Teksti suurus:

Luminofoorlampide liiteseadiste energiatõhususele ja tehnilisele dokumentatsioonile esitatavad nõuded ning nende nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.05.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Luminofoorlampide liiteseadiste energiatõhususele ja tehnilisele dokumentatsioonile esitatavad nõuded ning nende nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord1

Vastu võetud 15.01.2004 nr 17
RTL 2004, 7, 100
jõustumine 26.01.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.05.2008RTL 2008, 38, 54219.05.2008

Määrus kehtestatakse « Seadmete energiatõhususe seaduse » § 3 lõike 3, § 6 lõike 2 ja § 7 lõike 3 alusel.

§ 1.  Kohaldusala

  (1) Käesolev määrus kehtestab nõuded elektrivõrgust toidetavate luminofoorlampide (edaspidi lampide) liiteseadiste energiatõhususele ja tehnilisele dokumentatsioonile ning nende nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise korra.

  (2) Käesoleva määruse nõudeid ei kohaldata järgmistele liiteseadistele:
  1) lampi integreeritud liiteseadistele;
  2) mööblisisese valgusallikana kasutatavate lampide jaoks valmistatud lahutamatult lambi juurde kuuluvatele liiteseadistele;
  3) liiteseadistele, mis on turule lastud või kasutusele võetud enne käesoleva määruse jõustumist.

§ 2.  Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) liiteseadis on seadis vooluvõrgu ja lambi vahelises lülituses, mille peamiseks ülesandeks on induktsiooni, mahtuvuse või induktsiooni ja mahtuvuse kombinatsiooni abil tagada lambile (lampidele) vajalik voolutugevus. Liiteseadis võib koosneda ühest või mitmest eraldatud komponendist. Liiteseadise täiendavaks ülesandeks võib olla muuta toitepinget ja selle koosseisu kuuluvad komponendid võivad aidata tagada stardipinget eelsoojendusvoolule, vältida eelsoojenduseta käivitumist, vähendada stroboskoopefekte, korrigeerida võimsustegurit või vähendada raadiohäireid;
  2) lahutamatult lambi juurde kuuluv liiteseadis on liiteseadis, mis moodustab lambi asendamatu osa ning mida ei saa katsetada lambist eraldi.

§ 3.  Liiteseadiste kategooriad

  Liiteseadised jaotatakse alljärgnevatesse kategooriatesse:
  1) kategooria 1 – sirge luminofoorlambi liiteseadis;
  2) kategooria 2 – lameda kaksiktorulise kompaktlambi liiteseadis (väline);
  3) kategooria 3 – lameda neliktorulise kompaktlambi liiteseadis;
  4) kategooria 4 – ruutja paigutusega neliktorulise kompaktlambi liiteseadis;
  5) kategooria 5 – kuuiktorulise kompaktlambi liiteseadis;
  6) kategooria 6 – 2D-tüüpi kompaktlambi liiteseadis.

§ 4.  Nõuded liiteseadiste energiatõhususele

  (1) Nõuded liiteseadise energiatõhususele määratakse arvestades liiteseadise kategooriat, lambi tööd tagava elektrilise lülituse voolusagedust ja sellega ühendatud lambi elektrilist võimsust.

  (2) Liiteseadise energiatõhusus on nõuetekohane, kui tema ja lambi summaarne elektrivõrgust tarbitav võimsus ei ületa vastavalt määruse lisale määratud liiteseadise ja lambi maksimaalset lubatavat summaarset tarbitavat võimsust.

§ 5.  Liiteseadise vastavuse hindamine ja tõendamine

  Liiteseadise nõuetele vastavuse hindamiseks ja tõendamiseks tuleb teostada sisene tootmiskontroll, arvestades §-s 8 sätestatut ning tagada liiteseadise tehnilise dokumentatsiooni ettevalmistamine või olemasolu § 6 kohaselt.

§ 6.  Tehniline dokumentatsioon

  (1) Tehnilise dokumentatsiooni põhjal peab olema võimalik hinnata, kas liiteseadis vastab kehtestatud nõuetele. Tehnilises dokumentatsioonis peab sisalduma järgnev informatsioon:
  1) liiteseadise tootja nimi ja aadress;
  2) liiteseadise mudeli identifitseerimiseks piisav üldkirjeldus;
  3) mudeli konstruktsiooni peamised iseärasused, eriti selle energiatarbimist oluliselt mõjutavaid osi käsitlev informatsioon, sh asjakohased joonised;
  4) kasutusjuhend;
  5) paragrahvis 9 nimetatud standardite või meetodite katsetamismenetluse kohaselt teostatud tarbitava elektrilise võimsuse määramise tulemus;
  6) üksikasjalik informatsioon, mis käsitleb §-s 9 nimetatud standardite või meetodite katsetamismenetluse kohaselt teostatud tarbitava elektrilise võimsuse määramise tulemuste laiendatavust §-s 3 nimetatud eri liiteseadiste kategooriatele.

  (2) Liiteseadise tootja või tema volitatud esindaja peab tehnilist dokumentatsiooni säilitama vähemalt kolm aastat arvates viimase liiteseadise valmistamisest.

  (3) Kui liiteseadise tootja või tema volitatud esindaja on asutatud väljaspool Eestit või Euroopa Liidu liikmesriiki, peab tehnilise dokumentatsiooni säilitamise tagama isik või asutus, kes laseb liiteseadise turule.

§ 7.  Vastavusmärgi paigaldamine

  (1) Tõendamaks liiteseadise vastavust käesoleva määruse nõuetele peab tootja või tootja volitatud esindaja paigaldama liiteseadisele enne selle turule laskmist vastavusmärgi vastavalt Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2000. a määrusele nr 423 «Vastavusmärgi kuju, mõõtmed ja paigaldamise kord», arvestades lõikest 2 tulenevat erisust.

  (2) Kui turule lastav liiteseadis on monteeritud valgustisse, tuleb vastavusmärk paigaldada valgustile ja selle pakendile.

§ 8.  Sisene tootmiskontroll

  (1) Sisene tootmiskontroll on menetlus, mille kohaselt tootja või tema volitatud esindaja hindab ja tõendab, et asjaomane liiteseadis vastab «Seadmete energiatõhususe seaduse» ja käesoleva määruse nõuetele.

  (2) Liiteseadise tootja peab:
  1) koostama liiteseadise kohta §-s 6 sätestatud nõuetele vastava tehnilise dokumentatsiooni;
  2) rakendama kõiki vajalikke meetmeid tagamaks valmistamisprotsessiga liiteseadise vastavuse tehnilises dokumentatsioonis toodud andmetele ja käesolevas määruses sätestatud nõuetele;
  3) määrama igale liiteseadisele tarbitava elektrilise võimsuse vastavalt §-s 9 sätestatud nõuetele.

  (3) Liiteseadise tootja või tema volitatud esindaja peab:
  1) liiteseadise nõuetele vastavuse tõendamiseks varustama liiteseadise vastavusmärgiga ning koostama selle vastavusdeklaratsiooni;
  2) säilitama liiteseadise vastavusdeklaratsiooni koopiat koos tehnilise dokumentatsiooniga vastavalt § 6 nõuetele.

§ 9.  Liiteseadise tarbitava elektrilise võimsuse määramine

  Liiteseadise elektrivõrgust tarbitava võimsuse määramise metoodika peab vastama standardile EVS-EN 50294. Elektrivõrgust tarbitava võimsuse määramisel võib juhinduda ka muudest meetoditest, kui need tagavad eespool nimetatud standardiga võrreldava tulemuse.

§ 10.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist, välja arvatud §-s 7 sätestatud vastavusmärgi paigaldamise nõue, mis jõustub 1. mail 2004. aastal.

  1 Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiivid 2000/55/EÜ luminofoorlampide liiteseadiste energiatõhususe nõuete kohta (EÜT L 279, 1.11.2000, lk 33–39) ja 2005/32/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiat tarbivate toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks ja millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/42/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 96/57/EÜ ja 2000/55/EÜ (EÜT L 191, 22.7.2005, lk 29–58).
[RTL 2008, 38, 542 - jõust. 19.05.2008]Majandus- ja kommunikatsiooniministri 15. jaanuari 2004. a määruse nr 17 «Luminofoorlampide liiteseadiste energiatõhususele ja tehnilisele dokumentatsioonile esitatavad nõuded ning nende nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord»
lisa


LIITESEADISE JA LAMBI MAKSIMAALNE LUBATAV SUMMAARNE TARBITAV VÕIMSUS

1. Liiteseadise ja lambi maksimaalne lubatav summaarne tarbitav võimsus (vattides) määratakse alljärgnevast tabelist, arvestades liiteseadise kategooriat, lambi töö tagava elektrilise lülituse voolusagedust ja sellega ühendatud lambi elektrilist võimsust.

Liiteseadise kategooria

Lambi võimsus, W

Liiteseadise ja lambi maksimaalne lubatav summaarne tarbitav võimsus, W

50 Hz Kõrgsagedus

1

15 13,5 25
18 16 28
30 24 40
36 32 45
38 32 47
58 50 70
70 60 83

2

18 16 28
24 22 34
36 32 45

3

18 16 28
24 22 34
36 32 45

4

10 9,5 18
13 12,5 21
18 16,5 28
26 24 36

5

18 16 28
26 24 36

6

10 9 18
16 14 25
21 19 31
28 25 38
38 34 47


2. Kui liiteseadis on ette nähtud vaadeldavale lambile võimsusega P0, mis ülaltoodud tabelis puudub, aga jääb tabelis näidatud väärtuste P1 ja P2 vahele, arvutatakse liiteseadise ja lambi maksimaalne lubatav summaarne tarbitav võimsus P vastavalt valemile:

P = P3 + (P0–P1) × (P4–P3)/(P2–P1), kus

P on arvutatav liiteseadise ja vaadeldava lambi (võimsusega P0) summaarne tarbitav võimsus;

P1 on tabelis näidatud vaadeldavale lambile võimsuselt eelneva lambi võimsus, W;

P2 on tabelis näidatud vaadeldavale lambile võimsuselt järgmise lambi võimsus, W;

P3 on lambi, võimsusega P1, ja liiteseadise tabelis näidatud maksimaalne lubatav summaarne tarbitav võimsus, W;

P4 on lambi, võimsusega P2, ja liiteseadise tabelis näidatud maksimaalne lubatav summaarne tarbitav võimsus, W.

/otsingu_soovitused.json