Teksti suurus:

Rahandusministri 29. detsembri 1999. a määruse nr 120 "Tulumaksuseadusest tulenevate õigusaktide kinnitamine" muutmine, Maksuameti ja Tolliameti ühendamisega seonduv rahandusministri määruste muutmine ning rahandusministri 3. jaanuari 2003. a määruse nr 4 "Pensionidelt tulumaksu kinnipidamise kord" kehtetuks tunnistamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.01.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 7, 101

Rahandusministri 29. detsembri 1999. a määruse nr 120 "Tulumaksuseadusest tulenevate õigusaktide kinnitamine" muutmine, Maksuameti ja Tolliameti ühendamisega seonduv rahandusministri määruste muutmine ning rahandusministri 3. jaanuari 2003. a määruse nr 4 "Pensionidelt tulumaksu kinnipidamise kord" kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 12.01.2004 nr 1

Määrus kehtestatakse «Tulumaksuseaduse» (RT I 1999, 101, 903; 2001, 11, 49; 16, 69; 50, 283; 59, 359; 79, 480; 91, 544; 2002, 23, 131; 41, 253; 44, 284; 47, 297; 62, 377; 111, 662; 2003, 18, 105; 58, 387; 82, 549; 88, 587 ja 591) § 14 lõike 8, § 26 lõike 4, § 40 lõike 7, § 43 lõike 3, § 48 lõike 4 punkti 6, § 48 lõigete 7 ja 8 ning § 50 lõike 6, «Sotsiaalmaksuseaduse» (RT I 2000, 102, 675; 2001, 50, 285; 59, 359; 79, 480; 91, 544; 95, 587; 2002, 44, 284; 62, 377; 111, 662; 82, 549; 88, 587 ja 591) § 9 lõigete 7 ja 8 ning § 11, «Töötuskindlustuse seaduse» (RT I 2001, 59, 359; 82, 488; 2002, 44, 284; 57, 357; 61, 375; 89, 511; 111, 663; 2003, 17, 95; 88, 591) § 42 lõike 7, «Maamaksuseaduse» (RT I 1993, 24, 428; 1996, 41, 797; 89, 1589; 1997, 82, 1398; 1999, 27, 381; 95, 840; 2000, 95, 612; 2001, 102, 666; 2002, 44, 284; 2003, 71, 472; 88, 587, 589 ja 591) § 13 lõike 2 ning «Tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja maamaksuseaduse muutmise seaduse» (RT I 2003, 88, 587) § 34 punkti 1 alusel.

§ 1. Rahandusministri 29. detsembri 1999. a määruse nr 120 «Tulumaksuseadusest tulenevate õigusaktide kinnitamine» muutmine

(1) Rahandusministri 29. detsembri 1999. a määruses nr 120 «Tulumaksuseadusest tulenevate õigusaktide kinnitamine» (RTL 2000, 1, 2; 2001, 114, 1614; 136, 1979; 2002, 105, 1568; 2003, 4, 46; 31, 470; 69, 999) tehakse järgmised muudatused:

1) preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Vastavalt «Tulumaksuseaduse» (RT I 1999, 101, 903; 2001, 11, 49; 16, 69; 50, 283; 59, 539; 79, 480; 91, 544; 2002, 23, 131; 41, 253; 44, 284; 47, 297; 62, 377; 111, 662; 2003, 18, 105; 58, 387; 82, 549; 88, 587 ja 591) § 14 lõikele 8, § 26 lõikele 4, § 43 lõikele 3, § 48 lõike 4 punktile 6, § 48 lõigetele 7 ja 8 ning § 50 lõikele 6 määran:»;

2) paragrahvi 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) «Seotud isikute vahel tehtud tehingu väärtuse määramise meetodid» (lisatud).»

(2) Määrusega kinnitatud lisas «Koolituskulude ja õppelaenu intresside tulust mahaarvamise kord» tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Koolitatava koolituskulude tasumist tõendab üldjuhul riigi, valla või linna haridusasutuse, avalik-õigusliku ülikooli või antud õppekava osas koolitusluba omava või positiivselt akrediteeritud erakooli poolt Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule maksukeskusele esitatud «Tulumaksuseaduse» § 571 lõike 6 alusel kehtestatud deklaratsioon vormil INF 3.»;

2) paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse tekst «Maksuameti kohalikule asutusele» tekstiga «Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule maksukeskusele».

(3) Määrusega kinnitatud lisas «Residendist juriidilise isiku ja temaga seotud mitteresidendi või füüsilise isiku vahel tehtud tehingute väärtuse määramise meetodid» tehakse järgmised muudatused:

1) lisa pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Seotud isikute vahel tehtud tehingu väärtuse määramise meetodid»;

2) punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1. Käesolev kord on kehtestatud «Tulumaksuseaduse» § 14 lõike 8 ja § 50 lõike 6 alusel ning sätestab meetodid, mille alusel maksuhaldur võib määrata tehingu väärtuse, mis on tehtud:
1) residendist juriidilise isiku ja temaga seotud mitteresidendi või füüsilise isiku vahel;
2) füüsilisest isikust ettevõtja ja temaga seotud mitteresidendi või residendist füüsilise isiku vahel.»

§ 2. Rahandusministri 16. oktoobri 2003. a määruse nr 94 «Julgeolekuasutuse teenistujate tulumaksu, sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakse arvestamise kord» muutmine

Rahandusministri 16. oktoobri 2003. a määruses nr 94 «Julgeolekuasutuse teenistujate tulumaksu, sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakse arvestamise kord» (RTL 2003, 111, 1765) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punktis 3 asendatakse sõnad «Maksuameti kohalikus asutuses» sõnadega «Maksu- ja Tolliameti piirkondlikus maksukeskuses»;

2) paragrahvi 4 lõikes 6 ja paragrahvi 5 lõikes 1 asendatakse sõna «Maksuamet» vastavas käändes sõnadega «Maksu- ja Tolliamet» vastavas käändes;

3) paragrahvis 7 asendatakse tekst «punktides 1–4» tekstiga «punktides 4 ja 5».

§ 3. Rahandusministri 3. jaanuari 2003. a määruse nr 1 «Sotsiaalmaksu arvestuse kord Maksuametis» muutmine

Rahandusministri 3. jaanuari 2003. a määruses nr 1 «Sotsiaalmaksu arvestuse kord Maksuametis» (RTL 2003, 7, 59) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjas, paragrahvis 1, paragrahvis 2, paragrahvi 3 sissejuhatavas tekstis ja punktis 2, paragrahvi 4 lõikes 1 ja lõike 2 sissejuhatavas tekstis, paragrahvi 5 pealkirjas ja lõikes 1, paragrahvis 7 ning paragrahvi 8 lõikes 2 asendatakse sõna «Maksuamet» vastavas käändes sõnadega «Maksu- ja Tolliamet» vastavas käändes;

2) paragrahvi 5 lõikes 2 asendatakse sõnad «Maksuameti kohalikus asutuses» sõnadega «Maksu- ja Tolliametis»;

3) paragrahvis 6 asendatakse sõnad «Maksuameti kohalikule asutusele» sõnadega «Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule maksukeskusele».

§ 4. Rahandusministri 3. jaanuari 2003. a määruse nr 3 «Maksuamet i poolt maksukohustuslaste registris olevate andmete Sotsiaalkindlustusametile ja Eesti Haigekassale väljastamise kord» muutmine

Rahandusministri 3. jaanuari 2003. a määruses nr 3 «Maksuameti poolt maksukohustuslaste registris olevate andmete Sotsiaalkindlustusametile ja Eesti Haigekassale väljastamise kord» (RTL 2003, 7, 61) asendatakse sõna «Maksuamet» vastavas käändes sõnadega «Maksu- ja Tolliamet» vastavas käändes.

§ 5. Rahandusministri 17. jaanuari 2001. a määruse nr 10 «Maamaksuseaduse rakendamise kord» muutmine

Rahandusministri 17. jaanuari 2001. a määruses nr 10 «Maamaksuseaduse rakendamise kord» (RTL 2001, 11, 154; 2002, 18, 226; 66, 1035) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 9 asendatakse sõnad «asukohajärgse maksuameti kohalik asutus» sõnadega «asukohajärgne Maksu- ja Tolliameti piirkondlik maksukeskus»;

2) paragrahvides 12 ja 13 asendatakse sõnad «maksuameti kohalik asutus» vastavas käändes sõnadega «Maksu- ja Tolliameti piirkondlik maksukeskus» vastavas käändes;

3) paragrahvis 15 asendatakse sõna «Maksuamet» sõnadega «Maksu- ja Tolliamet».

§ 6. Rahandusministri 3. jaanuari 2003. a määruse nr 4 «Pensionidelt tulumaksu kinnipidamise kord» kehtetuks tunnistamine

Rahandusministri 3. jaanuari 2003. a määrus nr 4 «Pensionidelt tulumaksu kinnipidamise kord» (RTL 2003, 7, 62) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Taavi VESKIMÄGI

Kantsler Aare JÄRVAN

/otsingu_soovitused.json