Teksti suurus:

Kuusalu valla reovee käitlemise eeskirja kinnitamine

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2001, 29, 560

Kuusalu valla reovee käitlemise eeskirja kinnitamine

Vastu võetud 28.02.2001 nr 6

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322) paragrahvi 6 lõike 1, veeseaduse (RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 241; 1998, 2, 47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843; 2000, 7, 19) paragrahvi 23 lõike 1 ja paragrahvi 24 lõike 1 ja lõike 2, Kuusalu Vallavolikogu 28. oktoobri 1998. a määrusega nr 11 kinnitatud «Kuusalu valla jäätmehoolduseeskirja» punkti 5 ning Kuusalu Vallavolikogu 25. oktoobri määrusega nr 23 kinnitatud «Kuusalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise korra ja selle kasutamise eeskirja» punkti 3.3.4, Kuusalu Vallavolikogu määrab:

1. Kinnitada Kuusalu valla reovee käitlemise eeskiri (lisatud).

2. Avaldada käesolev määrus Riigi Teataja elektroonilises andmekogus.

3. Määrus jõustub 12. märtsil 2001. a.

Volikogu esimees Kalmer MÄRTSON

Kinnitatud
Kuusalu Vallavolikogu 28. veebruari 2001. a
määrusega nr 6

KUUSALU VALLA REOVEE KÄITLEMISE EESKIRI

1. Käesoleva eeskirjaga määratakse paakmasinatega väljaveetava reovee käitlemise, vedamise, arvestamise ja maksustamise kord Kuusalu valla haldusterritooriumil.

2. Eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
2.1. fekaalid – kuivkäimlast väljaveetavad jäätmed;
2.2. heitvesi – kasutusel olnud ja loodusesse tagasijuhitav vesi;
2.3. purgimine – tekkekohast äraveetud reo-, sademe- või drenaaživee ühiskanalisatsiooni juhtimine selleks ettenähtud kohtades;
2.4. reovesi – olmes või tootmises kahjustuspiiri ületavalt rikutud vesi.

3. Eeskirjaga sätestatud kord kehtib juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes:
3.1. kasutavad, reo-, sade- ja drenaaživee väljaveoteenust;
3.2. osutavad reovee väljaveoteenust;
3.3. haldavad purgimiskohta.

4. Purgimisteenuseid võivad osutada juriidilised ja füüsilised isikud, kellel on jäätme- või vee- erikasutusluba ja kellel on selleks Kuusalu Vallavalitsuse poolt väljastatud tegevusluba ning leping reovee vastuvõtmiseks purgimiskohtades.

5. Reovee kogumiseks kasutatakse lekkekindlaid kogumiskaeve, mis ei levita lõhna ning on ohutud inimestele ja ümbritsevale keskkonnale.

6. Kogumiskaevud peavad olema nõuetekohaselt ehitatud, vettpidavad ja varustatud ventilatsiooniga.

7. Kogumiskaevu asukoht peab olema kantud krundiplaanile, mida säilitab kinnistu omanik. Kogumiskaevu luugid ei tohi olla pinnase või teekatendi all. Kinnistel kogumiskaevudel peab olema nivoomõõtja.

8. Kogumiskaevu tühjendamist korraldab ja korrasoleku eest vastutab kinnistu omanik või krundi valdaja.

9. Reovee väljaveoga seotud kulutuste eest tasub teenuse tellija lepingu alusel teenuse osutajale.

10. Väljaveoteenuse osutaja maksab vastuvõetava reovee eest purgimiskoha valdajale vastavalt kinnitatud hinnale.

11. Kogumiskaevude tühjendamise, veo ning purgimise ajal tekkiva keskkonnareostuse eest kannab vastutust veoteenuse osutaja.

12. Purgimist on lubatud teostada ainult Kuusalu Vallavalitsuse poolt määratud ja tähistatud kohtades. Muudes kohtades kanalisatsioonikaevude avamine ja purgimine on keelatud ning kuulub trahvimisele vastavalt haldusõiguserikkumiste seadustikule.

13. Reovee juhtimisel ühiskanalisatsiooni peavad olema tagatud Kuusalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise korra ja selle kasutamise eeskirjaga määratud reovee kvaliteedinõuded.

14. Tegevusluba omavad purgimisteenuse osutajad peavad ostma vee-ettevõtte 3-osalised talongid (talongi hind sisaldab purgimiskohtade hoolduse kulu), mille alusel toimub reovee väljaveo arvestus ja maksustamine.

Talongi esimene osa antakse purgimisteenuse osutaja poolt kliendile, kes vajaduse korral esitab selle kontrollimiseks Kuusalu valla keskkonnaametile ja teistele järelevalveorganitele. Talongid tuleb kliendil säilitada vähemalt kaks kalendriaastat.

Talongi teise osa esitab koos aruandega teostatud tööde kohta purgimisteenuse osutaja vee-ettevõttele. Vee-ettevõte peab säilitama talonge kaks kalendriaastat.

Talongi kolmas osa jääb purgimisteenuse osutajale tema töö arvestamiseks ja tasustamiseks.

15. Talongi ja vee-ettevõtte aruande vormi kehtestab Kuusalu Vallavalitsus.

16. Purgimisteenuse osutaja on kohustatud esitama vee-ettevõttele iga kuu 15. kuupäevaks aruande koos talongidega purgimise asukoha ja väljaveetud reovee koguse kohta.

17. Reovee väljaveoga seotud kulutuste eest tasuvad kliendid väljaveoteenuse osutajale. Reovee väljaveo koguse eest tasub klient vastavalt veevarustuse- ja kanalisatsiooniteenuste lepingule vee-ettevõtjale või purgimisteenuse osutajale kas veearvete tasumisel või esitatavate arvete alusel. Füüsilised isikud tasuvad väljaveetud reoveekoguste eest Kuusalu vallas elanikkonnale kehtestatud tariifide alusel. Juriidilised isikud tasuvad väljaveetud reoveekoguse eest Kuusalu vallas kehtivate kanalisatsiooniteenuste tariifide alusel vastavalt reovee saasteastmele. Juhul kui väljaveetava reovee reostusnäitajad analüüsi tulemuste põhjal ületavad viimase saastegrupi reostusnäitajaid, on vee-ettevõttel õigus rakendada kuni 5-kordset kõrgeima saastegrupi tariifi.

18. Kuusalu Vallavalitsuse poolt väljastatud õiendi alusel on võimalik kinnistu piires reovee immutamine ja reoveesette komposteerimine lubatud kogustes tasuta.

19. Kliendi poolt tarbitud veekoguste ja väljaveetud reoveekoguste vahe võib olla kuni 20% v.a vee kasutamise korral kastmiseks. Suurema % korral on tegemist keelatud viisil reovee ärajuhtimisega, mille kohta vee-ettevõte esitab õiendi Kuusalu Vallavalitsusele. Kliendil on soovitav kastmisvee hulka mõõta.

20. Reovete juhtimine kraavidesse, soodesse ja veekogudesse ilma Kuusalu Vallavalitsuse kooskõlastuseta on keelatud.

21. Käesoleva eeskirja rikkumise korral rakendatakse rikkuja suhtes seadusega kehtestatud sanktsioone.

/otsingu_soovitused.json