Teksti suurus:

Viimsi valla heakorra eeskiri

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2004, 12, 101

Viimsi valla heakorra eeskiri

Vastu võetud 09.12.2003 nr 36

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 361 ning Viimsi valla põhimääruse § 18 lõike 1 punkti 38 alusel, võttes arvesse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 662.

VIIMSI VALLA HEAKORRAEESKIRI

I. Üldsätted

1. Viimsi valla (edaspidi vald) heakorraeeskirja (edaspidi eeskiri) eesmärk on koos Eesti Vabariigi vastavate õigusaktidega tagada valla territooriumil puhtus ja heakord.

2. Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile valla territooriumil viibivatele ja/või tegutsevatele isikutele.

3. Eeskirja rikkujat karistatakse vastavalt õigusaktidele.

4. Eeskirjas on:
4.1. heakorranõuete täitmisel omanikuga võrdsustatud tema poolt volitatud valdaja, haldaja või kasutaja;
4.2. kinnistu mõistega võrdsustatud mõisted: maa-ala, territoorium, krunt, maaüksus, katastriüksus ja maatüki olulised osad;
4.3. avalik koht – iga territoorium, rajatis või ruum, mis on antud üldiseks kasutamiseks või mis on tegelikult üldkasutatav. Üldkasutatava supelranna või supluskoha määrab Viimsi Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus);
4.4. puhastusala – kinnistu või ehitisega piirnev ala, mis ulatub kinnistu või ehitise piirist sõiduteeni;
4.5. heakorratööd – tolmu, liiva, prahi, lume ja jää koristamine ning libedusetõrje, muru ja rohu niitmine, puude võrade kärpimine;
4.6. eriolukord – ilmastikutingimustest tulenev teeolude oluline halvenemine;
4.7. jäätmemahuti – prügiurn, -konteiner, mitmesektsiooniline prügiurn prügi sorteeritult kogumiseks, vedeljäätmete mahuti, konteiner ohtlike jäätmete kogumiseks.

II. Kohustused heakorra tagamiseks

5. Ehitise või kinnistu omanik, ehitus- ja remonditöid tegev isik on kohustatud tagama heakorratööde tegemise puhastusalal. Puhastusalal tuleb heakorratööde tegemine lõpetada hommikul kella 7.00-ks (v.a eriolukord). Vajadusel tuleb puhastusala puhastada ka päeva jooksul, et tagada puhastusalal heakord.

6. Ühissõiduki peatuse ooteala või -platvorm, tähistatud jalakäijate ülekäigurada ja -koht ning rajatise välistrepp peab olema pidevalt puhastatud liivast, lumest ja jääst ning seal tuleb vältida libeduse teket.

7. Avalikku kohta tohib lillevaasi, prügiurni, pinki, tõkkepiiret, telefonikabiini, vitriini ning teisi teisaldatavaid väikevorme, välimüügiinventari, reklaamtahvleid ja -viitasid, ehitus- või küttematerjale paigaldada vallavalitsuse loal. Nende korrashoiu, esteetilise väljanägemise ja hoolduse kohustus lasub nende omanikul.

8. Heakorraalast tööd vallas korraldab Viimsi valla kommunaalamet (edaspidi kommunaalamet).

9. Kommunaalamet on kohustatud tagama:
9.1. heakorratööde tegemise oma haldusterritooriumil asuvatel valla omandis olevatel teedel ja tänavatel;
9.2. heakorratööde tegemise vallale kuuluvates parkides, haljasaladel ning nendega külgnevatel kõnniteedel, kui kohalike õigusaktidega ei ole sätestatud teisiti;
9.3. heakorratööde tegemise ühissõiduki peatuste ootealadel või -platvormidel;
9.4. üldkasutatavatesse parkidesse, haljasaladele, randadesse, ühissõiduki ootealadele või -platvormidele vajalikul hulgal jäätmemahutite paigaldamise ja nende regulaarse tühjendamise;
9.5. valla teedel, tee alguses ja lõpus, teenimega siltide või viitade olemasolu, mis vastab vallas kasutatavale ühtsele kujundussüsteemile;
9.6. üldkasutatavas supelrannas heakorra ja rannainventari olemasolu.

10. Kinnistu omanik on kohustatud:
10.1. hoidma korras oma kinnistu ja kinnistu piirdeaia ning rakendama meetmeid talle kuuluva kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks;
10.2. teostama heakorratöid kinnistuga külgneval või piirneval puhastusalal;
10.3. puhastama maa-aluse tehnovõrgu luugi ja resti, kui eelnimetatu jääb tema puhastusala piiresse, ning tagama nendele pideva juurdepääsu;
10.4. tegema vajadusel umbrohutõrjet, agrotehniliselt õigeaegselt niitma muru ja rohu, pügama hekki ja põõsaid ning korraldama puuokste kärpimist, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liiklust reguleerivat vahendit, takistavad jalakäija või sõiduki liiklemist;
10.5. kinnistu omanikul on keelatud raiuda ilma raieloata oma kinnistult puid ja põõsaid (v.a viljapuud ja marjapõõsad), puhastusalasse rajada ilma vallavalitsuse loata hekke, kõrghaljastust, lillepeenraid, paigutada dekoratiivseid elemente, konteinereid, mahuteid, kive, ehitusmaterjale jne;
10.6. kinnistul kasvavate puude raieks (v.a viljapuud- ja põõsad ning dekoratiivpuud) taotlema vallavalitsuse keskkonnaametilt raieluba (v.a elektriliinide alused).

11. Ehitise omanik on kohustatud:
11.1. hoidma korras hoone fassaadi ja sinna juurde kuuluvad elemendid. Fassaadielemendid peavad olema terved, vajadusel nõuetekohaselt värvitud või viimistletud ning vastavuses kinnitatud ehitusprojektiga;
11.2. paigaldama elu- või üldkasutatava hoone juurde jäätmemahuti ja korraldama selle õigeaegset tühjendamist jäätmekäitlusfirmaga sõlmitud lepingu alusel;
11.3. omama korraldatud jäätmeveo lepingut, järelevalveametniku nõudmisel selle esitama, samuti kviitungi või maksekorralduse viimase tühjendamise kohta;
11.4. tagama vastavalt tee või tänava ning hoonete ja korterite numeratsioonile õige numbrimärgi olemasolu ning neid pimedal ajal valgustama;
11.5. tagama heitvee kogumismahuti korrasoleku, veepidavuse, hermeetilise sulgumise, õigeaegse tühjendamise ja ümbruse hooldamise;
11.6. omama kehtivat lepingut, mis sätestab kogumismahuti tühjendamise korra, vajadusel esitama selle järelevalveametnikule koos viimase tühjenduse arvega;
11.7. kõrvaldama ehitiselt lume, jääpurikad, varisemisohtlikud kivid, plaadid jms ning tagama tööde ajal teedel ja tänaval ohutu liikluse;
11.8. hoidma korras oma krundi ja krundi piirdeaia ning rakendama meetmeid talle kuuluva krundi reostamise ja risustamise vältimiseks;
11.9. teostama heakorratöid krundiga külgneval või piirneval puhastusalal;
11.10. kõrvaldama ehitisega piirnevalt kõnniteelt jää ja lume;
11.11. tagama akende ja keldri valgusšahtide puhtuse;
11.12. koristama ja hoidma pidevalt puhtana müügikoha ümbruse (raadiusega 6 m, teeäärsel rajatisel kuni sõidutee ääreni);
11.13. kasutusel mitteoleva ehitise omanik on kohustatud tagama ehitise ja sinna juurde kuuluva krundi heakorra ning vältima hoone varisemisohtlikkust, sulgema sissepääsud hoonesse ja võimalusel ka krundile.

12. Kinnistu ja/või ehitise omanik on kohustatud:
12.1. paigutama kinnistule ja/või ehitise pinnale välisreklaamkandjaid üksnes vallavalitsuse poolt väljaantud reklaamiloa alusel;
12.2. mitte eksponeerima kinnistule ja/või ehitise pinnale paigutatud välisreklaamkandja vahendusel või muul viisil sellist välisreklaami, mis on oma välisilmelt ümbrusesse ja otseselt antud paika sobimatu;
12.3. tagama välisreklaami eksponeerimise kinnistule ja/või ehitise pinnale paigutatud välisreklaamkandjal kogu selle aja vältel, mil välisreklaamkandja on kinnistule ja/või ehitise pinnale paigutatud;
12.4. tagama kinnistul ja/või ehitise pinnal asuva välisreklaamkandja ja välisreklaami korrashoiu ning hoolduse;
12.5. tagama kinnistul kasvavatel puudel kuivanud okste eemaldamise.

13. Ehitus-, remondi- ja kaevetöö tegija on kohustatud:
13.1. vältima objektilt pori ja prahi sattumist sõidu- ja kõnniteele ning naaberkinnistutele;
13.2. hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsutee ning paigaldama liiklust suunavad ja hoiatavad märgid;
13.3. rajama ning hoidma korras piirdeaia või muu tõkke;
13.4. pärast töö lõpetamist ja enne objekti ekspluatatsiooni andmist heakorrastama selle ümbruse.

14. Tehnovõrgu omanik on kohustatud:
14.1. hoidma korras temale kuuluva tehnovõrgu;
14.2. hoidma tehnovõrgu seisundis, mis tagab liiklusohutuse ja teekatte korrasoleku tehnovõrgu kohal, kusjuures kaevupea peab olema teekattega ühes tasapinnas.

15. Mitme elamu ühiskasutuses olevate prügikonteinerite asukohad määratakse kindlaks planeerimisprojekti või elamute omanike ettepanekul vallavalitsuse poolt kooskõlastatult tervisekaitsetalituse ja teenuse pakkujaga.

16. Prügi ja veose vedaja peab koristama peale- ja mahalaadimisel või sõidu ajal mahapudenenud prügi (ka kauba).

17. Kinnistu või tee reostamisel või risustamisel on reostaja kohustatud selle viivitamatult puhastama. Kui reostajat või risustajat ei ole võimalik kindlaks teha, peab ala korrastama selle omanik.

18. Üldkasutatava laste mänguväljaku omanik on kohustatud tagama liivakastis liiva väljavahetamise vähemalt üks kord aastas ning väikevormide hooldamise ja remondi.

19. Avaliku ürituse korraldaja peab maa-ala, kus üritus läbi viidi, puhastama hiljemalt kaheksa tunni jooksul pärast ürituse lõppemist või loal määratud tähtajaks.

20. Viimsi valla haldusterritooriumil on keelatud:
20.1. risustada ja reostada valla territooriumi ja ehitisi, maha sülitada, urineerida ja roojata avalikus kohas, loopida prahti, suitsukonisid, päevalilleseemneid jms, määrida ja kritseldada hoone seinale, müürile, piirdeaiale, pingile, kõnniteele jne või kahjustada neid muul viisil;
20.2. kahjustada või lõhkuda pargi- või muud avalikku kohta paigaldatud inventari (jäätmemahuti, lillekast, pink, valgusti vms);
20.3. omavoliliselt välja panna teadet, kuulutust, välisreklaami, välisreklaami eksponeerimiseks vajalikku kinnist või välisreklaamkandjat;
20.4. kahjustada haljasala, murukamarat ja lilli, vigastada, kahjustada, omavoliliselt raiuda või hävitada puid ja põõsaid;
20.5. rajada haljastust, istutada puid ja põõsaid üldkasutataval maa-alal ilma vallavalitsuse kooskõlastuseta;
20.6. põletada kulu, jäätmeid (prahti) ning teha lõket avalikus kohas ilma vallavalitsuse keskkonnaametniku ja Harjumaa Päästeteenistuse kooskõlastuseta. Avaliku lõkke tegemisel peab selle korraldaja teavitama keskkonnaametnikku lõkke tegemise asukohast ja andma vastutava isiku kontaktandmed.
Viimsi metsades on lõkke tegemine lubatud ainult raietööde perioodil kooskõlastatult Viimsi metskonnaga või metsa omanikuga;
20.7. panna jäätmete liigiti kogumise konteineritesse jäätmeid, mida selle konteineriga ei koguta;
20.8. kloppida riiet ja vaipa mitme korteriga maja rõdul, aknal ja uksel, asetada akna välisküljele esemeid ning toiduaineid, kuivatada pesu rõdu või lodža piirdest kõrgemal;
20.9. hoida kütte-, ehitus- või muud materjali tänavaäärses õueosas piirdeaiast või hekist kõrgemal või ladustada ja hoida neid väljaspool kinnistu piiri. Erandkorras on lubatud tahke kütuse, ehitusmaterjali jmt mahalaadimine üldkasutatavale territooriumile tingimusel, et ei takistata jalakäijate ega sõidukite liiklemist ning materjal teisaldatakse ja territoorium heakorrastatakse 24 tunni jooksul;
20.10. lasta olme- või heitvett sademeveekraavi või -kanalisatsiooni, reostada või risustada neid muul viisil. Sademeveekraavi kinniajamine, paigutamine/sulgemine torusse ilma kommunaalameti kooskõlastuseta on keelatud;
20.11. kasutada tuhka või kloriide lume- ja libedustõrjeks kõnni- või pargiteel. Libeduse tõrjeks kasutatava puistematerjali tera läbimõõt peab olema 2–6 mm;
20.12. kõnnitee puhastamisel lumest loopida lund sõiduteele;
20.13. sõiduteedel heakorratööde tegemise käigus kuhjata lund ja jääd jalgteele. Lund võib paigutada kõnniteele juhul, kui jalakäijatele ja jalgratturitele jääb vähemalt 1,1 m käiguruumi;
20.14. kuhjata kloriidisegust liiva või lund puude ümber või teega külgnevale haljasribale, paigutada kloriidisegust puistematerjali või muud prahti metsa, haljasalale või mujale selleks mitteettenähtud kohta;
20.15. telkida ja/või ööbida haljasaladel ja parkides ning muudes selleks mitteettenähtud kohtades;
20.16. pesta ja ujutada loomi üldkasutatavas supelrannas ja supluskohtades;
20.17. pesta ennast, sõidukit, pesu või muid esemeid meres või mujal selleks mitteettenähtud kohtades;
20.18. kuivatada pesu üldkasutataval haljasalal puude vahel;
20.19. kasutada mürkainet kehtestatud korra vastaselt, tekitada ülenormatiivset müra, vibratsiooni või tolmu;
20.20. parkida sõidukõlbmatut sõidukit avalikul teel, parklas või muul üldkasutataval alal.

III. Rakendussätted

21. Käesolev määrus jõustub kümnendal päeval pärast avaldamist elektroonilises Riigi Teatajas.

22. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja.

Volikogu esimees Madis SARETOK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json