Teksti suurus:

Jõgeva Sordiaretuse Instituudi põhimäärus

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.01.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.11.2009
Avaldamismärge:RTL 2004, 8, 124

Jõgeva Sordiaretuse Instituudi põhimäärus

Vastu võetud 15.01.2004 nr 6

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354; 87, 505; 90, 520; 96, 563; 2003, 4, 22; 21, 122; 51, 349; 81, 542, 88, 590) § 43 lõike 5 ning «Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse» (RT I 1997, 30, 471; 2001, 43, 237; 2002, 61, 375; 90, 521; 105, 611; 2003, 75, 495; 88, 594) § 13 lõike 1 punkti 3 alusel.

§1. Üldsätted

(1) Jõgeva Sordiaretuse Instituut (lühend Jõgeva SAI, inglise keeles The Jõgeva Plant Breeding Institute; edaspidi instituut) on Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas asuv riigi teadus- ja arendusasutus.

(2) Instituut juhindub oma tegevuses seadustest, Vabariigi Valitsuse määrustest ja korraldustest, põllumajandusministri määrustest ja käskkirjadest, käesolevast põhimäärusest ning muudest õigusaktidest.

(3) Instituudil on oma nimetuse ja riigivapi kujutisega pitsat ning kehtestatud korras registreeritud sümboolika.

(4) Instituudi aadress on Aamisepa 1, Jõgeva alevik, 48309 Jõgeva maakond. Instituudi direktor võib kooskõlastatult Põllumajandusministeeriumiga määrata instituudi struktuurüksuse teise asukoha.

§2. Instituudi eesmärk, tegevusvaldkond ja põhiülesanded

(1) Instituudi teadus- ja arendustegevuse eesmärk on põllumajandustootmise efektiivsuse ja konkurentsivõime suurendamine ning põllumajandussaaduste kvaliteedi parandamine uute sortide aretamise ja kasutuselevõtu teel.

(2) Instituudi tegevusvaldkond on põllumajanduskultuuride sordiaretus ja algseemnekasvatus, taimekasvatuse alased alus- ja rakendusuuringud, arendustegevus, innovatsioon ning geneetiliste ressursside säilitamine.

(3) Instituudi põhiülesanded oma tegevusvaldkonnas on:
1) põllumajanduskultuuride uute sortide aretamine;
2) sortide säilitusaretuse tagamine;
3) sortide viljelemise agrotehnika väljatöötamine ning täiustamine;
4) kõrgpaljundus- ja sertifitseeritud seemnete müügiks tootmine ja turustamine;
5) sortide ja väärtuslike aretiste säilitamine geenipangas;
6) taimekasvatuslikud alus- ja rakendusuuringud uute teadmiste saamiseks;
7) arendustegevus ja innovatsioon uute teadmiste rakendamiseks;
8) uurimistöö tulemuste publitseerimine;
9) teadusliku uurimistöö, arendustegevuse, innovatsiooni ja majandustegevuse alane koostöö Eesti ja teiste riikide õppe-, teadus- ja arendusasutuste, ettevõtjate ning institutsioonidega;
10) nõuandetegevuse ja tööalase ning vabaharidusliku koolituse korraldamine oma pädevuse piires.

(4) Instituut säilitab aretatud sortide ja väärtuslike aretiste säilikud ja geneetilise ressursi.

§3. Instituudi juhtimine

(1) Instituudi direktor:
1) juhib instituudi tegevust kooskõlas käesoleva põhimäärusega;
2) vastutab instituudi tegevust korraldavate õigusaktide täpse ja sihipärase täitmise eest;
3) vastutab instituudi üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest;
4) tagab instituudi eelarveprojekti koostamise ja eelarve täitmise;
5) esitab teadusnõukogule vähemalt kord aastas aruande instituudi teadus-, arendus- ja majandustegevuse kohta;
6) esindab instituuti ja volitab selleks vajadusel teisi isikuid;
7) peab läbirääkimisi, sõlmib kokkuleppeid ning lepinguid juriidiliste ja füüsiliste isikutega ning teeb muid tehinguid;
8) kinnitab instituudi struktuuri;
9) kinnitab seadusega ettenähtud korras töösisekorraeeskirja, instituudi asjaajamiskorra ning muud instituudisisesed eeskirjad;
10) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepinguid instituudi töötajatega, kinnitab ametijuhendid ja palgamäärad, kohaldab töötajate suhtes ergutusi ja määrab distsiplinaarkaristusi;
11) teeb põllumajandusministrile ettepanekuid instituudi tegevusvaldkonda puudutavate õigusaktide koostamiseks, muutmiseks või täiendamiseks;
12) kinnitab instituudi poolt osutatavate teenuste hinnad.

(2) Instituudi juhtimiseks annab direktor käskkirju.

(3) Instituudi direktorit asendab tema äraolekul selleks tema poolt määratud asetäitja.

(4) Instituudi teadusnõukogu:
1) koostab instituudi põhiülesannete täitmiseks teadus-, arendus- ja majandustegevuse strateegiad;
2) annab hinnangu ning kinnitab instituudi teadus- ja arendustegevuse aruanded;
3) viib läbi avaliku konkursi instituudi direktori ametikoha täitmiseks;
4) valib avaliku konkursi korras instituudi koosseisulised teadustöötajad ning teeb ettepanekuid nende ennetähtaegseks töölt vabastamiseks;
5) annab hinnangu tähtsamatele teadustulemustele ja töö jätkamise otstarbekusele, uute teadus- ja arendusprojektide alustamise ettepanekule ja kinnitab sihtfinantseerimise taotlused;
6) võib esitada silmapaistvate teadustulemuste autoreid riiklike ja muude preemiate ning autasude saamiseks.

(5) Instituudi tegevusega seotud küsimuste lahendamiseks põhimääruses määratud ulatuses moodustatakse vähemalt üheksaliikmeline teadusnõukogu, mille koosseisus vähemalt neljandiku moodustavad põllumajandustootjate esindajad. Teadusnõukogu koosseisu kinnitab põllumajandusminister direktori ettepanekul. Põllumajandusminister võib teadusnõukogu esimehe, aseesimehe või liikme igal ajal tagasi kutsuda.

(6) Teadusnõukogu tuleb kokku esimehe või aseesimehe kutsel või vähemalt 1/3 liikmete kirjalikul nõudmisel. Teadusnõukogu koosolekud toimuvad vähemalt kord kvartalis.

(7) Teadusnõukogu on otsustusvõimeline, kui selle koosolekust võtavad osa vähemalt pooled nõukogu liikmetest, sealhulgas esimees või aseesimees. Teadusnõukogu võtab otsused vastu häälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav hääl esimehel või tema puudumise korral aseesimehel. Teadusnõukogu liikmetel ei ole õigust jääda hääletamisel erapooletuks. Kõik teadusnõukogu koosolekud protokollitakse.

§4. Instituudi vara ja finantseerimine

(1) Instituudi valduses oleva vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub «Riigivaraseaduses» (RT I 1995, 22, 327; 1996, 36, 738; 40, 773; 48, 942; 81, 1446; 1997, 45, 724; 1998, 30, 409; 1999, 10, 155; 16, 271; 2000, 39, 239; 49, 306; 51, 319; 2001, 7, 17; 93, 565; 2002, 53, 336; 64, 393; 2003, 13, 69) ja selle alusel kehtestatud õigusaktides ettenähtud korras.

(2) Instituudi tegevust finantseeritakse riigieelarvest, majandustegevusest laekuvast tulust ja muudest allikatest.

§5. Aruandlus, kontroll ja riiklik järelevalve

(1) Instituut peab raamatupidamisarvestust ja aruandlust seaduse ja muude õigusaktidega kehtestatud korras. Instituut esitab rahaliste vahendite kasutamise aruandeid ja ülevaateid oma tegevusest Põllumajandusministeeriumile viimase poolt kehtestatud korras.

(2) Instituudi tegevust kontrollivad Põllumajandusministeerium, Riigikontroll ja teised selleks volitatud asutused.

(3) Teenistusliku järelevalve algatamise otsustab põllumajandusminister.

§6. Instituudi ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

Instituudi tegevuse korraldab ümber või lõpetab Vabariigi Valitsus Põllumajandusministeeriumi ettepanekul, kuulanud ära Teadus- ja Arendusnõukogu seisukoha.

§7. Ministri määruse kehtetuks tunnistamine

Tunnistan kehtetuks põllumajandusministri 29. juuni 1998. a määruse nr 24 «Jõgeva Sordiaretuse Instituudi tegevuse korraldamine» (RTL 1998, 222/223, 887; 1999, 155, 2170; 2001, 119, 1710; 2002, 74, 1134).

Minister Tiit TAMMSAAR
Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json