Teksti suurus:

Kaevetööde eeskirja kinnitamine

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2004, 4, 21

Kaevetööde eeskirja kinnitamine

Vastu võetud 26.11.2003 nr 26

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36.1 alusel.

1. Kehtestada «Väike-Maarja valla kaevetööde eeskiri» (lisatud).

2. Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavolikogu 20. mai 1998. a määrus nr 8.

3. Määrus jõustub 1. detsembril 2003. a.

Volikogu esimees Indrek KESKÜLA

Kinnitatud
Väike-Maarja Vallavolikogu 26. novembri 2003. a määrusega nr 26

VÄIKE-MAARJA VALLA KAEVETÖÖDE EESKIRI

I. ÜLDOSA

1. Käesolev eeskiri sätestab kaevetööde teostamise nõuded Väike-Maarja valla haldusterritooriumil.

2. Kaevetööd on:
2.1. pinnases tehtavad tööd sügavamal kui 30 cm;
2.2. pinnases tehtavad tööd, kui nende käigus rikutakse tee- või pinnakatet (asfalt, sillutis, muru, kruuskate jms);
2.3. pinnase planeerimistööd, kui muudetakse selle esialgset kõrgust.

3. Kaevetööde luba ei ole vajalik:
3.1. kaevetööde tegemisel kalmistutel või territooriumidel, kus kaevetööd on reguleeritud teiste eeskirjadega;
3.2. kaevetööde tegemisel, kui neid tehakse juriidilise või füüsilise isiku omandis või valduses olevatel maa-aladel maavaldaja poolt tingimusel, et ei ohustata seal asuvaid teistele kuuluvaid insenerkommunikatsioone (kommunikatsioonid ei asu kaevetööde töötsoonis, kommunikatsioonid asuvad sügavamal kui kavandatavad kaevetööd). Enne kaevetöödega alustamist peab isik insenerkommunikatsioonide asukoha kohta informatsiooni saamiseks pöörduma vajadusel vallavalitsusse. Vastutus kaevetööde ohutu tegemise eest lasub maavaldajal;
3.3. põllumajanduslike maaharimistööde tegemisel, sh oma kinnistul aiandusega seoses teostatavad tööd, kusjuures tööde tegija peab tagama, et ei rikutaks insenerkommunikatsioone.

4. Kaevetöödega kaasnevatest liikluse ümberkorraldustest teatamise korraldamise kohustus lasub kaevetööde tegijal. Kaevetööde tegijana mõistetakse käesolevas eeskirjas juriidilist või füüsilist isikut, kellele väljastatakse kaevetööde luba.

5. Insenerkommunikatsioonide ehitus- ja remondiprojektide koostamisel peab üldjuhul ette nägema kommunikatsioonide paigaldamise piki tänavat väljapoole tänava sõiduosa.

6. Insenerkommunikatsioonide ehitus- ja remonditöid tuleb üldjuhul teha kooskõlastatult tänavate ja haljasalade rekonstrueerimise või remondi kavadega.

7. Projektdokumentatsioon esitatakse läbivaatamiseks kahes eksemplaris, millest üks jääb vallavalitsusele.

8. Insenerkommunikatsioonide ehitus- või remondiprojektid vaatab läbi ja kooskõlastab vallavalitsuse ehitusnõunik.

9. Insenerkommunikatsioonide ehitus- ja remondiprojektid koostatakse geodeetilisel alusplaanil.

10. Projektdokumentatsiooni kooskõlastused tuleb kanda projekti kõikidele eksemplaridele ja nende kehtivusaeg on üks aasta. Kooskõlastajal on omapoolse initsiatiivi korras õigus enda seatud tingimuste muutmisele, kui seda tingivad konkreetsed asjaolud.

II. KAEVETÖÖDE LUBA

11. Kaevetööde loa saamiseks peab kaevetööde tegija esitama vallavalitsuse majandusosakonnale:
11.1. täidetud ja allkirjastatud kaevetööde loa avalduse koos kooskõlastuste lehega;
11.2. kooskõlastatud ehitusprojekti või ehitusprojekti tööjoonised, mis käsitlevad kaevetöid;
11.3. vajadusel liikluskorralduse ajutise skeemi;
11.4. vastutaja volikirja (juhul, kui kaevetööde teostaja ja vastutaja on eri isikud);
11.5. kaevetööde tegija kinnitatud kaeve- ja taastamistööde ajagraafiku;
11.6. tehnovõrkude ajutiste ümberpaigalduste, katkestuste ja olemasolevasse süsteemi ühendamise korral kooskõlastused. Katkestuse korral peab kooskõlastus sisaldama tarbijatele katkestustest teatamise viisi ja korda;
11.7. garantiikirja, millega tagatakse kaevetrassi ja selle ümbruse nõuetekohane taastamine kogu kaevetrassi ulatuses.

12. Vajadusel võib ehitusnõunik nõuda täiendavaid dokumente. Uue katte saanud tänavatel, väljakutel jne kaevetööde tegemiseks võib loa väljastada erilise vajaduse korral.

13. Kaevetööde loa väljastamise otsustab ehitusnõunik kolme tööpäeva jooksul arvates nõutud dokumentide esitamisest. Enne loa vormistamist kontrollib ehitusnõunik vajadusel kaevetööde ettevalmistamist (trassi mahamärkimine, ümbersõidutee seisukord, töötsooni tähistamine piirete ja liiklusmärkidega, objekti teabetahvli olemasolu, materjalid jms).

14. Mõjuvatel põhjustel võib ehitusnõunik jätta kaevetööde loa väljastamata. Ehitusnõunik teatab avaldajale motiveeritult, millistel põhjustel kaevetööde luba väljastada ei saa.

15. Ehitusnõunikul on õigus määrata kaevetööde teostajale tööde lõpetamise tähtaeg.

16. Vajadusel koostavad enne tööde alustamist kaevetööde teostaja ja ehitusnõunik või tema asendaja kahepoolse ülevaatuse akti teekatte, äärekivide, muldkeha, sademeveekraavide, truupide, teemaa ja rajatiste seisukorra kohta.

17. Kaevetööde luba jõustub loa kaevetööde teostajale allkirja vastu üleandmise hetkel.

18. Kaevetööde teostaja vahetumisel jäävad kaevetöödest tulenevad kohustused endise kaevetööde teostaja kanda seniks, kuni luba ei ole ehitusnõuniku poolt ümber vormistatud uue kaevetööde teostaja nimele.

19. Ehitusnõunik võib kaevetööde loa kehtetuks tunnistada tööde ajagraafiku rikkumisel, samuti kooskõlastuste või käesoleva eeskirja eiramise korral.

III. KAEVETÖÖD

20. Kaevetööde ajal peab kaevetööde luba või selle koopia asuma kaevetööde tegemise kohas.

21. Kaevetööde teostaja on kohustatud kaevetööde tegemise kohta paigaldama teabetahvli, kuhu on märgitud kaevetööde teostaja nimi, telefoninumber, kaevetööde algus- ja lõpptähtpäev ning kaevetööde eest vastutava isiku nimi.

22. Kaevetööde ajal peab olema tagatud jalakäijate ohutu juurdepääs üldkasutatavatele kohtadele ja elukohtadele ning kinnistutele. Pimedal ajal peab liikluseks ettenähtud kaevetööde tsoon olema valgustatud. Kaeviku täitmiseks ja katendi taastamiseks vajalikud materjalid peavad olema ladustatud kohtadesse, kus nad ei sega liiklust. Kaeviku täitmiseks kõlbmatud materjalid tuleb kohe ära vedada.

23. Kaevetöödel üldkasutataval alal peab kaeveala ja sellega 0,5 meetri ulatuses külgnev maa-ala olema tähistatud liikluskorraldusvahenditega vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale standardile EVS 613-2001 ja pimedal ajal valgustatud.

24. Kaevetööde vahetus ümbruses asuvate puude tüved ja võrad peavad olema kaitstud võimalike vigastuste eest. Kaevetööd puude juurekaelale lähemal kui kaks meetrit tuleb kooskõlastada keskkonnanõunikuga.

25. Ehitusnõunikul on õigus vajadusel nõuda kaevetööde teostajalt ajutise ümbersõidutee rajamist, selle sõidukorras hoidmist kaevetööde ajal ning pärast kaevetööde lõppemist ümbersõidutee likvideerimist ja selle alla jäänud maa-ala taastamist.

26. Ettenägematute asjaolude ilmnemisel (geodeetilisele plaanile kandmata tehnorajatis jne) peab kaevetööd kohe seiskama ja informeerima ehitusnõunikku, vajadusel päästeteenistust. Kaevetööde peatamise kohta teeb ehitusnõunik kaevetööde loale kirjaliku märke.

27. Kaevetööde peatamisel pikeneb kaevetööde luba kaevetööde seiskumise aja võrra. Kaevetööde jätkamiseks tuleb kaevetööde teostajal vajadusel taotleda ehitusnõuniku poolt nõutud täiendavad kooskõlastused. Kaevetööde jätkamise aluseks on ehitusnõuniku kirjalik märge kaevetööde loal.

28. Enne kaeviku tagasitäitmist peab kaevetööde teostaja ehitusnõuniku nõudel tagama paigaldatud tehnorajatiste digitaalse teostusmõõdistamise topo-geodeetiliste mõõdistustööde õigust omava isiku poolt.

29. Tänaval, väljakul, platsil jne asuva kaeviku tagasitäiteks võib kasutada ainult materjali, mis oma omaduste poolest sobib tee mulde ehituseks ja võimaldab nõuetekohast tihendamist. Kaeviku tagasitäidet tuleb tihendada kihtide kaupa (kihi maksimaalne paksus 30 cm). Tihendamise kohta koostatakse ehitusnõuniku nõudel tihendusmõõdistuste akt ning see esitatakse vallavalitsuse majandusosakonnale koos teiste täitedokumentidega.

30. Pargis või puhkealal asuva kaeviku tagasitäiteks võib kasutada ainult materjali, mis oma omaduste poolest sobib pargi või puhkeala mulde ehituseks ja võimaldab nõuetekohast tihendamist.

31. Kaevikust väljapumbatava vee juhtimine ühiskanalisatsiooni võib toimuda vee-ettevõtte loal ja kaeviku ümbrusse keskkonnanõuniku nõusolekul.

32. Kaevetööde tähtaja pikendamiseks üle kaevetööde loas märgitud tähtpäeva peab kaevetööde tegija pöörduma ehitusnõuniku poole hiljemalt viis päeva enne kaevetööde loal märgitud kaevetööde lõpptähtpäeva. Kaevetööde pikendamiseks tuleb esitada põhjendatud taotlus, milles peab olema toodud mõjuvad põhjused, miks töödega tähtaegselt valmis ei jõuta. Kui tähtaja pikendamine ei ole põhjendatud, on ehitusnõunikul õigus loa pikendamisest keelduda. Kaevetööde pikendamise kohta teeb ehitusnõunik kaevetööde loale kirjaliku märke.

33. Kaevetöödel on keelatud hävitada, kahjustada või vastava loata ümber paigutada liiklusmärke jms. Kaevetööde teostaja süül kahjustatud, hävitatud või ümberpaigutatud märgid taastatakse kaevetööde teostaja kulul.

IV. AVARIITÖÖD

34. Avariilistel kaevetöödel kohaldatakse eeskirja, arvestades eeskirja punktides 35 ja 36 sätestatud erisusi. Avariiliste kaevetööde teostaja peab tagama, et kaevetööde teostamise piirkonnas ei ohustataks teisi rajatisi.

35. Avariilisi kaevetöid võib kaevetööde teostaja alustada kaevetööde loata, teatades kirjalikult kaevetöödest kohe ehitusnõunikule ja kaeveala vahetusse ümbrusse jäävate tehnorajatiste omanikele. Kui avariiliste kaevetööde alustamise päev langeb riiklikule pühale või puhkepäevale, teatatakse kaevetöödest riiklikule pühale või puhkepäevale järgneval esimesel tööpäeval. Teates märgitakse avarii asukoht ja põhjus, kaevetööde algus- ja lõpptähtpäev ja kaevetööde eest vastutava isiku nimi.

36. Kaevetööde teostaja esitab vormikohase kaevetööde loa taotluse ehitusnõunikule hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast kaevetööde alustamist.

V. TAASTAMINE

37. Kaevetöödel rikutud maa-ala taastatakse endisel kujul kogu ulatuses kaevetööde teostaja kulul hiljemalt kaevetööde loal märgitud tähtpäevaks. Töö lõpetamise järel tuleb kaevetöö ala ning selle alaga piirnevad maa-alad heakorrastada, kui need said töö käigus rikutud. Kaeviku täitmine, teekatte ja haljastuse taastamine ning kaevetööga rikutud ala heakorrastamine on kaevetööde teostaja kohustus, mis peab toimuma käesoleva eeskirja nõuete, tee haldaja ettekirjutuste ja ehitusprojekti kohaselt.

38. Tänava, väljaku või selle osa pikisuunalise kaevetöö korral tuleb kaeviku serva ja äärekivi või tänavakatte serva vaheline alla 1,0 meetri laiune asfaltkate eemaldada ning paigaldada sinna uus asfaltkate koos vajaliku aluskihiga. Kuni viis aastat vanade asfaltkatete üleskaevamisel tuleb katend taastada mõlemalt poolt kaevet vähemalt üks meeter laiemalt, kõnnitee pikisuunalisel kaevamisel tuleb paigaldada uus asfaltkate kogu kõnnitee laiuselt. Kaevetööde teostaja peab asendama ja korrastama ka lõhutud või rikutud äärekivid, tehnovõrkude kaevud ja kaevuluugid.

39. Kui liiklus on vaja avada enne teekatte täielikku taastamist või kui ilmastikust tingituna ei ole võimalik teekatet või haljastust nõuetekohaselt taastada, on kaevetööde teostaja kohustatud taastama teekatte ajutiselt. Kaevetööde teostaja on kohustatud hoidma ajutise teekatte sõidukõlblikuna kuni katte lõpliku taastamiseni.

40. Taastamistööde lõpetamise fikseerib kaevetööde vastuvõtja kaevetööde loa talongil. Taastamistööde mittetegemisel või mittenõuetekohasel tegemisel annab ehitusnõunik kaevetööde teostajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks või teeb vallavalitsusele ettepaneku tellida taastamistööd kolmandalt isikult kaevetööde teostaja arvel.

41. Taastamistööde garantiiaeg on 24 kuud alates kaevetööde loa lõpetamisest. Garantiiajal ilmsiks tulnud vead kõrvaldab kaevetööde teostaja oma kulul ehitusnõuniku määratud tähtajaks. Juhul kui kaevetööde teostaja ei ole kõrvaldanud ilmsiks tulnud vigasid ehitusnõuniku määratud tähtajaks, võib vallavalitsus tellida taastamistööd kolmandalt isikult kaevetööde teostaja arvel.

42. Projekti ja teostusjoonise alusel paigaldatud tehnorajatise vigastamisest teatab kaevetööde teostaja kohe tehnorajatise omanikule. Vigastus parandatakse kaevetööde teostaja kulul.

43. Tehnorajatise võib ümber paigutada üksnes selle valdaja loal ja kinnitatud projekti või kirjaliku kooskõlastuse alusel.

VI. KAEVETÖÖDE LOA LÕPETAMINE

44. Kaevetööd loetakse lõppenuks ning ehitusnõunik teeb sellekohase märke kaevetööde loale, kui:
44.1. kaevetöödel rikutud maa-ala on nõuetekohaselt taastatud;
44.2. kaevetööde teostaja on üle andnud vallavalitsusele teostusdokumentatsiooni;
44.3. ehitusnõunikule on tagastatud nõuetekohaselt täidetud kaeveloa talong.

VII. VASTUTUS

45. Eeskirja nõuete rikkuja vastutab kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-s 662 sätestatud korras. Eeskirja rikkumisega seotud väärtegude kohtuväliseks menetlejaks on vallavalitsus, politseiprefektuur või keskkonnainspektsioon.