Teksti suurus:

Tollimaksuvabastuse seadus (lühend - TMVS)

Tollimaksuvabastuse seadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.01.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2004
Avaldamismärge:

Tollimaksuvabastuse seadus

Vastu võetud 17.09.2002
RT I 2002, 84, 493
jõustumise aeg vastavalt §-le 107.

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.12.2003RT I 2003, 88, 59408.01.2004

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Tollimaksuvabastuse seadus sätestab impordi ja ekspordi tollimaksuvabastuse kohaldamise alused ja tingimused.

  (2) Käesolevas seaduses sätestatud impordi tollimaksuvabastuse aluseid ja tingimusi kohaldatakse käibemaksuseaduses (RT I 2001, 64, 368; 88, 531; 102, 669; 2002, 11, 60; 30, 177; 44, 284; 62, 377) sätestatud juhtudel impordi käibemaksuvabastusele.

§ 2.  Mõisted

  (1) Käesolevas seaduses kasutatakse mõisteid tolliseadustiku (RT I 2001, 88, 531; 2002, 61, 375; 63, 387) tähenduses, kui käesolev seadus ei sätesta teisiti.

  (2) Mõisteid tubakatooted ja alkohol käsitatakse vastava toote aktsiisi sätestava seaduse tähenduses.

  (3) Käesolevas seaduses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) isiklikud asjad on isiklikuks kasutamiseks või isikule koduses majapidamises vajalikud esemed, eelkõige majatarbed (kodutekstiil, sisustus, kodumasin jms), jalgratas, mootorsõiduk (v.a kommertsmootorsõiduk või eriotstarbeline maanteesõiduk) ja selle haagis, haagissuvila, lõbusõidulaev, õhusõiduk, kodutarbed, lemmikloom ja ratsaloom, samuti kaasaskantavad vahendid kaunite kunstide või tarbekunstiga tegelemiseks, mis on isikule vajalikud seoses tema majandus- või kutsetegevusega. Isiklikeks asjadeks ei loeta esemeid, mille laad või kogus viitab kaubanduslikule eesmärgile;
  2) kommertsmootorsõiduk on mootoriga maanteesõiduk, mis oma konstruktsioonilt ja varustuselt on ette nähtud ja võimalik kasutada kaubaveoks või selleks, et tasu eest või tasuta vedada koos juhiga rohkem kui üheksat inimest;
  3) vabasse ringlusse lubamine on tolliseadustikus ettenähtud vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduuri rakendamine.

2. peatükk IMPORDI TOLLIMAKSUVABASTUS 

1. jagu Ümberasuja isiklikud asjad  

§ 3.  Ümberasuja isiklike asjade maksuvabastus

  Eestisse elama asuv füüsiline isik võib oma isiklikud asjad sisse vedada tollimaksuvabalt.

§ 4.  Maksuvabastuse tingimused

  (1) Maksuvabastust kohaldatakse isiklike asjade suhtes, mis on isiku omandis ja mida ei kasutata uues elukohas kaubanduslikul eesmärgil. Pikaajalise kasutusega asi peab olema olnud isiku omandis ja ta peab olema seda kasutanud endises elukohas vähemalt kuus kuud enne Eestisse ümberasumist.

  (2) Maksuvabastust kohaldatakse isiku suhtes, kelle elukoht on olnud väljaspool Eestit pidevalt vähemalt 12 kuud ja kellel on õigus Eestisse elama asuda.

  (3) Isiku põhjendatud taotluse alusel võib toll lubada maksuvabastuse kohaldamist ka lühemat aega väljaspool Eestit elanud isiku suhtes juhul, kui isikul on olnud kindel kavatsus elada väljaspool Eestit pidevalt vähemalt 12 kuud.

§ 5.  Maksuvabastuse kohaldamata jätmine

  Maksuvabastust ei kohaldata:
  1) alkoholile;
  2) tubakatoodetele;
  3) kommertsmootorsõidukile ega eriotstarbelisele maanteesõidukile;
  4) majandus- või kutsetegevusega tegelemiseks vajalikele asjadele, välja arvatud kaasaskantavad vahendid kaunite kunstide või tarbekunstiga tegelemiseks.

§ 6.  Vabasse ringlusse lubamise aeg

  (1) Maksuvabastust kohaldatakse ümberasuja nende isiklike asjade suhtes, mis lubatakse vabasse ringlusse 12 kuu jooksul Eestisse elama asumise päevast arvates.

  (2) Isiku põhjendatud taotluse alusel võib toll kohaldada maksuvabastust ka pärast 12 kuu möödumist.

  (3) Isiklikud asjad võib lubada vabasse ringlusse mitme eraldi saadetisena.

§ 7.  Isiklike asjade kasutada andmisest, tagatisena kasutamisest ja võõrandamisest teatamine

  (1) Maksuvabalt sisseveetud isiklike asjade tasu eest või tasuta kasutada andmisest, tagatiseks andmisest või võõrandamisest tuleb tollile ette teatada. Teatamiskohustust ei ole, kui tollimaksuvabalt sisseveetud isiklike asjade vabasse ringlusse lubamise päevast on möödunud üle 12 kuu.

  (2) Tasu eest või tasuta kasutada andmise, tagatisena kasutamise või võõrandamise korral enne käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtaja lõppemist tuleb maksta tollimaks sellise määra alusel, mis kehtib tasu eest või tasuta kasutada andmise, tagatisena kasutamise või võõrandamise päeval vastavalt tolli poolt sellel päeval määratud või aktsepteeritud tolliväärtusele.

§ 8.  Isiklike asjade vabasse ringlusse lubamine enne ümberasumist

  (1) Enne Eestisse ümberasumist kohaldatakse isiklikele asjadele maksuvabastust juhul, kui isik kohustub asuma Eestisse elama järgneva kuue kuu jooksul. Isiklike asjade vabasse ringlusse lubamise puhul enne ümberasumist esitab isik tollile tagatise tekkida võiva tollivõla tasumise kindlustamiseks.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 rakendamise korral arvestatakse käesoleva seaduse § 4 lõikes 1 sätestatud 6-kuulist tähtaega päevast, millal isiklikud asjad tuuakse Eesti tolliterritooriumile.

§ 9.  Ametikohustuste tõttu sisseveetavad isiklikud asjad

  (1) Kui isik lahkub ametialaste kohustuste tõttu välisriigist, kus on tema elukoht, asumata samal ajal elama Eestisse, kuid kavatsusega seda hiljem teha, võib toll kohaldada tollimaksuvabastust sellel eesmärgil Eesti tolliterritooriumile toimetatavate isiklike asjade suhtes.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isiku isiklike asjade suhtes kohaldatakse tollimaksuvabastust käesoleva seaduse §-des 4–7 sätestatud tingimustel, kusjuures:
  1) käesoleva seaduse § 4 lõikes 1 nimetatud 6-kuulist ja § 6 lõikes 1 nimetatud 12-kuulist tähtaega arvestatakse päevast, millal isiklikud asjad Eesti tolliterritooriumile tuuakse;
  2) käesoleva seaduse § 7 lõikes 1 nimetatud 12-kuulist tähtaega arvestatakse päevast, millal isik asub Eestisse elama.

  (3) Tollimaksuvabastuse tingimuseks on isiku kohustus asuda Eestisse elama tähtaja jooksul, mille toll on määranud asjaoludest lähtudes. Toll võib nõuda, et selle kohustuse võtmisega koos esitatakse tagatis tekkida võiva tollivõla tasumise kindlustamiseks.

§ 10.  Erandid maksuvabastuse kohaldamisel

  Isiku põhjendatud taotluse alusel võib Vabariigi Valitsus oma korraldusega teha erandi käesoleva seaduse § 4 lõike 1, § 5 punkti 3 ja § 7 kohaldamisel, kui isik peab välisriigist Eestisse elama asuma erandlike poliitiliste asjaolude tõttu.

2. jagu Abielu sõlmimise tõttu sisseveetavad asjad 

§ 11.  Pulmade pidamiseks mõeldud asjade maksuvabastus

  (1) Tollimaksuvabalt võib sisse vedada abielu sõlmimiseks või pulmade pidamiseks vajalikud asjad, eelkõige pulmariided, -jalanõud, -ehted ja uued või kasutatud majatarbed, mis kuuluvad sellise isiku omandisse, kes asub välisriigist Eestisse elama abielu sõlmimise tõttu.

  (2) Tollimaksuvabalt võib sisse vedada abielu sõlmimise puhul tavaliselt tehtavad kingitused, mille saab välisriigis elavalt isikult käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isik. Ühe isiku poolt tollimaksuvabalt sisseveetavate kingituste tolliväärtus kokku ei tohi ületada 15 000 krooni.

§ 12.  Maksuvabastuse tingimused

  (1) Käesoleva seaduse §-s 11 sätestatud maksuvabastust kohaldatakse isiku suhtes, kes on elanud väljaspool Eesti tolliterritooriumi pidevalt vähemalt 12 kuud, või isiku põhjendatud taotluse alusel isiku suhtes, kellel on olnud kindel kavatsus elada väljaspool Eesti tolliterritooriumi pidevalt vähemalt 12 kuud.

  (2) Maksuvabastuse saamiseks tuleb esitada tõend, mis kinnitab abielu sõlmimist.

§ 13.  Maksuvabastuse kohaldamata jätmine

  Maksuvabastust ei kohaldata alkoholile ega tubakatoodetele.

§ 14.  Vabasse ringlusse lubamise aeg

  (1) Maksuvabastust kohaldatakse sellise asja suhtes, mis lubatakse vabasse ringlusse ühe või mitme eraldi saadetisena:
  1) kuni kaks kuud enne abielu sõlmimise päeva juhul, kui esitatakse tagatis tekkida võiva tollivõla tasumise kindlustamiseks või
  2) nelja kuu jooksul pärast abielu sõlmimise päeva.

  (2) Isiku põhjendatud taotlusel võib toll käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud tähtaega pikendada.

§ 15.  Asja kasutada andmisest, tagatisena kasutamisest ja võõrandamisest teatamine

  (1) Tollimaksuvabalt sisseveetud asja tasu eest või tasuta kasutada andmisest, tagatisena kasutamisest või võõrandamisest tuleb tollile ette teatada. Teatamiskohustust ei ole, kui asja vabasse ringlusse lubamisest on möödunud 12 kuud.

  (2) Tasu eest või tasuta kasutada andmise, tagatisena kasutamise või võõrandamise korral enne käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtaja lõppemist tuleb asjalt maksta tollimaks sellise määra alusel, mis kehtib tasu eest või tasuta kasutada andmise, tagatisena kasutamise või võõrandamise päeval vastavalt tolli poolt sellel päeval määratud või aktsepteeritud tolliväärtusele.

3. jagu Pärimise teel omandatud isiklikud asjad 

§ 16.  Pärandatud isiklike asjade maksuvabastus

  Tollimaksuvabalt võib sisse vedada isiklikud asjad, mille on pärimise teel omandanud Eestis elav füüsiline isik, Eesti riik, kohalik omavalitsusüksus või Eestis registreeritud kasumit mittetaotlev juriidiline isik.

§ 17.  Maksuvabastuse kohaldamata jätmine

  Maksuvabastust ei kohaldata:
  1) alkoholile;
  2) tubakatoodetele;
  3) kommertsmootorsõidukile ega eriotstarbelisele maanteesõidukile;
  4) majandus- või kutsetegevusega tegelemiseks vajalikele asjadele, välja arvatud kaasaskantavad vahendid kaunite kunstide või tarbekunstiga tegelemiseks, mida pärandaja kasutas;
  5) toorainevarudele ja valmis- või pooltoodangule;
  6) müügiks kasvatatud põllumajandusloomadele ja tavalist majapidamisvajadust ületavatele põllumajandustoodete varudele.

§ 18.  Pärandatud isiklike asjade vabasse ringlusse lubamise aeg

  (1) Maksuvabastust kohaldatakse pärandatud isiklike asjade suhtes, mis lubatakse vabasse ringlusse ühe või mitme eraldi saadetisena kahe aasta jooksul pärast päeva, millal isikule läheb üle asjade omandiõigus.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tähtaega võib toll isiku põhjendatud taotluse alusel pikendada.

4. jagu Lisaeluaseme sisustamiseks ettenähtud majatarbed 

§ 19.  Majatarvete maksuvabastus

  Tollimaksuvabalt võib sisse vedada majatarbed, mille väljaspool Eestit elav füüsiline isik veab sisse lisaeluaseme sisustamiseks Eestis.

§ 20.  Maksuvabastuse tingimus

  Maksuvabastust kohaldatakse selliste majatarvete suhtes:
  1) mis on isiku omandis ja mida ta on kasutanud vähemalt kuus kuud enne majatarvete välisriigist väljaveo päeva ja
  2) mis vastavad nii laadilt kui ka koguselt lisaeluaseme tavalisele sisustusele.

§ 21.  Isikule esitatavad nõuded

  (1) Maksuvabastust kohaldatakse isiku suhtes:
  1) kelle elukoht on olnud väljaspool Eestit pidevalt vähemalt 12 kuud ja
  2) kes on lisaeluaseme omanik või on selle üürile võtnud vähemalt kaheks aastaks.

  (2) Maksuvabastust võib toll piirata ühe korrani ühe ja sama lisaeluaseme kohta.

§ 22.  Tagatise esitamine

  Maksuvabastuse kohaldamise tingimusena võib toll nõuda tagatise esitamist, millega tagatakse tekkida võiva tollivõla tasumine.

§ 23.  Lisaeluaseme ja majatarvete kasutada andmisest ja võõrandamisest teatamine

  (1) Lisaeluaseme tasu eest kasutada andmisest või võõrandamisest tuleb tollile teatada. Teatamiskohustust ei ole, kui majatarvete vabasse ringlusse lubamise päevast on möödunud kaks aastat.

  (2) Lisaeluaseme tasu eest või tasuta kasutada andmise või võõrandamise korral enne käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtaja lõppemist tuleb majatarvetelt maksta tollimaks sellise määra alusel, mis kehtib tasu eest kasutada andmise või võõrandamise päeval vastavalt tolli poolt sellel päeval määratud või aktsepteeritud tolliväärtusele.

  (3) Tollimaksu ei pea maksma, kui majatarbeid kasutatakse uue lisaeluaseme sisustamiseks.

  (4) Majatarvete tasu eest või tasuta kasutada andmisest, tagatisena kasutamisest või võõrandamisest enne kahe aasta möödumist nende vabasse ringlusesse lubamisest tuleb tollile teatada.

  (5) Majatarvete tasu eest või tasuta kasutada andmise, tagatisena kasutamise või võõrandamise korral enne käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud tähtaja lõppemist tuleb majatarvetelt maksta tollimaks sellise määra alusel, mis kehtib tasu eest kasutada andmise või võõrandamise päeval vastavalt tolli poolt sellel päeval määratud või aktsepteeritud tolliväärtusele.

  (6) Väärtuslike majatarvete korral võib toll käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud kaheaastast tähtaega pikendada kuni 10 aastani.

5. jagu Õpilase ja üliõpilase riided, kodutekstiil ning kooli- ja majatarbed 

§ 24.  Õpilase ja üliõpilase suhtes kohaldatav maksuvabastus

  (1) Kaks korda õppeaasta jooksul võib Eestisse õppimise eesmärgil elama asuv õpilane või üliõpilane tollimaksuvabalt sisse vedada riided ja koolitarbed (sealhulgas arvuti) ning majatarbed ja kodutekstiili, mis moodustavad tema eluaseme tavalise sisustuse ja on ette nähtud isiklikuks kasutamiseks õpingute ajal.

  (2) Maksuvabastust kohaldatakse õpilase ja üliõpilase suhtes, kes on kantud Haridusministeeriumi õpilaste ja üliõpilaste registrisse ja kes õpib päevases õppevormis või täiskoormusega õppes. Õppeasutus peab vastama õigusaktides kehtestatud nõuetele.

6. jagu Väikese väärtusega saadetis 

§ 25.  Väikese väärtusega saadetise maksuvabastus

  (1) Tollimaksuvabalt võib sisse vedada kaubasaadetise, sealhulgas postisaadetise, mille väärtus ei ületa 1000 krooni.

  (2) Kui sisseveetavate kaupade väärtus kokku või mõne üksiku kauba väärtus ületab väärtuselist piirnormi, kohaldatakse maksuvabastust ainult nende kaupade suhtes, mille väärtus kokku on alla piirnormi.

§ 26.  Füüsilise isiku kaubasaadetise koguselised piirnormid

  Käesoleva seaduse § 25 lõikes 1 sätestatud väärtuselise piirnormi ulatuses on tollimaksuvaba välisriigist füüsilise isiku poolt Eestis elavale füüsilisele isikule saadetav järgmine kaup:
  1) tubakatooted tubakaaktsiisi kehtestavas seaduses ettenähtud aktsiisivabade normide ulatuses;
  2) alkohol alkoholiaktsiisi kehtestavas seaduses ettenähtud aktsiisivabade normide ulatuses;
  3) 50 grammi parfüümi või 0,25 liitrit tualettvett.

7. jagu Ettevõtluse välisriigist Eestisse ületoomisel sisseveetav põhivara 

§ 27.  Põhivara maksuvabastus

  Tollimaksuvabalt võib sisse vedada ettevõtluses kasutatud põhivara, mis veetakse sisse ettevõtte täieliku Eestisse ületoomise tõttu, et jätkata Eestis samasugust tegevust. Talupidaja võib tollimaksuvabalt sisse vedada ka eluskarja.

§ 28.  Maksuvabastuse tingimused

  Maksuvabastust kohaldatakse sellise põhivara suhtes:
  1) mida ettevõtja on ettevõtluses kasutanud vähemalt 12 kuud enne päeva, millal ettevõtte tegevus välisriigis lõpetatakse ja
  2) mis on pärast ületoomist ettenähtud samal eesmärgil kasutamiseks ning
  3) mis vastab ettevõtte tegevusalale ja suurusele.

§ 29.  Maksuvabastuse kohaldamine ettevõtete ühendamisel

  Maksuvabastust ei kohaldata ettevõtte põhivara suhtes, mille Eestisse ületoomise põhjuseks või eesmärgiks on välisriigi tolliterritooriumil asuva ettevõtte ühendamine Eesti tolliterritooriumil asuva ettevõttega, kui selle tulemusel ei alustata Eestis uut tegevust.

§ 30.  Maksuvabastuse kohaldamata jätmine

  Maksuvabastust ei kohaldata:
  1) kommertsmootorsõidukile, mis ei ole tootmisvahend ega eriotstarbeline teenuse osutamise vahend;
  2) inimtoiduks või söödaks ettenähtud toiduainele;
  3) kütusele, toorainevarule ning valmis- ja pooltoodangule;
  4) põllumajandusloomade vahendaja omandis olevale eluskarjale.

§ 31.  Vabasse ringlusse lubamise aeg

  Maksuvabastust kohaldatakse põhivara suhtes, mis lubatakse vabasse ringlusse 12 kuu jooksul, alates päevast, millal ettevõte lõpetab tegevuse lähteriigiks olevas välisriigis.

§ 32.  Põhivara kasutada andmisest, tagatisena kasutamisest ja võõrandamisest teatamine

  (1) Tollimaksuvabalt sisseveetud põhivara tasu eest või tasuta kasutada andmisest, tagatiseks andmisest või võõrandamisest tuleb tollile ette teatada. Teatamiskohustust ei ole, kui põhivara vabasse ringlusse lubamisest on möödunud 12 kuud.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud põhivara võõrandamisest või tasu eest kasutada andmisest teatamise tähtaega võib toll põhjendatud juhtudel pikendada kuni 36 kuuni, kui on maksuvabastuse kuritarvitamise oht. Otsuse tähtaja pikendamise kohta teeb toll enne põhivara vabasse ringlusse lubamist.

  (3) Tasu eest või tasuta kasutada andmise, tagatisena kasutamise või võõrandamise korral enne käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 nimetatud tähtaja lõppemist tuleb maksta tollimaks sellise määra alusel, mis kehtib tasuta või tasu eest kasutada andmise, tagatisena kasutamise või võõrandamise päeval vastavalt tolli poolt sellel päeval määratud või aktsepteeritud tolliväärtusele.

§ 33.  Maksuvabastuse kohaldamine vabakutselise füüsilise isiku ja kasumit mittetaotleva juriidilise isiku suhtes

  Käesoleva seaduse §-des 27–32 sätestatud maksuvabastust kohaldatakse ka põhivara suhtes, mis kuulub sellise vabakutselise füüsilise isiku või kasumit mittetaotleva juriidilise isiku omandisse, kes toob oma tegevuse välisriigist Eestisse üle.

8. jagu Saadus, mille Eesti põllumajandustootja on saanud välisriigis asuvalt maatükilt 

§ 34.  Eesti põllumajandustootja suhtes kohaldatav maksuvabastus

  (1) Tollimaksuvabalt võib sisse vedada põllumajandus-, aiandus- või metsasaaduse, mille toimetab Eestisse siin registreeritud põllumajandustootja, kes on selle ise kasvatanud Eestiga maismaapiiri omavas riigis asuval tema omandisse kuuluval maatükil, mis külgneb vahetult Eesti piiriga.

  (2) Loomakasvatussaadus peab olema saadud Eesti päritoluga või Eestis vabasse ringlusse lubatud loomalt.

§ 35.  Maksuvabastuse tingimused

  (1) Maksuvabastust kohaldatakse töötlemata või esmatöödeldud põllumajandus-, aiandus- või metsasaaduse suhtes.

  (2) Maksuvabastust kohaldatakse sellise põllumajandus-, aiandus- või metsasaaduse suhtes, mis deklareeritakse sisseveol soodustust taotleva põllumajandustootja poolt või nimel.

§ 36.  Maksuvabastus kalapüügi, kalakasvatuse ja jahipidamise saaduse suhtes

  Maksuvabastust kohaldatakse ka sellise kalapüügi, kalakasvatuse või jahipidamise saaduse suhtes, mille Eestis registreeritud kutseline kalur või Eestis elav harrastuskalastaja või jahimees on püüdnud Eesti piiriveekogult ja mis toimetatakse vahetult Eestisse.

9. jagu Seemned, väetised ning pinnase ja põllukultuuride hooldamiseks vajalikud tooted, mille välisriigi põllumajandustootja veab sisse oma Eestis asuval maatükil kasutamiseks 

§ 37.  Seemnete, väetiste ning pinnase ja põllukultuuride hooldamiseks vajalike toodete maksuvabastus

  Tollimaksuvabalt võib välismaine põllumajandustootja sisse vedada seemneid, väetisi ning pinnase ja põllukultuuride hooldamiseks vajalikke tooteid, mis on ette nähtud kasutamiseks tema omandis oleval maatükil, mis paikneb Eesti tolliterritooriumil ja külgneb vahetult selle välisriigi piiriga, kus asub maatükki kasutava põllumajandustootja põhitegevuskoht.

§ 38.  Maksuvabastuse piirang ja kohaldamise tingimus

  (1) Maksuvabastust kohaldatakse ainult konkreetse maatüki kasutamiseks vajaliku koguse seemnete, väetiste ning pinnase ja põllukultuuride hooldamiseks vajalike toodete suhtes.

  (2) Maksuvabastust kohaldatakse nende seemnete, väetiste ning pinnase ja põllukultuuride hooldamiseks vajalike toodete suhtes, mis deklareeritakse sisseveol põllumajandustootja poolt või nimel.

10. jagu Reisija isiklikus pagasis sisalduvad asjad 

§ 39.  Reisija pagasis sisalduvate asjade maksuvabastus

  (1) Tollimaksuvabalt võib sisse vedada reisija isiklikus pagasis sisalduvad asjad, kui sissevedu on mittekaubandusliku eesmärgiga.

  (2) Mittekaubandusliku eesmärgiga sisseveoks loetakse juhuslikku sissevedu, kus pagas sisaldab üksnes reisija või tema perekonna isiklikuks kasutamiseks ettenähtud asju, mille laad ega kogus ei viita kaubanduslikule eesmärgile.

  (3) Reisija isiklik pagas käesoleva seaduse tähenduses on kogu pagas, mille reisija saab esitada tollile Eestisse saabumisel, ning mis tahes pagas, mille ta esitab tollile hiljem, kui on võimalik tõendada, et selle pagasi registreeris reisija lahkumisel välisriigist reisijaga kaasneva pagasina ettevõte, kes vedas selle välisriigist Eestisse. Kaasaskantavat kütust sisaldavat mahutit ei käsitata isikliku pagasina. Sellele kohaldatakse käesoleva seaduse §-s 90 sätestatut.

§ 40.  Koguselised piirnormid

  Reisija võib ühe päeva jooksul tollimaksuvabalt sisse vedada:
  1) tubakatooteid tubakaaktsiisi kehtestavas seaduses ettenähtud aktsiisivabade normide ulatuses;
  2) alkoholi alkoholiaktsiisi kehtestavas seaduses ettenähtud aktsiisivabade normide ulatuses;
  3) parfüümi 50 grammi või tualettvett 0,25 liitrit.

§ 41.  Väärtuseline piirnorm

  Asjade suhtes, mida ei ole loetletud käesoleva seaduse §-s 40, kohaldatakse maksuvabastust väärtuseni 5000 krooni ühe päeva kohta.

§ 42.  Väärtuselise piirnormi kohaldamine

  Kui sisseveetavate asjade väärtus kokku või mõne üksiku asja väärtus ületab väärtuselist piirnormi, kohaldatakse maksuvabastust ainult nende asjade suhtes, mille väärtus kokku on alla piirnormi.

11. jagu Hariduses, teaduses ja muus kultuurivaldkonnas kasutatavad esemed, teadusinstrumendid ja teadusaparatuur 

§ 43.  Hariduses, teaduses ja muus kultuurivaldkonnas kasutatavate esemete maksuvabastus

  (1) Käesoleva seaduse lisas 1 loetletud hariduses, teaduses ja muus kultuurivaldkonnas kasutatavad esemed võib sisse vedada tollimaksuvabalt, sõltumata nende saajast või ettenähtud kasutusalast.

  (2) Käesoleva seaduse lisas 2 loetletud hariduses, teaduses ja muus kultuurivaldkonnas kasutatavad esemed võib tollimaksuvabalt sisse vedada tingimusel, et eseme saaja on õppe-, teadus- ja arendus- või kultuuriasutus.

  (3) Õppe-, teadus- ja arendus- või kultuuriasutuseks loetakse käesoleva seaduse sätete kohaldamisel õigusaktides kehtestatud nõuetele vastavat riigi- või kohaliku omavalitsuse asutust või avalik-õiguslikku juriidilist isikut, avalik-õigusliku juriidilise isiku asutust või eraõiguslikku isikut, kes tegeleb põhikirja või -määruse järgi ainult või peamiselt õpetamise, teadus- ja arendus- või kultuuritegevusega. Teadus- ja arendusasutus peab olema kantud Haridusministeeriumi teadus- ja arendusasutuste registrisse.

§ 44.  Muude teadusinstrumentide ja teadusaparatuuri maksuvabastus

  (1) Tollimaksuvabalt võib mittekaubanduslikul eesmärgil sisse vedada käesoleva seaduse lisas 2 nimetamata teadusinstrumente ja teadusaparatuuri, kui nende saaja on õppe- või teadus- ja arendusasutus ning järgitakse käesoleva seaduse §-de 45–48 sätteid.

  (2) Teadusinstrumendiks või teadusaparatuuriks loetakse käesoleva jao sätete kohaldamisel instrumenti või aparatuuri, mis oma tehniliste omaduste ja nende abil saavutatavate võimalike tulemuste tõttu sobib peamiselt või ainult teadus- ja arendustööks.

§ 45.  Teadusinstrumendi ja teadusaparatuuri varuosade ning hooldustarvete maksuvabastus

  Maksuvabastust ja käesoleva seaduse §-des 46–48 sätestatud piiranguid kohaldatakse ka:
  1) teadusinstrumendi või teadusaparatuuri varuosadele, osistele või manustele tingimusel, et neid veetakse sisse samal ajal kui instrumenti või aparatuuri või, kui hiljem, siis on võimalik kindlaks teha, et nad on ette nähtud maksuvabalt sisseveetud instrumendi või aparatuuri jaoks;
  2) tööriistadele, mida kasutatakse teadusinstrumendi või teadusaparatuuri hooldamiseks, kontrollimiseks, kalibreerimiseks või parandamiseks, tingimusel, et need tööriistad veetakse sisse samal ajal kui instrument või aparatuur või, kui hiljem, siis on võimalik kindlaks teha, et need on ettenähtud maksuvabalt sisseveetud instrumendi või aparatuuri jaoks.

§ 46.  Maksuvabastuse mittekohaldamine

  Vabariigi Valitsuse määrusega võib teatavate instrumentide või aparatuuri suhtes maksuvabastust mitte kohaldada, kui selliste instrumentide või aparatuuri tollimaksuvaba sissevedu kahjustab Eesti tööstuse huve.

§ 47.  Eseme kasutada andmisest ja võõrandamisest teatamine

  (1) Tollimaksuvabalt sisseveetud teadusinstrumentide, teadusaparatuuri või käesoleva seaduse § 43 lõikes 2 nimetatud hariduses, teaduses või muus kultuurivaldkonnas kasutatavate esemete tasu eest või tasuta kasutada andmisest või võõrandamisest tuleb tollile ette teatada.

  (2) Kui ese antakse tasuta või tasu eest kasutada või võõrandatakse õppe-, teadus- ja arendus- või kultuuriasutusele, kes kasutab seda samadel eesmärkidel, jätkatakse maksuvabastuse kohaldamist.

  (3) Muudel juhtudel tuleb tasuta või tasu eest kasutada andmise või võõrandamise korral tollimaksu eelnevalt maksta sellise määra alusel, mis kehtib tasuta või tasu eest kasutada andmise või võõrandamise päeval vastavalt tolli poolt sellel päeval määratud või aktsepteeritud tolliväärtusele.

§ 48.  Maksuvabastuse tingimustele mittevastamine

  (1) Kui isik või asutus ei vasta enam maksuvabastuse kohaldamise tingimustele või kavatseb kasutada käesoleva seaduse § 43 lõike 2, § 44 või § 45 alusel tollimaksuvabalt sisseveetud esemeid muul kui käesolevas seaduses ettenähtud eesmärgil, peab ta sellest tollile ette teatama.

  (2) Kui esemed jäävad sellise isiku või asutuse omandisse, kes ei vasta enam maksuvabastuse kohaldamise tingimustele, või kui esemeid kasutatakse muul kui käesolevas seaduses ettenähtud eesmärgil, tuleb maksta tollimaksu määra alusel, mis kehtib esimesel tingimustele mittevastamise või esemete mitte-eesmärgipärase kasutamise päeval vastavalt tolli poolt sellel päeval määratud või aktsepteeritud tolliväärtusele.

§ 49.  Maksuvabastus välisriigi teadus- ja arendusasutuse poolt sisseveetavale varustusele

  (1) Tollimaksuvabastust kohaldatakse välisriigi teadus- ja arendusasutuse poolt või nimel mittekaubanduslikul eesmärgil sisseveetava, teadus- ja arendustööks vajaliku varustuse suhtes tingimusel, et varustus:
  1) on ette nähtud kasutamiseks sellise asutuse liikmete või esindajate poolt või nende nõusolekul teaduskoostöö kokkuleppe kohaselt, mille eesmärk on läbi viia rahvusvaheline teadus- ja arendusprogramm Eestis asuvas teadus- ja arendusasutuses ja
  2) on Eesti tolliterritooriumil viibimise ajal väljaspool Eestit elava füüsilise isiku või välisriigi juriidilise isiku omandis.

  (2) Varustuseks loetakse käesoleva jao sätete kohaldamisel teadus- ja arendustööks vajalikke instrumente, aparatuuri, masinaid ja nende manuseid, sealhulgas varuosi ja tööriistu, mis on ette nähtud varustuse hooldamiseks, kontrollimiseks, kalibreerimiseks või parandamiseks.

§ 50.  Varustuse kasutada andmisest ja võõrandamisest teatamine

  (1) Käesoleva seaduse § 49 alusel tollimaksuvabalt sisseveetud varustuse tasu eest või tasuta kasutada andmisest või võõrandamisest tuleb tollile ette teatada.

  (2) Kui varustus antakse tasuta või tasu eest kasutada või võõrandatakse teadus- ja arendusasutusele, kes vastab maksuvabastuse tingimustele, jätkatakse maksuvabastuse kohaldamist tingimusel, et see asutus kasutab varustust maksuvabastuse aluseks oleval eesmärgil.

  (3) Kui varustus antakse tasuta või tasu eest kasutada või võõrandatakse asutusele või isikule, kes ei vasta maksuvabastuse tingimustele, tuleb maksta tollimaks sellise määra alusel, mis kehtib tasuta või tasu eest kasutada andmise või võõrandamise päeval vastavalt tolli poolt sellel päeval määratud või aktsepteeritud tolliväärtusele.

  (4) Teadus- ja arendusasutus, kes ei vasta enam maksuvabastuse kohaldamise tingimustele või kavatseb kasutada tollimaksuvabalt sisseveetud varustust muul eesmärgil, peab sellest tolli teavitama.

  (5) Kui varustust kasutatakse muudel kui käesoleva seaduse §-s 49 ettenähtud tingimustel, tuleb maksta tollimaks sellise määra alusel, mis kehtib esimesel tingimustele mittevastamise päeval vastavalt tolli poolt sellel päeval määratud või aktsepteeritud tolliväärtusele.

12. jagu Uurimistööks ja meditsiiniliseks otstarbeks vajalikud katseloomad ning bioloogilised ja keemilised ained 

§ 51.  Katseloomade ning bioloogiliste ja keemiliste ainete maksuvabastus

  (1) Tollimaksuvabalt võib sisse vedada loomkatsetes kasutamiseks mõeldud katseloomi.

  (2) Keskkonnaminister võib kehtestada määruse, kus sätestatakse tollimaksust vabastatavate bioloogiliste ja keemiliste ainete nimekiri. Nimekirja võib kanda bioloogilise või keemilise aine, mida Eestis ei toodeta.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud maksuvabastust kohaldatakse juhul, kui aine v��i katselooma saaja on õppe- või teadus- ja arendusasutus või tervishoiuteenuseid osutav juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja.

13. jagu Inimpäritoluga raviained ning veregrupi ja koesobivusantigeenide määramise reaktiivid 

§ 52.  Inimpäritoluga raviainete ning veregrupi ja koesobivusantigeenide määramise reaktiivide maksuvabastus

  (1) Tollimaksuvabalt võib sisse vedada:
  1) inimpäritoluga raviaineid;
  2) veregrupi määramise reaktiive;
  3) koesobivusantigeenide määramise reaktiive.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaldamisel tähendab:
  1) inimpäritoluga raviaine inimverd ja selle derivaate (täisveri, kuivplasma, albumiin ning plasmaproteiini, immunoglobuliini ja fibrinogeeni stabiliseeritud lahused);
  2) veregrupi määramise reaktiiv kõiki kas inim-, loomse, taimse või muu päritoluga reaktiive, mida kasutatakse veregrupi määramiseks ja veregruppide omavahelise sobimatuse kindlakstegemiseks;
  3) koesobivusantigeenide määramise reaktiiv kõiki kas inim-, loomse, taimse või muu päritoluga reaktiive, mida kasutatakse inimese koesobivusantigeenide kindlakstegemiseks.

§ 53.  Maksuvabastuse tingimused

  Käesolevas jaos sätestatud maksuvabastust kohaldatakse toodete suhtes:
  1) mis on ette nähtud õppe- või teadus- ja arendusasutusele või tervishoiuteenuseid osutavale juriidilisele isikule või füüsilisest isikust ettevõtjale kasutamiseks mittekaubanduslikul meditsiinilisel või teaduslikul eesmärgil ja
  2) mis on pakitud neid tähistava vastava etiketiga mahutitesse.

§ 54.  Pakendi maksuvabastus

  Tollimaksust vabastatakse ka inimpäritoluga raviainete ja veregrupi või koesobivusantigeenide määramise reaktiivide veoks kasutatav pakend ning saadetises sisalduv eelnimetatud ainete kasutamiseks vajalik lahus ja abivahend.

14. jagu Meditsiinilised instrumendid ja aparaadid ning ravimite kvaliteedikontrolliks ettenähtud võrdlusained 

§ 55.  Meditsiiniliseks uuringuks, meditsiinilise diagnoosi määramiseks või raviks ettenähtud instrumentide ja aparaatide maksuvabastus

  (1) Tollimaksuvabalt võib sisse vedada meditsiiniliseks uuringuks, meditsiinilise diagnoosi määramiseks või raviks ettenähtud instrumente ja aparaate, mille juriidiline isik või füüsiline isik kingib tervishoiuteenuseid osutavale juriidilisele isikule või füüsilisest isikust ettevõtjale või meditsiinilisele uurimisasutusele või mille tervishoiuteenuseid osutav juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja või meditsiiniline uurimisasutus ostab täielikult heategevuse läbi saadud vahendite eest või vabatahtlike annetuste eest, tingimusel, et:
  1) kinkijat ei ole instrumenti või aparaati kinkima ajendanud kaubanduslik eesmärk ning
  2) kinkija ei ole mingil viisil seotud nende instrumentide või aparaatide tootjaga.

  (2) Tollimaksuvabastust kohaldatakse samadel tingimustel ka:
  1) instrumendi või aparaadi varuosadele, osistele või manustele, tingimusel, et sellised varuosad, osised või manused veetakse sisse samal ajal kui instrument või aparaat või, kui hiljem, siis on võimalik kindlaks teha, et need on ette nähtud instrumendi või aparaadi jaoks, mis on varem tollimaksuvabalt sisse veetud;
  2) tööriistadele, mida kasutatakse instrumendi või aparaadi hooldamiseks, kontrollimiseks, kalibreerimiseks või parandamiseks, tingimusel, et need tööriistad veetakse sisse samal ajal kui instrument või aparaat või, kui hiljem, siis on võimalik kindlaks teha, et need on ette nähtud instrumendi või aparaadi jaoks, mis on varem tollimaksuvabalt sisse veetud.

  (3) Käesolevas paragrahvis nimetatud esemete kasutamisel tuleb järgida käesoleva seaduse §-des 46–48 sätestatud piiranguid.

§ 56.  Võrdlusainete maksuvabastus

  Tollimaksuvabalt võib sisse vedada saadetise, mis sisaldab näidiseid Maailma Tervishoiuorganisatsiooni heakskiidetud võrdlusainetest, mis on ette nähtud ravimite tootmiseks kasutatavate materjalide kvaliteedi kontrollimiseks.

15. jagu Rahvusvahelistel spordiüritustel kasutatavad farmaatsiatooted 

§ 57.  Farmaatsiatoodete maksuvabastus

  Tollimaksuvabalt võib sisse vedada Eestis organiseeritavale rahvusvahelisele spordiüritusele saabuvatele inimestele või loomadele ettenähtud farmaatsiatooteid ulatuses, mis vastab nende vajadustele Eestis viibimise aja jooksul.

16. jagu Heategevuseks mõeldud kaup, pimedatele ja teistele puuetega inimestele ettenähtud esemed 

§ 58.  Heategevaks otstarbeks sisseveetava kauba maksuvabastus

  (1) Vabariigi Valitsus võib erandlikult raskes olukorras, kus suurel hulgal inimestel on puudus toidust, riietest ja muudest esmatarbekaupadest, oma korraldusega lubada tollimaksuvabalt sisse vedada järgmist kaupa niivõrd, kuivõrd see ei põhjusta kuritarvitamist või konkurentsi olulist moonutamist:
  1) riigi- või kohaliku omavalitsuse asutusele või tulumaksuseaduse (RT I 1999, 101, 903; 2001, 11, 49; 16, 69; 50, 283; 59, 359; 79, 480; 91, 544; 2002, 23, 131; 41, 253; 44, 284; 47, 297; 62, 377) alusel Vabariigi Valitsuse korraldusega kinnitatud nimekirja kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingule, sihtasutusele või Eesti kirikute, koguduste ja koguduste liitude registrisse kantud juriidilisele isikule ettenähtud esmatarbekaup tasuta jagamiseks puudustkannatavatele inimestele;
  2) riigi- või kohaliku omavalitsuse asutusele või tulumaksuseaduse alusel Vabariigi Valitsuse korraldusega kinnitatud nimekirja kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingule, sihtasutusele või Eesti kirikute, koguduste ja koguduste liitude registrisse kantud juriidilisele isikule tasuta saadetav kaup, mida kasutatakse heategevusüritustel puudustkannatavatele inimestele vahendite kogumiseks;
  3) välisriigis asuva juriidilise isiku või välisriigis elava füüsilise isiku poolt riigi- või kohaliku omavalitsuse asutusele, mittetulundusühingule või sihtasutusele tasuta saadetav varustus ja kontoritarve, mida kasutatakse üksnes nende tegevuses või heategevuslikel või abistamiseesmärkidel.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 1 kohaldamisel tähendab esmatarbekaup kaupa, mida on vaja inimese esmavajaduste rahuldamiseks, eelkõige toitu, ravimeid, rõivaid ja voodipesu.

§ 59.  Maksuvabastuse kohaldamata jätmine

  Käesoleva seaduse §-s 58 sätestatud maksuvabastust ei kohaldata:
  1) alkoholile;
  2) tubakatoodetele;
  3) kohvile ja teele;
  4) mootorsõidukitele, välja arvatud kiirabiautod.

§ 60.  Pimedatele mõeldud esemete maksuvabastus

  (1) Tollimaksuvabalt võib sisse vedada käesoleva seaduse lisas 3 loetletud esemeid, mis on spetsiaalselt kavandatud pimedate haridus-, teadus- või kultuurielu edendamiseks.

  (2) Tollimaksuvabalt võib sisse vedada käesoleva seaduse lisas 4 loetletud esemeid, mis on spetsiaalselt kavandatud pimedate haridus-, teadus- või kultuurielu edendamiseks, kui neid veab sisse:
  1) pime isiklikuks kasutamiseks või
  2) riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus, avalik-õiguslik juriidiline isik, mittetulundusühing või sihtasutus, kes ainult või peamiselt tegeleb pimedate inimeste hariduse või hoolekandega või kes ainult või peamiselt tegeleb puuetega inimeste, sealhulgas pimedate hariduse või hoolekandega.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud maksuvabastust kohaldatakse ka nende esemete varuosade, osiste või manuste suhtes ja nimetatud esemete hooldamiseks, kontrollimiseks, kalibreerimiseks või parandamiseks kasutatavate tööriistade suhtes, tingimusel, et varuosad, osised, manused või tööriistad veetakse sisse samal ajal kui nimetatud esemed. Kui need veetakse sisse hiljem, siis peab olema võimalik kindlaks teha, et need on ette nähtud varem tollimaksuvabalt sisseveetud esemete jaoks või selliste esemete jaoks, mille suhtes kohaldatakse tollimaksuvabastust ajal, kui taotletakse tollimaksuvabastuse kohaldamist kõnealuste varuosade, osiste, manuste või tööriistade suhtes.

§ 61.  Puuetega inimestele mõeldud esemete maksuvabastus

  (1) Tollimaksuvabalt võib sisse vedada füüsilise või vaimse puudega isikute hariduse, tööhõive või sotsiaalolude edendamiseks spetsiaalselt kavandatud esemeid, kui neid veab sisse:
  1) puudega isik isiklikuks kasutamiseks või
  2) riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus, avalik-õiguslik juriidiline isik, mittetulundusühing või sihtasutus, kes tegeleb põhikirja või -määruse järgi ainult või peamiselt puuetega isikute hariduse või abistamisega.

  (2) Mootorsõiduk vabastatakse tollimaksust tingimusel, et see on puudega inimesele kasutamiseks spetsiaalselt ehitatud või eriseadmete paigaldamise teel kohandatud majandus- ja kommunikatsiooniministri kehtestatud tingimustel ja korras või see on tervishoiuteenuseid osutava juriidilise isiku või füüsilisest isikust ettevõtja omandisse kuuluv või Sotsiaalministeeriumi taotlusel puuetega inimeste veoks spetsiaalselt ehitatud või kohandatud mootorsõiduk.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud maksuvabastust kohaldatakse ka kõnealuste esemete (v.a mootorsõiduk) varuosade, osiste või manuste suhtes ja nimetatud esemete hooldamiseks, kontrollimiseks, kalibreerimiseks või parandamiseks kasutatavate tööriistade suhtes tingimusel, et sellised varuosad, osised, manused või tööriistad veetakse sisse samal ajal kui nimetatud esemed. Kui need veetakse sisse hiljem, siis peab olema võimalik kindlaks teha, et need on ette nähtud varem tollimaksuvabalt sisseveetud esemete jaoks või selliste esemete jaoks, mille suhtes kohaldatakse tollimaksuvabastust ajal, kui taotletakse tollimaksuvabastuse kohaldamist kõnealuste varuosade, osiste, manuste või tööriistade suhtes.
[RT I 2003, 88, 594 - jõust. 08.01.2004]

§ 62.  Katastroofiohvritele mõeldud kauba maksuvabastus

  (1) Vabariigi Valitsus võib oma korraldusega lubada riigi- või kohaliku omavalitsuse asutusel, avalik-õiguslikul juriidilisel isikul, mittetulundusühingul või sihtasutusel tollimaksuvabalt sisse vedada kaupa, mis on ette nähtud:
  1) katastroofiohvritele tasuta jagamiseks;
  2) katastroofiohvritele tasuta kasutada andmiseks nii, et kaup jääb selle asutuse või isiku omandisse.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhul kohaldatakse samadel tingimustel maksuvabastust ka sellise kauba suhtes, mida abiüksused vajavad abistamistegevuseks.

  (3) Katastroofipiirkonna ülesehitamiseks ettenähtud materjalide ja seadmete suhtes maksuvabastust ei kohaldata.

§ 63.  Maksuvabastuse tingimus

  Käesolevas jaos sätestatud maksuvabastust kohaldatakse sellise riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse, avalik-õigusliku juriidilise isiku, mittetulundusühingu või sihtasutuse suhtes, kelle raamatupidamine vastab seadusega sätestatud nõuetele ning kes tagab kauba kasutamise ettenähtud otstarbe kohaselt.

§ 64.  Kauba kasutada andmisest ja võõrandamisest teatamine

  (1) Käesoleva jao sätete alusel maksuvabalt sisseveetud kauba tasu eest või tasuta kasutada andmisest või võõrandamisest muul kui maksuvabastuse aluseks olnud eesmärgil tuleb tollile ette teatada.

  (2) Kui kaup antakse tasuta või tasu eest kasutada või võõrandatakse tolli loal, välja arvatud käesoleva seaduse § 62 lõike 1 punkti 2 alusel maksuvabalt sisseveetud kaup, jätkatakse maksuvabastuse kohaldamist tingimusel, et kaupa kasutatakse sellise maksuvabastuse aluseks oleval eesmärgil.

  (3) Muudel juhtudel on tasuta või tasu eest kasutada andmise või võõrandamise eelduseks tollimaksu eelnev maksmine sellise määra alusel, mis kehtib tasuta või tasu eest kasutada andmise või võõrandamise päeval vastavalt tolli poolt sellel päeval määratud või aktsepteeritud tolliväärtusele.

§ 65.  Maksuvabastuse tingimustele mittevastamine

  (1) Füüsiline või juriidiline isik või asutus, kes ei vasta enam maksuvabastuse kohaldamise tingimustele või kes kavatseb kasutada tollimaksuvabalt sisseveetud kaupa muul eesmärgil, kui on ette nähtud käesolevas jaos, peab sellest tollile teatama.

  (2) Kui kaup jääb sellise isiku või asutuse omandisse, kes ei vasta enam maksuvabastuse kohaldamise tingimustele, tuleb tollimaks maksta sellise määra alusel, mis kehtib esimesel tingimustele mittevastamise päeval.

  (3) Kui isik või asutus, kelle suhtes kohaldatakse maksuvabastust, kasutab kaupa muudel kui käesolevas jaos sätestatud eesmärkidel, tuleb maksta tollimaks sellise määra alusel, mis kehtib muul eesmärgil kasutamise päeval vastavalt tolli poolt sellel päeval määratud või aktsepteeritud tolliväärtusele.

§ 66.  Maksuvabastuse mittekohaldamine

  Vabariigi Valitsus võib oma korraldusega käesolevas jaos sätestatud tollimaksuvabastust mitte lubada kohaldada kauba suhtes, mille tollimaksuvaba sissevedu kahjustab Eesti tööstuse huve.

17. jagu Teenetemärgid ja auhinnad 

§ 67.  Teenetemärgi, karika, medali ja auraha maksuvabastus

  Kui ei peeta silmas kaubanduslikku eesmärki, võib järgmised esemed sisse vedada tollimaksuvabalt:
  1) teenetemärk, mille välisriigi valitsus annab isikule, kelle elukoht on Eestis;
  2) karikas, medal ja muu sümboolse laadiga ese, mis antakse välisriigis isikule, kelle elukoht on Eestis, et tunnustada tema tegevust sellistes valdkondades nagu kunst, teadus, sport või avalik teenistus või et tunnustada tema teeneid teatud sündmuse puhul, ja mille see isik ise Eestisse sisse veab;
  3) karikas, medal ja muu sümboolse laadiga ese, mille välisriigis asuv asutus või isik annab tasuta selleks, et kinkida see Eestis käesoleva paragrahvi punktis 2 nimetatud eesmärgil.

18. jagu Rahvusvaheliste suhetega seoses saadud kingitused 

§ 68.  Ametliku visiidi käigus sisseveetava ja Eestisse saadetava kingituse maksuvabastus

  Tollimaksust on vabastatud ese:
  1) mille veab sisse isik, kes on käinud välisriigis ametlikul visiidil ja seoses visiidiga saanud selle eseme võõrustavalt asutuselt kingituseks;
  2) mille veab sisse isik, kes tuleb ametlikule visiidile Eestisse ja kavatseb seoses visiidiga selle eseme võõrustavale asutusele kinkida;
  3) mille saadab kingitusena sõpruse või hea tahte märgiks välisriigis asuv asutus, avalik-õiguslik juriidiline isik või avalikes huvides tegutsev ühing Eestis asuvale riigi- või kohaliku omavalitsuse asutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, mittetulundusühingule või sihtasutusele.

§ 69.  Maksuvabastuse kohaldamata jätmine

  Maksuvabastust ei kohaldata alkoholile ja tubakatoodetele.

§ 70.  Maksuvabastuse kohaldamise tingimused

  Maksuvabastust kohaldatakse, kui:
  1) esemete laad, väärtus ega kogus ei viita kaubanduslikule eesmärgile ja
  2) esemeid ei kasutata kaubanduslikul eesmärgil.

19. jagu Riigipeade kasutatavad esemed 

§ 71.  Presidendile kingitava eseme ja välisriigi riigipea kasutatava eseme maksuvabastus

  Tollimaksuvabalt võib sisse vedada:
  1) kingituse Vabariigi Presidendile;
  2) välisriigi valitseva riigipea või teda ametlikult esindava isiku poolt tema ametliku visiidi ajal Eestis kasutatava või äratarvitatava eseme. Maksuvabastust kohaldatakse ka sellise isiku suhtes, kellel on rahvusvahelisel tasemel riigipeaga samasugused privileegid.

20. jagu Kaubanduse edendamise eesmärgil sisseveetav kaup 

§ 72.  Tellimuse saamiseks sisseveetava kaubanäidise maksuvabastus

  (1) Tollimaksuvabalt võib sisse vedada väikese väärtusega kaubanäidise, mida saab kasutada üksnes tellimuse saamiseks, mis võimaldaks vastavat kaupa Eesti tolliterritooriumile sisse vedada.

  (2) Toll võib nõuda, et teatud osa näidistest tuleb maksuvabastuse kohaldamiseks muuta lõplikult kasutuskõlbmatuks rebimise, augustamise või selge ja kustutamatu märgistusega või mis tahes muul viisil tingimusel, et see näidist ei hävita.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaldamisel tähendab kaubanäidis kaubaliiki esindavat toodet, mille välimus ja kogus sellise kvaliteediga või sellist liiki kauba kohta välistavad näidise kasutamise muul eesmärgil kui tellimuse saamine.

§ 73.  Reklaamtrükiste maksuvabastus

  Tollimaksuvabalt võib sisse vedada reklaamtrükiseid (kataloogid, hinnakirjad, kasutusjuhendid, brošüürid jms) tingimusel, et need on seotud:
  1) müügiks või tasu eest kasutada andmiseks ettenähtud kaubaga või
  2) transpordi-, kindlustus- või pangateenustega, mida pakub või osutab väljaspool Eestit asuv isik.

§ 74.  Reklaamtrükiste maksuvabastuse tingimused

  Maksuvabastust kohaldatakse selliste reklaamtrükiste suhtes, mis vastavad järgmistele tingimustele:
  1) reklaamtrükisele peab olema selgelt märgitud selle ettevõtte nimi, kes kaupa toodab, müüb või annab tasu eest kasutada või pakub reklaamtrükises osutatud teenuseid;
  2) iga saadetis peab sisaldama igast reklaamtrükisest vaid ühte eksemplari või koopiat. Maksuvabastust võib kohaldada ka mitut sama reklaamtrükise koopiat sisaldava saadetise suhtes tingimusel, et selle brutokaal kokku ei ületa ühte kilogrammi;
  3) reklaamtrükised ei tohi moodustada rühmitatud kaubasaadetisi, mis kõik saadetakse sama kaubasaatja poolt samale kaubasaajale.

§ 75.  Reklaamiks mõeldud kaubaartikli maksuvabastus

  Tollimaksuvabalt võib sisse vedada sellise kaubaartikli, millel pole sellele kaubale tavaliselt omast kaubanduslikku väärtust ja mida pole võimalik kasutada muuks otstarbeks kui reklaamiks ning mille tarnija saadab oma kliendile tasuta.

§ 76.  Messil ja muul sellesarnasel üritusel kasutatava või tarbitava kauba maksuvabastus

  (1) Tollimaksuvabalt võib sisse vedada järgmist kaupa:
  1) messile või muule sellesarnasele üritusele saadetavad väikesed näidised kaubast, mida toodetakse välisriigis;
  2) üksnes esitlemiseks sisseveetud kaup või väljaspool Eestit toodetud masinate või aparaatide messil või muul sellesarnasel üritusel esitlemise tarvis sisseveetav kaup;
  3) mitmesugused väikese väärtusega materjalid (värvid, lakid, tapeedid jms), mida kasutatakse messil või muul sellesarnasel üritusel välisriigi esindaja ajutise esitluspaiga ehitamiseks, varustamiseks ja kaunistamiseks ning mis pärast kasutamist hävitatakse;
  4) reklaamtrükised, kataloogid, hinnakirjad, reklaamplakatid, illustreeritud või illustreerimata kalendrid, raamimata fotod ja muud esemed, mida tarnitakse tasuta väljaspool Eestit toodetud kauba reklaamimiseks ja mis pannakse välja messil või muul sellesarnasel üritusel.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaldamisel tähendab mess või muu selle sarnane üritus:
  1) kaubandus-, tööstus-, põllumajandus- või käsitööndusnäitust, -messi, -esitlust või muud nendesarnast üritust;
  2) peamiselt heategevuslikul eesmärgil korraldatavat näitust või üritust;
  3) peamiselt teaduse, tehnika, käsitöö, kunsti, hariduse, kultuuri, spordi, religiooni, usukombetalituse, ametiühingutegevuse, turismi või rahvusvahelise teineteisemõistmise edendamise eesmärgil korraldatavat näitust või üritust;
  4) rahvusvaheliste organisatsioonide või ühingute esindajate kohtumist;
  5) ametlikku või mälestustseremooniat või -koosviibimist.

  (3) Maksuvabastust ei kohaldata kaubamajades või kaubandusruumides välisriigi kauba müümiseks korraldataval esitlusel kasutatavate näidiste suhtes.

§ 77.  Maksuvabastuse tingimused

  (1) Käesoleva seaduse § 76 lõike 1 punktis 1 sätestatud maksuvabastust kohaldatakse tingimustel, et näidised:
  1) veetakse välisriigist tasuta sisse valmiskujul või valmistatakse näitusel välisriigist lahtiselt sisseveetud kaubast,
  2) jagatakse tasuta näituse publikule kasutamiseks või äratarvitamiseks,
  3) on määratletavad madala üksikväärtusega reklaamnäidistena,
  4) ei ole kergesti turustatavad ja nende esitluspakend sisaldab vajadusel väiksema koguse vastavat toodet kui sama toote tegelikult turul müüdav väikseim kogus,
  5) tarvitatakse ära näituse ajal kohapeal, kui tegemist on toiduainete ja jookidega, mis ei ole pakendatud käesoleva lõike punktis 4 nimetatud viisil ja
  6) vastavad oma väärtuse ja koguse poolest näituse laadi, külastajate arvu ja väljapanija osaluse ulatusele.

  (2) Käesoleva seaduse § 76 lõike 1 punktis 2 sätestatud maksuvabastust kohaldatakse sellise kauba suhtes, mis:
  1) tarvitatakse ära või hävitatakse näitusel ja
  2) mis oma väärtuse ja koguse poolest vastab näituse laadile, külastajate arvule ja väljapanija osaluse ulatusele.

  (3) Käesoleva seaduse § 76 lõike 1 punktis 4 sätestatud maksuvabastust kohaldatakse selliste reklaamtrükiste ja -toodete suhtes, mis:
  1) on ette nähtud üksnes näituse toimumise kohas publikule tasuta jagamiseks ning
  2) oma väärtuse ja koguse poolest vastavad näituse laadile, külastajate arvule ja väljapanija osaluse ulatusele.

§ 78.  Maksuvabastuse kohaldamata jätmine

  Käesoleva seaduse § 76 lõike 1 punktides 1 ja 2 sätestatud maksuvabastust ei kohaldata:
  1) alkoholile;
  2) tubakatoodetele;
  3) tahke-, vedel- ja gaaskütusele.

21. jagu Uuringute, analüüside ja katsete tegemiseks sisseveetavad esemed 

§ 79.  Uuringute, analüüside ja katsete tegemiseks sisseveetavate esemete maksuvabastus

  Tollimaksuvabalt võib sisse vedada eseme, mida uuritakse, analüüsitakse või katsetatakse, et määrata kindlaks selle koostis, kvaliteet või muud tehnilised omadused teabe saamise, tööstus- või kaubandusuuringute eesmärgil.

§ 80.  Maksuvabastuse tingimus

  Maksuvabastust kohaldatakse tingimusel, et ese, mida uuritakse, analüüsitakse või katsetatakse, kasutatakse täielikult ära või hävitatakse uuringute, analüüside või katsete ajal.

§ 81.  Maksuvabastuse kohaldamata jätmine

  Maksuvabastust ei kohaldata sellisele kaubale, mida kasutatakse müügi edendamiseks ettenähtud uuringutes, analüüsides või katsetes.

§ 82.  Maksuvabalt sisseveetava kauba kogus

  Maksuvabastust kohaldatakse ainult sellise koguse esemete suhtes, mis on tingimata vajalik nende sisseveo eesmärgi saavutamiseks.

§ 83.  Järelejäänud esemed

  (1) Maksuvabastust kohaldatakse ka esemete suhtes, mida uuringute, analüüside või katsete käigus täielikult ära ei kasutata ega hävitata, tingimusel, et need tolli nõusolekul ja järelevalve all:
  1) hävitatakse täielikult või muudetakse pärast uuringuid, analüüse või katseid kaubanduslikult väärtusetuks;
  2) kantakse tasuta üle riigi omandisse tolliseadustikus ettenähtud korras;
  3) veetakse Eestist välja.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaldamisel tähendab järelejäänud ese uuringutel, analüüsidel või katsetel saadud tooteid või kasutamata jäänud esemeid.

  (3) Muudel juhtudel tuleb järelejäänud kaubalt maksta tollimaks sellise määra alusel, mis kehtib uuringute, analüüside või katsete lõpetamise päeval vastavalt tolli poolt sellel päeval määratud või aktsepteeritud tolliväärtusele.

§ 84.  Kauba kasutamise tähtaeg

  Toll määrab kindlaks tähtaja, mille jooksul tuleb uuringud, analüüsid või katsed lõpuni viia, ning formaalsused, mis tuleb läbi viia, et kaupa kasutataks ettenähtud eesmärgil.

22. jagu Saadetis tööstusomandit kaitsvale asutusele 

§ 85.  Tööstusomandit kaitsvale asutusele saadetavate esemete maksuvabastus

  Tollimaksuvabalt võib sisse vedada tööstusomandit kaitsvale asutusele esitamiseks mõeldud mudelid ja muud õiguskaitse saamise taotlust illustreerivad materjalid ja dokumendid.

23. jagu Turismialane kirjandus 

§ 86.  Turismialase kirjanduse maksuvabastus

  Tollimaksuvabalt võib sisse vedada:
  1) materjali (reklaamlehed, brošüürid, raamatud, ajakirjad, reisijuhid, raamitud või raamimata plakatid, raamimata fotod ja fotosuurendused, illustreeritud või illustreerimata kaardid, aknatransparendid ja illustreeritud kalendrid jms), mis on ette nähtud tasuta jagamiseks ja mille peamine eesmärk on suunata üldsust külastama välisriike eelkõige selleks, et osaleda kultuuri-, turismi-, spordi-, religiooni-, kaubandus- või ametialastel kohtumistel või üritustel, tingimusel, et selline kirjandus ei sisalda rohkem kui 25 protsenti oma mahust ärireklaami, välja arvatud Eesti ettevõtjate ärireklaam, ning turismi edendamise eesmärk on ilmne;
  2) turismibüroode poolt või nende egiidi all avaldatavaid välisriikide hotellide nimekirjasid ja aastaraamatuid ning välisriikides kasutatavaid transporditeenuste sõiduplaane, kui sellised trükised on ette nähtud tasuta jagamiseks ja ei sisalda rohkem kui 25 protsenti oma mahust ärireklaami, välja arvatud Eesti ettevõtjate ärireklaam;
  3) välisriigi ametliku turismiesinduse volitatud esindajale või agendile saadetava teabematerjali, mis ei ole ette nähtud levitamiseks (aastaraamatud, telefoni- ja telefaksiteatmikud, hotellinimekirjad, messikataloogid, väikese väärtusega näidised käsitöökaupadest ning trükised muuseumide, ülikoolide, kuurortide ja muude nendesarnaste asutuste kohta).

24. jagu Mitmesugused dokumendid ja esemed 

§ 87.  Mitmesuguste dokumentide ja esemete maksuvabastus

  Tollimaksuvabalt võib sisse vedada järgmisi dokumente ja esemeid:
  1) avalike teenuste osutajale tasuta saadetavad dokumendid;
  2) välisriigi valitsuse või rahvusvahelise organisatsiooni trükised, mis on ette nähtud tasuta levitamiseks;
  3) välisriigis asutatud ametiasutuse poolt korraldatavateks valimisteks vajalikud hääletussedelid;
  4) kohtule või muule ametiasutusele tõendina või muul sellesarnasel eesmärgil esitatavad esemed;
  5) avalike teenuste osutajale või pangandusasutuste teabevahetuse käigus saadetavad allkirjanäidised ja allkirju käsitlevad trükitud ringkirjad;
  6) Eesti Pangale saadetavad ametlikud trükised;
  7) välisriigis asuva äriühingu koostatud aruanded, teated ja muud dokumendid, mis saadetakse sellise äriühingu väärtpaberite esitajatele või märkijatele;
  8) adressaadile tasuta saadetavad teabe edastamiseks kasutatavad salvestisekandjad (perfokaardid, helisalvestised, mikrofilmid, disketid jms), kui tollimaksuvaba sissevedu ei põhjusta kuritarvitamist või konkurentsi olulist moonutamist;
  9) rahvusvahelisel kohtumisel, konverentsil või kongressil kasutatavad toimikud, arhiividokumendid, dokumendivormid ja muud dokumendid ning nendesarnaste kokkusaamiste aruanded;
  10) plaanid, tehnilised joonised, kopeerjoonised, kirjeldused ja muud nendesarnased dokumendid, mis veetakse sisse tellimuse saamiseks välisriigist või selle täitmiseks välisriigis või osalemiseks Eestis korraldataval konkursil;
  11) välisriigi institutsiooni poolt Eestis korraldataval uuringul kasutatavad dokumendid;
  12) sõidukite või kauba rahvusvahelises liikumises rahvusvaheliste konventsioonide raames ametliku dokumendina kasutatavad vormid;
  13) Eestis asutatud reisibüroole välisriigis asuva transpordi- või majutusettevõtte poolt saadetavad dokumendivormid, sildid, piletid ja muud nendesarnased dokumendid;
  14) kasutatud dokumendivormid, piletid, lastikirjad, teekonnalehed ja kaubandus- või muud ametlikud dokumendid;
  15) välisriigi või rahvusvahelise asutuse ametlikud dokumendivormid ja rahvusvahelistele standarditele vastavad trükised, mille välisriigi ühing saadab levitamiseks vastavale Eestis asuvale ühingule;
  16) pressiagentuurile ja ajalehtede või ajakirjade kirjastajale saadetavad fotod, diapositiivid ja fotode klišeed, tiitritega või ilma;
  17) maksumärgid ja muud sellesarnased märgid, mis tõendavad maksu maksmist välisriigis.

25. jagu Abimaterjalid, mida kasutatakse kauba laadimiseks ja kaitsmiseks veo ajal 

§ 88.  Kauba veo ajal kasutatavate abimaterjalide maksuvabastus

  Tollimaksuvabalt võib sisse vedada mitmesuguseid materjale (köied, õled, kangas, paber, papp, puit, plastmass jms), mida kasutatakse kauba laadimiseks ja kaitsmiseks, sealhulgas kuumuse eest, veo ajal välisriigist Eesti tolliterritooriumile ning mida tavaliselt ei taaskasutata.

26. jagu Põllumajandusloomadele nende veo ajaks ettenähtud allapanu ja sööt 

§ 89.  Allapanu ja sööda maksuvabastus

  Tollimaksuvabalt võib sisse vedada allapanu ja sööda, mis pannakse põllumajandusloomade välisriigist Eesti tolliterritooriumile vedamiseks kasutatavasse veovahendisse ja mis on ette nähtud veo ajal loomadele jagamiseks.

27. jagu Mootorsõidukis olev kütus ja mootoriõli 

§ 90.  Kütuse ja mootoriõli maksuvabastus

  (1) Tollimaksuvabalt võib sisse vedada:
  1) mootorikütust, mis on Eesti tolliterritooriumile saabuva mootorsõiduki standardses kütusepaagis või erikonteineri standardses kütusepaagis;
  2) lisaks standardses kütusepaagis olevale kütusele kuni 10 liitrit kütust ühe sõiduki kohta üks kord päevas;
  3) mootorsõidukis oleva, käimasoleva sõidu ajal kasutatava mootoriõli.

  (2) Käesoleva paragrahvi kohaldamisel on standardne kütusepaak:
  1) tootja poolt kõigile konkreetse mootorsõidukiga sama liiki mootorsõidukitele püsivalt paigaldatud paak, mille püsiv paigaldus võimaldab kasutada kütust vahetult nii edasiliikumiseks kui ka vajaduse korral külmutussüsteemi või muu süsteemi kasutamiseks veo ajal. Standardse paagina käsitatakse ka mootorsõidukile paigaldatud gaasipaaki, mis on ette nähtud gaasi vahetuks kasutamiseks kütusena, ja paaki, mis on paigaldatud sõiduki varustusse kuuluva muu süsteemi jaoks;
  2) tootja poolt kõigile konkreetse konteineriga sama liiki konteineritele püsivalt paigaldatud paak, mille püsiv paigaldus võimaldab kasutada kütust vahetult külmutussüsteemi või erikonteineri varustusse kuuluva muu süsteemi tööks veo ajal.

  (3) Erikonteinerina käsitatakse käesolevas paragrahvis konteinerit, millesse on paigaldatud külmutus-, hapnikuga varustamise, soojusisolatsiooni- või muu süsteemi jaoks spetsiaalselt kavandatud aparatuur.

  (4) Kui aktsiisiga maksustatava kauba puhul kohaldatakse käesoleva paragrahvi lõikest 1 erinevaid aktsiisivabu koguseid, kohaldatakse tollimaksuvabastust aktsiisivabade koguste ulatuses.

§ 91.  Kütuse sõidukist väljavõtmisest ja ladustamisest ning tasuta ja tasu eest üleandmisest teatamine

  (1) Tollimaksuvabalt sisseveetud kütust on lubatud kasutada ainult selles sõidukis, milles kütus sisse veeti. Kütuse sõidukist väljavõtmisest või ladustamisest, välja arvatud sõiduki remondi ajal, tasuta või tasu eest üleandmisest tuleb tollile ette teatada.

  (2) Kütuse sõidukist väljavõtmise või ladustamise, tasuta või tasu eest üleandmise korral tuleb tasuda tollimaks määra alusel, mis kehtib väljavõtmise või ladustamise, tasuta või tasu eest üleandmise päeval vastavalt tolli poolt sellel päeval määratud või aktsepteeritud tolliväärtusele.

28. jagu Sõjaohvrite surnuaia, haudade ja mälestusmärkide rajamiseks, hooldamiseks ning kaunistamiseks ettenähtud materjalid 

§ 92.  Surnuaia, haudade ja mälestusmärkide jaoks sisseveetavate esemete maksuvabastus

  Tollimaksuvabalt võib sõjahaudade eest hoolitsev mittetulundusühing või sihtasutus sisse vedada esemeid, mida kasutatakse Eestisse maetud välisriikide sõjaohvrite surnuaia, haudade või mälestusmärkide rajamiseks, hooldamiseks või kaunistamiseks.

29. jagu Kirstud, urnid ja matusekaunistused 

§ 93.  Matusetarvete maksuvabastus

  Tollimaksuvabalt võib sisse vedada:
  1) kirstu surnukehaga või surnu tuhka sisaldava urni, samuti nendega kaasas olevad lilled, pärjad ja muud kaunistused;
  2) lilled, pärjad ja muud kaunistused, mis on kaasas välisriigis elaval isikul, kes osaleb Eestis toimuval matusel või tuleb Eestisse haua kaunistamise eesmärgil, tingimusel, et nende esemete laad ega kogus ei viita kaubanduslikule eesmärgile.

3. peatükk EKSPORDI TOLLIMAKSUVABASTUS 

1. jagu Väikese väärtusega saadetis 

§ 94.  Väikese väärtusega saadetise maksuvabastus

  Tollimaksuvabalt võib välja vedada kaubasaadetise, sealhulgas postisaadetise, mille väärtus ei ületa 1000 krooni.

2. jagu Põllumajandusliku tegevuse Eestist välisriiki üleviimisel väljaveetavad põllumajandusloomad 

§ 95.  Põllumajandusloomade maksuvabastus

  (1) Tollimaksuvabalt võib välja vedada põllumajandusloomad, mis kuuluvad sellise põllumajandustootja eluskarja hulka, kes lõpetab oma tegevuse Eestis ja viib selle üle välisriiki.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud maksuvabastust kohaldatakse sellise arvu põllumajandusloomade suhtes, mis vastab ettevõtte tegevuse liigile ja suurusele.

3. jagu Põllumajandussaadus, mille põllumajandustootja on saanud Eestis asuvalt maatükilt 

§ 96.  Põllumajandussaaduse maksuvabastus

  (1) Tollimaksuvabalt võib välja vedada põllumajandussaaduse, mis on saadud Eestis asuval, välisriigi piiriga vahetult külgneval maatükil, mida omaniku või rentnikuna harib põllumajandustootja, kelle põhitegevuskoht asub Eesti tolliterritooriumiga maismaapiiri omavas riigis.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaldamiseks peab loomakasvatussaadus olema saadud välisriigi päritoluga või välisriigis vabasse ringlusse lubatud loomalt.

§ 97.  Maksuvabastuse tingimused

  (1) Maksuvabastust kohaldatakse töötlemata või esmatöödeldud põllumajandussaaduse suhtes.

  (2) Maksuvabastust kohaldatakse saaduse suhtes, mis veetakse välja põllumajandustootja poolt või nimel.

4. jagu Seemned, mille põllumajandustootja veab välja oma välisriigis asuval maatükil kasutamiseks 

§ 98.  Seemnete maksuvabastus

  Tollimaksuvabalt võib välja vedada seemneid, mis on ette nähtud kasutamiseks Eestiga maismaapiiri omavas välisriigis asuval maatükil, mida omaniku või rentnikuna harib isik, kelle põhitegevuskoht asub Eesti tolliterritooriumil selle välisriigi vahetus läheduses.

§ 99.  Maksuvabastuse tingimused

  (1) Maksuvabastust kohaldatakse ainult sellise koguse seemnete suhtes, mis on konkreetsel maatükil kasutamiseks vajalik.

  (2) Maksuvabastust kohaldatakse seemnete suhtes, mis veetakse välja põllumajandustootja poolt või nimel vahetult Eesti tolliterritooriumilt.

5. jagu Põllumajandusloomadele nende väljaveo ajal ettenähtud sööt 

§ 100.  Sööda maksuvabastus

  Tollimaksuvabalt võib välja vedada sööda, mis pannakse põllumajandusloomade Eesti tolliterritooriumilt välisriiki vedamiseks kasutatavasse veovahendisse ja mis on ette nähtud veo ajal loomadele jagamiseks.

4. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 101.  Tingimuste täitmise tõendamine

  Kui käesolevas seaduses nähakse ette, et maksuvabastuse kohaldamise eelduseks on teatavate tingimuste täitmine, peab asjaomane isik tollile esitama tõendid tingimuste täitmise kohta.

§ 102.  Vastutus käesoleva seaduse rikkumise eest

  (1) Tollimaksuvabalt sisseveetud asi loetakse tollisoodustusega asjaks, mille kasutamine, kasutada andmine või võõrandamine muul kui käesolevas seaduses ettenähtud eesmärgil või tingimustel on tollieeskirjade rikkumine tolliseadustiku § 284 lõike 4 punkti 4 tähenduses ning selle eest määratakse karistus sama seaduse § 2832 alusel.

  (2) Tollieeskirjade rikkumist menetletakse ning karistus määratakse tolliseadustikus ja väärteomenetluse seadustikus (RT I 2002, 50, 313) etten��htud korras.

§ 103.  Käibemaksuseaduse muutmine

  Käibemaksuseaduses tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 17 lõike 4 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:«1) pärast eksportimist Eestisse tolliseadustiku tähenduses tagasitoodud kauba asemel sarnase kauba eksportimisel, kui asendatav kaup toodi Eestisse tagasi maksuvabalt käesoleva seaduse § 19 lõike 21 punkti 1 alusel;»;
  2) paragrahvi 19 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:«(2) Tollimaksuvabastuse seaduse 2. peatükis nimetatud kaupade importi ei maksustata käibemaksuga tollimaksuvabastuse kohaldamiseks sätestatud tingimustel, välja arvatud juhul, kui kaubale on kehtestatud käibemaksumäär 5 protsenti või 0 protsenti. Erandina ei kohaldata käibemaksuvabastust järgmiste kaupade importimisel:
  1) tollimaksuvabastuse seaduse 4. jaos nimetatud kaubad;
  2) tollimaksuvabastuse seaduse 11. jaos nimetatud kaubad, välja arvatud § 43 lõike 2 alusel tollimaksust vabastatud kaubad, mis on nimetatud lisa 2 B osas. Lisa 2 B osas nimetatud kaupu ei maksustata käibemaksuga tingimusel, et need on saadud tasuta, või tingimusel, et nende eest on makstud, kuid kauba saatja ei ole oma asukohariigis registreeritud käibemaksukohustuslasena;
  3) tollimaksuvabastuse seaduse 14. jaos nimetatud kaubad, välja arvatud §-s 56 nimetatud kaubad.»;
  3) paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:«(21) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatule ei maksustata käibemaksuga järgmiste kaupade importi:
  1) Eestisse tagasitoodud ajutiselt eksporditud kaup, kui see on tagasitoomisel samas seisundis tolliseadustiku tähenduses, lepingus ettenähtud garantii alusel Eestisse tagasitoodud eelnevalt eksporditud kaup, lepingus ettenähtud garantii alusel Eestisse tagasitoodud pärast importimist garantiiremondi teostamiseks väljapoole Eestit toimetatud kaup või niisuguse kauba, mille import on tõendatud, garantiiremondi tegemiseks Eestisse toimetatud varuosa. Garantiiremondina käsitatakse ka kauba osalist või täielikku väljavahetamist või samasuguse kaubaga asendamist garantiitähtaja jooksul;
  2) raamat, perioodiline väljaanne või muu teavik, mis on saadetud raamatukogule, teadus- ja arendus- või õppeasutusele välisriigist annetusena või vahetuse korras;
  3) konfiskeeritud võltsitud rõivad ja jalatsid, mis antakse üle seadusega ettenähtud korras riigi või kohaliku omavalitsuse tervishoiu- või hoolekandeasutusele;
  4) merel kutselise kalapüügiga tegeleva ettevõtja poolt püütud töötlemata või turustamise eesmärgil säilitamise toimingud läbinud saak, mis imporditakse sadamasse enne müüki.»;
  4) paragrahvi 19 lõiked 3–6 tunnistatakse kehtetuks;
  5) paragrahvi 19 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:«(7) Enne Euroopa Liiduga ühinemist ei kohaldata käibemaksuvabastust ettevõtluses kasutatud põhivarale, mis veetakse sisse ettevõtte täieliku Eestisse ületoomise tõttu, et jätkata Eestis samasugust tegevust.»

§ 104.  Tollitariifiseaduse muutmine

  Tollitariifiseaduse (RT I 1997, 78/79, 1321; 1998, 31/32, 432; 1999, 82, 748; 2000, 84, 535; 2001, 88, 531) § 18 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

  «§18. Maksust vabastamine

  Üle tollipiiri toimetatud ja toimetatav kaup on tollimaksuga maksustamisest vabastatud tolliseadustikus, tollimaksuvabastuse seaduses ja teistes õigusaktides ettenähtud juhtudel.»

§ 105.  Enamsoodustusrežiimi tollimaksu seaduse muutmine

  Enamsoodustusrežiimi tollimaksu seaduse (RT I 1999, 93, 832; 2001, 88, 531) § 4 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

  «Maksustatava kauba klassifitseerimisel, päritolu määramisel, tolliväärtuse määramisel, enamsoodustusrežiimi tollimaksu tasumisel ja maksusoodustuste rakendamisel ning teistes käesolevas seaduses sätestamata küsimustes kohaldatakse tolliseadustikku (RT I 2001, 88, 531; 2002, 61, 375; 63, 387), tollitariifiseadust (RT I 1997, 78/79, 1321; 1998, 31/32, 432; 1999, 82, 748; 2000, 84, 535; 2001, 88, 531) ja tollimaksuvabastuse seadust.»

§ 106.  Seaduse kehtivuse aeg

  Käesolev seadus tunnistatakse Euroopa Liiduga ühinemisel kehtetuks eraldi seadusega.

§ 107.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2003. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Käesoleva seaduse 3. peatükk jõustub ekspordi tollimaksu sätestava seaduse jõustumisel.

 

Riigikogu esimees Toomas SAVI 

Lisa 1
tollimaksuvabastuse seaduse juurdeA. Raamatud, trükised ja dokumendid

Eesti kaupade nomenklatuuri rubriik, alamrubriik, kaubakood

Nimetus

ex 3705 20 00 00

–  mikrofilmid raamatutest, laste pildiraamatutest ja joonistus- või värvimisalbumitest, kooli töövihikutest, ristsõnaraamatutest, ajalehtedest ja ajakirjadest, trükitud mittekaubandusliku laadiga dokumentidest ja aruannetest, üksikillustratsioonidest, trükitud lehtedest ja raamatute väljaandmiseks ettenähtud reprotõmmistest

ex 3705 10 00 00

–raamatute väljaandmiseks ettenähtud reprofilmid

4903 00 00 00

Laste pildiraamatud, joonistus- ja värvimisalbumid

ex 4905 99 00

–kaardid, tabelid ja diagrammid sellistest teadusvaldkondadest nagu geoloogia, zooloogia, botaanika, mineraloogia, paleontoloogia, arheoloogia, etnoloogia, meteoroloogia, klimatoloogia ja geofüüsika

ex 4906 00 00 00

Arhitektuursed, tööstusotstarbelised ning tehnilised plaanid ja joonised ning nende reproduktsioonid

ex 4911 10 90 00

–väljaspool Eestit asuvate kirjastajate või raamatukaupmeeste müügiks pakutavate raamatute ja trükiste kataloogid

–haridusliku, teadusliku või kultuurilise laadiga filmide, salvestiste vm audiovisuaalse materjali kataloogid

–turismireklaamplakatid ja -trükised, brošüürid, reisijuhid, sõiduplaanid, voldikud jms trükised, illustreeritud või illustreerimata, sh eraettevõtete avaldatud trükised, millega soodustatakse reisimist väljaspool Eestit, samuti selliste esemete mikrokoopiad

–bibliograafiline teabematerjal tasuta jagamiseks

ex 4911 99 00 00

–raamatute väljaandmiseks ettenähtud üksikillustratsioonid, trükitud lehed ja reprotõmmised, sh nende mikrokoopiad

– mikrokoopiad raamatutest, laste pildiraamatutest ja joonistus- või värvimisalbumitest, kooli töövihikutest, ristsõnaraamatutest, ajalehtedest ja ajakirjadest ning mittekaubandusliku laadiga dokumentidest ja aruannetest

–trükised, millega soodustatakse õppima asumist väljaspool Eestit, samuti selliste trükiste mikrokoopiad

–meteoroloogilised ja geofüüsikalised diagrammid

ex 9023 00 80 00

–reljeeftrükis kaardid ja tabelid sellistest teadusvaldkondadest nagu geoloogia, zooloogia, botaanika, mineraloogia, paleontoloogia, arheoloogia, etnoloogia, meteoroloogia, klimatoloogia ja geofüüsikaB. Haridusliku, teadusliku ja kultuurilise laadiga audiovisuaalne materjal

Lisa 2 A osas loetletud esemed, mille on tootnud Ühinenud Rahvaste Organisatsioon või mõni selle allasutus.

 

Lisa 2
tollimaksuvabastuse seaduse juurdeA. Haridusliku, teadusliku ja kultuurilise laadiga audiovisuaalne materjal

Eesti kaupade nomenklatuuri rubriik, alamrubriik, kaubakood

Nimetus

Tollimaksuvabastust saav asutus või ühing

ex 3704 00 10 00

– haridusliku, teadusliku või kultuurilise laadiga kinofilmid, positiivid

Riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus, avalik-õiguslik

ex 3705

– haridusliku, teadusliku või kultuurilise laadiga filmid

juriidiline isik või eraõiguslik juriidiline

ex 3706 10 99 00

–  kinokroonikad (heliribaga või ilma), mis kirjeldavad sisseveo ajal uudise väärtusega sündmusi ja mida veetakse sisse kopeerimise eesmärgil iga teema kohta kuni kaks eksemplari

–  arhiivifilmid (heliribaga või ilma), mis on ette nähtud kasutamiseks koos kinokroonikaga

–eriti lastele ja noortele sobivad meelelahutusfilmid

–muud haridusliku, teadusliku või kultuurilise laadiga filmid

isik, kes tegeleb peamiselt või ainult õpetamise, kultuuri-, kunstialase või teadustegevusega

ex 3706 90 51 00

ex 3706 90 91 00

ex 3706 90 99 00

–kinokroonikad (heliribaga või ilma), mis kirjeldavad sisseveo ajal uudise väärtusega sündmusi ja mida veetakse sisse kopeerimise eesmärgil iga teema kohta kuni kaks eksemplari

–arhiivifilmid (heliribaga või ilma), mis on ette nähtud kasutamiseks koos kinokroonikaga

–eriti lastele ja noortele sobivad meelelahutusfilmid

– muud haridusliku, teadusliku või kultuurilise laadiga filmid

 

ex 4911 99 00 00

–mikrokaardid jm elektroonilise teabe hankimise ja dokumenteerimise teenistustes vajalikud haridusliku, teadusliku või kultuurilise laadiga teabekandjad

–  üksnes demonstreerimiseks ja õpetamiseks ettenähtud seinakaardid

 

ex 8524

–  haridusliku, teadusliku või kultuurilise laadiga plaadid, lindid ja muud infokandjad, sh matriitsid ja vormid plaatide valmistamiseks, v.a gruppi 37 kuuluvad tooted

 

ex 9023 00

–  haridusliku, teadusliku või kultuurilise laadiga maketid, mudelid ja seinakaardid, mis on ette nähtud üksnes demonstreerimiseks ja õpetamiseks

– abstraktsete mõistete, nagu näiteks molekuli ehituse või matemaatilise valemi maketid ja mudelid

 

Mitmesugused

Hologrammid laserprojektsiooniks

Multimeediakomplektid

Programmeeritud õppematerjal, sealhulgas õppekomplektid koos vastava trükitud materjaliga

 B. Haridusliku, teadusliku ja kultuurilise laadiga kollektsiooniobjektid ning kunstiteosed

Eesti kaupade nomenklatuuri rubriik, alamrubriik, kaubakood

Nimetus

Tollimaksuvabastust saav asutus või ühing

ex grupp 97

Kollektsiooniobjektid ja kunstiteosed, mis ei ole ette nähtud müügiks

Galeriid, muuseumid jt sarnased asutused 

Lisa 3
tollimaksuvabastuse seaduse juurdePIMEDATELE MÕELDUD KAUP

Eesti kaupade nomenklatuuri rubriik, alamrubriik või kaubakood

Nimetus

ex 4911 10 90 00

–trükitud materjal, sh trükitud reproduktsioonid ja fotod reljeeftrükis pimedatele ja vaegnägijatele

ex 4911 91 80 00

–  kunstiteoste trükitud reproduktsioonid ja graafilised lehed reljeeftrükis pimedatele ja vaegnägijatele

ex 4911 99 00 00

–fotod reljeeftrükis pimedatele ja vaegnägijatele 

Lisa 4
tollimaksuvabastuse seaduse juurdePIMEDATELE MÕELDUD KAUP, MILLE VEAB SISSE PIME ISIKLIKUKS KASUTAMISEKS VÕI RIIGI- VÕI KOHALIKU OMAVALITSUSE ASUTUS, AVALIK-ÕIGUSLIK JURIIDILINE ISIK, MITTETULUNDUSÜHING VÕI SIHTASUTUS, KES AINULT VÕI PEAMISELT TEGELEB PIMEDATE INIMESTE HARIDUSE VÕI HOOLEKANDEGA VÕI KES AINULT VÕI PEAMISELT TEGELEB PUUETEGA INIMESTE, SH PIMEDATE HARIDUSE VÕI HOOLEKANDEGA

Eesti kaupade nomenklatuuri rubriik, alamrubriik, kaubakood

Nimetus

ex 4802 57 00

–Braille’ kirja paber massiga üle 40 g/m 2 , kuid alla 150 g/m2

ex 48 02 58 90 00

–Braille’ kirja paber massiga üle 150 g/m 2

ex 48 02 62 90 00

–Braille’ kirja paber, mis sisaldab mehaanilisel või keemilis-mehaanilisel teel saadud kiude massilt üle 10% kogu kiusisaldusest

ex 4805 91 99 00

–Braille’ kirja paber massiga üle 150 g/m 2 , kuid alla 225 g/m2

ex 48 05 93 99 00

–Braille’ kirja paber massiga üle 225 g/m 2

ex 4823 90 14 00

–Braille’ kirja paber

ex 4901

–Braille’ kirjas õppematerjal

ex 4903 00 00 00

–Braille’ kirjas laste pildiraamatud

ex 4904 00 00 00

–Braille’ kirjas noodid

ex 6602 00 00 00

–valged kepid pimedatele ja vaegnägijatele

ex 8469

–  kirjutusmasinad ning mälu- ja reproduktsiooniseadmetega kirjutusmasinad, mis on kohandatud pimedatele ja vaegnägijatele

ex 8471

–  arvutid ja nende plokid, lisaseadmed ja erivarustus pimedatele inimestele, sh puuteekraaniga kuvar, kombitavad klaviatuurid, kompemonitor, Braille’ vahendid (monitor, printer)

–seadmed Braille’ kirjas materjali ja salvestatud materjali tootmiseks pimedatele

ex 8519

–pimedatele ja vaegnägijatele kavandatud või kohandatud plaadimängijad ja kassettpleierid (pleierid)

ex 8524

–  heliraamatud, magnetlindid ja kassetid Braille’ kirjas raamatute ja heliraamatute tootmiseks

– arvuti tarkvara teksti suurendamiseks, nägemistreeninguteks ja spetsiaalne õpitarkvara pimedatele

ex 9013 80

– telepildisuurendid pimedatele ja vaegnägijatele

ex 9021 90

–  elektroonilised abivahendid pimedatele ja vaegnägijatele orienteerumiseks ja takistuste kindlakstegemiseks, telepildisuurendid pimedatele ja vaegnägijatele, elektroonilised lugemismasinad pimedatele ja vaegnägijatele

ex 9023 00 80 00

–õppevahendid ja aparaadid, mis on kavandatud pimedatele ja vaegnägijatele

ex 9102

–pimedate (Braille’) kellad, mille korpus ei ole hinnalisest metallist

ex 9504 90 90 00

–  pimedatele ja vaegnägijatele kohandatud lauamängud ja lisaseadmed

Mitmesugused

Kõik muud tooted, mis on kavandatud pimedate ja vaegnägijate haridus-, teadus- või kultuurielu edendamiseksMärkus: ex kaubakoodi ees tähistab ainult tekstis nimetatut ja ei hõlma ülejäänud selle alamrubriigi või kaubakoodi alla kuuluvaid kaupu

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json