Teksti suurus:

Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja kinnitamine

Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2004, 10, 75

Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja kinnitamine

Vastu võetud 27.11.2003 nr 42

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141) § 6 lõike 3 punkti 2 ning veeseaduse (RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 241; 1998, 2, 47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843; 2001, 7, 19; 42, 234; 50, 283; 94, 577; 2002, 1, 1; 61, 375; 63, 387; 2003, 13, 64; 26, 156; 51, 352) § 23 lõike 1, Rapla Vallavolikogu määrab:

1. Kinnitada reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri (juurde lisatud).

2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2004. a.

Volikogu esimees Jüri VÕIGEMAST

Kinnitatud
Rapla Vallavolikogu 27. novembri 2003. a
määrusega nr 42

REOVEE KOHTKÄITLUSE JA ÄRAVEO EESKIRI

1. Üldsätted
1.1. Reovee ja fekaalide väljaveol ning purgimisel ühiskanalisatsiooni tuleb juhinduda käesolevast reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirjast (edaspidi eeskiri). Eeskiri reguleerib õigussuhteid, mis tekivad seoses reovee kohtkäitluse ning kogumismahutitest äraveo ja ühiskanalisatsiooni purgimisega Rapla valla territooriumil.
1.2. Käesolevas eeskirjas reovee kohta sätestatut kohaldatakse ka fekaalide kohtkäitlusele ja äraveole. Reovee äraveo ja purgimise korra kohta sätestatut kohaldatakse ka keldritesse, tehnilistesse rajatistesse ja mujale kogunenud heit-, sademe-, drenaaži- ning muu pinnase- ja pinnavee äraveole.
1.3. Käesolevat eeskirja ei kohaldata, kui kinnistu omanikul peab veeseaduse kohaselt olema reovee ärajuhtimiseks vee erikasutusluba.
1.4. Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile Rapla vallas asuvatele juriidilistele ja füüsilistele isikutele.
1.5. Mõisted
1.5.1. Eeskirjas kasutatakse mõisteid Rapla Vallavolikogu 26. juuni 2003. a määruses nr 32 «Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja nende kasutamise eeskiri Rapla vallas» toodud tähenduses, millele lisaks kasutatakse käesolevas eeskirjas mõisteid järgmises tähenduses:
1.5.1.1. reovee kohtkäitlus – reovee kogumine, puhastamine, paigutamine pinnasesse või pinnasele, kompostimine reovee tekkekoha kinnistu piires;
1.5.1.2. reovee kogumismahuti – vettpidav rajatis reovee kogumiseks, ka kuivkäimla lampkast;
1.5.1.3. purgimisteenus – reovee tekkekohast väljapumpamine (imemine), äravedamine ning ühiskanalisatsiooni purgimiskohta väljalaskmine.

2. Reovee kohtkäitluse kasutuse tingimused
2.1. Reovee kohtkäitlust võib kasutada aladel, mida ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kohaselt ei kaeta ühiskanalisatsiooniga.
2.2. Reovee kohtkäitlusviise, välja arvatud suhteliselt puhta reovee ärajuhtimine (basseini tühjendamine jne), lubatakse kasutada vaid isikliku majapidamise olmereovee käitlemiseks reovee tekkekoha kinnistu piires. Kogumismahutit võib väljapoole reovee tekkekoha kinnistu piire erandina kasutada ainult vastava reaalservituudi seadmise lepingu olemasolul.
2.3. Erandina võib hoonestatud ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kohaselt ühiskanalisatsiooniga kaetaval alal, kuni ühiskanalisatsiooni rajamiseni, uute ja rekonstrueeritavate ehituste puhul kasutada reovee kohtkäitlusviisidest reovee kogumist kogumismahutisse.
2.4. Punktis 2.3 toodud juhul antakse reovee kohtkäitlusluba kuni kaheks aastaks, kusjuures kinnistu omanik peab endale võtma kohustuse tähtaja möödumisel kinnistu ühiskanalisatsiooniga liitumiseks. Kui kohtkäitlusloa lõppemise tähtajaks pole ühiskanalisatsioon valminud, võib luba erandkorras pikendada.
2.5. Reovee kogumismahuti tuleb ehitada selliselt, et oleks võimalik reovee takistusteta regulaarne äravedu ning pärast ühiskanalisatsiooni ehitamist kinnistu kanalisatsiooni ühendamine ühiskanalisatsiooniga.
2.6. Reovee kohtkäitluse projekteerimiseks tuleb kinnistu omanikul taotleda Rapla Vallavalitsuselt põhimõtteline nõusolek kohtkäitluse rajamiseks. Taotluse vorm on esitatud käesoleva eeskirja lisas 1.
2.7. Reovee kohtkäitluse ehitamiseks ja kasutamiseks tuleb kinnistu omanikul taotleda reovee kohtkäitlusluba Rapla Vallavalitsuselt. Reovee kohtkäitlusluba on tähtajaline.
2.8. Reovee kohtkäitlusel reovee osaliseks või täielikuks paigutamiseks pinnasele või pinnasesse kinnistu piirides peab kinnistu omanikul olema reovee kohtkäitlusloa koosseisus luba veeheiteks, mille annab Rapla Vallavalitsus, lähtudes veeseadusest, veekogusse või pinnasesse juhitava heitvee kohta esitatud nõuetest ja tervisekaitselise heaolu tagamise võimalustest kinnistul.
2.9. Vee-ettevõtjal on õigus saada Rapla Vallavalisuselt informatsiooni vee-ettevõtja tegevuspiirkonda väljastatud kohtkäitluslubade kohta.

3. Reovee kohtkäitlusloa taotlemine
3.1. Kinnistu omanik, kes taotleb reovee kohtkäitlusluba, esitab vallavalitsusele:
1) käesoleva eeskirja lisas 2 toodud vormi kohase taotluse;
2) kinnistu plaani koos olemasolevate ja projekteeritud reovee kohtkäitlusrajatiste koosseisu ning paigutusega, samuti joogivee saamise rajatiste paigutusega. Kinnistu plaan peab haarama kõrvalkinnistuid kuni nendel paiknevate hooneteni;
3) kinnistul paiknevate ehitiste projekti, mis tagastatakse omanikule koos loaga.
3.2. Kui samaaegselt taotletakse luba ka veeheiteks, on vallavalitsusel sõltuvalt reovee paigutusviisist õigus nõuda täiendavaid andmeid pinnakatte, pinnase, põhjavee taseme ja joogivee saamise rajatiste kohta, viimast ka kinnistuga piirneva ala kohta.
3.3. Nõuetekohase taotluse ja vajalikud lisaandmed esitanud kinnistu omanikule väljastab vallavalitsus reovee kohtkäitlusloa käesoleva eeskirja lisas 3 toodud vormi kohaselt ühe kuu jooksul arvates taotluse esitamisest tingimusel, et reovee käitlemine on võimalik keskkonnakaitse ja tervisekaitselise ohutuse ning käesoleva eeskirja nõudeid järgides. Loa väljastamisel tuleb lähtuda veeseadusest ja veekogusse või pinnasesse juhitava heitvee kohta esitatud nõuetest.
3.4. Kui reovee kohtkäitlusluba pole võimalik väljastada, teatab vallavalitsus sellest taotlejale kirjalikult koos keeldumise põhjustega.
3.5. Reovee kohtkäitlusloas määratakse käidelda lubatava reovee liik ja kogus, reovee käitlusviis ning vajadusel nõuded reoveele ja käitlusrajatistele.
3.6. Reovee kohtkäitlusloa tähtaja saabudes on kinnistu omanikul õigus taotleda loa pikendamist. Loa pikendamiseks tuleb lisaks taotlusele esitada andmed kasutatud vee ja reovee kohtkäitluse koguste kohta viimasel kalendriaastal, kogumismahutite kasutamisel reovee äraveodokumendid viimase kahe aasta kohta. Luba pikendatakse järgnevaks perioodiks, kui on järgitud varasema loa nõudeid ja tingimusi. Varasema loa tingimusi muudetakse, kui see tuleneb seadusest või reovee kohtkäitluse käigus on selgunud selle ohtlikkus keskkonnale või tervisekaitselisele heaolule.

4. Reovee kohtkäitlusrajatise projekteerimine ja ehitamine
4.1. Reovee kohtkäitlusrajatise projekteerimine, ehitamine ja kasutusse võtmine toimub ehitusseaduse ja Rapla valla ehitusmääruse kohaselt.
4.2. Reovee kohtkäitlusrajatiste projekt tuleb kooskõlastada vallavalitsusega.
4.3. Valminud reovee kohtkäitlusrajatised kuuluvad ülevaatamisele vallavalitsuse ning vastavalt vastavas piirkonnas tegutseva vee-ettevõtja poolt, kes võivad nõuda rajatiste katsetamist enda juuresolekul. Rajatiste vastavus nõuetele vormistatakse õiendiga.
4.4. Reovee kohtkäitlusrajatiste kasutuselevõtt vormistatakse eraldi kasutusloaga, välja arvatud hoonete koosseisus ehitatavad lampkastid. Ehitistele, kus reovesi tekib, vormistatakse kasutusluba reovee kohtkäitlusrajatiste kasutusloa olemasolul või viimasega samaaegselt.
4.5. Punkti 2.3 kohaselt väljastatud reovee kohtkäitlusloa puhul vormistatakse reovee kohtkäitlusrajatiste ehitusluba loana ajutiste ehitiste püstitamiseks koos ehitiste likvideerimistähtaja näitamisega. Likvideerimistähtaega võib erandina pikendada vaid keskkonnanõuniku nõusolekul juhul, kui kinnistu asukohas pole välja ehitatud ühiskanalisatsioon.

5. Reovee kohtkäitlusrajatiste kasutamine ja järelevalve
5.1. Reovee kohtkäitlusrajatiste kasutamisel tuleb järgida ehitise kasutamis- ja hooldusjuhendit, reovee kohtkäitlusloa nõudeid ja vallavalitsuse ettekirjutusi. Rajatiste kasutamise ja hoolduse eest vastutab rajatiste omanik.
5.2. Reovee kohtkäitlusrajatiste omanik on kohustatud kohe teatama vallavalitsusele igast rajatiste avariist, sealhulgas reoveemahutite lekkest või ületäitumisest ning võtma tarvitusele kõik meetmed tekkinud reostuse kõrvaldamiseks ja keskkonnaohutuse tagamiseks.
5.3. Reovee kohtkäitlusrajatiste tehnilise seisundi ja nende nõuetekohase kasutamise üle teostab järelevalvet vallavalitsus vastavalt keskkonnajärelevalve seadusele, Rapla valla heakorraeeskirjale ning käesolevale eeskirjale, kaasates vajadusel spetsialiste ning eksperte.
5.4. Järelevalve teostajal on õigus nõuda reovee kohtkäitlusrajatiste omanikult rajatiste projekti, kasutamis- ja hooldusjuhendi ning kasutusloa esitamist, samuti ülemõõtmise ja kontrolli teostamist, reovee kogumismahuti puhul reovee äravedu tõendava dokumentatsiooni esitamist.
5.5. Järelevalve teostajal on õigus rikkumiste avastamisel teha rikkujale kohustuslikke ettekirjutusi rikkumiste kõrvaldamiseks. Rikkumiste tähtajaks mittekõrvaldamisel on vallavalitsusel õigus tühistada väljaantud reovee kohtkäitlusluba, samuti korraldada rikkuja kulul rajatiste nõuetele vastavusse viimine.
Punkti 4.5 kohaselt vormistatud rajatiste likvideerimistähtaja ületamisel korraldada rajatiste likvideerimine.

6. Reovee äraveo ja purgimise kord
6.1. Purgimisteenust osutav ettevõtja peab kogumismahutist reovee väljaveoks omama tegutsemisluba.
6.2. Tegutsemisluba omav ettevõtja, kes ei ole vee-ettevõtjaks, peab purgimisteenuste osutamiseks sõlmima lepingu vee-ettevõtjaga, kelle tegevuspiirkonnas toimub purgimine.
6.3. Reovett on lubatud purgida üksnes detailplaneeringuga või selle puudumisel ehitusprojektiga määratud purgimiskohtadesse. Purgimiskohtade projekteerimine, ehitamine ja kasutusse võtmine toimub ehitusseaduse ja Rapla valla ehitusmääruse kohaselt. Purgimiskohtade asukohavalik peab olema kooskõlastatud vallavalitsuse, vee-ettevõtja ning kohaliku keskkonnateenistusega. Väljaspool nimetatud kohti on reovee purgimine keelatud.
6.4. Projektijärgsed purgimiskohad, mida võib kasutada purgimisteenust osutav ettevõtja, purgitava reovee lubatud kogused, reostusaste ja muud näitajad, samuti purgitava reovee koguse arvestuse ning purgimise eest tasu maksmise tingimused ja kord määratakse vee-ettevõtja ja purgimisteenust osutava ettevõtja vahelises lepingus.
6.5. Reovee äraveo eest tasub teenuse tellija purgimisteenuse osutajale vastavalt teenuse osutaja ja teenuse tellija vahelisele lepingule.

Lisa 3

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json