Teksti suurus:

Anija valla vapi ja lipu kasutamise korra kinnitamine

Väljaandja:Anija Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2004, 22, 191

Anija valla vapi ja lipu kasutamise korra kinnitamine

Vastu võetud 18.12.2003 nr 57

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141) § 14 lõigete 1 ja 2, Anija valla põhimääruse (KO 2003, 10, 258) § 10, Anija Vallavolikogu 19. juuni 2003. a otsuse nr 88 «Anija valla lipu kinnitamine» ja Anija Vallavolikogu 19. juuni 2003. a otsuse nr 87 «Anija valla vapi kinnitamine» alusel ja arvestades Riigikantselei sümboolikaosakonna 21. augusti 2003. a kirja nr 19-5/036415 «Anija valla kinnitatud sümbolite tagastamine», Anija Vallavolikogu määrab:

1. Tunnistada kehtetuks Anija Vallavalitsuse 14. aprilli 1997. a korralduse nr 81 «Asjaajamise kord Anija vallas» pitsatite kasutamist reguleerivad sätted.

2. Kinnitada Anija valla lipu ja vapi kasutamise kord vastavalt käesoleva määruse lisale.

3. Määrust on võimalik vaidlustada 30 kalendripäeva jooksul haldusmenetluse korras.

4. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2004. a.

Volikogu esimees Tõnis VÄLI

Anija Vallavolikogu 18. detsembri  2003. a
määruse nr 57

lisa

ANIJA VALLA VAPI JA LIPU KASUTAMISE KORD

Üldsätted

1. Anija valla lipp ja vapp on Anija valla sümbolid, mille kujutiste kirjeldused on kinnitatud Anija Vallavolikogu poolt.

2. Anija valla vapi kujutist kasutavad Anija Vallavolikogu, Anija Vallavalitsus ja tema struktuuriüksused avaliku võimu teostamisel pitsatite, dokumendiplankide, trükiste, embleemide vms kujunduselemendina vastavalt käesolevale korrale.

Anija valla lipu kasutamine

3. Heisatav ja väljapandav lipp peab vastama volikogu poolt kinnitatud lipu kirjeldusele ning olema terve ja puhas.

4. Valla lipp heisatakse alaliselt vallavalitsuse administratiivhoonetele.

5. Valla lipp heisatakse koos riigilipuga valla pidupäevadel, teiste omavalitsusüksuste või riikide ametlike delegatsioonide vastuvõtmisel või muudel valla avalikel üritustel ning riiklikel pühadel. Koos riigilipuga, mõne teise riigi lipuga või teiste omavalitsusüksuste lippudega heiskamisel paikneb valla lipp lippude poolt vaadatuna teisest lipust vasakul pool.

6. Vabariiklikel ja regionaalsetel üritustel kasutavad valla lippu Anija valla ametlik delegatsioon või vallavalitsuse loal valda esindavad kultuuri-, spordi- või muud organisatsioonid.

7. Valla lipu vähendatud etalonkujutiste valmistamine, tellimine ja kasutamine kooskõlastatakse vallavalitsusega.

8. Valla lipu heiskamisel leina tähistamiseks kinnitatakse lipuvarda ülemisse ossa must lint, mille mõlemad otsad ulatuvad lipukanga alumise servani.

Anija valla vapi kasutamine

9. Anija valla vapi kujutist kasutatakse Anija Vallavolikogu, Anija Vallavalitsuse ja vallavalitsuse struktuuriüksuste ametlikel pitsatitel ja dokumendiplankidel, trükistel, suveniiridel, vimplitel, embleemidel, autasudel, tänukirjadel, meenetel jne.

10. Anija valla vapiga vallavalitsuse pitsatite arvu ja kasutajad määrab kindlaks Anija Vallavalitsus. Anija Vallavolikogu pitsatil on vapi kujutis, pitsat on sõõrikujuline, läbimõõduga 35 mm. Vallavolikogu pitsat pannakse vallavolikogu poolt vastuvõetud haldusaktidele, volikogu istungi protokollide koopiatele, väljavõtetele ja ärakirjadele. Volikogu pitsat pannakse volikogu esimehe poolt allkirjastatud volitustele ja teistele dokumentidele, kus seadusest või teistest õigusaktidest tulenevalt on pitsati kasutamine kohustuslik.

11. Anija valla vapi kujutise kasutamine dokumendiplankidel, trükistel, embleemidel, vimplitel, suveniiridel jne määratakse kindlaks Anija Vallavalitsuse poolt. Anija valla vapiga dokumendiplankide ja pitsatite kasutamisel tuleb juhinduda ka haldusdokumentide vormistamise põhimõtetest.

12. Anija valla vapiga pitsatid, dokumendiplangid ja muud punktis 9 märgitud esemed kuuluvad vallavalitsuse vastava ametniku vastutavale hoiule ning nende väljastamine toimub vallavalitsuses kehtestatud asjaajamise korra kohaselt.

13. Juriidilistel ja füüsilistel isikutel on keelatud kasutada Anija valla vapiga sarnaseid kujutisi enda sümbolite või tähistena ilma vallavalitsuse kirjaliku nõusolekuta, samuti on keelatud Anija valla vapi kujutise kasutamine tööstus- või käsitöötoodete kujundamiseks ilma Anija Vallavalitsuse sellekohase loata.

Anija valla lipu ja vapi kasutamise lõpetamine

14. Anija Vallavolikogu poolt kinnitatud valla lipu ja vapi ning vapi kujutistega esemete kasutamise lõpetab vallavolikogu juhtudel, kui muutub valla või omavalitsuse avalik-õiguslik staatus või nimetus.

15. Kasutamiskõlbmatuks muutunud valla lipp või vapp kuuluvad sündsal viisil hävitamisele ja uutega asendamisele vallavanema käskkirja alusel.

/otsingu_soovitused.json