Teksti suurus:

Justiitsministri 27. detsembri 2000. a määruse nr 79 "Justiitsministeeriumi Registrikeskuse põhimäärus" muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.02.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 12, 160

Justiitsministri 27. detsembri 2000. a määruse nr 79 "Justiitsministeeriumi Registrikeskuse põhimäärus" muutmine

Vastu võetud 21.01.2004 nr 11

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1988, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354; 87, 505; 90, 520; 96, 563; 2003, 4, 22; 21, 122; 51, 349; 81, 542; 88, 590) § 43 lõike 5 ja § 49 lõike 1 punkti 10 alusel.

Justiitsministri 27. detsembri 2000. a määruses nr 79 «Justiitsministeeriumi Registrikeskuse põhimäärus» (RTL 2001, 5, 60; 2003, 50, 740) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

« 5) klienditeenindus, sealhulgas uute ärinimede eristatavuse ja kaubamärgilise kaitse kontrollimine.»;

2) paragrahvi 7 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) muudetakse määruse lisa ja kehtestatakse järgmiselt:

«Justiitsministeeriumi Registrikeskuse põhimääruse
lisa

JUSTIITSMINISTEERIUMI REGISTRIKESKUSE STRUKTUUR JA KOOSSEIS

Ametikoht
Arv
JUHTKOND
Direktor
1
Direktori abi
1
Raamatupidaja-personalijuht
1
INFOTEHNOLOOGIAOSAKOND
Osakonna juhataja
1
Insener
2
ANDMETÖÖTLUS- JA ARENDUSOSAKOND
Osakonna juhataja
1
Arendussuuna juht
1
Andmetöötlussuuna juht
1
Klassifikaatorite suuna juht
1
Infoteeninduse suuna juht
1
Peaspetsialist
7
Spetsialist
3
ANDMEBAASIDE OSAKOND
Osakonna juhataja
1
Äriregistri suuna juht
1
Kinnistusraamatu suuna juht
1
Peaspetsialist
7
KOKKU
31

»

Minister Ken-Marti VAHER

Kantsler Priidu PÄRNA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json