Teksti suurus:

Sotsiaalministri 23. aprilli 2003. a määruse nr 73 "Tervise Arengu Instituudi põhimäärus" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.01.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 10, 145

Sotsiaalministri 23. aprilli 2003. a määruse nr 73 "Tervise Arengu Instituudi põhimäärus" muutmine

Vastu võetud 14.01.2004 nr 1

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354; 87, 505; 90, 520; 96, 563; 2003, 4, 22; 21, 122; 51, 349; 81, 542; 88, 590) § 43 lõike 5 ning «Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse» (RT I 1997, 30, 471; 2001, 43, 237; 2002, 61, 375; 90, 521; 105, 611; 2003, 75, 495; 88, 594) § 13 lõike 1 punkti 3 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 23. aprilli 2003. a määruses nr 73 «Tervise Arengu Instituudi põhimäärus» (RTL 2003, 52, 774) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

« (2) Direktor valitakse avaliku konkursi korras, mille viib läbi TAI teadusnõukogu. Avaliku konkursi tulemuse alusel sõlmib sotsiaalminister direktoriga kuni viieks aastaks töölepingu.»;

2) paragrahvi 8 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

« 11) viib läbi avaliku konkursi direktori valimiseks;»;

3) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) TAI direktor esitab sotsiaalministrile sotsiaalministri poolt kehtestatud tähtaegadel ja vormis riiklike tervishoiuprogrammide tegevuskavad ja tegevusaruanded.»

Minister Marko POMERANTS

Kantsler Maarja MÄNDMAA