Teksti suurus:

Sotsiaalmaksuseadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2004
Avaldamismärge:

Sotsiaalmaksuseadus

Vastu võetud 13.12.2000
RT I 2000, 102, 675
jõustumine 01.01.2001, osaliselt 1. 01. 2002.

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.05.2001RT I 2001, 50, 28501.07.2001
13.06.2001RT I 2001, 59, 35901.01.2002, osaliselt 1. 01. 2003
12.09.2001RT I 2001, 79, 48001.07.2002
24.10.2001RT I 2001, 91, 54401.01.2002
14.11.2001RT I 2001, 95, 58701.01.2002
15.05.2002RT I 2002, 44, 28401.07.2002
19.06.2002RT I 2002, 62, 37701.10.2002
11.12.2002RT I 2002, 111, 66201.01.2003
10.12.2003RT I 2003, 82, 54901.01.2004
17.12.2003RT I 2003, 88, 58701.01.2004
17.12.2003RT I 2003, 88, 59101.01.2004

§ 1.  Sotsiaalmaksu mõiste

  Sotsiaalmaks on pensionikindlustuseks ja riiklikuks ravikindlustuseks vajaliku tulu saamiseks maksumaksjale pandud rahaline kohustis, mis kuulub täitmisele käesolevas seaduses ettenähtud korras, suuruses ja tähtaegadel.
[RT I 2002, 111, 662 - jõust. 01.01.2003]

§ 2.  Maksuobjekt

  (1) Sotsiaalmaksu makstakse:
  1) töötajale rahas makstud palgalt ja muudelt tasudelt;
  2) [kehtetu];
  3) avalikule teenistujale makstud palgalt ja muudelt tasudelt. Avalik teenistuja käesoleva seaduse tähenduses on ka avaliku teenistuse seaduse (RT I 1995, 16, 228; 1999, 7, 112; 10, 155; 16, 271 ja 276; 2000, 25, 144 ja 145; 28, 167; 102, 672; 2001, 7, 17 ja 18; 17, 78; 42, 233; 47, 260; 2002, 21, 117; 62, 377) § 12 lõigetes 2 ja 3 nimetatud isik;
  4) juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani tulumaksuseaduse (RT I 1999, 101, 903; 2001, 11, 49; 16, 69; 50, 283; 59, 359; 79, 480; 91, 544; 2002, 23, 131; 41, 253; 44, 284; 47, 297; 62, 377) § 9 tähenduses liikmele ning füüsilise isiku pankrotimenetluses pankrotihaldurile ja pankrotitoimkonna liikmele makstud tasudelt käesoleva seaduse § 9 lõike 1 punktis 2 sätestatud juhul;
  5) füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtlusest saadud tulult tulumaksuseaduse § 14 tähenduses, millest on tehtud tulumaksuseaduses lubatud ettevõtlusega seotud mahaarvamised, arvestades käesoleva paragrahvi lõigetes 5, 7 ja 8 sätestatut, kuid mitte rohkem kui maksustamisperioodi kuude palga alammäärade 15-kordselt summalt aastas;
  6) füüsilisele isikule töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel makstud tasudelt, sealhulgas spordiseaduse (RT I 1998, 61, 982) § 13 lõikes 2 sätestatud lepingu alusel makstud tasudelt, käesoleva seaduse § 9 lõike 1 punktis 2 sätestatud juhul;
  7) erisoodustustelt tulumaksuseaduse tähenduses, ümberarvestatuna rahasse, ning erisoodustustelt maksmisele kuuluvalt tulumaksult;
  8) töötuskindlustuse seaduse alusel makstud hüvitistelt;
  9) käesoleva lõike punktides 1–4 ja 6 nimetamata, seaduse või muu õigusakti alusel töö tegemise eest makstavatelt tasudelt.

  (11) Sotsiaalmaksu makstakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud summadelt, olenemata nende aluseks oleva suhte kehtimisest väljamakse tegemise ajal.

  (12) Äriregistrisse kantud või Maksu- ja Tolliameti piirkondlikus maksukeskuses registreeritud füüsilisest isikust ettevõtja kohta käesolevas seaduses sätestatu laieneb ka notarile ja kohtutäiturile ning vandetõlgile vandetõlgi seaduse (RT I 2001, 16, 70; 2002, 61, 375; 102, 600; 2003, 18, 100) § 9 lõikes 3 nimetatud juhul.

  (2) Sotsiaalmaksu makstakse töötajale või teenistujale kuu eest makstud tasult, kuid mitte vähem kui eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumääralt, välja arvatud isiku puhul, kes saab riiklikku pensioni, ning käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 sätestatud juhtudel. Riikliku pensioni saaja on isik, kes saab pensioni Eesti riigi poolt riikliku pensionikindlustuse seaduse (RT I 2001, 100, 648; 2002, 53, 336 ja 338; 61, 375) või muu seaduse alusel või tulenevalt Riigikogu poolt ratifitseeritud sotsiaalkindlustuslepingust. Kui isik on töö- või teenistussuhtes mitme tööandjaga, maksab tema kohta sotsiaalmaksu vähemalt riigieelarvega kehtestatud kuumääralt tööandja, kes tulumaksu kinnipidamisel arvestab maksuvaba tulu tulumaksuseaduse § 42 lõigete 1 ja 2 kohaselt.

  (3) Sotsiaalmaksu makstakse töötajale või teenistujale kuu eest makstud tasult, kuid mitte vähem kui eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumääralt proportsionaalselt sellel kuul töötatud ajaga, järgmistel juhtudel:
  1) töötaja puhul, kelle tööleping on peatunud Eesti Vabariigi töölepingu seaduse (RT 1992, 15/16, 241; RT I 1993, 10, 150; 26, 441; 1995, 14, 170; 16, 228; 1996, 3, 57; 40, 773; 45, 850; 49, 953; 1997, 5/6, 32; 1998, 111, 1829; 1999, 16, 276; 60, 616; 2000, 25, 144; 51, 327; 57, 370) § 55 punktide 3-11 alusel,
  2) teenistuja puhul, kelle teenistussuhe on peatunud avaliku teenistuse seaduse (RT I 1995, 16, 228; 1999, 7, 112; 10, 155; 16, 271 ja 276; 2000, 25, 144 ja 145; 28, 167) § 108 punktide 2-9 alusel või
  3) töötaja või teenistuja puhul, kes on asunud tööle või lahkunud töölt sellel kuul.

  (4) Sotsiaalmaksu makstakse töötajale või teenistujale kuu eest makstud tasult järgmistel juhtudel:
  1) töötaja puhul, kellele on Eesti Vabariigi töölepingu seaduse § 68 alusel kehtestatud osaline tööaeg või kes on saadetud osaliselt tasustatavale puhkusele või
  2) töötaja või teenistuja puhul, kellele on töö- ja puhkeaja seaduse (RT I 2001, 17, 78) § 5 lõike 1 alusel kehtestatud lühendatud tööaeg sellel kuul.

  (5) Füüsilisest isikust ettevõtja maksab sotsiaalmaksu aastas mitte vähem kui maksustamisperioodi kuude eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumäärade summalt, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõigetes 7 ja 8 sätestatud juhul ning juhul, kui füüsilisest isikust ettevõtja on kogu maksustamisperioodi jooksul olnud riikliku pensioni saaja või on maksustamisperioodi kestel:
  1) kantud äriregistrisse või registreeritud Maksu- ja Tolliameti piirkondlikus maksukeskuses või
  2) kustutatud äriregistrist või teatanud Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule maksukeskusele oma tegevuse lõpetamisest või
  3) saanud riikliku pensioni saajaks.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõike 5 punktides 1-3 sätestatud juhtudel makstakse sotsiaalmaksu proportsionaalselt füüsilisest isikust ettevõtjana registreeritud kuude arvuga või lõike 5 punktis 3 nimetatud staatuse saamisele eelnenud kuude arvuga.

  (7) Kui füüsilisest isikust ettevõtja eest maksab sotsiaalmaksu ka tööandja või käesoleva seaduse § 6 lõike 1 punktide 1, 1 1 või 5 alusel riik ja tema ettevõtlusest saadud tulu on maksustamisperioodi kuude eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumäärade summast väiksem, võib tema ettevõtlusest saadava tulu alusel makstav sotsiaalmaksu summa olla maksustamisperioodi kuude eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumäärade summalt arvutatud maksusummast väiksem tingimusel, et tööandja või käesoleva seaduse § 6 lõike 1 punktide 1, 11 või 5 alusel riigi poolt tema eest ja ettevõtlusest saadava tulu alusel makstav sotsiaalmaksu summa kokku on vähemalt võrdne maksustamisperioodi kuude eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumäärade summalt arvutatud maksusummaga.

  (8) Füüsilisest isikust ettevõtja, kes on vastavalt maksukorralduse seaduses (RT I 2002, 26, 150) sätestatule teatanud Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule maksukeskusele ettevõtluse peatamisest või ajutise või hooajalise ettevõtlusega tegelemise algus- ja lõppkuupäeva, maksab sotsiaalmaksu proportsionaalselt ettevõtlusega tegelemise kuude arvuga.
[RT I 2003, 88, 587 - jõust. 01.01.2004]

§ 3.  Sotsiaalmaksuga mittemaksustatavad summad

  Sotsiaalmaksuga ei maksustata järgmisi käesoleva seaduse § 2 lõike 1 punktides 1, 3 ja 4 nimetatud isikutele makstud summasid või antud soodustusi:
  1) tulumaksuseaduse § 13 lõike 3 punktides 1, 1 1 ja 2 ning § 31 lõike 1 punktides 7 ja 8 nimetatud väljamakseid;
  2) väljamakseid Eesti välisesindustes töötavatele asukohariigi elanikele, kui välislepinguga ei ole sätestatud teisiti;
  3) töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (RT I 1999, 60, 616; 2000, 55, 362) § 13 lõikest 1 tulenevaid tööandja kulutusi töötaja töötervishoiu ja tööohutuse tagamiseks;
  4) seaduse «Riigikogu liikmete ametipalga, pensioni ja muude sotsiaalsete garantiide kohta» (RT 1992, 28, 381; RT I 1996, 51, 966; 1998, 107, 1765; 1999, 10, 153) § 9, Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse (RT I 1996, 51, 966; 2000, 55, 359) § 3, Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poolt nimetatavate riigiametnike ametipalkade seaduse (RT I 1996, 81, 1448; 1999, 29, 406; 2000, 55, 359) § 12 1 ning välisteenistuse seaduse (RT I 1995, 15, 172; 50, 764; 1996, 49, 953) § 25 alusel tehtavaid väljamakseid;
  5) puhkuseseaduse (RT I 2001, 42, 233) §-s 26, töö- ja puhkeaja seaduse §-des 18 ja 23 ning palgaseaduse (RT I 1994, 11, 154; 1995, 12, 120; 1999, 29, 397; 2000, 10, 59; 40, 248; 2001, 42, 233; 50, 287) §-s 24 sätestatud täiendavate puhkusepäevade ja lapse toitmise vaheaegade eest makstavat palgahüvitist;
  6) laevade ja tsiviillennunduse lennukite meeskondadele, laevapere liikmetele ja tsiviilõhusõiduki meeskonnaliikmetele antava tasuta kollektiivtoitlustamise ratsiooni maksumust reisidel viibimise ajal, mis ei ületa 90 krooni isiku kohta päevas;
  7) Eesti residendi poolt mitteresidendile tulumaksuseaduse § 6 lõigete 3 ja 5 tähenduses makstud käesoleva seaduse § 2 lõike 1 punktides 1 ja 6 nimetatud tasusid, kui töö tegemise koht asub välisriigis;
  8) summasid, mida makstakse isikule, kes viibib kohtuotsuse alusel kinnipidamiskohas;
  9) seaduse «Riigikogu liikmete ametipalga, pensioni ja muude sotsiaalsete garantiide kohta» § 11 alusel Riigikogu liikmele tehtavaid väljamakseid;
  10) politseiteenistuse seaduse (RT I 1998, 50, 753; 104, 1742; 2000, 10, 57; 28, 167) § 26 ja kaitseväeteenistuse seaduse (RT I 2000, 28, 167) § 160 alusel tehtavaid väljamakseid;
  11) [kehtetu – RT I 2002, 111, 662 - jõust. 01.01.2003]
  12) tasusid, mida makstakse mitteresidendile, kes tegutseb füüsilisest isikust ettevõtjana välisriigis ja tõendab, et sellelt tasult makstakse sotsiaalkindlustusmaksu või -makseid välisriigis;
  13) ravikindlustuse seaduse (RT I 2002, 62, 377; 2003, 20, 116) § 14 lõike 1 alusel makstud summasid.
[RT I 2003, 88, 587 - jõust. 01.01.2004]

§ 4.  Sotsiaalmaksu maksja

  Sotsiaalmaksu maksab:
  1) residendist juriidiline isik;
  2) füüsiline isik;
  3) Eestis püsivat tegevuskohta omav või käesoleva seaduse § 2 lõikes 1 nimetatud väljamakseid tegev mitteresident;
  4) riigi-, valla- või linnaasutus;
  5) riik käesoleva seaduse §-s 6 sätestatud juhtudel.
[RT I 2003, 88, 587 - jõust. 01.01.2004]

§ 5.  Kindlustatav

  Kindlustatav käesoleva seaduse tähenduses on käesoleva seaduse § 2 lõikes 1 nimetatud tasu, tulu või hüvitist saanud isik, kelle eest sotsiaalmaksu maksja on kohustatud maksma sotsiaalmaksu või kes enda eest maksab sotsiaalmaksu, samuti käesoleva seaduse §-s 6 nimetatud isik.
[RT I 2003, 88, 587 - jõust. 01.01.2004]

§ 6.  Sotsiaalmaksu maksmise erijuhud

  (1) Riik maksab sotsiaalmaksu järgmiste isikute eest:
  1) isik, kellele makstakse lapsehooldustasu riiklike peretoetuste seaduse (RT I 2001, 95, 587) § 6 lõike 1 punkti 1, lõike 5 või 6 alusel, ja mittetöötav vanem, kellele makstakse lapsehooldustasu nimetatud seaduse § 6 lõike 1 punkti 3 ja lõike 3 alusel;
  11) isik, kellele makstakse hüvitist vanemahüvitise seaduse alusel;
  2) Eesti välisesinduses töötava diplomaadi ja teenistuja kaasasolev mittetöötav abikaasa kuni vanaduspensioniikka jõudmiseni ;
  3) kaitsejõududes ajateenistuses olev ajateenija;
  4) kuni vanaduspensionieani isik, kellele makstakse hooldajatoetust puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse (RT I 1999, 16, 273; 82, 749; 88, 803) § 8 alusel;
  5) sotsiaalministri poolt koostatud nimekirja kantud äriühingu, mittetulundusühingu või sihtasutuse töötaja, kelle töövõime kaotus on 40% või enam, käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud tingimustel;
  6) töötu abiraha saav isik;
  7) tuumakatastroofi, tuumakatsetuse või aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest osavõtnud mittetöötav isik kuni vanaduspensioniikka jõudmiseni ;
  8) ravikindlustuse seaduse (RT I 2002, 62, 377) § 5 lõike 2 punktis 1, 2, 4 või 5 või lõikes 3 nimetatud isiku ülalpeetav abikaasa, kes kasvatab vähemalt ühte alla 8-aastast last või 8-aastast last kuni esimese klassi lõpetamiseni või vähemalt kolme alla 16-aastast last ning kelle eest riik ei maksa sotsiaalmaksu käesoleva lõike punkti 1 alusel;
  9) sotsiaalhoolekande seaduse (RT I 1995, 21, 323; 2001, 98, 617) § 23 1 alusel määratud sotsiaaltoetust saav isik.

  (2) Sotsiaalmaksu maksmise erijuhtudel makstakse sotsiaalmaksu eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumääralt.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 5 nimetatud isikule makstud käesoleva seaduse § 2 lõike 1 punktis 1 nimetatud tasu osalt, mis ületab eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumäära, maksab sotsiaalmaksu käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 5 nimetatud äriühing, mittetulundusühing või sihtasutus. Kui käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 5 nimetatud isik on töösuhtes mitme samas punktis nimetatud äriühingu, mittetulundusühingu või sihtasutusega, maksab riik sotsiaalmaksu tööandja eest, kes tulumaksu kinnipidamisel arvestab maksuvaba tulu tulumaksuseaduse § 42 lõigete 1 ja 2 kohaselt.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sotsiaalmaksu maksab asutus, millele nähakse riigieelarves ette vastavad kulud. Maksmise korra kehtestab rahandusminister.
[RT I 2003, 88, 587 - jõust. 01.01.2004]

§ 7.  Maksumäär

  (1) Sotsiaalmaksu määr on 33 protsenti maksustatavalt summalt.

  (2) [Kehtetu - RT I 2003, 88, 587 - jõust. 01.01.2004]

  (3) Sotsiaalmaksu määr käesoleva seaduse § 6 lõike 1 punktides 6, 8 ja 9 sätestatud juhtudel ja töötuskindlustuse seaduses sätestatud töötuskindlustushüvitiselt on 13 protsenti maksustatavalt summalt .
[RT I 2003, 88, 587 - jõust. 01.01.2004]

§ 8.  Maksustamisperiood

  (1) Sotsiaalmaksuga maksustamise periood on kalendrikuu.

  (2) Füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtlusest saadud tulu sotsiaalmaksuga maksustamise periood on kalendriaasta .
[RT I 2002, 111, 662 - jõust. 01.01.2003]

§ 9.  Sotsiaalmaksu maksmise kord

  (1) Käesoleva seaduse §-des 4 ja 6 sätestatud sotsiaalmaksu maksja on kohustatud:
  1) arvestama käesoleva seaduse § 2 lõike 1 punktides 1–4, 6, 8 ja 9 sätestatud sotsiaalmaksuga maksustatavatelt summadelt sotsiaalmaksu iga kindlustatava kohta ja maksma §-s 7 toodud määras sotsiaalmaksu, arvestades käesoleva lõike punktis 2 sätestatut;
  2) maksma käesoleva seaduse § 2 lõike 1 punktides 4 ja 6 sätestatud sotsiaalmaksuga maksustatavatelt summadelt sotsiaalmaksu, välja arvatud juhul, kui tasu saav isik on kantud äriregistrisse või registreeritud Maksu- ja Tolliameti piirkondlikus maksukeskuses füüsilisest isikust ettevõtjana ning tasu on saaja ettevõtlustuluks;
  3) maksma erisoodustustelt ja erisoodustustelt arvestatud tulumaksult sotsiaalmaksu, isikustamata neid summasid;
  4) üle kandma tasumisele kuuluva sotsiaalmaksu Maksu- ja Tolliameti pangakontole maksustamisperioodile järgneva kuu kümnendaks kuupäevaks ja esitama samaks kuupäevaks Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule maksukeskusele vastava maksudeklaratsiooni;
  5) arvutama igakuiselt iga kindlustatava kohta käesoleva seaduse § 6 lõike 1 alusel makstava sotsiaalmaksu ja selle üle kandma järgneva kuu kümnendaks kuupäevaks Maksu- ja Tolliameti pangakontole ning esitama samaks kuupäevaks Maksu- ja Tolliametile vastava maksudeklaratsiooni;
  6) andma isikule, kellele maksti sotsiaalmaksuga maksustatavaid summasid või kelle eest maksti sotsiaalmaksu käesoleva seaduse § 6 lõike 1 alusel, tema nõudmisel tõendi nimetatud summade ja arvestatud sotsiaalmaksu kohta.

  (2) [Kehtetu]

  (3) Füüsilisest isikust ettevõtja on kohustatud:
  1) tasuma maksustamisperioodi kestel sotsiaalmaksu avansiliste maksetena Maksu- ja Tolliameti pangakontole iga kvartali kolmanda kuu 15. kuupäevaks jooksva kvartali eest vähemalt kolmekordselt eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumääralt arvutatud summas, välja arvatud isik, kes on kogu kvartali jooksul olnud riikliku pensioni saaja, ning käesoleva paragrahvi lõigetes 4, 5 ja 5 1 sätestatud juhtudel;
  2) tasuma käesoleva paragrahvi lõike 6 punktis 1 nimetatud juurdemaksmisele kuuluva maksusumma 1. oktoobriks Maksu- ja Tolliameti pangakontole.

  (4) Kui füüsilisest isikust ettevõtja eest maksab käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 nimetatud kvartali jooksul sotsiaalmaksu ka tööandja või käesoleva seaduse § 6 lõike 1 punktide 1, 1 1 või 5 alusel riik, võib tema poolt makstavate avansiliste maksete summa olla kolmekordselt eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumääralt arvutatud maksusummast väiksem, kui tööandja või § 6 lõike 1 punktide 1, 1 1 või 5 alusel riigi poolt eelnimetatud kvartali jooksul tema eest ja tema poolt avansiliste maksetena makstav sotsiaalmaksu summa kokku on vähemalt võrdne kolmekordselt eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumääralt arvutatud maksusummaga.

  (5) Avansilisi makseid makstakse proportsionaalselt kuude arvuga, mille kestel isik oli registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjana või käesoleva lõike punktis 3 nimetatud staatuse saamisele eelnenud kuude arvuga juhul, kui füüsilisest isikust ettevõtja on käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 nimetatud kvartali kestel:
  1) kantud äriregistrisse või registreeritud Maksu- ja Tolliameti piirkondlikus maksukeskuses või
  2) kustutatud äriregistrist või teatanud Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule maksukeskusele oma tegevuse lõpetamisest või
  3) saanud riikliku pensioni saajaks.

  (51) Füüsilisest isikust ettevõtja, kes on vastavalt maksukorralduse seaduses sätestatule teatanud Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule maksukeskusele ettevõtluse peatamisest või ajutise või hooajalise ettevõtlusega tegelemise algus- ja lõppkuupäeva, maksab avansilisi makseid proportsionaalselt ettevõtlusega tegelemise kuude arvuga.

  (6) Maksu- ja Tolliamet on kohustatud:
  1) arvutama füüsilise isiku tuludeklaratsiooni ning maksukohustuslaste registri andmete alusel juurdemaksmisele kuuluva maksusumma ning väljastama füüsilisest isikust ettevõtjale maksuteate juurdemaksmisele kuuluva maksusumma kohta vähemalt 30 päeva enne maksu tasumise tähtpäeva;
  2) tagastama enammakstud sotsiaalmaksu summa maksustamisperioodile järgneva aasta 1. oktoobriks füüsilisest isikust ettevõtja poolt maksudeklaratsioonil näidatud pangakontole, välja arvatud maksukorralduse seaduses ettenähtud juhtudel.

  (7) Maksudeklaratsioonide vormid ja täitmise korra ning maksu arvestamise korra kehtestab rahandusminister.

  (8) Asutuse töötajate, kelle koosseis, koondandmed või konkreetsed tööülesanded on riigisaladus, sotsiaalmaksu arvestust peetakse rahandusministri määrusega kehtestatud korras.

  (9) Iga kindlustatava kohta arvutatud sotsiaalmaksu summa ümardatakse täiskroonideks. Summat alla 50 sendi ei arvestata ning 50 senti ja üle selle ümardatakse kroonini.

  (10) Kui Riigikogu ei ole riigieelarvet eelarveaasta alguseks vastu võtnud, makstakse sotsiaalmaksu vähemalt eelmiseks eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumääralt riigieelarve vastuvõtmise kuuni, viimane kaasa arvatud.
[RT I 2003, 88, 587 - jõust. 01.01.2004]

§ 10.  Maksu laekumine

  (1) Maksu- ja Tolliamet kannab käesoleva seaduse § 9 lõike 1 punktide 4 ja 5 ning § 9 lõike 3 punktide 1 ja 2 alusel sotsiaalmaksu erikontole laekunud sotsiaalmaksu üle 15 pangapäeva jooksul riigieelarve riikliku pensionikindlustuse ja ravikindlustuse vahenditesse.

  (2) Riikliku pensionikindlustuse vahenditesse ülekantava sotsiaalmaksu osa määr on 20 protsenti ja riikliku ravikindlustuse vahenditesse ülekantava sotsiaalmaksu osa määr on 13 protsenti.

  (3) Kui käesolevas seaduses nimetatud kindlustatav on kogumispensionide seaduse kohaselt kohustatud tasuma kohustusliku kogumispensioni makset, toimub käesoleva seaduse § 2 lõike 1 punktides 1–4, 6, 8 ja 9 nimetatud tasudelt arvestatud sotsiaalmaksu ülekandmine vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 4.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud juhul kannab Maksu- ja Tolliamet sotsiaalmaksu erikontole laekunud sotsiaalmaksu 15 tööpäeva jooksul üle riigieelarve riikliku pensionikindlustuse ja ravikindlustuse vahenditesse ning Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja pangakontole Eesti Pangas. Riikliku pensionikindlustuse vahenditesse kantava sotsiaalmaksu osa määr on 16 protsenti, riikliku ravikindlustuse vahenditesse kantava sotsiaalmaksu osa määr 13 protsenti ja Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja pangakontole kantava sotsiaalmaksu osa määr 4 protsenti.

  (5) Samaaegselt käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud sotsiaalmaksu ülekandmisega edastab Maksu- ja Tolliamet Eesti väärtpaberite keskregistri pidajale rahandusministri poolt kehtestatud korras isikute nimed ja isikukoodid ning andmed käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud pangakontole ülekantud sotsiaalmaksu suuruse kohta.
[RT I 2003, 88, 587 - jõust. 01.01.2004]

§ 11.  Andmete väljastamine

  Maksukohustuslaste registris olevate andmete Sotsiaalkindlustusametile ja Eesti Haigekassale väljastamise korra kehtestab rahandusminister.
[RT I 2002, 44, 284 - jõust. 01.07.2002]

§ 12.  Andmete täpsustamine

  Sotsiaalmaksu maksjalt käesoleva seaduse § 9 lõike 1 punkti 6 alusel ning maksukohustuslaste registrist ja riikliku pensionikindlustuse registrist sama perioodi kohta saadud andmete erinevuse korral on kindlustataval õigus taotleda Maksu- ja Tolliameti piirkondlikult maksukeskuselt andmete täpsustamist või erinevuse põhjuste selgitamist. Maksu- ja Tolliameti piirkondlik maksukeskus on kohustatud hiljemalt kolme kuu jooksul taotluse saamise päevast arvates teatama kindlustatavale täpsustatud andmed või andmete erinevuse põhjuse ja selle kõrvaldamise tähtpäeva.
[RT I 2003, 88, 587 - jõust. 01.01.2004]

§ 13.  Seaduse rakendamine

  (1) Eesti Vabariigi sotsiaalmaksu seaduse (RT 1990, 9, 102; 1991, 32, 391; 1992, 21, 302; 34, 444; RT I 1993, 65, 924; 79, 1181; 1994, 40, 656; 1995, 17, 235; 1996, 74, 1307; 1998, 40, 611) alusel pärast käesoleva seaduse jõustumist tasumisele kuuluv sotsiaalmaks kantakse Maksu- ja Tolliameti pangakontole, nimetatud seaduse alusel tekkinud sotsiaalmaksu osade võlad nõuab sisse Maksu- ja Tolliamet. Eelnimetatud summad suunatakse laekumisel isikustamata summadena riikliku pensionikindlustuse ja ravikindlustuse vahenditesse.

  (2) Sotsiaalmaksuseaduse (RT I 1998, 40, 611; 61, 982; 113/114, 1875 ja 1876; 1999, 29, 397; 71, 685; 82, 749; 87, 789; 88, 806; 97, 857; 101, 903; 2000, 57, 370; 84, 536; 86, 543) alusel pärast käesoleva seaduse jõustumist tasumisele kuuluv sotsiaalmaks deklareeritakse, tasutakse ja tagastatakse vastavalt nimetatud seaduses sätestatule.

  (3) Käesoleva seaduse § 3 punkt 11 kehtib 2001. aasta 31. detsembrini.
[RT I 2003, 88, 587 - jõust. 01.01.2004]

§ 14-16.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 17.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2001. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Käesoleva seaduse § 7 lõiked 2 ja 3 jõustuvad 2002. aasta 1. jaanuaril.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json