Teksti suurus:

Riigi F. J. Wiedemanni keeleauhinna komisjoni töökord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.01.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I 2004, 3, 14

Riigi F. J. Wiedemanni keeleauhinna komisjoni töökord

Vastu võetud 08.01.2004 nr 4

Määrus kehtestatakse «Riigi kultuuripreemiate ja kultuuristipendiumide seaduse» (RT I 1998, 101, 1665; 2002, 21, 119; 61, 375; 2003, 68, 462) § 15 lõike 4 alusel.

§ 1. Keeleauhinna komisjoni moodustamine ja liikmed

(1) Riigi F. J. Wiedemanni keeleauhinna komisjon (edaspidi komisjon) on 9-liikmeline.

(2) Komisjoni moodustab ja selle koosseisu kinnitab kolmeks aastaks Vabariigi Valitsus haridus- ja teadusministri ettepanekul.

(3) Kui komisjoni liige on esitatud riigi keeleauhinna kandidaadiks, ei osale ta sellel aastal komisjoni töös. Kandidaadiks esitatud komisjoni liikme asemele kinnitab Vabariigi Valitsus haridus- ja teadusministri ettepanekul asendusliikme.

§ 2. Komisjoni pädevus

(1) Komisjoni pädevuses on riigi keeleauhinna määramiseks esitatud ettepanekute läbiarutamine, kandidaatide eesti keele alase tegevusega tutvumine ning Vabariigi Valitsusele ettepanekute tegemine auhinna määramiseks.

(2) Komisjonil on õigus:
1) tutvustada riigi keeleauhinna kandidaate ajakirjanduses või mõnel muul avalikul viisil;
2) kaasata eksperte riigi keeleauhinna kandidaatide eesti keele alase tegevuse hindamiseks;
3) vajadusel saata komisjoni liikmeid ja eksperte lähetusse auhinna kandidaatide eesti keele alaste töödega tutvumiseks.

§ 3. Komisjoni töö juhtimine

Komisjoni tööd juhib esimees, kelleks on ametikoha järgi haridus- ja teadusminister.

§ 4. Komisjoni sekretär

Komisjoni tööd korraldab ja istungeid protokollib komisjoni esimehe nimetatud komisjoni sekretär, kes ei ole komisjoni liige.

§ 5. Komisjoni istung

(1) Komisjoni töövorm on istung.

(2) Komisjoni istungi kutsub kokku komisjoni esimees, teatades sellest komisjoni liikmetele vähemalt kaks nädalat ette.

(3) Komisjoni sekretär saadab vajalikud materjalid komisjoni liikmetele tutvumiseks vähemalt üks nädal enne istungi toimumist.

(4) Komisjoni istungeid juhatab esimees.

(5) Komisjoni istungeid protokollib komisjoni sekretär. Protokollile kirjutavad alla esimees ja sekretär. Protokollide koopiad edastab komisjoni sekretär ühe nädala jooksul pärast istungi toimumist komisjoni liikmetele.

§ 6. Komisjoni otsus

(1) Komisjon võtab oma pädevuse piires vastu nõuandva iseloomuga otsuseid.

(2) Komisjon on otsustusvõimeline, kui istungist võtab osa vähemalt 7 komisjoni liiget, sealhulgas esimees. Kvoorumi puudumisel kutsub esimees uue istungi kokku kahe nädala jooksul.

(3) Komisjon võtab riigi keeleauhinna määramise otsuse vastu salajase hääletamise teel kohalolijate lihthäälteenamusega.

(4) Häälte võrdse jagunemise korral toimub teine hääletusvoor kahe esimeses voorus enim hääli saanud kandidaadi vahel. Kui teise vooru jõuab enam kui kaks kandidaati, siis otsustab vahehääletus, kes osaleb teises hääletusvoorus. Võrdse häältearvu korral vahevoorus otsustab edasipääsu komisjoni esimees loosi teel. Teises hääletusvoorus osutub valituks see kandidaat, kes saab enim hääli. Häälte võrdse jagunemise korral toimub kolmas hääletusvoor teises voorus osalenud kandidaatide vahel. Häälte võrdse arvu korral teeb komisjon Vabariigi Valitsusele ettepaneku auhinda mitte määrata.

§ 7. Komisjoni teenindamine

Komisjoni tehnilise teenindamise tagab Haridus- ja Teadusministeerium.

§ 8. Komisjoni finantseerimine

Komisjoni tegevust finantseeritakse riigieelarvest Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarves selleks ettenähtud vahenditest.

Peaminister Juhan PARTS

Haridus- ja teadusminister Toivo MAIMETS

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json