Teksti suurus:

Reklaami paigaldamise eeskirja ning reklaami- ja kuulutusemaksu kehtestamine

Väljaandja:Tõrva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2001, 36, 671

Reklaami paigaldamise eeskirja ning reklaami- ja kuulutusemaksu kehtestamine

Vastu võetud 16.01.2001 nr 3

Võttes aluseks reklaamiseaduse (RT I 1997, 52, 835; 1999, 27, 388; 30, 415; 2001, 23, 127) kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322) paragrahvi 22 lõike 1 punktid 2 ja 3, kohalike maksude seaduse (RT I 1994, 68, 1169; 1996, 49, 953; 1999, 16, 269; 1999, 101, 903; 2000, 33, 196; 81, 515) paragrahvid 2 ja 10, Tõrva Linnavolikogu määrab:

1. Kehtestada reklaami paigaldamise eeskiri vastavalt lisale 1.

2. Kehtestada reklaami- ja kuulutusemaks vastavalt lisale 2.

3. Tunnistada kehtetuks Tõrva Linnavolikogu 11. oktoobri 1995. a määrus «Reklaamimaksu kehtestamine Tõrva linnas».

4. Määrus jõustub 1. veebruaril 2001. a.

Volikogu esimees Ludmilla MELTSA

Lisa 1
Tõrva Linnavolikogu 16. jaanuari 2001. a
määrusele nr 3

REKLAAMI PAIGALDAMISE EESKIRI

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolev eeskiri sätestab reklaami paigaldamise ja mahavõtmise tingimused Tõrva linna haldusterritooriumil väljaspool siseruume, samuti vaateakendel ning Tõrva linnas elavatele või asuvatele isikutele kuuluvatel registreeritud ühissõidukitel.

1.2. Reklaami paigaldamine on lubatud Tõrva Linnavalitsuse poolt volitatud isiku (edaspidi volitatud isik) väljaantud paigaldusloa alusel.

1.3. Käesolevas eeskirjas käsitatakse mõisteid järgmises tähenduses:
1.3.1. reklaam – teave, mis avalikustatakse toodete ja teenuste müügi suurendamise, ürituse või idee edendamise või mõnes muus vallas mõne muu soovitud tagajärje saavutamise eesmärgil ning mida reklaami avalikustaja tasu eest või mõnel muul vastaval kaalutlusel levitab;
1.3.2. reklaami avalikustaja – reklaami avalik esitaja, üldsusele näitaja, üldsusele ülekandja, tootja, vahendaja või tellija;
1.3.3. reklaamikandja – spetsiaalne reklaami eksponeerimiseks valmistatud ja paigaldatud konstruktsioon;
1.3.4. teisaldatav reklaam – mingiks perioodiks ööpäeva jooksul ajutiselt paigaldatav reklaam;
1.3.5. ärisilt – tarbija teavitamiseks paigaldatud statsionaarne ettevõtja nime, logo või kaubamärki sisaldav või lahtiolekuaega, pakutavate teenuste ja kaupade sortimenti ning hinda kajastav teave ettevõtja asukohajärgsel territooriumil, hoonel või vaateaknal. Ärisilt ei ole reklaam käesoleva eeskirja tähenduses;
1.3.6. kuulutus – ühekordselt paigaldatav üritust või sündmust teavitav reklaamplakat;
1.3.7. vaateakende ekspositsioon – vaateakende kujunduses kasutatavad kauba, teenuse näidised, kunstilise kujunduse elemendid. Vaateakende ekspositsioon ei ole reklaam käesoleva eeskirja tähenduses;
1.3.8. ühissõiduk – liiniveoks, juhuveoks või taksoveoks ette nähtud ja kehtestatud korras reisijate teenindamisele lubatud buss, sõiduauto või muu mootori jõul liikuv transpordivahend.

2. REKLAAMI PAIGALDUSLOA TAOTLEMINE

2.1. Reklaami (välja arvatud kuulutused, teisaldatavad reklaamid ja reklaamikandjale uus reklaam) paigaldamiseks esitab reklaami paigaldaja volitatud isikule järgmised dokumendid:
2.1.1. vormikohane avaldus;
2.1.2. äriühingu, mittetulundusühingu või sihtasutuse registriosakonna registrikaart või füüsilisest isikust ettevõtja elukohajärgses maksuametis registreerimist tõendav dokument;
2.1.3. reklaami paigalduskoha territooriumi, hoone, rajatise või ühissõiduki omaniku või volitatud isiku nõusolek;
2.1.4. reklaamikavand koos mõõtude ja värvilahendusega;
2.1.5. fassaadijoonis või -foto koos paigalduskoha ja antud fassaadil olemasolevate reklaamide äranäitamisega ning vajadusel reklaami kinnituskonstruktsiooni projekt;
2.1.6. iseseisva reklaami puhul kandekonstruktsiooni projekt ja perspektiivfoto asukohast koos kavandatava reklaamiga;
2.1.7. territooriumile paigaldatava reklaami puhul asendiplaan geodeetilisel alusplaanil M 1:500 maapealsete ja maa-aluste tehnovõrkudega. Asendiplaanil näidatakse paigaldatava reklaamobjekti asukoht ning selle ühendamine tehnovõrkudega. Reklaami paigaldamiseks tehnovõrgu kaitsevööndisse on nõutav tehnovõrgu valdaja nõusolek.

2.2. Teisaldatava reklaami ja reklaamikandjale uue reklaami paigaldamiseks esitab paigaldaja volitatud isikule vormikohase avalduse ja foto, joonise või kavandi (mõõtude ja värvilahendusega), kusjuures näidatakse ära paigaldamise asukoht ning reklaami eksponeerimise aeg.

2.3. Kuulutuse paigaldamise taotlemine toimub selleks ettenähtud pindade hooldaja kehtestatud korras.

3. PAIGALDUSLOA VÄLJAANDMINE VÕI SELLE VÄLJAANDMISEST KEELDUMINE

3.1. Paigaldusluba väljastatakse tähtajalisena. Volitatud isik väljastab:
3.1.1. reklaamikandja või iseseisva reklaami paigaldusloa hiljemalt kümne tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste lisadega esitatud avalduse registreerimisest Tõrva Linnavalitsuses. Puuduste korral esitatud dokumentides teatab linnavalitsuse volitatud isik sellest reklaami avalikustajale hiljemalt kolme tööpäeva jooksul;
3.1.2. reklaamikandjale paigaldatava reklaami ja teisaldatava reklaami paigaldusloa hiljemalt kahe tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste lisadega avalduse registreerimisest Tõrva Linnavalitsuses. Puuduste korral esitatud dokumentides teatab volitatud isik sellest reklaami avalikustajale hiljemalt järgmisel tööpäeval.

3.2. Reklaami avalikustajal on eelisõigus taotleda uue paigaldusloa väljastamist samale asukohale, esitades vormikohase avalduse hiljemalt kümme tööpäeva enne paigaldusloa tähtaja möödumist.

3.3. Paigaldusloa võib andmata jätta, kui:
3.3.1. kavandatud reklaam ei vasta reklaamiseaduse ja käesoleva eeskirjaga sätestatud nõuetele;
3.3.2. kavandatud reklaam ei sobi hoone arhitektuurse stiili ja värvilahendusega, on proportsionaalselt sobimatu hoone ja ümbritseva linnaruumiga, reklaamialune pind (hoone fassaad vms) on korrastamata;
3.3.3. reklaami avalikustaja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
3.3.4. reklaami avalikustajal on reklaamimaksu võlgnevus linnavalitsusele;
3.3.5. eelneva paigaldusloa kehtimise ajal ei ole reklaami avalikustaja täitnud kehtivaid nõudeid;
3.3.6. muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.

3.4. Kui kavandatud reklaami sobivuses tekib pooltel eriarvamusi (käesoleva eeskirja punkt 3.3.2), siis otsustab sobivuse Tõrva Linnavalitsus.

3.5. Paigaldusloa väljaandmisest keeldumisel esitab volitatud isik motiveeritud põhjenduse paigaldusloa väljaandmiseks ettenähtud tähtajal.

4. REKLAAMI AVALIKUSTAJA KOHUSTUSED

4.1. Reklaami avalikustaja on kohustatud:
4.1.1. paigaldama reklaami vastavuses paigaldusloale;
4.1.2. tagama, et reklaam oleks korrektselt ja kavandile vastavalt teostatud, korrektselt paigaldatud ja kogu avalikustamise aja jooksul esteetilise väljanägemisega;
4.1.3. avalikustatud reklaami olulisel muutmisel kooskõlastatud kavandiga võrreldes, esitama muudetud reklaamikavandi kooskõlastamiseks;
4.1.4. ürituste reklaamimisel reklaami maha võtma ühe tööpäeva jooksul pärast ürituse lõppu;
4.1.5. maha võtma reklaami hiljemalt ühe tööpäeva jooksul paigaldusloaga määratud perioodi lõpupäevast;
4.1.6. reklaami paigaldamisel jälgima, et oleks tagatud jalakäijate ja sõidukite liiklusohutus;
4.1.7. paigaldama reklaami kooskõlas Vabariigi Valitsuse 25. juuni 1996. a määrusega nr 177 kinnitatud «Teele liikluse korraldamiseks mittevajalike teabevahendite ülespaneku korras» sätestatud tingimustega;
4.1.8. täitma volitatud ametiisikute tehtud ettekirjutusi määratud tähtajaks;
4.1.9. tasuma tasulise reklaami korral reklaamimaksu paigaldusloaga määratud tähtajaks.

5. PAIGALDUSLOA KEHTIVUSE LÕPETAMINE

5.1. Paigaldusloa tunnistab volitatud isik kehtetuks juhul, kui reklaami avalikustaja:
5.1.1. ei ole täitnud käesoleva eeskirja ja/või reklaamimaksu rakendamise korra nõudeid;
5.1.2. ei ole paigaldanud reklaami ühe kuu jooksul pärast paigaldusloa väljastamist;
5.1.3. ei täida tähtajaks ametiisikute poolt tehtud ettekirjutusi;
5.1.4. muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.

5.2. Kui reklaami paigaldusaeg jääb lühemaks kui paigaldusloal märgitud, teatab reklaami avalikustaja kirjalikult reklaami mahavõtmisest Tõrva Linnavalitsusele. Reklaami paigaldamise luba loetakse lõppenuks mahavõtmise teate linnavalitsuses registreerimise päevast.

5.3. Üle kahe kuu tühjalt seisva reklaamikandja puhul võib volitatud isik teha ettekirjutuse reklaamikandja demonteerimiseks ja reklaami paigaldaja kaotab õiguse reklaami asukohale.

6. KUULUTUSTE PAIGALDAMINE

6.1. Kuulutused paigaldatakse ainult selleks ettenähtud pindadele vastavalt reklaamipinna hooldaja kehtestatud korrale.

6.2. Kuulutuste paigaldamiseks ettenähtud asukohad kinnitab Tõrva Linnavalitsus.

6.3. Kuulutuste paigaldaja või reklaamipinna hooldaja on kohustatud hiljemalt ühe tööpäeva jooksul pärast ürituse lõppu need kõrvaldama.

7. JÄRELEVALVE JA REKLAAMI MAHAVÕTMINE

7.1. Reklaamialase tegevuse järelevalvet Tõrva linna haldusterritooriumil teostavad Tõrva Linnavolikogu volitatud ametiisikud. Reklaamialase tegevuse järelevalvet teostatakse:
1) korraldataval näitusel, messil või mõnel teisel avalikul üritusel;
2) välisreklaami suhtes;
3) ühissõiduki sees või väliskülgedel asuva reklaami suhtes;
4) müügikohtades tehtava reklaami ja reklaamürituste suhtes.

7.2. Eeskirjaga või paigaldusloa tingimustega vastuolus oleva reklaami peab reklaami avalikustaja korrigeerima või likvideerima volikogu volitatud isiku ettekirjutuse alusel ning selles määratud tähtajaks.

7.3. Tähtajaks (k.a punktides 4.1.4 ja 4.1.5 märgitud) likvideerimata, korrigeerimata või paigaldusloata reklaam võetakse maha reklaami avalikustaja kulul.

8. VASTUTUS

Käesolevat reklaamieeskirja ja reklaamiseadust rikkunud isikud võetakse haldusvastutusele seadusega ettenähtud korras.

9. RAKENDUSSÄTTED

Senikehtinud eeskirja alusel sõlmitud ja praegu kehtivad paigaldusload loetakse kehtivateks kuni neis märgitud tähtajani, kuid mitte kauem kui üks aasta määruse jõustumisest. Pärast tähtaja möödumist rakendatakse käesolevat eeskirja.

Lisa 2
Tõrva Linnavolikogu 16. jaanuari 2001. a
määrusele nr 3

REKLAAMI JA KUULUTUSEMAKS

1. MAKSUOBJEKT JA MAKSUMAKSJA

1.1. Reklaami- ja kuulutusemaks on kohalike maksude seaduse alusel Tõrva linna kohaliku omavalitsuse avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks vajaliku tulu saamiseks maksumaksjale pandud ning käesolevas määruses sätestatud korras, suuruses ja tähtaegadel ilma otsese vastutasuta rahaline kohustis.

1.2. Maksuobjektiks on reklaam, mis on paigaldatud füüsiliste ja juriidiliste isikute poolt Tõrva linna haldusterritooriumile väljaspoole siseruume, samuti vaateakendele ning Tõrva linnas elavatele või asuvatele isikutele kuuluvatena registreeritud ühissõidukitele.

1.3. Maksumaksja on reklaami avalikustaja, kelle omandis või kasutuses on punktis 1.2 nimetatud maksuobjektid.

1.4. Maksuhaldur

1.4.1. Maksuhalduriks on Tõrva Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus). Reklaamimaksu arvestust ja kogumist korraldab Tõrva Linnavalitsuse volitatud isik.

1.4.2. Maksuhaldur rakendab maksude kogumisel maksukorralduse seadusega antud õigusi täies ulatuses.

2. REKLAAMIMAKSUST ON VABASTATUD:
2.1. riigi- ja omavalitsusasutuste reklaam ja kuulutused;
2.2. erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaaniate reklaam;
2.3. piiratud territooriumil toimuval üritusel eksponeeritud reklaam;
2.4. teatrietenduste, muuseumide, kunstinäituste ja kinos linastuvate filmide kuulutused linnavalitsuse kinnitatud asukohtades;
2.5. mittetulundusühingute ja -liitude ning muude mittetulundusorganisatsioonide reklaam ja kuulutused;
2.6. ehituse ja kaevetööde ajaks paigaldatud teave tööde tegijast, tellijast, projekteerijast ning tähtaegadest (planeerimis- ja ehitusseaduse § 59 punkt 2);
2.7. kommunaalmajanduslikele elementidele (prügikastid, pargipingid jne) paigaldatud reklaam, kui need objektid on paigaldanud reklaami paigaldaja linnavalitsusega sõlmitud lepingu alusel;
2.8. linna infrastruktuurilistele objektidele (telefonikabiinid, ootepaviljonid, avalikud tualetid jne) paigaldatud reklaam, kui need objektid on paigaldatud reklaami paigaldaja poolt linnavalitsusega sõlmitud lepingu alusel.

3. MAKSUPERIOOD JA MAKSUKOHUSTUSE TEKKIMISE AEG

3.1 Maksuperioodiks loetakse reklaami paigaldusloal märgitud ajavahemikku, mille jooksul on paigaldusloal näidatud kohas ja tingimustel reklaami eksponeerimine lubatud. Minimaalne maksuperiood on üks nädal.

3.2. Maksukohustus tekib punktis 3.1 nimetatud maksuperioodi tähistava ajavahemiku alguskuupäevast.

4. MAKSUMÄÄR

4.1. Reklaamimaksu arvestuse aluseks on reklaamipinna suurus m2-tes (0,5 m2 täpsusega) ja kehtestatud korras kinnitatud maksumäär kuus, kusjuures 1 m2 väiksem pind maksustatakse 1 m2 maksumusega.

4.2. Reklaamipinna suurus määratakse järgmiselt:
4.2.1. tasapinnalise reklaami puhul – avalikkusele suunatud reklaami pindalaga;
4.2.2. ruumilise reklaami puhul – kolme iseloomuliku vaate arvutusliku pindalaga, mille moodustab reklaami väljaulatuvaid punkte ühendav kontuur;
4.2.3. objektil, millel on kaks või enam reklaamipinda ja neil olev reklaam on identne, loetakse esimene reklaamipind võrdseks tegeliku pinnaga, iga järgneva pinna puhul rakendatakse 50% maksumäära;
4.2.4. ühissõidukil reklaamipinna suurust eraldi ei määrata;
4.2.5. reklaamistendi, -viida, -posti reklaamipind loetakse võrdseks reklaami paigaldamiseks mõeldud pinnaga.

4.3. Maksumäär reklaami ühe m2 eest on 50 krooni kuus.

4.4. Maksumäär ühissõidukil (v.a takso) kogu välispinna kujundus ühe firma reklaamina on 150 krooni kuus. Maksumäär ühissõidukil (v.a takso) – välispinna kujundus iga erineva reklaami eest eraldi on á 50 krooni kuus. Maksumäär ühissõidukil – taksol – kogu välispinna kujundus ühe firma reklaamina on 50 krooni kuus. Maksumäär ühissõidukil – taksol välispinna kujundus iga reklaami eest eraldi on á 50 krooni kuus.

4.5. Maksumäär teisaldatavate reklaamide osas (ühe teisaldatava reklaami kohta sõltumata reklaami asukohast) on 25 krooni kuus.

4.6. Alkohoolsete jookide ja tubakatoodete reklaam Tõrva linna haldusterritooriumil on keelatud.

4.7. Reklaami avalikustaja poolt paigaldatav valgusreklaam maksustatakse 25% maksumääraga, spetsiaalselt valgustatud reklaam 50% maksumääraga.

4.8. Reklaamikandjate paigaldamise eest reklaamimaksu ei võeta. Reklaamikandjale reklaami paigaldamise eest maksab reklaamimaksu igakordse reklaamipaigaldusloa taotleja.

5. MAKSU TASUMISE KORD

5.1. Reklaami avalikustamisega nõustumine vormistatakse paigaldusloaga. Maks või selle osa tasutakse Tõrva linna eelarvesse kvartaalselt järgneva kvartali esimese kuu 15. kuupäevaks. Maksu tasumise aluseks on Tõrva Linnavalitsuse väljastatud arve.

5.2. Reklaamialuste pindade valdaja võib nõuda täiendavat tasu reklaami paigaldamise ja/või hooldamise eest.

6. MAKSUSOODUSTUSED

6.1. Maksusoodustust võib anda sihtasutuste ja mittetulundusühenduste poolt avalikustatavale reklaamile.

6.2. Maksusoodustuse andmise ja selle suuruse igal konkreetsel juhul otsustab linnavalitsus.

7. VASTUTUS MAKSUMÄÄRUSE RIKKUMISE EEST

7.1. Maksuhalduril on õigus maksukorralduse seaduse alusel võtta vastutusele maksumääruse rikkujad.

7.2. Maksumääruse rikkumisel rakendatakse maksukorralduse seaduses ja haldusõiguserikkumise seadustikus sätestatud trahve, täiendavat maksu ja intresse.