Teksti suurus:

Vanglate kohta kehtestatud määruste muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.01.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 8, 120

Vanglate kohta kehtestatud määruste muutmine

Vastu võetud 19.01.2004 nr 9

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» (RT I 2000, 58, 376; 2002, 84, 492; 90, 521; 2003, 4, 20; 20, 116; 26, 157; 58, 387; 78, 524) § 5 lg 3, § 8, § 15 lg 2, § 17 lg-te 2 ja 3, § 19 lg 2, § 20 lg 3, § 21 lg 1, § 24 lg 2, § 25 lg 2, § 28 lg 1, § 32 lg 8, § 35 lg 4, § 44 lg 2¹, § 48 lg 1, § 64 lg 3, § 66 lg 11, § 71 lg 8, § 93 lg 2, § 94 lg 4, § 96 lg 1, § 98 lg-te 1 ja 4, § 105 lg 2 ning § 109 lg 3 alusel.

§ 1. Justiitsministri 29. novembri 2000. a määruse nr 55 «Täitmisplaan» muutmine

Justiitsministri 29. novembri 2000. a määruses nr 55 «Täitmisplaan» (RTL 2000, 126, 2016; 2001, 18, 247; 102, 1402; 2002, 66, 1029; 115, 1650; 2003, 41, 593; 75, 1100) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Justiitsministeeriumi vanglate asekantsler võib paigutada vahistatu vanglasse § 2 järgimata, kui see on vajalik kriminaalmenetluse või vahistatu julgeoleku huvides või muudel erandlikel asjaoludel.»;

2) paragrahvi 4 senine tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Lõike 1 punktides 1–4 ja 6 nimetatud paigutamise otsustab selle vangla direktor, kus kinnipeetav viibib.»;

3) paragrahv 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 5. Kinnipeetava paigutamise erandjuhud

(1) Justiitsministeeriumi vanglate asekantsler võib kinnipeetavat vanglasse paigutades kalduda §-st 4 kõrvale, kui see on vajalik vangla ülekoormuse tõttu või kinnipeetava julgeoleku huvides või muudel erandlikel asjaoludel.

(2) Eluaegse vangistusega karistatud kinnipeetav paigutatakse Justiitsministeeriumi vanglate asekantsleri määratud vanglasse.

(3) Kui kinnipeetavat ei ole kohtumenetluse ajaks võetud vahi alla, peab ta ilmuma vangistuse kandmiseks Pärnu Vanglasse, Tallinna Vanglasse või Tartu Vanglasse.»

§ 2. Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruse nr 72 «Vangla sisekorraeeskiri» muutmine

Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruses nr 72 «Vangla sisekorraeeskiri» (RTL 2000, 134, 2139; 2001, 8, õiend; 135, 1949; 2002, 66, 1030; 2003, 41, 593) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse tekstis asendatakse sõnad «avavangla osakond», sõnaga «avavanglaosakond» vastavas käändes;

2) paragrahvi 7 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) ühe- või kahekordsed voodid;»;

3) paragrahvi 7 lõike 1 punkt 11 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 7 lõike 1 punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 9) võimaluse korral kardinad avavanglas või kinnise vangla avavanglaosakonnas.»;

5) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Taotlusele lisatakse väljavõte ümberpaigutatava kinnipeetava individuaalsest täitmiskavast ja kontaktisiku ettekanne.»;

6) paragrahvi 19 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Vangla direktor või tema määratud isik võib julgeolekukaalutlustel hoida ümberpaigutatavat kinnipeetavat kuni ümberpaigutamiseni teistest kinnipeetavatest eraldi.»;

7) paragrahv 22 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 22. Ümberpaigutamise alus

Kinnipeetav paigutatakse avavanglasse või kinnise vangla avavanglaosakonda ümber avavangla direktori või avavanglaosakonnaga kinnise vangla direktori taotluse ja Justiitsministeeriumi vanglate asekantsleri otsuse alusel.»;

8) paragrahv 23 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 23. Toimingud enne Justiitsministeeriumi vanglate asekantslerile taotluse esitamist

(1) Kinnise vangla kinnipeetav esitab § 14 nõuete kohase avavanglasse või kinnise vangla avavanglaosakonda ümberpaigutamise taotluse avavangla direktorile või avavanglaosakonnaga kinnise vangla direktorile.

(2) Avalduse rahuldamist otsustades lähtub avavangla direktor või avavanglaosakonnaga kinnise vangla direktor kinnipeetava individuaalsest täitmiskavast ja muudest kinnipeetavat iseloomustavatest dokumentidest ning kui see on vajalik, siis kinnise vangla administratsiooni arvamusest. Avavangla direktori või avavangla osakonnaga kinnise vangla direktori taotlusel edastab kinnine vangla talle ümberpaigutamise otsustamiseks vajalikku teavet ja dokumente.

(3) Avavangla direktor või avavanglaosakonnaga kinnise vangla direktor otsustab Justiitsministeeriumi vanglate asekantslerile taotluse esitamise kinnipeetavalt avalduse saamisest arvates ühe kuu jooksul. Taotlus peab olema põhjendatud.

(4) Avavangla direktor või avavanglaosakonnaga kinnise vangla direktor esitab Justiitsministeeriumi vanglate asekantslerile taotluse ja kinnipeetava avalduse koopia.»;

9) paragrahv 25 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 25. Ümberpaigutamise alus

Kinnipeetav paigutatakse avavanglast või kinnise vangla avavanglaosakonnast kinnisesse vanglasse avavangla direktori või avavanglaosakonnaga kinnise vangla direktori põhjendatud taotluse ja Justiitsministeeriumi vanglate asekantsleri otsuse alusel.»;

10) paragrahvi 28 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Vahistatu isiklikus toimikus on lõigetes 2 ja 3 nimetatud dokumendid, välja arvatud lõike 2 punktides 1 ja 2 ning lõike 3 punktides 3–8 nimetatud dokumendid.»;

11) paragrahvi 29 lõiked 2 ja 21 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kinnipeetaval ja tema kaitsjal, vanglakomisjoni liikmel, vanglatöötajal, prokuröril ja kriminaalhooldajal on õigus tutvuda isikliku toimikuga põhjendatud avalduse ja vangla direktori või tema määratud isiku loa alusel.

(21) Vangla direktor või tema määratud isik otsustab loa andmise avalduse esitamisest alates kuu aja jooksul.»;

12) paragrahvi 35 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Loa andmisest võib keelduda, kui kinnipeetaval on samal kuul üks kokkusaamine olnud ja kokkusaamisruumis ei ole vaba kohta või kui vangla direktor või tema määratud isik kahtleb kokkusaaja maines.»;

13) paragrahvi 44 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Graafiku kinnitab vangla direktor või tema määratud isik ja graafik tehakse kinnipeetavale teatavaks.»;

14) paragrahvi 451 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Vangla direktor või tema määratud isik otsustab loa andmise taotluse esitamisest alates kahe nädala jooksul.»;

15) 10. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«KIRJAVAHETUS JA TELEFONI KASUTAMINE»;

16) paragrahv 461 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Ǥ 461. Kiri

Vanglas käsitatakse kirjana paberil esitatud sõnumit või fotot, mis edastatakse posti teel.»;

17) paragrahv 51 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 51. Telefoni kasutamise kord

(1) Kinnipeetav võib kasutada talle helistamiseks ettenähtud telefoni.

(2) Kinnipeetaval võimaldatakse telefoni kasutada vähemalt üks kord nädalas. Täpsem telefoni kasutamise aeg ja kestus nähakse ette vangla kodukorras.

(3) Vahistatu või kartserisse või eraldatud lukustatud kambrisse paigutatud kinnipeetav saab telefoni kasutada taotluse alusel.

(4) Kõneks võib kasutada teisaldatavat või kohakindlat telefoni. Telefoni kasutamise korral tuleb kinnipeetavale tagada telefoni teel edastatava sõnumi saladuse kaitse.»;

18) paragrahvis 52 asendatakse väljend «sidekanalite kasutamine» väljendiga «telefoni kasutamine» vastavas käändes;

19) paragrahvi 53 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kinnipeetava isikuarvel raha liikumise, sularahata arvelduste ja vangla makstava töötasu arvestust peetakse arvelduste kaardil (lisad 2 ja 3). Elektroonilise arvestuse korral ei pea kaardi vormi järgima.»;

20) paragrahvi 54 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) isikuarvelt mahaarvatava summa suurus märgitakse nii numbrite kui ka sõnadega, välja arvatud juhul, kui avalduses taotletakse kestvat mahaarvamist ja summa suurust on võimalik arvutada muudel alustel;»;

21) paragrahvi 58 lõike 1 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 8) puu- ja köögiviljad (v.a kartul) 2 kg;»;

22) paragrahvi 58 lõike 3 punktid 5, 14 ja 17 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) tualettseep, švamm, hambahari, hambapasta, käterätt, kreem, šampoon, piirituseta deodorant, habemeajamiskreem või -vaht 2 tk iga eset;
14) veekeetja 1 tk;
17) vangla üldisele sisekorrale ja julgeolekule ohutu religioosne sümboolika (välja arvatud metallist) 2 tk.»;

23) paragrahvi 59 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Avavanglas või kinnise vangla avavanglaosakonnas võib kinnipeetaval olla sularaha kuni 500 krooni ning isiklikest asjadest püksirihm, äratuskell, nõel ja niit. Toiduainetest võib avavangla või kinnise vangla avavanglaosakonna kinnipeetaval olla kuni 1 kg suhkrut, kuni 1 kg karamellkompvekke, kuni 2 kg kartuleid, kuni 2 kg originaalpakendis makaronitooteid ja tangaineid ning kuni 3 kg värskeid liha- või kalatooteid.»;

24) paragrahvi 60 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Erandkorras võib vangla direktor või tema määratud isik lubada kartseris kanda isiklikke riideid.»;

25) paragrahvi 63 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) väärisesemed ja välisvaluuta pannakse pitseeritud ümbrikusse ja asetatakse selleks ette nähtud seifi;»;

26) paragrahvi 68 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Akti kinnitab vangla direktor või tema määratud isik.»;

27) paragrahvi 71 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Akti kinnitab vangla direktor või tema määratud isik, kes otsustab ka politseile eseme edastamise või eseme võõrandamise, hävitamise, riigi tuludesse pööramise või kinnipeetavale tagastamise.»;

28) paragrahvi 72 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Akti kinnitab vangla direktor või tema määratud isik, kes otsustab ka saatjale eseme tagastamise või politseile eseme edastamise, eseme võõrandamise, hävitamise, riigi tuludesse pööramise või vahistatule vabanemise korral tagastamise.»;

29) paragrahvis 741 asendatakse sõnad «lõigetes 2 ja 3» sõnadega «lõigetes 2, 3 ja 5»;

30) paragrahvi 75 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Avalduse teisele eksemplarile annab vahistatu allkirja paki kättesaamise kohta.»;

31) paragrahv 78 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 78. Lühiajalise väljasõidu üldtingimused

(1) Lühiajaliseks väljasõiduks (edaspidi väljasõit ) määratud aega võib kasutada osade kaupa.

(2) Alla 16-aastasele kinnipeetavale lubatakse sihtkohta ja tagasi sõita ainult vanema, lapsendaja, täisealise sugulase või vanema või lapsendaja volitatud täisealise isiku saatel.»;

32) paragrahv 79 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 79. Väljasõiduplaan

(1) Kinnipeetava väljasõidutaotlus peab sisaldama väljasõiduplaani, mida arvestatakse taotluse rahuldamist otsustades.

(2) Väljasõiduplaani koostab kinnipeetav sotsiaaltöötaja abiga.

(3) Väljasõiduplaani koostamise eesmärk on kirjeldada, kuidas kinnipeetav kavatseb väljasõidu ajal korraldada vanglast vabanemise puhuks töö-, õppimis-, eluaseme- ja muid asju.

(4) Kui väljasõit toimub erakorralise perekondliku sündmuse puhul, ei ole väljasõiduplaani koostamine kohustuslik.»;

33) paragrahvi 80 lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Väljasõidutaotluse rahuldamine otsustatakse taotluse saamisest alates ühe kuu jooksul.

(3) Erakorralise perekondliku sündmuse puhul toimuva väljasõidu taotluse rahuldamine otsustatakse taotluse saamisest alates kolme tööpäeva jooksul.»;

34) paragrahv 82 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 82. Taotluse rahuldamise otsustamine

(1) Taotluse rahuldamist otsustades arvestab vangla direktor järgmisi asjaolusid:
1) kinnipeetava toimepandud kuriteo laad;
2) kinnipeetava isiksuseomadused;
3) kinnipeetava käitumine vanglas;
4) väljasõiduplaani täitmine eelmiste väljasõitude ajal;
5) kinnipeetava suhtumine töösse ja õpingutesse;
6) väljasõidu eesmärk;
7) väljasõidu eeldatav mõju kinnipeetavale.

(2) Väljasõidule lubamise või väljasõidutaotluse rahuldamata jätmise otsus vormistatakse käskkirjana ja otsus peab olema põhjendatud.

(3) Otsus tehakse kinnipeetavale allkirja vastu teatavaks otsuse tegemisest alates kolme tööpäeva jooksul.»

§ 3. Justiitsministri 12. detsembri 2002. a määruse nr 81 «Relvastatud üksuse tegevuse kord» muutmine

Justiitsministri 12. detsembri 2002. a määruses nr 81 «Relvastatud üksuse tegevuse kord» (RTL 2002, 144, 2107) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 2. Üksuse struktuur

(1) Üksus koosneb mitmest taktikalisest rühmast ja läbiotsimisrühmast.

(2) Üksus koosneb kuni 80-st vangla teenistuses olevast ametnikust.

(3) Taktikaline rühm julgestab läbiotsimisrühma ja lahendab hädaolukordi.

(4) Läbiotsimisrühm otsib esemeid ja aineid, mis on vanglas keelatud.»;

2) määrust täiendatakse paragrahviga 41 järgmises sõnastuses:

« § 41. Üksuse ülema nimetamine

(1) Üksuse ülema nimetab ja vabastab justiitsminister käskkirjaga Justiitsministeeriumi vanglate asekantsleri ettepanekul.

(2) Üksuse ülem nimetatakse kolmeks aastaks.

(3) Vajaduse korral võib justiitsminister üksuse ülema enne lõikes 2 nimetatud tähtaja lõppemist käskkirjaga vabastada Justiitsministeeriumi vanglate asekantsleri ettepanekul.»;

3) paragrahvi 5 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud ülesannet täites kannab üksuse liige eririietust ja numbrimärki.»;

4) paragrahvi 6 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Teenistusrelvade, erivahendite ja numbrimärkide kasutamise fikseerimise korraldab üksuse ülem. Üritus jäädvustatakse tehniliste vahendite abil, kui see on võimalik. Jäädvustust säilitatakse vähemalt kolm kuud.»;

5) paragrahvi 8 pealkirjast jäetakse välja tähemärk koolon;

6) paragrahvi 8 tekstiosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Üksuse ülema ülesanded on:»;

7) paragrahvi 8 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 7) anda üksuse tegevusest aru Justiitsministeeriumi vanglate asekantslerile ja tema kaudu justiitsministrile, sealhulgas iga aasta esimese kalendrikuu jooksul esitada vanglate asekantslerile üksuse eelmise aasta tegevuse koondaruanne;»;

8) määrust täiendatakse paragrahviga 91 järgmises sõnastuses:

« § 91. Üksuse ülema asendamine

Üksuse ülemat asendab tema ettepanekul ja Justiitsministeeriumi vanglate asekantsleri otsusel rühma ülem.»;

9) määrust täiendatakse paragrahviga 101 järgmises sõnastuses:

« § 101. Rühma ülema asendamine

Rühma ülemat asendab tema ettepanekul ja üksuse ülema otsuse alusel rühma liige.»

§ 4. Justiitsministri 1. aprilli 2003. a määruse nr 23 «Vangistuse ja eelvangistuse täideviimise üle järelevalve korraldamine» muutmine

Justiitsministri 1. aprilli 2003. a määruses nr 23 «Vangistuse ja eelvangistuse täideviimise üle järelevalve korraldamine» (RTL 2003, 45, 658) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Vangla võib sise- ja välisvalvedokumentatsiooni vajaduse korral ühendada.»;

2) paragrahvi 4 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) korraldatakse vangla territooriumi, ruumide, transpordivahendite ning isikute plaanilisi ja plaaniväliseid läbiotsimisi;»;

3) paragrahvi 4 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

« 9) korraldatakse isikute ja transpordivahendite vanglasisest saatmist.»;

4) paragrahvi 7 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Vangla direktor või tema määratud isik määrab kindlaks vangla toimkondade koosseisud ja valvegraafiku, arvestades kinnipeetavate arvu, perimeetri pikkust ja selle iseärasusi ning muid asjaolusid. Korrapidaja teeb toimkondade koosseisud ja valvegraafiku valvemeeskonnale teatavaks.»;

5) paragrahv 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 13. Välisvalveplaan

(1) Välisvalveplaan sisaldab toimkonna valveülesandeid ja nende täitmise kava.

(2) Välisvalveplaani koostab korrapidaja või tema abi ja kinnitab direktor või tema määratud isik. Plaani esimene osa koostatakse ja kinnitatakse enne toimkonna vahetuse algust. Teine osa koostatakse vahetuse vältel ja kinnitatakse vahetult enne vahetuse üleandmist järgmisele toimkonnale.

(3) Välisvalveplaani esimesse ossa märgitakse järgmised andmed:
1) valvepiirkondadest teabe saamise ajad ja korrapidajale teabe edastamise ajad;
2) toimkonna koosseisu kuuluvate vanglaametnike nimed;
3) ajutiste valvepiirkondade moodustamine;
4) valvurite ning koerajuhtide ja teenistuskoerte paigutuse kirjeldus;
5) valvurite vahetumise sagedus ja graafik, mis sisaldab vahetatavatesse toimkondadesse kuuluvate vanglaametnike nimesid;
6) toimkonnale antavad muud juhised.

(4) Välisvalveplaani teise ossa märgitakse:
1) ohu- ja muu teabe saabumise aeg ning teabe sisu;
2) toimkonna vahetuse ajal toimunud sündmuste ning rakendatud abinõude kirjeldus;
3) andmed valvepiirkondade kontrollimise tulemuste kohta;
4) märge korrapidajale tehtud ettekande kohta.

(5) Välisvalveplaan ja välisvalve toimkonnaraamat on hoiul vangla direktori või tema määratud isiku määratud valvepiirkonnas.»;

6) paragrahvi 16 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Vahetust lõpetava toimkonna korrapidaja abi annab peavalvekeskuse ning seal oleva inventari nimekirja järgi ja välisvalve toimkonnaraamatu üle vahetust alustava toimkonna korrapidaja abile, kes kontrollib üleantud asjade korrasolekut ja teatab avastatud puudustest korrapidajale.»;

7) paragrahvi 17 lõike 1 punktid 1 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 1) kui vahetust alustav toimkond on jõudnud valvepiirkonna valvurist kuuldekaugusele, peatab piirkonnas olev valvur toimkonna hüüdega «Seis! Kes tuleb?»;
4) valvepiirkonnas olev valvur annab korralduse «Korrapidaja abi minu juurde, ülejäänutel paigale jääda!»;»;

8) paragrahv 19 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 19. Välisvalve toimkonnaraamat

(1) Välisvalve toimkonnaraamat on dokument, mis kajastab välisvalveterritooriumi, valve- ja sidevahendite ning muu inventari ja relvastuse olukorda, nagu see oli vahetuste üleandmise ja vastuvõtmise ajal.

(2) Pärast valvepiirkondade, kogu välisvalveterritooriumi, peavalvekeskuse ja neis asuva inventari ning relvastuse kontrollimist ja vastuvõtmist märgib vahetust alustava toimkonna korrapidaja või tema abi välisvalve toimkonnaraamatusse kontrollimise ja vastuvõtmise käigus avastatud puudused ning teatab neist vangla direktorile või tema määratud isikule.

(3) Seejärel allkirjastavad korrapidajad või nende abid välisvalve toimkonnaraamatu.

(4) Välisvalve toimkonnaraamat on hoiul direktori või tema määratud isiku määratud valvepiirkonnas.

(5) Välisvalve toimkonnaraamatut võib pidada elektroonselt.»;

9) paragrahvi 20 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kui vanglas on sisse seatud tehniline valve, jälgitakse välisvalvepiirkonda peavalvekeskusest.»;

10) paragrahvi 21 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 21. Välisvalvepiirkonna valvuri vahetamine mehitatud valve korral»;

11) paragrahvi 27 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Direktor või tema määratud isik tutvub toimkonna välisvalveplaaniga, hindab valveülesande täitmist ja küsitleb korrapidajat või tema abi. Seejärel kinnitab direktor või tema määratud isik välisvalveplaani teise osa ja annab pärast järgmise vahetuse juhendamist korralduse alustada toimkondade vahetust.»;

12) paragrahvi 31 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Sisevalveplaani koostab korrapidaja ja kinnitab vangla direktor või tema määratud isik. Sisevalveplaani esimene osa koostatakse ja kinnitatakse enne toimkonna vahetuse algust. Teine osa koostatakse vahetuse vältel ja kinnitatakse vahetult enne vahetuse üleandmist järgmisele toimkonnale. Sisevalveplaani juurde kuulub sisevalvepiirkondade skeem.»;

13) paragrahv 32 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 32. Toimkonna ettevalmistamine vahetuse vastuvõtmiseks

Korrapidaja teeb toimkonna ettevalmistamiseks järgmised toimingud:
1) koostab sisevalveplaani esimese osa;
2) rivistab toimkonna liikmed üles;
3) kontrollib toimkonna liikmete kohalolekut;
4) teeb kindlaks, kas toimkonna liige on vaja asendada;
5) teatab vangla direktori määratud isikule kohalolevatest, puuduvatest ja asendatavatest liikmetest;
6) võtab vajaduse korral tarvitusele abinõud valve tõhustamiseks ja puuduste kõrvaldamiseks ning teeb vajalikud parandused sisevalveplaani esimeses osas;
7) teeb toimkonna liikmetele teatavaks valvurite paigutuse sisevalve piirkondades ning valveülesande ja selle täitmise eripära, kui see on vajalik.»;

14) paragrahvi 34 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Vahetust lõpetava ja vahetust alustava toimkonna liige kannab oma vahetuse korrapidajale või tema abile ette, kas vahetus on üle antud ja vastu võetud.»;

15) paragrahv 35 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 35. Sisevalve toimkonnaraamat

(1) Sisevalve toimkonnaraamat on dokument, mis kajastab sisevalveterritooriumi ning eri- ja sidevahendite ning muu inventari olukorda, nagu see oli vahetuste üleandmise ja vastuvõtmise ajal.

(2) Pärast toimkonna, sisevalvepiirkonna, inventari ning eri- ja sidevahendite kontrollimist ja vastuvõtmist märgib vahetust alustava toimkonna korrapidaja või tema abi sisevalve toimkonnaraamatusse kontrollimise ja vastuvõtmise käigus avastatud puudused ning teatab neist vangla direktorile või tema määratud isikule.

(3) Seejärel allkirjastavad korrapidajad või nende abid sisevalve toimkonnaraamatu.

(4) Sisevalve toimkonnaraamat on hoiul direktori või tema määratud isiku määratud valvepiirkonnas.

(5) Sisevalve toimkonnaraamatut võib pidada elektroonselt.»;

16) paragrahvi 39 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kinnipeetavat saadetakse, kui ta osakonnast väljub. Saatjate arvu määrab korrapidaja või tema abi.»;

17) paragrahvi 42 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Vangla direktor või tema määratud isik tutvub toimkonna sisevalveplaaniga, hindab valveülesande täitmist ja küsitleb korrapidajat. Seejärel kinnitab vangla direktor või tema määratud isik sisevalveplaani teise osa ja annab pärast järgmise vahetuse juhendamist korralduse alustada toimkondade vahetust.»;

18) paragrahvi 47 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Isik otsitakse läbi kas täielikult või mittetäielikult.»;

19) paragrahvi 48 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kinnipeetava läbiotsimine on kohustuslik järgmistel juhtudel:
1) vanglasse sisenemisel ja vanglast väljumisel;
2) enne ja pärast kokkusaamist;
3) objekti läbiotsimise ajal, kui kinnipeetav viibib läbiotsimise ajal objektil;
4) enne saatmist.»;

20) paragrahvi 49 lõikes 1 asendatakse sõna «külastava» sõnaga «külastav»;

21) paragrahvi 50 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Pääslas on paigaldatud teadetetahvel.»;

22) paragrahvi 51 lõiget 2 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

« 7) notar.»;

23) paragrahvi 51 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Ühekordse sissepääsuloa väljastab vangla direktor või tema määratud isik «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» (RT I 1999, 25, 365; 2000, 25, 148; 26, 150; 40, 254; 86, 550; 2001, 16, 68; 31, 173; 56, 338; 2002, 61, 375; 63, 387; 90, 516; 2003, 13, 65; 15, 87; 78, 527; 2004, 2, 4) alusel välja antud isikut tõendava dokumendi alusel või välisriigi kodaniku passi alusel.»;

24) paragrahvi 56 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Ositi määratud karistuse kandmise korral läbib kinnipeetav pääsla kohtuotsuse ja isikut tõendava dokumendi alusel.»;

25) paragrahvi 69 lõike 3 punktis 1 asendatakse sõna «§ 66» sõnaga «§ 67».

Minister Ken-Marti VAHER
Kantsler Priidu PÄRNA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json