava diplomaadi ja teenistuja kaasasoleva mittetöötava abikaasa kohta Välisministeerium;
2) Piirivalveameti alluvuses oleva ajateenija kohta Piirivalveamet;
3) Päästeameti alluvuses oleva ajateenija kohta päästekompanii, kus ta teenib;
4) Kaitsejõudude Peastaabi alluvuses oleva ajateenija kohta kaitseväeosa, kus ta teenib;
5) sotsiaalministri koostatud nimekirja kantud äriühingu, mittetulundusühingu või sihtasutuse töötaja, kelle töövõime kaotus on 40% või enam, kohta Sotsiaalministeerium;
6) töötu abiraha saava isiku kohta Tööturuamet;
7) kuni vanaduspensionieani tuumakatastroofi, tuumakatsetuse või aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest osavõtnud mittetöötava isiku kohta Tööturuamet.

(3) Kui «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõikes 1 loetletud isik vastab mitmele nimetatud lõikes või «Riiklike peretoetuste seaduse» §-s 6 sätestatud tingimusele üheaegselt, maksab riik tema eest sotsiaalmaksu eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud ühekordselt kuumääralt.

(4) Kui «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktis 1 või 1 1 nimetatud isik vastab samaaegselt selle lõike teistes punktides sätestatud tingimustele, peab tema osas sotsiaalmaksu arvestust elukohajärgne pensioniamet «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punkti 1 või 11 alusel.

(5) Kui «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktis 6 nimetatud isik vastab samaaegselt selle lõike punktis 2, 4, 7 või 8 sätestatud tingimustele, peab tema osas sotsiaalmaksu arvestust Tööturuamet «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punkti 6 alusel.

§ 3. Sotsiaalmaksu maksmise kohustuse kestus

(1) Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktis 4 nimetatud isiku eest riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise kohustuse tekkimise päevaks loetakse isiku elukohajärgsele pensioniametile taotluse esitamise päev, ent mitte varasem kui isiku kehtiva ravikindlustuse kindlustuskaitse lõppemisele järgnev päev. Perioodi eest, millal isik on kindlustatud isikuga võrdsustatud isik «Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõike 4 tähenduses, riik sotsiaalmaksu ei maksa. Esimese klassi lõpetamise ajaks «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punkti 8 tähenduses loetakse jooksva õppeaasta lõpp (31. august).

(2) Käesoleva määruse § 2 lõike 2 punktis 5 nimetatud isiku eest riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise kohustuse tekkimise päevaks loetakse sotsiaalministri määruse, millega äriühing, mittetulundusühing või sihtasutus nimekirja kanti, jõustumise päev. Kui käesoleva määruse § 2 lõike 2 punktis 5 nimetatud isiku töösuhe sotsiaalministri poolt koostatud nimekirja kantud juriidilise isikuga tekib pärast tema nimekirja kandmist, loetakse riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise kohustuse tekkimise päevaks töösuhte tekkimise päev.

(3) Käesoleva määruse § 2 lõike 2 punktis 7 nimetatud isiku eest riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise kohustuse tekkimise päevaks loetakse isiku elukohajärgsele tööhõiveametile taotluse esitamise päev.

§ 4. Pensioniametile esitatavad dokumendid

Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktis 4 nimetatud isik esitab elukohajärgsele pensioniametile taotluse koos isikut tõendava dokumendi, abielutunnistuse, laste sünnitunnistuste ja tööraamatuga. Pensioniametil on õigus vajaduse korral nõuda täiendavaid dokumente, mis tõendavad taotleja vastavust § 2 lõike 1 punktis 4 sätestatud tingimustele.

§ 5. Tööhõiveametile esitatavad dokumendid

Käesoleva määruse § 2 lõike 2 punktis 7 nimetatud isik esitab elukohajärgsele tööhõiveametile taotluse koos isikut tõendava dokumendi ja tööraamatuga. Tööhõiveametil on õigus vajaduse korral nõuda täiendavaid dokumente, mis tõendavad taotleja vastavust § 2 lõike 2 punktis 7 sätestatud tingimustele.

§ 6. Sotsiaalmaksu arvestamine ja deklaratsiooni esitamine

(1) Kui riigi kohustus maksta sotsiaalmaksu käesoleva määruse § 2 lõikes 1 või 2 nimetatud isiku eest tekib või lõpeb aruandekuu kestel, arvutatakse maksmisele kuuluv sotsiaalmaksu summa proportsionaalselt kalendripäevade arvuga, mille eest riigil on kohustus sotsiaalmaksu maksta ning deklaratsioonis näidatakse riigipoolse kohustuse tekkimise või lõppemise kuupäev.

(2) Käesoleva määruse § 2 lõigetes 1 ja 2 nimetatud asutused arvestavad aruandekuul iga isiku kohta maksmisele kuuluva sotsiaalmaksu summa ja esitavad Maksu- ja Tolliametile aruandekuule järgneva kuu 10. kuupäevaks elektroonselt vormi ESD.

(3) Paragrahvi 2 lõike 2 punktis 5 nimetatud nimekirja kantud äriühing, mittetulundusühing või sihtasutus esitab Sotsiaalministeeriumile igal kuul riigipoolse sotsiaalmaksu ülekandmise taotluse, kus näidatakse töötajate, kelle töövõime kaotus on 40% või enam, ees- ja perekonnanimed, isikukoodid, töösuhte tekkimise või lõppemise kuupäev ning ülekandmisele kuuluv sotsiaalmaksu summa. Taotlus esitatakse hiljemalt palga arvestamise kuule (aruandekuule) järgneva kuu 2. kuupäevaks.

(4) Lõikes 3 nimetatud andmete alusel esitab Sotsiaalministeerium vormi ESD iga käesoleva määruse § 2 lõike 2 punktis 5 nimetatud nimekirja kantud äriühingu, mittetulundusühingu või sihtasutuse töötaja kohta.

§ 7. Sotsiaalmaksu ülekandmine

(1) Pensioniamet, Välisministeerium, Sotsiaalministeerium, Piirivalveamet, Tööturuamet, Päästeamet ja Kaitsejõudude Peastaap kannavad Maksu- ja Tolliameti kontole üle deklaratsiooni järgi tasumisele kuuluva sotsiaalmaksu hiljemalt aruandekuule järgneva kuu 10. kuupäevaks.

(2) Taotluse deklaratsiooni alusel tasumisele kuuluva sotsiaalmaksu summa ülekandmiseks esitab päästekompanii Päästeametile ja kaitseväeosa Kaitsejõudude Peastaabile hiljemalt aruandekuule järgneva kuu 2. kuupäevaks. Taotluses näidatakse deklaratsiooni esitanud asutuse nimetus, aruandekuu nimetus, isikute arv, kelle eest riik sotsiaalmaksu maksab ja ülekandmisele kuuluv sotsiaalmaksu summa.

§ 8. Andmete muutumisest teatamine

(1) Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktis 1 nimetatud, «Riiklike peretoetuste seaduse» § 6 lõike 1 punkti 3 ja lõike 3 alusel lapsehooldustasu saav vanem teatab elukohajärgsele pensioniametile 10 päeva jooksul kirjalikult oma tööle asumisest või töötamise lõpetamisest.

(2) Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktis 4 nimetatud isik teatab elukohajärgsele pensioniametile 10 päeva jooksul kirjalikult oma tööle asumisest või töötamise lõpetamisest, samuti abielu lahutamisest ja muudest asjaoludest, mis võivad mõjutada riigipoolset sotsiaalmaksu maksmise kohustust.

(3) Käesoleva määruse § 2 lõike 2 punktis 7 nimetatud isik teatab elukohajärgsele tööhõiveametile 10 päeva jooksul kirjalikult oma tööle asumisest või töötamise lõpetamisest.

§ 9. Deklaratsiooni parandamine

Pärast vormi ESD Maksu- ja Tolliametile esitamist deklaratsioonis oleva vea avastamisel esitatakse sama kuu kohta uus parandatud deklaratsioon.

§ 10. Määruse kehtetuks tunnistamine

Rahandusministri 24. märtsi 1999. a määrus nr 26 «Sotsiaalmaksu maksmise korra kinnitamine» (RTL 1999, 53, 713; 170, 2499 ja 2500; 2000, 19, 248; 2001, 11, 151; 82, 1111; 2002, 121, 1758) tunnistatakse kehtetuks.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister
rahandusministri ülesannetes Meelis ATONEN

Asekantsler
kantsleri ülesannetes Renaldo MÄNDMETS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json