Teksti suurus:

Rahandusministri 19. detsembri 2002. a määruse nr 149 "Maksuhaldurile elektroonilisel teel esitatavate dokumentide formaadi- ja allkirjanõuded ning muud elektroonilisele teabevahetusele esitatavad nõuded maksumenetluses ja riigi-, valla- ning linnaasutuste poolt elektroonilisel teel esitatavate deklaratsioonide ja muude dokumentide nimekiri" muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.02.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 12, 164

Rahandusministri 19. detsembri 2002. a määruse nr 149 "Maksuhaldurile elektroonilisel teel esitatavate dokumentide formaadi- ja allkirjanõuded ning muud elektroonilisele teabevahetusele esitatavad nõuded maksumenetluses ja riigi-, valla- ning linnaasutuste poolt elektroonilisel teel esitatavate deklaratsioonide ja muude dokumentide nimekiri" muutmine

Vastu võetud 19.01.2004 nr 12

Määrus kehtestatakse «Maksukorralduse seaduse» (RT 2002, 26, 150; 57, 358; 63, 387; 99, 581; 110, 660; 111, 662; 2003, 2, 17; 48, 341; 71, 472; 82, 554; 88, 591; 2004, 2, 7) § 54 lõike 3 ja § 63 lõike 4 alusel.

§ 1. Rahandusministri 19. detsembri 2002. a määruses nr 149 «Maksuhaldurile elektroonilisel teel esitatavate dokumentide formaadi- ja allkirjanõuded ning muud elektroonilisele teabevahetusele esitatavad nõuded maksumenetluses ja riigi-, valla- ning linnaasutuste poolt elektroonilisel teel esitatavate deklaratsioonide ja muude dokumentide nimekiri» (RTL 2003, 2, 4; 74, 1094) tehakse järgmised muudatused:

1) 1. peatüki pealkirjas asendatakse sõna «Maksuametile» sõnaga «Maksuhaldurile»;

2) paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Maksudeklaratsioonide, aruannete ja muude maksustamisega seotud dokumentide elektrooniliseks esitamiseks Maksu- ja Tolliametile tuleb isikul või asutusel sõlmida e-teenuste kasutamise leping (§ 2) ja autentimise leping (§ 3) ning järgida käesolevas määruses ja lepingutes, samuti Maksu- ja Tolliameti peadirektori poolt kinnitatud ning Maksu- ja Tolliameti veebilehel avaldatud e-teenuste kasutajajuhendis sätestatud tingimusi ja nõudeid.»;

3) paragrahvi 1 lõikes 2, paragrahvi 3 lõikes 1, paragrahvi 4 lõigetes 1 ja 4, paragrahvi 5 lõike 1 punktis 5 ja lõike 2 punktis 5, paragrahvi 6 lõikes 5, paragrahvi 81 lõigetes 1 ja 3, paragrahvis 24 ning paragrahvis 25 asendatakse sõnad «e-Maksuamet» vastavas käändes sõnadega «e-maksuamet» vastavas käändes;

4) paragrahvi 2 lõigetes 1 ja 5, paragrahvi 3 lõigetes 1, 3, 4 ja 5, paragrahvi 4 lõigetes 1, 3, 4, 5 ja 6, paragrahvi 5 lõike 1 punktides 1, 3 ja 4 ning lõike 2 punktides 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 ja 10, paragrahvis 6, paragrahvi 7 lõigetes 1 ja 2, paragrahvis 8, paragrahvi 81 lõikes 1, 3. peatüki pealkirjas, paragrahvi 24 pealkirjas ning paragrahvis 25 asendatakse sõna «Maksuamet» vastavas käändes sõnadega «Maksu- ja Tolliamet» vastavas käändes;

5) paragrahvi 3 lõikes 2 asendatakse sõnad «Maksuameti kohalikku asutusse» sõnadega «Maksu- ja Tolliametisse»;

6) paragrahvi 3 lõikest 4 jäetakse välja sõnad «www.ma.ee»;

7) paragrahvi 8 täiendatakse pärast sõnu «Maksukorralduse seaduses» sõnadega «ja Tolliseadustikus»;

8) paragrahvi 81 lõikest 2 jäetakse välja sõnad «(maksuhalduri juht, juhi asetäitja või juhi poolt volitatud ametnik)»;

9) 2. peatüki pealkirjas asendatakse sõna «Tolliametile» sõnaga «Tollile»;

10) paragrahvi 9 lõigetes 2, 4 ja 5, (õ) paragrahvi 10 lõike 2 punktis 1 ja lõike 3 punktis 1, paragrahvis 13, paragrahvis 17, paragrahvi 18 lõikes 1, paragrahvi 19 lõigetes 1 ja 2, paragrahvi 21 lõikes 2, lõike 3 punktis 4 ja lõike 4 punktis 1, paragrahvis 22 ning paragrahvis 23 asendatakse sõna «Tolliamet» vastavas käändes sõnadega «Maksu- ja Tolliamet» vastavas käändes;

11) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

« (41) Lõike 1 punktis 4 nimetatud dokumentide elektrooniliseks esitamiseks tollile tuleb isikul või asutusel sõlmida §-s 2 nimetatud e-teenuste kasutamise leping.»;

12) paragrahvi 17 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõna «tarkvaramooduli» sõnaga «tarkvaramoodulite».

§ 2. Määrus jõustub 1. veebruaril 2004. a.

Minister Taavi VESKIMÄGI

Kantsler Aare JÄRVAN

ÕIEND

RTL 20, 26.02.2004

Lugeda rahandusministri 19. jaanuari 2004. a määruse nr 12 «Rahandusministri 19. detsembri 2002. a määruse nr 149 «Maksuhaldurile elektroonilisel teel esitatavate dokumentide formaadi- ja allkirjanõuded ning muud elektroonilisele teabevahetusele esitatavad nõuded maksumenetluses ja riigi-, valla- ning linnaasutuste poolt elektroonilisel teel esitatavate deklaratsioonide ja muude dokumentide nimekiri» muutmine» (RTL 2004, 12, 164) § 1 punktis 10 sõnade «paragrahvi 9 lõigetes 2, 4 ja 6» asemel õigeks sõnad «paragrahvi 9 lõigetes 2, 4 ja 5».

/otsingu_soovitused.json