Teksti suurus:

Sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määruse nr 79 "Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.02.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 11, 151

Sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määruse nr 79 "Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord" muutmine

Vastu võetud 19.01.2004 nr 3

Määrus kehtestatakse «Sotsiaalhoolekande seaduse» (RT I 1995, 21, 323; 2001, 98, 617; 2002, 53, 336; 61, 375; 64, 393; 90, 521; 2003 58, 388; 75, 498; 88, 591) § 12 lõike 2 ja § 46 lõike 2 alusel.

Sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määruses nr 79 «Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord» (RTL 2000, 136, 2156; 2001, 38, 529; 135, 1952; 2002, 84, 1301; 118, 1718; 2003, 16, 219) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Sotsiaalhoolekande seaduse» (RT I 1995, 21, 323; 2001, 98, 617; 2002, 53, 336; 61, 375; 64, 393; 90, 521; 2003 58, 388; 75, 498; 88, 591) § 12 lõike 2 ja § 46 lõike 2 alusel.»;

2) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) tööealised isikud, kellel on tuvastatud töövõime kaotus alates 40% (kuulmispuude puhul kuulmislangusega alates 30 detsibellist) või on määratud puude raskusaste;»;

3) paragrahvi 3 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Isikliku abivahendi kaart väljastatakse diabeetikutele glükomeetrite ostmiseks.»;

4) paragrahvi 10 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Hoolekande- ja kinnipidamisasutustes viibivatele isikutele vajalike tehniliste abivahendite ostmist ja laenutamist ning nendega seotud teenuseid finantseeritakse asutuse eelarvest, välja arvatud hoolekandeasutustes viibivatele § 2 lõikes 1 nimetatud isikutele määratud individuaalsed tehnilised abivahendid, mida finantseeritakse vastavalt käesolevale määrusele.»

Minister Marko POMERANTS

Kantsler Maarja MÄNDMAA

/otsingu_soovitused.json