Teksti suurus:

Maksuameti kohalike asutuste ümberkorraldamine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.01.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.09.2008
Avaldamismärge:

Maksuameti kohalike asutuste ümberkorraldamine

Vastu võetud 23.12.1999 nr 108
RTL 1999, 176, 2530
jõustumine 03.01.2000

Muudetud järgmiste aktidega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

31.12.2001 nr 143 ( RTL 2002, 8, 74) 01.02.2002

31.12.2001 nr 144 ( RTL 2002, 8, 75) 01.02.2002

25.03.2003 nr 54 ( RTL 2003,43, 627) 07.04.2003 (rakendatakse alates 1.03.2003)

26.06.2003 nr 77 ( RTL 2003, 79, 1159) 12.07.2003 (rakendatakse alates 1.03.2003)

29.12.2003 nr 109 ( RTL 2004, 2, 26) 10.01.2004 (kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 1.01.2004)

Vastavalt Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845) paragrahvi 40 lõikele 2 ja paragrahvi 42 lõikele 1, avaliku teenistuse seaduse (RT I 1995, 16, 228; 1999, 7, 112; 10, 155; 16, 271 ja 276) paragrahvi 10 lõikele 4 ja riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse (RT I 1996, 15, 265; 89, 1590; 1998, 36/37, 552; 1999, 95, 843; 97, 858) paragrahvidele 6-8 määran:

 

1. Moodustada alates 1. märtsist 2000. a Läänemaa Maksuameti ja Hiiu Maakonna Maksuameti baasil Lääne Maksuamet (asukohaga Lihula mnt 3, Haapsalu), mille koosseisus on Hiiumaa osakond (asukohaga Leigri 5, Kärdla).

2. Lugeda Lääne Maksuamet Hiiu Maakonna Maksuameti ja Läänemaa Maksuameti õigusjärglaseks.

3. Ümberkorraldamine viia läbi Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 1996. a määrusega nr 244 kinnitatud «Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ning nende tegevuse lõpetamise korra» (RT I 1996, 73, 1300; 1998, 118¿120, 1898; 1999, 57, 603; 92, 828) punktides 45¿55 sätestatud nõuetest lähtuvalt.

4. Ümberkorraldamise akt esitada kinnitamiseks rahandusministrile 1. aprilliks 2000. a.

5. Kinnitada Lääne Maksuameti:
5.1. [Kehtetu - RTL 2004, 2, 26; 10.01.2004]
5.2. [kehtetu – RTL 2003, 43, 627; 1.03.2003].

6. [käesolevast tekstist välja jäetud]

7. [käesolevast tekstist välja jäetud]

 

/otsingu_soovitused.json