Teksti suurus:

Põllumajandusuuringute Keskuse põhimäärus ning struktuur ja töötajate koosseis

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.01.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2005
Avaldamismärge:RTL 2004, 6, 75

Põllumajandusuuringute Keskuse põhimäärus ning struktuur ja töötajate koosseis

Vastu võetud 08.01.2004 nr 1

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354; 87, 505; 90, 520; 96, 563; 2003, 4, 22; 21, 122; 51, 349; 81, 542; 88, 590) § 43 lõike 5 ja § 49 lõike 1 punkti 10 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 17. märtsi 2000. a määruse nr 85 «Põllumajandusministeeriumi põhimäärus» (RT I 2000, 22, 128; 68, 436; 91, 588; 2001, 36, 210; 69, 418; 2002, 105, 627) § 10 punktiga 13.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Põllumajandusuuringute Keskus (edaspidi Keskus , lühendatult PMK, inglise keeles Agricultural Research Centre ) on põllumajandusministri 29. detsembri 1997. a määrusega nr 18 «Taimetoodangu Inspektsiooni ja Taimse Materjali Kontrolli Keskuse moodustamine» (RTL 1998, 23, 150; 153/154, 572; 2000, 43, 613; 2001, 96, 1326) moodustatud Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas tegutsev ministeeriumi hallatav riigiasutus.

§ 2. Keskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Vabariigi Valitsuse määrustest ja korraldustest, põllumajandusministri määrustest ja käskkirjadest, teistest õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 3. Keskusel on väikese riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat, põllumajandusministri kinnitatud eelarve ning kehtestatud korras registreeritud sümboolika.

§ 4. Keskuse aadress on Teaduse 4/6, Saku, 75501 Harju maakond. Keskuse mujal asuvate struktuuriüksuste aadressid tuuakse ära nende põhimäärustes.

2. peatükk
KESKUSE TEGEVUSVALDKOND JA PÕHIÜLESANDED

§ 5. Keskuse põhiülesanneteks Eestis kehtivatest õigusaktidest tulenevate riikliku järelevalve teostajate teenindamiseks vajalike tegevustena on:
1) sortide riiklike registreerimis- ja majanduskatsete tegemine sortide registreerimiseks ja sordilehte võtmiseks;
2) seemnepartiide järelkontrolli katsete tegemine;
3) seemnete laboratoorne analüüsimine seemnete sertifitseerimiseks ja seemnetest võetud kontrollproovide analüüsimine;
4) taimekaitsevahendite jääkide ja saasteainete sisalduse määramine taimsetes ja loomsetes saadustes ning mullas ja taimekaitsevahenditest võetud kontrollproovide analüüsimine;
5) ohtlike taimekahjustajate määramine kontrollproovides;
6) väetistest võetud kontrollproovide analüüsimine;
7) söötadest võetud kontrollproovide analüüsimine;
8) toidust võetud kontrollproovide analüüsimine;
9) osalemine teravilja sekkumiskokkuostul.

§ 6. Keskuse põhiülesanneteks teadus- ja arendustegevuse ning seiretegevuse valdkondades ja tellijate taotluste täitmisel on:
1) katsejaamade võrgu ja laboratoorse baasi haldamine;
2) hea põllumajandustava uuringute ja arendustegevuse korraldamine ning aiandusalane katsetegevus;
3) osalemine põllumajanduse keskkonnaprogrammi seire ja hindamise korraldamisel, maaparanduse, muldade, toiduohutuse ja muu seire teostamine;
4) laboratoorsete analüüside, uuringute ja põldkatsete tegemine ning toodete nõuetekohasuse tõendamine tellija taotlusel.

§ 7. Keskus osaleb põhiülesannete täitmisega seotud välisprojektides.

§ 8. Keskus viib läbi koolitusi ja uute analüüsimetoodikate katsetusi, osaleb oma tegevusvaldkonnas uute analüüsimeetodite väljatöötamises ja rahvusvaheliste analüüsimetoodikate aprobeerimises ning rahvusvahelistes ringtestides ja korraldab oma pädevuse piires riigisiseseid ringteste.

§ 9. Keskus tagab taimetervise ja mikrobioloogia laboratooriumis rakendusuuringuteks vajalike mikroorganismide kollektsiooni säilimise ja täiendamise.

§ 10. Keskuse ülesanne on koostada lubja- ja väetistarbekaardid ning muud teabematerjalid ning koostada ja säilitada vastavaid andmekogusid.

§ 11. Keskus teeb koostööd Eesti ja teiste riikide teadus- ja arendusasutustega ning teiste huvitatud osapooltega ühisuuringute korraldamiseks.

§ 12. Keskus osaleb oma tegevusvaldkonna piires põllumajandusliku nõuandesüsteemi edasiarendamisel ja põllumajandussektori varustamisel vajaliku teabega ning avalikustab riigieelarvest finantseeritud uuringute tulemused.

§ 13. Keskus vastutab riigieelarvest finantseeritud uuringute õigsuse ja analüüsitulemuste usaldatavuse ning asjakohaste andmete tähtaegse edastamise eest.

§ 14. Keskus kooskõlastab riikliku järelevalve teostamise käigus võetud kontrollproovide analüüsimise ja katsete läbiviimise metoodikad asjaomase riikliku järelevalveasutusega.

§ 15. Keskus on oma tegevusvaldkonnas kontrollanalüüside tegijaks.

3. peatükk
ÕIGUSED

§ 16. Keskusel on õigus:
1) saada kehtestatud korras valitsusasutustelt ja teistelt riigiasutustelt ning juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt oma ülesannete täitmiseks vajalikku teavet;
2) esindada riiki oma põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmisel;
3) pidada läbirääkimisi ja sõlmida kokkuleppeid ning lepinguid juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
4) teha ettepanekuid põllumajandusministrile oma struktuuri ja tegevusvaldkonda puudutavate õigusaktide koostamiseks või muutmiseks;
5) osutada oma põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid ja korraldada põhiülesannete täitmiseks vajalikku majandustegevust;
6) esitada põllumajandusministrile kehtestatud korras ettepanekuid oma eelarve kinnitamiseks.

4. peatükk
JUHTIMINE JA STRUKTUUR

§ 17. Keskust juhib direktor, kellega sõlmib ministeeriumi kantsleri ettepanekul töölepingu põllumajandusminister.

§ 18. Keskuse direktor:
1) juhib Keskuse tegevust kooskõlas käesoleva põhimäärusega ja vastutab Keskusele pandud ülesannete täitmise eest;
2) vastutab Keskuse tegevust korraldavate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest ning annab Põllumajandusministeeriumi kantslerile aru põllumajanduse ja maaelu arengu asekantsleri kaudu;
3) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingud Keskuse töötajatega, kinnitab ametijuhendid ja palgamäärad, kohaldab töötajatele ergutusi ja määrab distsiplinaarkaristusi;
4) kinnitab struktuuriüksuste põhimäärused ja muud asutusesisesed eeskirjad;
5) esindab Keskust ja vajadusel volitab selleks teisi isikuid;
6) sõlmib lepinguid ja sooritab muid tehinguid;
7) käsutab kooskõlas õigusaktidega Keskuse valduses olevat riigivara ja Keskuse rahalisi vahendeid ning tagab nende sihipärase ja otstarbeka kasutamise;
8) annab käskkirju;
9) kinnitab Keskuse osutatavate teenuste hinnad.

§ 19. Direktori äraolekul asendab teda direktori määratud asedirektor.

§ 20. Keskuse struktuuriüksused on:
1) üldosakond, mille ülesanne on Keskuse varade haldamine ning selle majanduslik, tehniline ja infotehnoloogiline teenindamine;
2) raamatupidamise osakond, mille ülesanne on Keskuse raamatupidamise korraldamine, kuluarvestus ja -analüüs, eelarve koostamine, aruandlus ning personalitöö;
3) teabe- ja nõuandeosakond, mille ülesanne on Keskuse asjaajamise korraldamine, Keskuses loodava teabe vahendamine põllumajandussektorile, publikatsioonide koostamine ning info- ja õppepäevade korraldamine;
4) vastavustõendamise ja sertifitseerimise osakond, mis kontrollib teravilja, teraviljasaaduste, õlikultuuride, segasööda ja segasööda taimse toorme ning taimse materjali kvaliteeti ja vastavust õigusaktidega kehtestatud nõuetele ning väljastab vastavustunnistusi ja sertifikaate; kontrollib sekkumiskeskuste tehnilise seisundi nõuetekohasust, nendesse ladustatava teravilja kogust ja kvaliteeti;
5) põllumajandusseire osakond, mille ülesanne on põllumajanduse keskkonnaprogrammi seire, maaparandusseire, mullaseire ja muldade omaduste kaardistamine ning analüüsimine;
6) põllumajandusuuringute osakond, mille ülesanne on hea põllumajandustava, taimekasvatuse, agrokeemia ja muldade uuringute ning teaduskoostöö korraldamine teadus- ja arendusasutustega katsejaamade võrgustiku ja laboratooriumide baasil;
7) seemnekontrolli laboratoorium, mille põhiülesanne on seemnete kvaliteedi ja seemnehaiguste määramine;
8) agrokeemia laboratoorium, mille põhiülesanne on mulla väetis- ja lubjatarbe määramine, mulla, väetiste, kasvusubstraadi ja komposti kvaliteedi kontrollimine;
9) taimetervise ja mikrobioloogia laboratoorium, mille põhiülesanne on määrata fütopatogeenseid taimekahjustajaid taimedel ja taimsetel saadustel ning muudel objektidel, sealhulgas mullas; rakendusuuringuteks vajalike mikroorganismide kollektsiooni säilitamine ja täiendamine, uute bakteritüvede selekteerimine ja katsetamine taimse materjali tõhusaks säilitamiseks ning mikrobioloogiliste analüüside tegemine;
10) jääkide ja saasteainete laboratoorium, mille ülesanne on laboratoorselt analüüsida taimekaitsevahendite kvaliteeti, jääk- ja saasteainete, sealhulgas mükotoksiinide sisaldust söötades, toidus ja muus taimses materjalis ning muldades ja väetistes ning osaleda kohastes seireprogrammides;
11) taimse materjali analüüsi laboratoorium, mille ülesanne on teravilja, teraviljasaaduste, õlikultuuride, söötade, taimse toidu ning muu taimse materjali analüüside tegemine;
12) Viljandi katsekeskus, mille ülesanne on sordilehe koostamiseks vajalike majanduskatsete, uute sortide registreerimiskatsete ja sertifitseeritavate seemnepartiide ametlike järelkontrolli põldkatsete läbiviimine ning teaduslike põldkatsete korraldamine;
13) Rõhu katsekeskus, mille ülesanne on aiandusalase katsetegevuse korraldamine;
14) Kuusiku katsekeskus, mille ülesanne on teaduslike põldkatsete ja sordivõrdluskatsete korraldamine.

§ 21. Keskuse struktuuriüksustena võivad laboratooriumi koosseisu kuuluda sektorid, osakonna koosseisu võivad kuuluda bürood ja katsekeskuse koosseisu katsejaamad.

5. peatükk
VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA KONTROLL

§ 22. Keskuse valduses oleva vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub «Riigivaraseaduses» (RT I 1995, 22, 327; 1996, 36, 738; 40, 773; 48, 942; 81, 1446; 1997, 45, 724; 1998, 30, 409; 1999, 10, 155; 16, 271; 2000, 39, 239; 49, 306; 51, 319; 2001, 7, 17; 93, 565; 2002, 53, 336; 64, 393; 2003, 13, 69) ja selle alusel kehtestatud õigusaktides ettenähtud korras.

§ 23. Keskuse tegevust finantseeritakse riigieelarvest.

§ 24. Keskuse osutatavate tasuliste teenuste hinnad arvutab Keskus teenuste osutamise otseste ja tegelike kulude põhjal. Teenuste hindade arvutlus peab olema läbipaistev ja kliendile tema soovi korral kättesaadav.

§ 25. Keskus peab raamatupidamisarvestust ja aruandlust õigusaktidega kehtestatud korras.

§ 26. Keskus esitab raha kasutamise aruandeid ja oma tegevuse ülevaateid Põllumajandusministeeriumile viimase kehtestatud korras.

§ 27. Keskuse tegevust kontrollivad Põllumajandusministeerium ja Riigikontroll.

§ 28. Keskuse tegevuse siseauditi viib läbi siseaudiitor.

6. peatükk
ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

§ 29. Keskuse tegevuse korraldab ümber või lõpetab Põllumajandusministeerium seadusega kehtestatud korras.

7. peatükk
KESKUSE STRUKTUUR JA TÖÖTAJATE KOOSSEIS

§ 30. Kinnitan Keskuse struktuuri ja töötajate koosseisu järgmiselt:

Struktuuriüksus ja töökoht Asutuse juhid Osakondade ja teiste struktuuriüksuste juhid ja peaspetsialistid Kõrgkvalifikatsiooniga spetsialistid Tehnikud ja keskkvalifikatsiooniga spetsialistid Oskustöölised ja abipersonal Kokku
Direktor 1         1
Asedirektor 4         4
Juhiabi     1     1
Siseaudiitor   1       1

Üldosakond

Juhataja   1       1
Juhataja asetäitja   1       1
Jurist   1       1
Peainsener   1       1
Töökeskkonna peaspetsialist   1       1
Akrediteerimise peaspetsialist   1       1
Peaelektrik   1       1
Infotehnoloogia peaspetsialist   1       1
Infotehnoloogia juhtivspetsialist     1     1
Peaelektroonik   1       1
Peaspetsialist   1       1
Juhtivspetsialist     1     1
Insener     1     1
Spetsialist     2     2
Autojuht       1   1
Koristaja         3 3
Majahoidja         1 1
Valvur         1 1

Raamatupidamise osakond

Juhataja-pearaamatupidaja   1       1
Pearaamatupidaja asetäitja   1       1
Personalitöö peaspetsialist   1       1
Peaspetsialist   1       1
Vanemraamatupidaja     1     1
Ökonomist     1     1

Teabe- ja nõuandeosakond

Juhataja   1       1
Peaspetsialist   3       3

Vastavustõendamise ja sertifitseerimise osakond

Juhataja   1       1
Juhataja asetäitja   1       1
Inspektor     6     6

Põllumajandusseire osakond

Juhataja   1       1

Mullaseire büroo

Juhataja   1       1
Peaspetsialist   2       2
Juhtivspetsialist     4     4

Põllumajanduse keskkonnamõjude seire büroo

Juhataja   1       1
Peaspetsialist   2       2

Põllumajandusuuringute osakond

Juhataja   1       1
Peaspetsialist   1       1

Taimekasvatusuuringute büroo

Juhataja   1       1
Peaspetsialist   1       1

Agrokeemia büroo

Juhataja   1       1
Peaspetsialist   1       1

Seemnekontrolli laboratoorium

Juhataja   1       1
Juhataja asetäitja   1       1
Peaspetsialist   1       1
Koristaja         1 1

Haiguste määramise sektor

Juhataja   1       1
Peaspetsialist   1       1

Idanevuse ja niiskuse määramise sektor

Juhataja   1       1
Peaspetsialist   1       1

Puhtuse määramise sektor

Juhataja   1       1
Peaspetsialist   1       1
Juhtivspetsialist     1     1

Agrokeemia laboratoorium

Juhataja   1       1
Peaspetsialist   1       1

Mullaanalüüside sektor

Juhataja   1       1
Peaspetsialist   4       4
Spetsialist     4     4

Väetiseanalüüside sektor

Juhataja   1       1
Peaspetsialist   1       1

Taimetervise ja mikrobioloogia laboratoorium

Juhataja   1       1
Kvaliteedijuht   1       1

Taimetervise sektor

Juhataja   1       1
Peaspetsialist-viroloog   1       1
Peaspetsialist-nematoloog   2       2
Peaspetsialist-mikrobioloog   1       1
Peaspetsialistentomoloog   1       1
Peaspetsialist-mükoloog   1       1
Peaspetsialist   1       1
Juhtivspetsialist     1     1
Spetsialist     1 1   2

Mikrobioloogia sektor

Juhataja   1       1
Peaspetsialist   2       2
Juhtivspetsialist     2     2

Jääkide ja saasteainete laboratoorium

Juhataja   1       1
Kvaliteedijuht   1       1
Spetsialist     1     1

Taimekaitsevahendite sektor

Juhataja   1       1
Peaspetsialist   1       1
Juhtivspetsialist     1     1
Spetsialist     1     1

Mükotoksiinide sektor

Juhataja   1       1
Peaspetsialist   1       1

Metallide analüüsi sektor

Juhataja   1       1
Peaspetsialist   1       1
Spetsialist     1     1

Taimse materjali analüüsi laboratoorium

Juhataja   1       1
Peaspetsialist   5       5
Juhtivspetsialist     2     2
Spetsialist     4     4

Viljandi katsekeskus

Juhataja   1       1
Töökoja juhataja     1     1
Valvur         1 1
Koristaja         1 1

Sordikontrolli osakond

Juhataja   1       1
Peaagronoom   1       1
Agronoom     3     3
Spetsialist     2     2

Majanduskatsete osakond

Juhataja   1       1
Peaagronoom   2       2
Agronoom     1     1
Spetsialist     2     2

Teaduskatsete osakond

Juhataja   1       1
Peaagronoom   1       1
Spetsialist     1     1

Võru katsejaam

Juhataja   1       1
Peaagronoom   2       2
Spetsialist     1     1
Koristaja         0,5 0,5

Rõhu katsekeskus

Juhataja   1       1
Agronoom     1     1
Spetsialist     4 2   6

Kuusiku katsekeskus

Juhataja   1       1
Peaagronoom   2       2
Peainsener   1       1
Agronoom     3     3
Spetsialist     4 2   6
Koristaja         1 1
KOKKU 5 95 60 6 9,5 175,5

8. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 31. Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2004. a.

§ 32. Tunnistan kehtetuks põllumajandusministri 17. aprilli 2002. a määruse nr 28 «Taimse Materjali Kontrolli Keskuse põhimäärus ning struktuur ja teenistujate koosseis» (RTL 2002, 52, 746; 83, 1268).

Minister Tiit TAMMSAAR

Põllumajanduse ja maaelu arengu asekantsler
kantsleri ülesannetes Toomas KEVVAI

/otsingu_soovitused.json