HALDUSÕIGUSEnergeetika

KARISTUSÕIGUSVäärteod

Teksti suurus:

Küttegaasi ohutuse seadus (lühend - KGOS)

Küttegaasi ohutuse seadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.01.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.04.2004
Avaldamismärge:

Küttegaasi ohutuse seadus

Vastu võetud 22.05.2002
RT I 2002, 49, 311
jõustumine vastavalt §-le 45.

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.12.2003RT I 2003, 88, 59408.01.2004

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Seaduse reguleerimisala

  (1) Käesolev seadus sätestab inimese, vara ja keskkonna ohutuse tagamise eesmärgil nõuded:
  1) küttegaasile, küttegaasiseadmele, küttegaasiseadme abiseadmele ja küttegaasipaigaldisele;
  2) küttegaasiseadme ja küttegaasiseadme abiseadme nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise korrale;
  3) küttegaasipaigaldise ehitamisele, kasutusele võtmisele ja kasutamisele;
  4) küttegaasipaigaldise kasutamise järelevaatajale, gaasitöid juhtivale isikule ning nende isikute nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise korrale;
  5) gaasitöödele, gaasitööde tegijale, küttegaasipaigaldise tehnilisele kontrollile ja riikliku järelevalve korraldusele.

  (2) Kui inimesele, varale või keskkonnale küttegaasiseadmest, küttegaasiseadme abiseadmest, küttegaasist või küttegaasipaigaldisest tulenevate ohtude vältimine on reguleeritud teises seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktis, kohaldatakse teises seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud nõudeid käesolevast seadusest tulenevate erisustega.

  (3) Käesolevas seaduses ettenähtud gaasi- või abiseadme nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise korrale kohaldatakse toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduse (RT I 1999, 92, 825; 2002, 6, 20) sätteid käesolevast seadusest tulenevate erisustega.

  (4) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesolevast seadusest tulenevaid erisusi.

§ 2.  Mõisted

  (1) Küttegaas käesoleva seaduse tähenduses on kütus, mis temperatuuril 15 ºC ja rõhul 1 baar on gaasilises olekus.

  (2) Küttegaasiseade (edaspidi gaasiseade) käesoleva seaduse tähenduses on küttegaasil töötav:
  1) toidu valmistamiseks, kütmiseks, jahutamiseks, valgustamiseks, pesemiseks ja kuuma vee tootmiseks kasutatav gaasitarviti, mille poolt kuumutatava vee temperatuur ei ületa 105 ºC;
  2) puhurpõleti ja puhurpõletiga varustatud küttekeha.

  (3) Gaasiseadme abiseade (edaspidi abiseade) käesoleva seaduse tähenduses on gaasiseadmest eraldi turule lastav ohutus-, juhtimis- või reguleerseade ja muu seade, mis on ette nähtud ühendamiseks gaasiseadmesse või gaasiseadme valmistamiseks, välja arvatud puhurpõleti või puhurpõletiga varustatud kütteseade.

  (4) Küttegaasipaigaldis (edaspidi gaasipaigaldis) on gaasiseadme, abiseadme, gaasitorustike, balloonide või mahutite statsionaarselt paigaldatud talitluslik kogum.

  (5) Gaasitööd on gaasiseadme või abiseadme ning gaasipaigaldise remontimine, hooldamine ja küttegaasi ladustamine, samuti gaasiseadme või abiseadme paigaldamine.

  (6) Gaasi- või abiseadme tootja on isik, kes võtab endale vastutuse gaasi- või abiseadme valmistamise ja turule laskmise eest ning kes annab välja vastavusdeklaratsiooni.

  (7) Tootja volitatud esindaja käesoleva seaduse tähenduses on isik, kes elab või asub püsivalt Eestis või Euroopa ühenduste liikmesriigi territooriumil ja keda tootja on kirjalikult volitanud täitma käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud volitatud esindaja ülesandeid.

  (8) Turule laskmine käesoleva seaduse tähenduses on tegevus, millega gaasi- või abiseade tehakse Eestis või Euroopa ühenduste liikmesriigi territooriumil esmakordselt kättesaadavaks kas levitamiseks või kasutamiseks.

  (9) Käesolevas seaduses kasutatakse toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduse §-s 2 nimetatud mõisteid käesolevast seadusest tulenevate erisustega.

2. peatükk KÜTTEGAASI, GAASI- JA ABISEADME TURULE LASKMINE 

§ 3.  Küttegaasi, gaasi- ja abiseadme turule laskmine

  (1) Gaasi- või abiseadme võib turule lasta, kui:
  1) see ettenähtud korras paigaldamise, ümberehitamise, hooldamise, remontimise ja ettenähtud otstarbel kasutamise korral ei ohusta inimest, vara ega keskkonda;
  2) see vastab käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele;
  3) selle nõuetele vastavus on käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras tõendatud;
  4) see on varustatud vastavusmärgiga, kui see on nõutav;
  5) see on varustatud muu nõutava märgistuse ja teabega.

  (2) Tootmisjärgselt lõhnatu küttegaasi võib turule lasta, kui sellele on lisatud selgelt tajutavat lõhnaainet koguses, mis võimaldab gaasi olemasolu õhus tajuda, kui gaasi on õhus ühe viiendiku ulatuses selle alumisest plahvatuspiirist.

  (3) Lõhnastamata küttegaasi võib turule lasta üksnes kasutamiseks tööstuslikus protsessis.

  (4) Nõuded gaasi- ja abiseadmele, selle teabega varustamisele ja vastavusmärgi paigaldamisele kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.
[RT I 2003, 88, 594 - jõust. 08.01.2004]

§ 4.  Gaasi- ja abiseadme nõuetele vastavuse hindamine ja tõendamine

  (1) Gaasi- ja abiseadme nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise peab tagama gaasi- või abiseadme tootja, tootja volitatud esindaja või isik, kes laseb gaasi- või abiseadme turule vastavalt käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel kehtestatud korrale. Käesolevas paragrahvis sätestatut ei kohaldata gaasiseadmetele, mis on kavandatud kasutamiseks tööstuses.

  (2) Gaasi- ja abiseadme nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise korra ning nõuetele vastavuse hindamiseks ja tõendamiseks vajalikud vastavushindamise protseduurid kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.

  (3) Gaasi- ja abiseadme nõuetele vastavuse hindamiseks ja tõendamiseks vajalikes vastavushindamise protseduurides võidakse ette näha teavitatud asutuse kaasamise kohustus.
[RT I 2003, 88, 594 - jõust. 08.01.2004]

3. peatükk TEAVITATUD ASUTUS 

§ 5.  Teavitatud asutus

  (1) Teavitatud asutus on tunnustatud asutus, kes teostab käesoleva seaduse alusel gaasi- või abiseadme nõuetele vastavuse hindamiseks ja tõendamiseks vajalikke vastavushindamise protseduure.

  (2) Isikule teavitatud asutusena tegutsemise õiguse andmisel, selle õiguse kehtetuks tunnistamisel või peatamisel, samuti isiku teavitatud asutusena tegutsemisel ja tema üle riikliku järelevalve teostamisel kohaldatakse toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduse sätteid käesolevast seadusest tulenevate erisustega.

  (3) Õigus tegutseda teavitatud asutusena antakse kuni viieks aastaks.

§ 6.  Isikule teavitatud asutusena tegutsemise õiguse andmisel esitatavad nõuded

  Isik, kes taotleb õigust tegutseda teavitatud asutusena või tegutseb teavitatud asutusena, peab vastama toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduses tunnustatud asutusele esitatavatele nõuetele käesolevast seadusest tulenevate erisustega:
  1) olema gaasi- või abiseadme nõuetele vastavuse hindamiseks ja tõendamiseks akrediteeritud vastavalt toote nõuetele vastavuse tõendamise seadusele;
  2) omama kogu teavitatud asutusena tegutsemise aja jooksul kehtivat ja käesoleva seaduse §-s 7 sätestatud tingimustele vastavat vastutuskindlustust;
  3) tagama, et tema töötajad hoiaksid ametiülesannete täitmisel neile teatavaks saanud teavet konfidentsiaalsena, kui seadus ei näe ette selle avalikustamist.

§ 7.  Vastutuskindlustus

  Teavitatud asutus peab omama vastutuskindlustuslepingut kindlustussumma ulatuses, mis:
  1) tagab tema tegevuses teavitatud asutusena kolmandale isikule tekkida võiva kogu kahju hüvitamise;
  2) on vähemalt 500 000 krooni.

4. peatükk GAASIPAIGALDISE KASUTUSELE VÕTMINE JA KASUTAMINE 

§ 8.  Gaasipaigaldise kategooriad

  Gaasipaigaldised jaotuvad töörõhust lähtuvalt järgmistesse kategooriatesse:
  1) A-kategooria – gaasipaigaldised t��örõhuga kuni 0,1 baari (kaasa arvatud);
  2) B-kategooria – gaasipaigaldised töörõhuga üle 0,1 baari kuni 5 baari (kaasa arvatud);
  3) C-kategooria – gaasipaigaldised töörõhuga üle 5 baari kuni 16 baari (kaasa arvatud);
  4) D-kategooria – gaasipaigaldised töörõhuga üle 16 baari.

§ 9.  Nõuded gaasipaigaldisele

  (1) Gaasipaigaldis või selle osa ei tohi nõuetekohase projekteerimise, ehitamise, hooldamise, remontimise ja ettenähtud otstarbel kasutamise korral ohustada inimest, vara ega keskkonda.

  (2) Nõuded gaasipaigaldisele, lähtudes käesoleva seaduse §-s 8 sätestatud gaasipaigaldiste kategooriatest ja gaasitarvitite võimsusest, kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.
[RT I 2003, 88, 594 - jõust. 08.01.2004]

§ 10.  Gaasipaigaldise kaitsevöönd

  (1) Gaasipaigaldise kaitsevöönd on gaasipaigaldist, kui see on iseseisev ehitis, ümbritsev maa-ala, õhuruum või veekogu, kus tulenevalt ohutuse tagamise vajadusest kitsendatakse kinnisasja omaniku või valdaja tegevust.

  (2) Gaasipaigaldise kaitsevööndis peab kinnisasja omanik või valdaja kinni pidama järgmistest kitsendustest:
  1) gaasipaigaldise kaitsevööndis on keelatud teha tuld, teostada lõhketöid, ladustada kemikaale, jäätmeid ja väetisi;
  2) gaasipaigaldise kaitsevööndis on keelatud ehitada ehitisi, välja arvatud ajutisi ehitisi ja gaasipaigaldise omaniku väljastatud tehnilistele tingimustele vastavaid ehitisi;
  3) A-, B- ja C-kategooria gaasipaigaldise kaitsevööndis ning D-kategooria gaasipaigaldise hooldusribas (kuni kuue meetri laiune maariba piki gaasitorustiku telge) on keelatud istutada puid ja põõsaid ning ladustada materjale;
  4) C- ja D-kategooria gaasipaigaldise kaitsevööndis on keelatud parkida mehhanisme ja masinaid;
  5) gaasipaigaldise kaitsevööndis on keelatud gaasipaigaldise omaniku loata teha puurimis- ja kaevetöid, metsaraiet ning metsaveoülesõite;
  6) veekogus asuva gaasipaigaldise kaitsevööndis on keelatud teha süvendustöid, heita veesõidukiga ankrusse, liikuda heidetud ankru, kettide, logide, traalide ja võrkudega.

  (3) Gaasipaigaldise kaitsevööndi ja D-kategooria gaasipaigaldise hooldusriba ulatuse kehtestab Vabariigi Valitsus tulenevalt gaasipaigaldise ohutasemest, survest, võimsusest ja asukohast.

§ 11.  Nõuded gaasipaigaldise kasutusele võtmisel ja kasutamisel

  (1) Gaasipaigaldise võib kasutusele võtta või seda kasutada, kui:
  1) gaasipaigaldis on ohutu inimesele, varale ja keskkonnale;
  2) gaasipaigaldis vastab käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele;
  3) gaasipaigaldise kohta on enne selle gaasivõrku ühendamist edastatud võrguettevõtjale teatis gaasipaigaldise nõuetekohasuse kohta;
  4) registreeritavale gaasipaigaldisele on määratud selle kasutamise järelevaataja;
  5) ettenähtud juhtudel ja korras on teostatud gaasipaigaldise tehniline kontroll (edaspidi tehniline kontroll ).

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 sätestatud teatis peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) gaasipaigaldise omaniku ja kasutamise järelevaataja nimi ja kontaktandmed;
  2) gaasipaigaldise asukoht, kategooria (A, B, C või D) ja gaasitarviti võimsus;
  3) gaasipaigaldise projekteerija, ehitaja ja tehnilise kontrolli teostaja;
  4) teatise allkirjastanud isiku andmed.

  (3) Gaasipaigaldis loetakse kasutusele võetuks hetkest, mil esmakordselt alustatakse selle ettenähtud otstarbel kasutamist.

§ 12.  Gaasipaigaldise omaniku kohustused

  Gaasipaigaldise omanik on kohustatud:
  1) tagama käesoleva seaduse § 11 lõikes 1 sätestatud nõuete täitmise;
  2) tagama gaasipaigaldise kasutamise järelevaataja kohustuste täitmise;
  3) olema vastavasisulises õigussuhtes gaasipaigaldise kasutamise järelevaatajaga käesoleva seaduse § 13 lõikes 4 sätestatud kohustuste täitmiseks, välja arvatud, kui füüsilisest isikust omanik on ise gaasipaigaldise kasutamise järelevaatajaks;
  4) tagama, et gaasitöid teeks ja gaasipaigaldist ehitaks selleks pädev isik;
  5) omama gaasipaigaldist ja selle tehnilist kontrolli puudutavat dokumentatsiooni;
  6) tagama, et gaasipaigaldisega töötaksid selleks piisavat ettevalmistust omavad isikud;
  7) tagama, et riiklikku järelevalvet teostavale ametiisikule osutataks igakülgset abi avarii ja sellega kaasnenud õnnetusjuhtumi tekkepõhjuste väljaselgitamisel, säilitades põhjuste väljaselgitamiseni avarii ja õnnetusjuhtumi tagajärjel tekkinud olukorra, kui see ei põhjusta edasisi kahjustusi.

§ 13.  Gaasipaigaldise kasutamise järelevaataja

  (1) Gaasipaigaldise kasutamise järelevaataja on isik, kes:
  1) on pädev käesoleva seaduse ja teiste õigusaktide kohaselt korraldama või tagama gaasipaigaldise nõuetekohast kasutamist;
  2) kohustub tagama, et gaasipaigaldise kasutamisel järgitaks käesoleva seaduse ja teiste õigusaktide nõudeid.

  (2) Gaasipaigaldise kasutamise järelevaatajal peavad olema teadmised gaasipaigaldisest, mille kasutamise järelevaatajaks ta on määratud, samuti selle ehitusest ja kasutamise ohutusnõuetest ulatuses, mis tagavad gaasipaigaldise ohutu kasutamise.

  (3) Gaasipaigaldise kasutamise järelevaataja vastavuse käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud nõuetele peab olema hinnanud ja tõendanud käesoleva seaduse §-s 20 sätestatud isik.

  (4) Gaasipaigaldise kasutamise järelevaataja on kohustatud tagama, et:
  1) gaasipaigaldise kasutamine toimuks käesoleva seaduse või selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete kohaselt;
  2) gaasipaigaldise kasutamine peatataks, kui gaasipaigaldise edasine kasutamine võib ohustada inimest, vara või keskkonda;
  3) esimesel võimalusel teatataks gaasipaigaldise kasutamisel toimunud avariist ja sellega kaasnenud õnnetusjuhtumist Tehnilise Järelevalve Inspektsioonile.

  (5) Gaasipaigaldise kasutamise järelevaataja peab olema kättesaadav gaasipaigaldise ohutuse tagamiseks ja tehnilise kontrolli ning riiklike järelevalvetoimingute teostamisel.

5. peatükk GAASIPAIGALDISE EHITAMINE JA GAASITÖÖD 

§ 14.  Nõuded gaasipaigaldise ehitamisele ja ehitamisega tegelevale ettevõtjale

  (1) Gaasipaigaldise ehitamisega tegelda on ettevõtjal lubatud käesoleva seaduse §-s 22 sätestatud registri registreeringu ja käesoleva seaduse §-s 16 sätestatud nõuetele vastava gaasitöid juhtiva isiku olemasolu korral.

  (2) Gaasipaigaldise ehitamisega tegelev ettevõtja on kohustatud täitma ehitustegevust reguleerivas seaduses sätestatud nõudeid ja täiendavalt ka käesoleva seaduse § 15 lõike 2 punktides 1–6 sätestatud nõudeid.

  (3) Nõuded gaasipaigaldise ehitamisele kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.
[RT I 2003, 88, 594 - jõust. 08.01.2004]

§ 15.  Nõuded gaasitöödele ja gaasitööde tegijale

  (1) Gaasitöid teha on isikul lubatud käesoleva seaduse §-s 22 sätestatud registri registreeringu ja käesoleva seaduse §-s 16 sätestatud nõuetele vastava gaasitöid juhtiva isiku olemasolu korral.

  (2) Gaasitööde tegija on kohustatud:
  1) valdama piisavaid vahendeid ja vajalikku dokumentatsiooni gaasitööde tegemiseks;
  2) määrama gaasitööde tegemiseks gaasitöid juhtiva isiku;
  3) olema vastavasisulises õigussuhtes gaasitöid juhtiva isikuga käesoleva seaduse § 16 lõikes 4 sätestatud kohustuste täitmiseks, välja arvatud, kui füüsilisest isikust gaasitööde tegija on gaasitööde tegemisel ise gaasitöid juhtivaks isikuks;
  4) tagama, et gaasitöödel järgitaks ohutusnõudeid;
  5) tagama, et gaasitöid teeksid selleks piisava erialase ettevalmistusega isikud;
  6) tagama, et gaasi- või abiseade või gaasipaigaldis vastaks pärast gaasitööde tegemist käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele;
  7) tagama, et gaasitööd dokumenteeritaks.

§ 16.  Gaasitöid juhtiv isik

  (1) Gaasitöid juhtiv isik on isik, kes:
  1) on pädev käesoleva seaduse ja teiste õigusaktide kohaselt korraldama või tagama gaasitööde nõuetekohast tegemist;
  2) kohustub tagama, et gaasitöödel järgitaks käesoleva seaduse ja teiste õigusaktide nõudeid.

  (2) Gaasitöid juhtival isikul peavad olema erialane ettevalmistus ja vähemalt kaheaastane töökogemus gaasitööde tegemisel või gaasipaigaldise ehitamisel ning teadmised gaasi- või abiseadmest või gaasipaigaldisest, nende ehitusest ja kasutamise ohutusnõuetest tema poolt juhitavate gaasitööde ohutuse tagamiseks vajalikus ulatuses.

  (3) Gaasitöid juhtiva isiku vastavuse käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud nõuetele peab olema hinnanud ja tõendanud käesoleva seaduse §-s 20 sätestatud isik.

  (4) Gaasitöid juhtiv isik on kohustatud tagama, et:
  1) gaasitöödel ja gaasipaigaldise ehitamisel järgitaks ohutusnõudeid;
  2) gaasitöid teeksid ja gaasipaigaldist ehitaksid selleks piisavat erialast ettevalmistust omavad isikud, keda juhendatakse ülesannete nõuetekohaseks täitmiseks vajalikul määral;
  3) gaasi- või abiseade või gaasipaigaldis oleks pärast gaasitööde tegemist või gaasipaigaldise ehitamist ettenähtud otstarbel kasutamiseks ohutu;
  4) gaasitööd dokumenteeritaks.

6. peatükk TEHNILINE KONTROLL 

§ 17.  Tehniline kontroll

  (1) Tehniline kontroll käesoleva seaduse tähenduses on menetlus, mille käigus hinnatakse ja tõendatakse gaasipaigaldise vastavust käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele.

  (2) Tehnilist kontrolli tuleb teostada enne gaasipaigaldise kasutuselevõttu ja gaasipaigaldise kasutamise ajal. Tehniline kontroll jaguneb kasutusele eelnevaks, korraliseks ja erakorraliseks tehniliseks kontrolliks.

  (3) Erakorraline tehniline kontroll teostatakse järgmistel juhtudel:
  1) enne gaasipaigaldise kasutusele võtmist, kui seda pole kasutatud eelnenud aasta jooksul;
  2) pärast gaasipaigaldisega toimunud avariid või õnnetust, mille tagajärg oli surm, raske tervisekahjustus või oluline majanduslik kahju;
  3) pärast gaasipaigaldise rekonstrueerimist.

  (4) Tehnilise kontrolli korra ja sageduse kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister, lähtudes käesoleva seaduse §-s 8 sätestatud gaasipaigaldiste kategooriatest ja § 9 lõike 2 alusel sätestatavast gaasitarviti võimsusest.

  (5) Tehnilise kontrolli teenuse hinnad peavad olema kulupõhised, läbipaistvad ja mittediskrimineerivad ning kujundatud selliselt, et need kataksid tehnilise kontrolliga seotud põhjendatud kulutused ja tagaksid tehnilise kontrolli teostajale mõistliku kasumi.
[RT I 2003, 88, 594 - jõust. 08.01.2004]

§ 18.  Tehnilise kontrolli teostaja

  (1) Tehnilise kontrolli teostaja on tehnilise kontrolli teostamise eesmärgil asutatud riigi äriühing riigi poolt eraõiguslike juriidiliste isikute asutamise ja nendes osalemise seaduse (RT I 1996, 48, 942; 73, õiend; 1998, 59, 941; 2002, 32, 188) tähenduses. Nimetatud äriühing on eri- või ainuõigust omav ettevõtja konkurentsiseaduse (RT I 2001, 56, 332; 93, 565) tähenduses, kellele vastav eri- või ainuõigus tehnilist kontrolli teostada antakse põhikirjaga.

  (2) Tehnilise kontrolli teostaja peab:
  1) omama tehnilise kontrolli teostamiseks vajaliku ettevalmistuse, hariduse ja kogemusega töötajaid;
  2) valdama vahendeid tehnilise kontrolli teostamiseks;
  3) olema sõltumatu, asjatundlik, erapooletu ja mittediskrimineeriv;
  4) vastama Eesti standardis EVS-EN 45004:1997 esitatud inspekteerimisasutuste toimimise üldkriteeriumidele ja A-tüüpi inspekteerimisasutuse kriteeriumidele;
  5) teavitama gaasipaigaldise omanikku ja Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni tehnilise kontrolli käigus tuvastatud gaasipaigaldisega seotud ohtudest inimesele, varale või keskkonnale;
  6) esitama Tehnilise Järelevalve Inspektsioonile andmed registreeritava gaasipaigaldise tehnilise kontrolli kohta käesoleva seaduse § 19 lõike 3 alusel kehtestatud korra kohaselt;
  7) kujundama tehnilise kontrolli teenuse hinnad vastavalt käesoleva seaduse § 17 lõikele 5;
  8) tagama kogu Eesti territooriumil kõikide gaasipaigaldiste tehnilise kontrolli teenuse osutamise ühtse hinnakirja alusel, kusjuures tehnilise kontrolli teenuse hind ei tohi oleneda kontrollitava gaasipaigaldise asukohast;
  9) avaldama tehnilise kontrolli teenuste hinnakirja oma veebilehel;
  10) omama kogu tehnilise kontrolli teostajana tegutsemise aja jooksul kehtivat ja käesoleva seaduse §-s 27 sätestatud tingimustele vastavat vastutuskindlustust;
  11) olema tehnilise kontrolli teostamiseks akrediteeritud.

  (3) Tehnilise kontrolli teostaja akrediteerijale kohaldatakse toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduse §-s 141 sätestatut.

§ 19.  Gaasipaigaldise registreerimine

  (1) Tehnilise kontrolli teostaja peab kümne tööpäeva jooksul pärast registreeritava gaasipaigaldise tehnilist kontrolli esitama Tehnilise Järelevalve Inspektsioonile elektrooniliselt andmed registreeritava gaasipaigaldise, selle omaniku ja gaasipaigaldise kasutamise järelevaataja ning tehnilise kontrolli kohta.

  (2) Gaasipaigaldise registreerib Tehnilise Järelevalve Inspektsioon tehnilise kontrolli teostaja esitatud andmete alusel.

  (3) Registreeritavate gaasipaigaldiste loetelu, samuti registreeritavate gaasipaigaldiste, nende omanike ja gaasipaigaldiste kasutamise järelevaatajate ning tehnilise kontrolli kohta esitatavate andmete loetelu, vorminõuded, esitamise ja registreerimise korra kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.
[RT I 2003, 88, 594 - jõust. 08.01.2004]

7. peatükk ISIKU NÕUETELE VASTAVUSE HINDAMINE JA TÕENDAMINE 

§ 20.  Isiku nõuetele vastavuse hindamine ja tõendamine

  (1) Isiku nõuetele vastavuse hindamine ja tõendamine käesoleva seaduse tähenduses on menetlus, mille käigus äriregistris registreeritud ettevõtja või muu juriidiline isik (edaspidi isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja) hindab ja tõendab kirjalikult gaasipaigaldise kasutamise järelevaataja või gaasitöid juhtiva isiku nõuetele vastavust.

  (2) Isiku nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise korra kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.
[RT I 2003, 88, 594 - jõust. 08.01.2004]

§ 21.  Isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja

  (1) Isiku nõuetele vastavuse hindamine ja tõendamine on lubatud käesoleva seaduse §-s 22 sätestatud registri registreeringu olemasolu korral.

  (2) Isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja peab:
  1) omama isiku nõuetele vastavuse hindamiseks ja tõendamiseks vajaliku erialase ettevalmistuse, väljaõppe ja kogemusega töötajaid;
  2) valdama vahendeid isiku nõuetele vastavuse hindamiseks ja tõendamiseks;
  3) olema sõltumatu, asjatundlik, erapooletu ja mittediskrimineeriv;
  4) omama kogu isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendajana tegutsemise aja jooksul kehtivat ja käesoleva seaduse §-s 27 sätestatud tingimustele vastavat vastutuskindlustust;
  5) olema isiku nõuetele vastavuse hindamiseks ja tõendamiseks akrediteeritud.

  (3) Isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja akrediteerijale kohaldatakse toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduse §-s 14 1 sätestatut.

8. peatükk ETTEVÕTJA REGISTREERIMINE 

§ 22.  Registreerimistaotlus

  (1) Isik, kes soovib tegutseda gaasitööde tegijana, gaasipaigaldise ehitamisega tegeleva ettevõtjana või isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendajana (edaspidi ettevõtja), esitab riikliku erinõuetega tegevusaladel tegutsevate ettevõtjate registri (edaspidi register) volitatud töötlejale registreerimistaotluse.

  (2) Registreerimistaotluses peavad sisalduma:
  1) ettevõtja nimi, aadress ja muud kontaktandmed, registrikood või isikukood või viimase puudumisel sünniaeg;
  2) tegevusala (gaasipaigaldise ehitamine, gaasitööde tegemine või isiku nõuetele vastavuse hindamine ja tõendamine), millel soovitakse tegutseda;
  3) gaasitööde tegijana ja gaasipaigaldise ehitamisega tegeleva ettevõtjana tegutsemise soovi korral gaasitöid juhtiva isiku nimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg, kontaktandmed ning tema nõuetekohasust tõendava dokumendi number, väljaandmise kuupäev, väljaandja nimi ja kontaktandmed;
  4) isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendajana tegutsemise soovi korral vastutuskindlustuse suurus ja kehtivusaeg ning kindlustust tõendava dokumendi väljastanud kindlustusandja nimi, registrikood ja kontaktandmed;
  5) akrediteeringu olemasolu korral teave, milliste toimingute tegemiseks ja kelle poolt ettevõtja on akrediteeritud, akrediteeringut tõendava dokumendi number, väljaandja nimi, registrikood ja kontaktandmed;
  6) registreerimistaotlusele allakirjutanud isiku nimi, ametinimetus ja kontaktandmed.

  (3) Registreerimistaotluse esitaja vastutab tema poolt registrile esitatud andmete õigsuse eest.

  (4) Ettevõtja võib registreerimistaotluses esitada lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmetele täpsustatud andmed tegevusala kohta, millel ta soovib tegutseda.

  (5) Registreerimistaotluse ja registreeringuandmete muutmise taotluse vorminõuded ja esitamise korra kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.
[RT I 2003, 88, 594 - jõust. 08.01.2004]

§ 23.  Registreeringu tegemine ja registreeringuandmete muutmine

  (1) Registri volitatud töötleja teeb registreeringu või muudab registreeringuandmeid registreerimistaotluses, registreeringuandmete muutmise taotluses või ettekirjutuse kohta käivas teates esitatud andmete alusel kahe tööpäeva jooksul registreerimistaotluse, registeeringuandmete muutmise taotluse või ettekirjutuse kohta käiva teate saamise päevast arvates.

  (2) Registreeringuandmed on:
  1) registreeringu number;
  2) registreeringu tegemise kuupäev;
  3) ettevõtja nimi, aadress ja muud kontaktandmed, registrikood või isikukood või viimase puudumisel sünniaeg;
  4) tegevusala, sealhulgas täpsustatud andmed tegevusala kohta, millel soovitakse tegutseda;
  5) gaasitööde tegijana või gaasipaigaldise ehitamisega tegeleva ettevõtjana tegutsemise korral gaasitöid juhtiva isiku nimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg, kontaktandmed ning tema nõuetele vastavust tõendava dokumendi number, väljaandmise kuupäev ja väljaandja nimi;
  6) isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendajana tegutsemise korral vastutuskindlustuse suurus ja kehtivusaeg ning kindlustust tõendava dokumendi väljastanud kindlustusandja nimi, registrikood ja kontaktandmed;
  7) akrediteeringu olemasolu korral teave, milliste toimingute tegemiseks ja kelle poolt ettevõtja on akrediteeritud, akrediteeringut tõendava dokumendi number ja selle väljastanud isiku nimi, registrikood, aadress ja muud kontaktandmed;
  8) registreerimistaotlusele allakirjutanud isiku nimi, ametinimetus ja kontaktandmed;
  9) käesoleva seaduse §-s 31 sätestatud ettekirjutuse olemasolu korral teave selle kohta.

  (3) Registreeringuandmed avaldatakse registri veebilehel.

§ 24.  Registreeringu tegemisest keeldumine

  (1) Registri volitatud töötleja teeb registreeringu tegemisest keeldumise otsuse kahe tööpäeva jooksul registreerimistaotluse saamise päevast arvates või registreeringutaotluses puuduste kõrvaldamiseks määratud tähtaja möödumisel, kui:
  1) ettevõtja esitatud registreerimistaotlus ei ole nõuetekohane;
  2) ettevõtja kohta käivad registreeringuandmed on eelnenud 60 päeva jooksul registri volitatud töötleja poolt kustutatud käesoleva seaduse § 25 lõike 1 punkti 2 alusel või
  3) ettevõtja on registreerimistaotluses esitanud valeandmeid.

  (2) Teade registreeringu tegemisest keeldumise kohta edastatakse registreerimistaotluse esitanud ettevõtjale viie tööpäeva jooksul registreeringu tegemisest keeldumise otsuse tegemise päevast arvates.

§ 25.  Registreeringuandmete kustutamine

  (1) Registri volitatud töötleja kustutab registreeringuandmed kahe tööpäeva jooksul:
  1) registris registreeritud ettevõtja taotluse alusel taotluse saamise päevast arvates;
  2) käesoleva seaduse § 31 lõikes 2 sätestatud Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni otsuse alusel kas selle otsuse vaidlustamise tähtaja möödumisel, kui otsust ei vaidlustatud, või kui otsus vaidlustati, siis vaidlustatud otsuse jõusse jätnud kohtuotsuse jõustumise päevast arvates;
  3) kui registris registreeritud ettevõtja on registreerimistaotluses esitanud valeandmeid, selle avastamise päevast arvates;
  4) kohtuotsuse alusel, millega registris registreeritud ettevõtjalt võetakse registreeringuandmetes nimetatud tegevusalal tegutsemise õigus, sellise kohtuotsuse jõustumise päevast arvates või
  5) registris registreeritud ettevõtja likvideerimise või füüsilisest isikust ettevõtja surma korral sellest teadasaamise päevast arvates.

  (2) Teade registreeringuandmete kustutamise kohta edastatakse registris registreeritud ettevõtjale viie tööpäeva jooksul registreeringuandmete kustutamise otsuse tegemise päevast arvates.

  (3) Registreeringuandmete kustutamise korral peab isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja kogu oma isiku nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise alase dokumentatsiooni üle andma Tehnilise Järelevalve Inspektsioonile ühe kuu jooksul registreeringuandmete kustutamise päevast arvates.

§ 26.  Täiendavate andmete esitamise kohustus

  (1) Registris registreeritud ettevõtja on kohustatud registri volitatud töötlejat viie tööpäeva jooksul teavitama registreeringuandmete muutumisest või registreeringuandmetes nimetatud tegevusalal tegutsemise lõpetamisest.

  (2) Registris registreeritud ettevõtja ei pea teavitama käesoleva seaduse § 23 lõike 2 punktis 5 sätestatud isiku nõuetele vastavust tõendava dokumendi väljaandja, punktis 6 sätestatud kindlustusandja ja punktis 7 sätestatud akrediteeringut tõendava dokumendi väljaandja ning punktis 8 sätestatud andmete muutumisest.

§ 27.  Vastutuskindlustus

  Ettevõtja, kes tegutseb tehnilise kontrolli teostajana või isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendajana, peab omama vastutuskindlustuslepingut kindlustussumma ulatuses, mis:
  1) tagab tema tegevuses tehnilise kontrolli teostajana või isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendajana kolmandale isikule tekkida võiva kogu kahju hüvitamise;
  2) on vähemalt 500 000 krooni.

9. peatükk RIIKLIK JÄRELEVALVE 

§ 28.  Riikliku järelevalve teostaja

  Käesolevas seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete täitmise üle teostab riiklikku järelevalvet Tehnilise Järelevalve Inspektsioon (edaspidi inspektsioon ).

§ 29.  Inspektsiooni pädevus

  Inspektsiooni pädevusse kuulub:
  1) järelevalve turule lastud gaasi- või abiseadme ja küttegaasi käesolevas seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele vastavuse üle (turujärelevalve);
  2) järelevalve gaasipaigaldise ehitamise, kasutusele võtmise ja kasutamise ning gaasitööde ja tehnilise kontrolli käesolevas seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele vastavuse üle;
  3) järelevalve teavitatud asutuse, tehnilise kontrolli teostaja ja isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja suhtes käesolevas seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete järgimise üle;
  4) gaasiseadme või gaasipaigaldisega toimunud avarii ja õnnetuse tekkepõhjuste väljaselgitamine;
  5) gaasi- või abiseadme turule laskmise või kasutamise keelamine ajaks, mis on vajalik selle nõuetele vastavuse kontrollimiseks, ja nõuetele mittevastava gaasi- või abiseadme turult eemaldamise või selle kasutamise lõpetamise nõudmine;
  6) järelevalve käigus ettekirjutuste ja otsuste tegemine.

§ 30.  Riiklikku järelevalvet teostava ametiisiku õigused ja kohustused

  (1) Riiklikku järelevalvet teostaval ametiisikul on õigus:
  1) kontrollida käesoleva seaduse täitmist takistamatult ja ette teatamata;
  2) siseneda järelevalve teostamise eesmärgil teavitatud asutuse, tehnilise kontrolli teostaja ja isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja ruumidesse;
  3) siseneda järelevalve teostamise eesmärgil gaasi- või abiseadme valmistamis-, paigaldus-, kasutamis-, remondi-, hooldus-, ladustamis- ja müügikohta, samuti gaasipaigaldise ehitamise ja kasutamise kohta;
  4) saada järelevalve teostamiseks vajalikku teavet, tutvuda asjakohaste dokumentide või nende koopiatega ja saada nendest ärakirju;
  5) teha ettekirjutusi.

  (2) Inspektsiooni peadirektoril või tema poolt volitatud ametiisikul on käesoleva seaduse alusel inspektsiooni pädevusse kuuluvates küsimustes õigus kohustada gaasi- või abiseadme ja küttegaasi tootjat, isikut, kes laseb gaasi- või abiseadme turule, või gaasipaigaldise ehitajat teatama avalikkusele gaasipaigaldise, gaasi- või abiseadme või küttegaasiga seotud ohtudest või edastada selline teade tootja, isiku, kes laseb gaasi- või abiseadme turule, või ehitaja kulul.

  (3) Riiklikku järelevalvet teostav ametiisik on kohustatud oma tööülesannete täitmisel esitama ametitõendi.

  (4) Riiklikku järelevalvet teostav ametiisik on kohustatud tagama talle teatavaks saanud äri- ja tehnikaalase teabe konfidentsiaalsuse, kui seadus ei näe ette selle avaldamist.

§ 31.  Ettekirjutus ja otsus

  (1) Käesoleva seaduse või selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete rikkumise lõpetamiseks, sealhulgas nõuetele mittevastava gaasipaigaldise kasutamise, nõuetele mittevastava gaasitööde tegemise, nõuetele mittevastava tehnilise kontrolli ning nõuetele mittevastava isiku nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise peatamiseks teeb riiklikku järelevalvet teostav ametiisik ettekirjutuse, milles:
  1) juhib tähelepanu õigusrikkumisele ja esitab nõude selle lõpetamiseks;
  2) esitab vajaduse korral nõude õigusrikkumisega seotud tegevuse osaliseks või täielikuks peatamiseks või
  3) kohustab tegema edaspidise tegevuse õiguspäraseks jätkamiseks vajalikke toiminguid.

  (2) Inspektsiooni peadirektoril ja tema poolt volitatud ametiisikul on õigus ettekirjutuse korduva täitmata jätmise korral teha otsus, milles fikseeritakse ettekirjutuse täitmata jätmine ning mis on registreeringuandmete registrist kustutamise aluseks.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud otsuses märgitakse:
  1) otsuse tegemise aeg ja koht;
  2) otsuse sisu ja õiguslik alus;
  3) märge otsuse vaidlustamise võimaluse, tähtaja ja korra kohta;
  4) otsuse teinud isiku ees- ja perekonnanimi ning ametinimetus.

  (4) Kui inspektsiooni ametiisiku ettekirjutus või peadirektori või tema poolt volitatud ametiisiku otsus tehti ettevõtja kohta, kes on registreeritud käesoleva seaduse §-s 22 sätestatud registris, siis edastab inspektsioon sellekohase teate koos ettekirjutuse või otsuse koopiaga kahe tööpäeva jooksul registri volitatud töötlejale.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud otsus tehakse isikule teatavaks ning antakse kätte allkirja vastu või saadetakse posti teel väljastusteatega kahe tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib riiklikku järelevalvet teostav ametiisik rakendada sunnivahendit asendustäitmise ja sunniraha seaduses (RT I 2001, 50, 283; 94, 580) sätestatud korras. Sunniraha ülemmäär on 10 000 krooni.

§ 32.  Ettekirjutuse või toimingu vaidlustamine

  (1) Inspektsiooni ametiisiku ettekirjutuse või toiminguga mittenõustumise korral on õigus esitada kirjalik vaie inspektsiooni peadirektorile kümne tööpäeva jooksul ettekirjutusest või toimingust teadasaamise päevast arvates.

  (2) Vaiet ei saa esitada inspektsiooni peadirektori haldusakti või toimingu peale.

  (3) Vaide esitamine ei võta kohustust täita ettekirjutust.

  (4) Inspektsiooni peadirektor vaatab vaide läbi ja teeb otsuse 14 tööpäeva jooksul vaide esitamise päevast arvates. Vaide läbivaatamisest ei saa osa võtta ametiisik, kelle ettekirjutuse või toimingu peale vaie on esitatud.

  (5) Inspektsiooni peadirektori otsus tehakse vaide esitajale teatavaks ning antakse kätte allkirja vastu või saadetakse posti teel väljastusteatega kahe tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

§ 33.  Nõuetele vastavuse kontrollimine

  (1) Inspektsioonil on riikliku järelevalve käigus õigus:
  1) võtta õiglase tasu eest gaasi- või abiseadme tootjalt või isikult, kes lasi gaasi- või abiseadme turule, vajalik kogus gaasi- või abiseadmeid või nende osi nende nõuetele vastavuse kontrollimiseks;
  2) kontrollida gaasipaigaldise nõuetele vastavust;
  3) tellida põhjendatud juhtudel gaasi- või abiseadme, nende osade või gaasipaigaldise nõuetele vastavuse kontrollimiseks hindamisteenus.

  (2) Nõuetele vastavuse kontrollimiseks tellitud hindamisteenuse kulud kannab inspektsioon.

  (3) Kui tuvastatakse, etgaasi-või abiseade ei vasta kehtestatud nõuetele, peab selle tootja või isik, kes lasi gaasi- või abiseadme turule, tagastama inspektsioonile käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tasu ja hüvitama nõuetele vastavuse kontrollimiseks tellitud hindamisteenuse dokumentaalselt tõendatud kulud.

10. peatükk VASTUTUS 

§ 34.  Valeandmete esitamine ja andmete muutumisest teatamata jätmine

  (1) Riikliku erinõuetega tegevusaladel tegutsevate ettevõtjate registri volitatud töötlejale valeandmete esitamise või andmete muutumisest teatamata jätmise või tähtaegselt esitamata jätmise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.

§ 35.  Gaasi- või abiseadme ja küttegaasi turule laskmise nõuete rikkumine

  (1) Gaasi- või abiseadme või küttegaasi turule laskmise nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 30 000 krooni.

§ 36.  Gaasipaigaldise omaniku ja kasutamise järelevaataja kohustuste rikkumine

  (1) Gaasipaigaldise omaniku või kasutamise järelevaataja kohustuste rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.

§ 37.  Gaasitööde tegemise ja gaasipaigaldise ehitamise nõuete rikkumine

  (1) Gaasitööde tegemise või gaasipaigaldise ehitamise nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.

§ 38.  Tehnilise kontrolli ning isiku nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise nõuete rikkumine

  (1) Tehnilise kontrolli või isiku nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.

§ 39.  Menetlus

  (1) Käesoleva seaduse §-des 34–38 sätestatud väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku (RT I 2001, 61, 364) üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.

  (2) Käesoleva seaduse §-des 34–38 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Tehnilise Järelevalve Inspektsioon.

11. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 40.  Enne käesoleva seaduse jõustumist paigaldatud gaasipaigaldised

  Enne käesoleva seaduse jõustumist paigaldatud gaasipaigaldised ja turule lastud gaasi- või abiseadmed peavad olema ohutud ja vastama nende paigaldamise ajal kehtinud nõuetele.

§ 41.  Üleminekusätted

  (1) Ettevõtja võib tegutseda registri registreeringuta 2002. aasta 1. oktoobrini.

  (2) Enne käesoleva seaduse jõustumist surve- ja tõsteseadme ohutuse seaduse (RT I 1998, 113/114, 1873) alusel tegutsenud tehnilise kontrolli teostaja peab vastama käesoleva seaduse nõuetele hiljemalt 2003. aasta 1. jaanuaril.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud tehnilise kontrolli teostaja on kohustatud esitama andmed käesoleva seaduse § 19 alusel kehtestatud korras enne käesoleva seaduse jõustumist teostatud tehnilise kontrolli kohta 2002. aasta 1. oktoobriks.

  (4) Seadme kasutamise järelevaataja ja seadme valmistamise järelevaataja, kelle nõuetele vastavust on hinnatud ja tõendatud pädevustunnistusega surve- ja tõsteseadme ohutuse seaduse alusel, loetakse neile väljastatud pädevustunnistuse kehtivusaja lõpuni käesolevas seaduses esitatud nõuetele vastavaks. Seadme valmistamise järelevaataja pädevus on vastav käesolevas seaduses sätestatud gaasitööde juhi omale.

§ 42.  Juriidilise isiku haldusvastutus enne karistusseadustiku jõustumist

  Juriidiline isik vastutab käesoleva seaduse või selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete rikkumise eest järgmises ulatuses:
  1) riikliku erinõuetega ettevõtjate registri registreeringuta gaasitööde tegemise, gaasipaigaldise ehitamise või isiku nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise eest – määratakse rahatrahv 5000 kuni 50 000 krooni;
  2) riikliku erinõuetega ettevõtjate registri volitatud töötlejale valeandmete esitamise või andmete esitamata jätmise või tähtaegselt esitamata jätmise eest – määratakse rahatrahv 500 kuni 5000 krooni;
  3) gaasi- või abiseadme või küttegaasi turule laskmise või kasutamise nõuete rikkumise eest – määratakse rahatrahv 5000 kuni 50 000 krooni;
  4) gaasitööde tegemise või gaasipaigaldise ehitamise nõuete rikkumise eest – määratakse rahatrahv 5000 kuni 50 000 krooni;
  5) isiku nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise või tehnilise kontrolli nõuete rikkumise eest – määratakse rahatrahv 5000 kuni 50 000 krooni.

§ 43.  Menetlus haldusõiguserikkumise asjades enne karistusseadustiku jõustumist

  (1) Menetlus käesoleva seaduse §-s 42 sätestatud haldusõiguserikkumise asjades, kaasa arvatud karistuse määramine ja vaidlustamine ning jõustunud halduskaristuse täitmine, toimub haldusõiguserikkumiste seadustikus (RT 1992, 29, 396; RT I 2001, 74, 453; 87, 524 ja 526; 97, 605; 102, 677; 2002, 18, 98; 21, 117; 29, 174 ja 175; 30, 176; 32, 189) sätestatud korras.

  (2) Riiklikku järelevalvet teostaval ametiisikul on õigus määrata juriidilisest isikust haldusõiguserikkujale rahatrahv kuni 20 000 krooni. Sellest suurema rahatrahvi määramise õigus on maa- või linnakohtu kohtunikul.

  (3) Haldusõiguserikkumise protokolli märgitakse:
  1) selle koostamise aeg ja koht;
  2) asutuse nimetus ja aadress, kelle nimel protokoll koostatakse;
  3) protokolli koostanud isiku ees- ja perekonnanimi ning ametinimetus;
  4) haldusõiguserikkuja nimi, aadress ja kontaktandmed;
  5) haldusõiguserikkuja esindaja ees- ja perekonnanimi ning ametikoht;
  6) viide õigusakti sättele, mida rikuti;
  7) haldusõiguserikkuja või viimase esindaja seletus õigusrikkumise kohta;
  8) tunnistajate seletused ja muud asja lahendamiseks olulised asjaolud;
  9) teave, et haldusõiguserikkujale on selgitatud õigust kasutada õigusabi.

  (4) Protokoll esitatakse tutvumiseks haldusõiguserikkujale või tema esindajale. Haldusõiguserikkuja või tema esindaja annab protokolliga tutvumisel allkirja. Allkirja andmisest keeldumise korral teeb protokolli koostaja protokolli sellekohase märke. Protokolli koopia väljastatakse haldusõiguserikkujale või tema esindajale.

§ 44.  Energiaseaduse muutmine

  Energiaseaduses (RT I 1997, 52, 833; 2001, 52, 303; 88, 531; 93, 565; 2002, 25, 145; 41, 251) tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahv 151 tunnistatakse kehtetuks;
  2) paragrahvi 16 täiendatakse lõigetega 4–7 järgmises sõnastuses:«(4) Liitumispunkt on energiaseadme või -seadmete ühenduskoht võrguga, millest lähtudes määratakse võrgu teeninduspiir ning võrguga liituja (tarbija või energiaettevõtja) ja võrguettevõtja vastutus, kui lepingus ei ole sätestatud teisiti.

  (5) Võrguettevõtjal on õigus katkestada võrguühendus liitumispunktis või energia edastamine või jaotamine ette teatamata, kui on ohustatud inimese elu ja tervis, vara või keskkond.

  (6) Võrguettevõtjal on õigus katkestada võrguühendus või energia edastamine või jaotamine, teatades sellest kirjalikult ette vähemalt seitse päeva, kui:
  1) tarbija või energiaettevõtja kasutab energiaseadmeid, mis halvendavad energia kvaliteeti või varustuskindlust võrguettevõtja võrgus;
  2) on takistatud võrguettevõtja ligipääs tarbija või energiaettevõtja omandis või valduses oleval territooriumil asuvale mõõtesüsteemile selle kontrollimiseks või asendamiseks või oma energiaseadmete käitamiseks vajalike tööde tegemiseks;
  3) tarbija või energiaettevõtja võlgneb energia või võrguteenuse kasutamise eest.

  (7) Võrguühendus liitumispunktis taastatakse lepingu kohaselt pärast katkestus- ning taasühenduskulude tasumist tingimusel, etlepingei ole lõpetatud.»;
  3) paragrahvi 281 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:«(1) Turgu valitseval energiaettevõtjal on kohustus osta elektrienergiat tema võrguga ühendatud ettevõtjalt, kes toodab seda vee-, tuule- või päikeseenergiast või biokütusest.»

§ 45.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2002. aasta 1. juulil, välja arvatud:
  1) paragrahvi 2 lõiked 7 ja 8, mis jõustuvad vastavasisulise välislepingu jõustumisel või Eesti ühinemisel Euroopa Liiduga olenevalt sellest, kumb tähtpäev saabub varem;
  2) paragrahvi 44 punktid 2 ja 3, mis jõustuvad kümnendal päeval pärast käesoleva seaduse Riigi Teatajas avaldamist;
  3) 10. peatükk, mis jõustub samaaegselt karistusseadustikuga.

  (2) Käesoleva seaduse §-d 42 ja 43 kehtivad kuni karistusseadustiku jõustumiseni.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json