Teksti suurus:

Vanglaametnikukandidaadi ettevalmistusteenistuse kulude arvestamise ja hüvitamise kord

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.02.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2004, 12, 161

Vanglaametnikukandidaadi ettevalmistusteenistuse kulude arvestamise ja hüvitamise kord

Vastu võetud 21.01.2004 nr 12

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» (RT I 2000, 58, 376; 2002, 84, 492; 90, 521; 2003, 4, 20; 20, 116; 26, 157; 58, 387; 78, 524) § 118 lõike 3 alusel.

§ 1. Kulude arvestaja

Vanglaametnikukandidaadi (edaspidi kandidaat) ettevalmistusteenistuseks riigi tehtud kulusid arvestab õppeasutus, kus kandidaat on olnud ettevalmistusteenistuses (edaspidi õppeasutus).

§ 2. Kulude arvestamise alused

(1) Paragrahvis 1 nimetatud kulude arvestamise aluseks võetakse kulutused, mis on tehtud:
1) stipendiumi maksmiseks;
2) õpetamisega seotud kulude katmiseks.

(2) Kandidaadi ettevalmistusteenistuse kulude hulka ei arvata vangla tehtud kulutusi, näiteks vormiriietusele ja tööandja eluruumile tehtud kulutused.

§ 3. Ettevalmistusteenistuse kulude arvestamise teatis

(1) Õppeasutus koostab kandidaadi ettevalmistusteenistuse kulude teatise (edaspidi teatis).

(2) Teatis peab vastama «Haldusmenetluse seaduse» (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53, 336; 61, 375; 2003, 20, 117; 78, 527) 2. osa 4. peatüki 2. jao nõuetele ja sisaldama järgmisi andmeid:
1) kandidaadi nimi ja isikukood;
2) ettevalmistusteenistuses viibimise aeg;
3) kulude nimetused ja suurused ning kulude kogusumma;
4) õppeasutuse nimetus ja õppeasutuse arveldusarve number;
5) teatise koostaja ja õppeasutuse juhi allkirjad.

(3) Teatis koostatakse ettevalmistusteenistuse viimasel päeval.

§ 4. Teatise saajad

(1) Teatis koostatakse kolmes eksemplaris, millest üks väljastatakse kandidaadile, teine tema teenistusjärgsele asutusele ning kolmas jääb õppeasutusele.

(2) Teenistusjärgsele asutusele väljastatakse teatis pärast seda, kui isik on enda vanglateenistusse nimetamisest õppeasutusele teatanud.

(3) Kui vanglaametnik astub vanglateenistusse teises asutuses, saadab senine asutus teatise sellele asutusele. Teatist ei edastata, kui vanglaametnik on vanglateenistuses olnud vähemalt kolm aastat.

§ 5. Teatise väljastamine kandidaadile

(1) Õppeasutus väljastab kandidaadile teatise selle koostamise päeval, lähtudes «Haldusmenetluse seaduse» § 28 nõuetest.

(2) Kui teatist ei ole võimalik kandidaadile anda õppeasutuses, saadab õppeasutus selle kandidaadi avaldatud elukohta väljastusteatega tähtkirjaga ja seda käsitatakse teatise väljastamisena.

§ 6. Ettevalmistusteenistuse läbinud isiku teatamiskohustus

Vanglaametniku ettevalmistusteenistuse läbinud isik teatab õppeasutusele enda teenistusjärgse asutuse nimetuse viivitamatult pärast vanglateenistusse astumist.

§ 7. Vanglaametniku teenistusest vabastamise toimingud

Kui vanglaametnik on teenistusest vabastamise korral kohustatud hüvitama ettevalmistusteenistuse kulud, edastab tema teenistusjärgne asutus sellekohase teate ja ettevalmistusteenistuse kulude teatise teenistusest vabastamisest alates ühe kuu jooksul õppeasutusele, kus vanglaametnikukandidaat oli ettevalmistusteenistuses.

§ 8. Ettevalmistusteenistuse katkestamise korral kohaldatavad erisused

(1) Kui isik on ettevalmistusteenistuse katkestamise korral kohustatud hüvitama ettevalmistusteenistuse kulud, koostatakse teatis ettevalmistusteenistusest vabastamise päevast alates ühe kuu jooksul.

(2) Teatis koostatakse kahes eksemplaris, millest üks antakse §-s 5 sätestatud korras kandidaadile ja teine jääb õppeasutusele.

§ 9. Kulude hüvitamine

(1) Isik hüvitab ettevalmistusteenistuse kulud õppeasutusele.

(2) Kui isik on vanglateenistuses olnud vähemalt ühe aasta, vähendatakse hüvitussummat proportsionaalselt vanglateenistuses oldud ajaga.

(3) Ettevalmistusteenistuse kulusid hüvitama kohustatud isik hüvitab kulud kohustuse tekkimisest alates ühe kuu jooksul.

(4) Ettevalmistusteenistuse kulusid hüvitama kohustatud isiku kirjalikul taotlusel võib õppeasutuse juht kulude hüvitamise ajatada. Hüvitamistähtaeg ei või olla pikem kui ettevalmistusteenistuse nominaalne õppeaeg selles asutuses.

§ 10. Määruse rakendamine

(1) Määruse § 2 kohaldatakse nende kulude suhtes, mis tehakse pärast Vabariigi Valitsuse 27. novembri 2003. a määruse nr 300 «Vanglaametnikukandidaadi stipendiumi suurus ning selle maksmise tingimused ja kord» (RT I 2003, 75, 504) jõustumist.

(2) Enne lõikes 1 nimetatud määruse jõustumist tehtud kulud tuleb hüvitada senikehtinud ulatuses.

§ 11. Määruse kehtetuks tunnistamine

Justiitsministri 18. juuni 2001. a määrus nr 48 «Vanglaametnikukandidaadi ettevalmistusteenistuse kulude arvestamise kord» (RTL 2001, 78, 1063) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Ken-Marti VAHER

Kantsler Priidu PÄRNA

/otsingu_soovitused.json