Teksti suurus:

Vedel- ja gaaskütusel kuumaveekatelde kasutegurile, märgistusele ja tehnilisele dokumentatsioonile esitatavad nõuded ning nende nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord

Vedel- ja gaaskütusel kuumaveekatelde kasutegurile, märgistusele ja tehnilisele dokumentatsioonile esitatavad nõuded ning nende nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.05.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Vedel- ja gaaskütusel kuumaveekatelde kasutegurile, märgistusele ja tehnilisele dokumentatsioonile esitatavad nõuded ning nende nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord

Vastu võetud 26.01.2004 nr 21
RTL 2004, 14, 190
jõustumine 09.02.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.05.2008RTL 2008, 38, 54219.05.2008

Määrus kehtestatakse « Seadmete energiatõhususe seaduse » § 3 lõike 3, § 6 lõike 2 ja § 7 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Kohaldusala

  (1) Käesolev määrus kehtestab kasuteguri, märgistuse ja tehnilise dokumentatsiooni nõuded vedel- ja gaaskütustega köetavatele kuumaveekateldele (edaspidi katlad) võimsusega 4 kW kuni 400 kW ja nende seadistele ning nende nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise korra ning vastavushindamise protseduurid.

  (2) Käesolevat määrust ei kohaldata:
  1) kateldele, milles võib kasutada erinevaid kütuseid, sealhulgas tahkeid kütuseid;
  2) kuumavee kiirtootmiseks mõeldud kateldele;
  3) kateldele, mis on projekteeritud võimaldamaks kasutada tavalistest vedel- ja gaaskütustest oluliselt erinevaid kütuseid (tööstuslik jäätmegaas, biogaas jne);
  4) ahjudele, mis on projekteeritud kütmaks peamiselt ruume, kuhu nad on paigaldatud, kusjuures nende lisafunktsiooniks on varustada keskkütet ja majapidamist kuuma veega;
  5) kateldele, mille kasulik võimsus on alla 6 kW, mis töötavad loomuliku ringlusega ja on projekteeritud üksnes kuuma vee tootmiseks;
  6) üksikeksemplarina valmistatud kateldele;
  7) kateldele ja seadistele, mis on turule lastud või kasutusele võetud enne käesoleva määruse jõustumist.
  8) koostootmisseadmetele.
[RTL 2008, 38, 542 - jõust. 19.05.2008]

§ 2.  Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) katel on korpusest ja põletist kombineeritud üksus, milles põlemisel eralduv soojus kantakse üle veele;
  2) seadis on katla korpus või katlale paigaldamiseks ette nähtud põleti;
  3) kasulik nimivõimsus (Pn kilovattides) on tootja poolt kinnitatud ja tagatud suurim soojusvõimsus, mida on võimalik saavutada kestval kasutamisel tootja poolt määratud kasuteguril;
  4) kasutegur (protsentides) on suhe katlaveele ajaühikus ülekantud soojushulga ning ajaühikus katlasse antud kütuse hulga ja kütuse püsirõhulise alumise kütteväärtuse korrutisega;
  5) osakoormus (protsentides) on kasulikust nimivõimsusest ajutiselt madalama tegeliku võimsuse ja kasuliku nimivõimsuse suhe;
  6) katlavee keskmine temperatuur on katlasse siseneva ja väljuva vee temperatuuri keskväärtus (aritmeetiline keskmine);
  7) standardkatel on katel, mille vee keskmine temperatuur on projektiga määratud;
  8) madalatemperatuuriline katel on katel, kaasa arvatud vedelkütusel töötav kondensatsioonkatel, mis võib pidevalt töötada katlast väljuva vee temperatuuridel 35–40 °C, tuues teatud tingimustel kaasa suitsugaaside niiskuse kondenseerumise;
  9) gaas-kondensatsioonkatel on katel, mis on projekteeritud suure koguse veeauru pidevaks kondenseerimiseks suitsugaasidest.
  10) koostootmisseade on seade, mis võib töötada koostootmise režiimil;
[RTL 2008, 38, 542 - jõust. 19.05.2008]
  11) koostootmine on ühes protsessis samaaegne soojus- ja elektrienergia ja/või mehhaanilise energia tootmine.
[RTL 2008, 38, 542 - jõust. 19.05.2008]

2. peatükk NÕUDED KASUTEGURILE 

§ 3.  Nõuded katelde kasuteguritele

  (1) Standardkatelde kasutegur peab olema kasulikul nimivõimsusel (Pn) vähemalt 84+2log(Pn)%, kui katlavee keskmine temperatuur on 70 °C. Osakoormusel 30% peab kasutegur olema vähemalt 80+3log(Pn)%, kui katlavee keskmine temperatuur on vähemalt 50 °C.

  (2) Madalatemperatuuriliste katelde kasutegur peab olema kasulikul nimivõimsusel (Pn) vähemalt 87,5+1,5log(Pn )%, kui katlavee keskmine temperatuur on 70 °C. Osakoormusel 30% peab kasutegur olema vähemalt 87,5+1,5log(Pn)%, kui katlavee keskmine temperatuur on 40 °C.

  (3) Gaas-kondensatsioonkatelde kasutegur peab olema kasulikul nimivõimsusel (Pn) vähemalt 91+1log(Pn )%, kui katlavee keskmine temperatuur on 70 °C. Osakoormusel 30% peab kasutegur olema vähemalt 97+1log(Pn)%, kui katlasse siseneva vee temperatuur on 30 °C.

  (4) Kateldele, mis on ette nähtud nii küttesüsteemi vee kui ka tarbevee soojendamiseks, kohaldatakse lõigetes 1–3 esitatud nõudeid ainult küttesüsteemi vee kuumutamise funktsiooni osas.

3. peatükk VASTAVUSE HINDAMINE NING TÕENDAMINE 

§ 4.  Vastavuse hindamine ja tõendamine

  (1) Katelde nõuetele vastavuse hindamiseks ja tõendamiseks tuleb teostada tüübihindamine, järgides §-des 7–11 sätestatut, ja enne katla turule laskmist tootja või tema volitatud esindaja valikul:
  1) tüübile vastavuse tõendamine, järgides §-des 12–14 sätestatut, või
  2) tootmise kvaliteedi tagamine, järgides §-des 15–20 sätestatut, või
  3) toote kvaliteedi kinnitamine, järgides §-des 21–26 sätestatut.

  (2) Ainult gaaskütust kasutavate katelde kasutegurile esitatavatele nõuetele vastavuse hindamine ja tõendamine viiakse läbi vastavalt majandusministri 28. juuni 2002. a määrusele nr 26 «Gaasi- ja abiseadme nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord ning nõuetele vastavuse hindamiseks ja tõendamiseks vajalikud vastavushindamise protseduurid».

  (3) Katla turule laskmisel tuleb katel varustada vastavusdeklaratsiooniga.

  (4) Katla juurde kuuluvale seadisele, mis lastakse turule katlast eraldi, paigaldatakse vastavusmärk, järgides §-s 6 ja käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–3 nimetatud menetluste seast valitud menetluse kohta sätestatut ning lisatakse vastavusdeklaratsioon, mis määratleb parameetrid tagamaks §-s 3 nõutavate kasutegurite saavutamise pärast selle paigaldamist.

  (5) Katel loetakse §-s 3 sätestatud nõuetele vastavaks, kui katel vastab harmoneeritud standarditele, mille kohta on avaldatud viide Euroopa Liidu ametlikus teatajas ja mida ülevõtva rahvusliku standardi kohta on avaldanud viite vähemalt üks Euroopa Liidu liikmesriik.

§ 5.  Tehniline dokumentatsioon

  (1) Enne tüübihindamist koostab tootja või tema volitatud esindaja katlale tehnilise dokumentatsiooni. Tehnilise dokumentatsiooni olemasolu tuleb tagada ka teistes §-s 4 nimetatud vastavuse hindamise ja tõendamise protseduurides.

  (2) Tehnilise dokumentatsiooni põhjal peab olema võimalik hinnata, kas katel vastab kehtestatud nõuetele. Tehniline dokumentatsioon peab vajalikul määral käsitlema katla projekteerimist, valmistamist ja kasutamist ning seal peab sisalduma järgnev informatsioon:
  1) üldine tüübikirjeldus;
  2) põhimõttelised projekteerimis- ja tootmisjoonised ning seadme osade, alamkoostude, ahelate jms joonised;
  3) jooniste ja skeemide ning katla tööpõhimõtete mõistmiseks vajalikud kirjeldused ja selgitused;
  4) loetelu asjakohastest katelde energiatõhusust käsitlevatest harmoneeritud standarditest, mida on täielikult või osaliselt valmistamisel järgitud, või kui standardeid pole järgitud, siis kirjeldus muudest meetmetest, mida on rakendatud kasutegurile sätestatud nõuetele vastavuse tagamiseks;
  5) konstrueerimisarvutuste tulemused, sooritatud kontrollid ja muu taoline;
  6) katsete protokollid.

  (3) Katla tootja või tema volitatud esindaja peab tehnilist dokumentatsiooni säilitama vähemalt kümme aastat arvates viimase katla valmistamisest.

  (4) Kui katla tootja või tema volitatud esindaja ei asu Eestis või Euroopa Liidu liikmesriigis, peab tehnilise dokumentatsiooni säilitamise tagama isik või asutus, kes laseb katla turule.

§ 6.  Vastavusmärgi paigaldamine

  (1) Tõendamaks katla vastavust käesoleva määruse nõuetele peab tootja või tootja volitatud esindaja paigaldama katlale enne selle turule laskmist vastavusmärgi vastavalt Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2000. a määrusele nr 423 «Vastavusmärgi kuju, mõõtmed ja paigaldamise kord», arvestades käesolevast määrusest tulenevaid erisusi.

  (2) Kui toote nõuetele vastavuse hindamisel ja tõendamisel kasutatakse § 4 lõike 1 punktides 2 ja 3 nimetatud menetlust, peab vastavusmärgile järgnema katla kvaliteedisüsteemi üle järelevalvet teostava teavitatud asutuse registreeringunumber.

  (3) Vastavusmärgile peab olema lisatud selle paigaldamise aastaarvu kaks viimast numbrit.

  (4) Kui katlale kehtestab nõudeid ka mõni teine õigusakt, mis samuti näeb ette vastavusmärgi paigaldamise kohustuse, siis kinnitab sellele katlale vastavusmärgi paigaldamine, et katel vastab ka selle õigusakti nõuetele.

4. peatükk VASTAVUSHINDAMISE PROTSEDUURID 

1. jagu Moodul B ehk tüübihindamine 

§ 7.  Moodul B ehk tüübihindamine

  Tüübihindamine on menetlus, mille kaudu teavitatud asutus hindab ja tõendab, et katel, mis on toodangu näidiseks, vastab «Seadmete energiatõhususe seaduse» ja käesoleva määruse nõuetele.

§ 8.  Taotlus

  (1) Katla tootja või tema volitatud esindaja esitab teavitatud asutusele taotluse tüübihindamiseks.

  (2) Taotlus peab sisaldama järgmist:
  1) tootja nime ja aadressi ning kui taotluse esitab tootja volitatud esindaja, siis ka tema nime ja aadressi;
  2) kirjalikku kinnitust selle kohta, et sama taotlust ei ole esitatud mõnele teisele teavitatud asutusele;
  3) paragrahvis 5 sätestatud tehnilist dokumentatsiooni.

§ 9.  Katla või seadise tootja või tema volitatud esindaja kohustused

  (1) Paragrahvi 8 lõikes 1 nimetatud taotluse esitaja peab andma teavitatud asutusele katla, mis on toodangu näidiseks (edaspidi toodangutüüp).

  (2) Teavitatud asutus võib nõuda täiendavaid toodangutüüpe, kui neid on vaja katseprogrammiks.

  (3) Paragrahvi 8 lõikes 1 nimetatud taotluse esitaja peab tüübihindamise sertifikaadi väljastanud teavitatud asutust informeerima igast heakskiidetud toodangutüübi muudatusest, mis võib mõjutada toodangu kasutamistingimusi või selle vastavust «Seadmete energiatõhususe seaduse» ja käesoleva määruse nõuetele.

  (4) Tootja või tema volitatud esindaja peab tüübihindamise sertifikaadi ja selle lisade koopiaid säilitama koos tehnilise dokumentatsiooniga kümme aastat arvates viimase katla valmistamisest.

  (5) Kui katla tootja või tema volitatud esindaja ei asu Eestis või Euroopa Liidu liikmesriigis, peab lõikes 4 nimetatud dokumentatsiooni säilitamise tagama isik või asutus, kes laseb katla turule.

§ 10.  Teavitatud asutuse kohustused

  (1) Teavitatud asutus peab:
  1) hindama tehnilist dokumentatsiooni, kontrollima, kas toodangutüüp on valmistatud sellega kooskõlas;
  2) tegema kindlaks katla osad, mis on konstrueeritud katelde energiatõhusust käsitlevate harmoneeritud standardite kohaselt, ning osad, mille konstrueerimisel pole järgitud katelde energiatõhusust käsitlevaid harmoneeritud standardeid;
  3) tegema või laskma teha vastavaid ülevaatusi ja katseid, kontrollimaks kas tootja poolt kasutatud lahendused selles osas, kus ei ole kasutatud katelde energiatõhusust käsitlevaid harmoneeritud standardeid, võimaldavad katlal vastata «Seadmete energiatõhususe seaduses» ja käesolevas määruses sätestatud nõuetele katla kasuteguri osas või seadisel tagada nende nõuete täitmine seadise ühendamisel katlaga;
  4) tegema või laskma teha vastavaid ülevaatusi ja katseid, kontrollimaks kas asjakohaseid standardeid, juhul kui tootja on otsustanud neid kasutada, on ka tegelikult järgitud;
  5) leppima taotluse esitajaga kokku koha, kus ülevaatused ja vajalikud katsed teostatakse.

  (2) Kui toodangutüüp vastab «Seadmete energiatõhususe seaduse» ja käesoleva määruse alusel kehtestatud nõuetele, peab teavitatud asutus väljastama taotluse esitajale tüübihindamise sertifikaadi.

  (3) Kui heakskiidetud toodangutüübi juures tootja poolt tehtavad muudatused võivad mõjutada ettenähtud kasutamistingimusi või katla vastavust «Seadmete energiatõhususe seaduse» ja käesoleva määruse nõuetele, peab tüübihindamise sertifikaadi väljastanud teavitatud asutus muudatusi hindama. Uus heakskiit antakse täiendusena esialgsele tüübihindamise sertifikaadile.

  (4) Teavitatud asutus peab informeerima teisi teavitatud asutusi tüübihindamise sertifikaadi ja selle täienduste väljaandmisest. Teistel teavitatud asutustel on õigus saada koopia tüübihindamise sertifikaadist ja selle täiendustest. Täiendused ja lisad tüübihindamise sertifikaadile peavad olema kättesaadavad teistele teavitatud asutustele.

  (5) Teavitatud asutus, kes keeldub tüübihindamise sertifikaati või selle täiendust väljastamast või tunnistab tüübihindamise sertifikaadi kehtetuks, peab sellest informeerima tootjat, tootja volitatud esindajat ja teisi teavitatud asutusi, näidates ära vastava otsuse tegemise põhjused ning selgitades tootjale või tema volitatud esindajale otsuse vaidlustamise võimalusi.

§ 11.  Tüübihindamise sertifikaat

  Tüübihindamise sertifikaat peab sisaldama järgmist:
  1) tootja nimi ja aadress;
  2) tüübihindamise käigus tehtud järeldused;
  3) heakskiidetud toodangutüübi identifitseerimiseks vajalikud andmed.

2. jagu Moodul C ehk tüübile vastavuse tõendamine 

§ 12.  Moodul C ehk tüübile vastavuse tõendamine

  Tüübile vastavuse tõendamine on menetlus, mille käigus tootja või tema volitatud esindaja hindab ja tõendab, et asjaomane katel vastab tüübihindamise sertifikaadis kirjeldatud toodangutüübile ning «Seadmete energiatõhususe seaduse» ja käesoleva määruse nõuetele.

§ 13.  Katla tootja ja tema volitatud esindaja kohustused

  (1) Katla tootja või tema volitatud esindaja peab paigaldama igale katlale vastavusmärgi ja koostama kirjaliku vastavusdeklaratsiooni.

  (2) Tootja või tema volitatud esindaja peab säilitama vastavusdeklaratsiooni koopiat kümme aastat arvates viimase katla valmistamisest.

  (3) Kui katla tootja või tema volitatud esindaja ei asu Eestis või Euroopa Liidu liikmesriigis, peab vastavusdeklaratsiooni koopia säilitamise tagama isik või asutus, kes laseb katla turule.

  (4) Tootja peab rakendama kõiki vajalikke meetmeid kindlustamaks, et valmistamisprotsessiga tagatakse toodetud katelde vastavus tüübihindamissertifikaadis kirjeldatud tüübile ning «Seadmete energiatõhususe seaduses» ja käesolevas määruses kasutegurile esitatud nõuetele.

§ 14.  Teavitatud asutuse kohustused

  (1) Katla tootja poolt valitud teavitatud asutus peab toodetud katlaid pisteliselt kontrollima, järgides käesolevas paragrahvis sätestatut.

  (2) Tagamaks katla vastavuse «Seadmete energiatõhususe seaduse» ja käesoleva määruse nõuetele, peab teavitatud asutus kontrollima piisaval hulgal kohapeal võetud näidiseksemplare katelde energiatõhusust käsitlevates harmoneeritud standardites nimetatud või nendega samaväärsete katsetega.

  (3) Kui selgub, et näidiseksemplar ei vasta nõuetele, peab teavitatud asutus rakendama asjakohaseid meetmeid.

3. jagu Moodul D ehk tootmise kvaliteedi tagamine 

§ 15.  Moodul D ehk tootmise kvaliteedi tagamine

  Tootmise kvaliteedi tagamine on menetlus, mille käigus tootja hindab ja tõendab, et katel vastab tüübihindamise sertifikaadis toodud kirjeldustele ja on kooskõlas «Seadmete energiatõhususe seaduse» ning käesoleva määruse nõuetega.

§ 16.  Katla tootja ja tema volitatud esindaja kohustused

  (1) Tootja või tema volitatud esindaja peab kinnitama igale katlale vastavusmärgi ja koostama kirjaliku vastavusdeklaratsiooni.

  (2) Tootja peab:
  1) kasutama tootmisel, toodangu lõppkontrollil ja katsetamisel piisavalt ning efektiivselt teavitatud asutuse poolt heakskiidetud kvaliteedisüsteemi;
  2) informeerima kvaliteedisüsteemi heaks kiitnud teavitatud asutust igast kvaliteedisüsteemi muutmise ettepanekust;
  3) võimaldama §-s 20 nimetatud järelevalveprotseduuride teostamist;
  4) säilitama §-s 17 nimetatud taotlust, käesoleva lõike punktis 2 nimetatud kvaliteedisüsteemi muutmist puudutavaid dokumente ning käesoleva lõike punktis 3 nimetatud järelevalveprotseduuride käigus teavitatud asutuse tehtud otsuseid ja aruandeid kümme aastat arvates viimase katla valmistamisest.

§ 17.  Taotlus

  (1) Katla tootja esitab teavitatud asutusele taotluse oma katlaid käsitleva kvaliteedisüsteemi vastavuse hindamiseks.

  (2) Taotluses peab sisalduma:
  1) kõik vajalikud andmed antud katla kohta;
  2) kvaliteedisüsteemi dokumentatsioon;
  3) heakskiidetud toodangutüübiga seotud tehniline dokumentatsioon ja tüübihindamise sertifikaadi koopia.

§ 18.  Kvaliteedisüsteem

  (1) Kvaliteedisüsteem peab tagama katla vastavuse tüübihindamise sertifikaadis kirjeldatud toodangutüübile ning «Seadmete energiatõhususe seaduse» ja käesoleva määruse nõuetele.

  (2) Kõik katla tootja poolt rakendatavad põhitingimused, nõuded ja toimingud tuleb süstemaatiliselt ja loogiliselt dokumenteerida meetmetena, protseduuridena ja kirjalike juhistena.

  (3) Kvaliteedisüsteemi dokumenteerimine peab võimaldama kvaliteediprogrammide, -plaanide, -käsiraamatu ja -protokollide ühtset tõlgendamist.

  (4) Dokumentatsioon peab piisavalt kirjeldama:
  1) kvaliteedialaseid eesmärke;
  2) organisatsiooni struktuuri, juhtkonna vastutust ja volitusi katla kvaliteedi tagamisel;
  3) tootmisprotsessi, kvaliteedi juhtimise ja tagamise meetodeid ning kasutatavaid süsteemseid tegevusi;
  4) enne katla tootmist, tootmise ajal ja pärast tootmist tehtavaid ülevaatusi ja katseid ning nende tegemise sagedust;
  5) kvaliteediprotokolle, sealhulgas ülevaatuste protokolle ja katsetus- ning kalibreerimisandmeid, andmeid tootmise kvaliteedi tagamise protseduurides osalenud personali kvalifikatsiooni kohta jms;
  6) meetodit, mille abil kontrollitakse katla nõutava kvaliteedi saavutamist ja kvaliteedisüsteemi tõhusat toimimist.

§ 19.  Teavitatud asutuse kohustused

  (1) Teavitatud asutus peab hindama kvaliteedisüsteemi vastavust §-s 18 sätestatud nõuetele.

  (2) Teavitatud asutus peab eeldama, et kvaliteedisüsteem vastab nõuetele, kui see vastab asjakohaste harmoneeritud standardite nõuetele.

  (3) Teavitatud asutus peab ülevaatusesse kaasama vähemalt ühe isiku, kellel on kogemusi asjakohase tootmistehnoloogia hindamisel.

  (4) Teavitatud asutus peab ülevaatuse käigus teostama kontrollkäigu katla tootja ruumidesse.

  (5) Teavitatud asutus peab ülevaatuse tulemusest teavitama katla tootjat. Tootjale esitatav teatis peab sisaldama ülevaatuse järeldusi ning põhjendatud hindamisotsust.

  (6) Teavitatud asutus peab hindama § 16 lõike 2 punktis 2 nimetatud kvaliteedisüsteemi muutmise ettepanekuid ning otsustama, kas muudetud kvaliteedisüsteem vastab asjakohastele nõuetele või on vajalik kvaliteedisüsteemi uus läbivaatamine. Oma otsusest peab ta teatama tootjale. Teatis peab sisaldama ülevaatuse järeldusi ja põhjendatud hindamisotsust.

  (7) Teavitatud asutus peab andma teistele teavitatud asutustele asjakohast informatsiooni kvaliteedisüsteemi heakskiitmistest või heakskiidu kehtetuks tunnistamisest.

§ 20.  Kvaliteedisüsteemi järelevalve

  (1) Teavitatud asutuse poolt teostatava järelevalve eesmärk on tagada, et katla tootja täidaks korralikult heakskiidetud kvaliteedisüsteemist tulenevaid kohustusi.

  (2) Katla tootja peab võimaldama teavitatud asutusele kontrollimise eesmärgil juurdepääsu katla tootmis-, kontrollimis-, katsetus- ja ladustuskohtadesse ning andma teavitatud asutusele kogu vajaliku informatsiooni, sealhulgas:
  1) kvaliteedisüsteemi dokumentatsiooni;
  2) kvaliteediprotokollid, sealhulgas ülevaatuste protokollid ning katsetus- ja kalibreerimisandmed, andmed tootmise kvaliteedi tagamise protseduurides osalenud personali kvalifikatsiooni kohta jms.

  (3) Tagamaks, et tootja säilitab ja rakendab heakskiidetud kvaliteedisüsteemi, peab teavitatud asutus kvaliteedisüsteemi perioodiliselt kontrollima ning esitama katla tootjale kontrollimise aruande.

  (4) Teavitatud asutus võib katla tootja ülevaatuse korraldada ette teatamata. Selle ülevaatuse ajal võib teavitatud asutus teha või lasta teha katseid, mis kinnitavad kvaliteedisüsteemi toimivuse korrektsust. Teavitatud asutus peab vajadusel katla tootjale esitama ülevaatuse aruande ja juhul, kui tehti katsetusi, ka katsetuste aruanded.

4. jagu Moodul E ehk toote kvaliteedi kinnitamine 

§ 21.  Moodul E ehk toote kvaliteedi kinnitamine

  Toote kvaliteedi kinnitamine on menetlus, mille käigus tootja hindab ja tõendab, et katel vastab tüübihindamise sertifikaadis toodud kirjeldustele ja on kooskõlas «Seadmete energiatõhususe seaduse» ning käesoleva määruse nõuetega.

§ 22.  Katla tootja ja tema volitatud esindaja kohustused

  (1) Tootja või tema volitatud esindaja peab paigaldama igale katlale vastavusmärgi ja koostama kirjaliku vastavusdeklaratsiooni.

  (2) Tootja peab:
  1) kasutama katla lõppkontrollil ja katsetamisel piisavalt ning efektiivselt teavitatud asutuse poolt heakskiidetud kvaliteedisüsteemi;
  2) informeerima kvaliteedisüsteemi heaks kiitnud teavitatud asutust igast kvaliteedisüsteemi muutmise ettepanekust;
  3) võimaldama §-s 26 nimetatud järelevalveprotseduuride teostamist;
  4) säilitama §-s 23 nimetatud taotlust, käesoleva lõike punktis 2 nimetatud kvaliteedisüsteemi muutmist puudutavaid dokumente ning käesoleva lõike punktis 3 nimetatud järelevalveprotseduuride käigus teavitatud asutuse tehtud otsuseid ja aruandeid kümme aastat arvates viimase katla valmistamisest.

§ 23.  Taotlus

  (1) Katla tootja esitab teavitatud asutusele taotluse oma katlaid käsitleva kvaliteedisüsteemi vastavuse hindamiseks.

  (2) Taotluses peavad sisalduma:
  1) kõik vajalikud andmed antud katla kohta;
  2) kvaliteedisüsteemi dokumentatsioon;
  3) heakskiidetud toodangutüübiga seotud tehniline dokumentatsioon ja tüübihindamise sertifikaadi koopia.

§ 24.  Kvaliteedisüsteem

  (1) Tagamaks kvaliteedisüsteemi alusel toodetud katla vastavus «Seadmete energiatõhususe seaduses» ja käesolevas määruses esitatavatele nõuetele, tuleb iga katelt kontrollida ja katsetada vastavalt katelde energiatõhusust käsitlevatele harmoneeritud standarditele või samaväärsetele meetoditele.

  (2) Kõik katla tootja poolt rakendatavad põhitingimused, nõuded ja toimingud tuleb süstemaatiliselt ja loogiliselt dokumenteerida meetmetena, protseduuridena ja kirjalike juhistena.

  (3) Kvaliteedisüsteemi dokumenteerimine peab võimaldama kvaliteediprogrammide, -plaanide, -käsiraamatu ja -protokollide ühtset tõlgendamist.

  (4) Dokumentatsioon peab piisavalt kirjeldama:
  1) kvaliteedialaseid eesmärke;
  2) organisatsiooni struktuuri, juhtkonna vastutust ja volitusi katla kvaliteedi tagamisel;
  3) pärast katla tootmist tehtavaid kontrollimisi ja katsetusi;
  4) meetodeid, mille abil kontrollitakse kvaliteedisüsteemi tõhusat toimimist;
  5) kvaliteediprotokolle, sealhulgas ülevaatuste protokolle ning katsetus- ja kalibreerimisandmeid, andmeid toote kvaliteedi kinnitamise protseduurides osalenud personali kvalifikatsiooni kohta jms.

§ 25.  Teavitatud asutuse kohustused

  (1) Teavitatud asutus peab hindama kvaliteedisüsteemi vastavust §-s 24 sätestatud nõuetele.

  (2) Teavitatud asutus peab eeldama, et kvaliteedisüsteem vastab nõuetele, kui see vastab asjakohaste harmoneeritud standardite nõuetele.

  (3) Teavitatud asutus peab ülevaatusesse kaasama vähemalt ühe isiku, kellel on kogemusi asjakohase tootmistehnoloogia hindamisel.

  (4) Teavitatud asutus peab ülevaatuse käigus teostama kontrollkäigu katla valmistamis- ja ladustamiskohtadesse.

  (5) Teavitatud asutus peab ülevaatuse tulemusest teavitama katla tootjat. Tootjale esitatav teatis peab sisaldama ülevaatuse järeldusi ning põhjendatud hindamisotsust.

  (6) Teavitatud asutus peab hindama § 22 lõike 2 punktis 2 nimetatud kvaliteedisüsteemi muutmise ettepanekuid ning otsustama, kas muudetud kvaliteedisüsteem vastab asjakohastele nõuetele või on vajalik kvaliteedisüsteemi uus läbivaatamine. Oma otsusest peab ta teatama tootjale. Teatis peab sisaldama ülevaatuse järeldusi ja põhjendatud hindamisotsust.

  (7) Teavitatud asutus peab andma teistele teavitatud asutustele asjakohast informatsiooni kvaliteedisüsteemi heakskiitmistest või heakskiidu kehtetuks tunnistamisest.

§ 26.  Kvaliteedisüsteemi järelevalve

  (1) Teavitatud asutuse poolt teostatava järelevalve eesmärk on tagada, et katla tootja täidaks korrapäraselt heakskiidetud kvaliteedisüsteemist tulenevaid kohustusi.

  (2) Katla tootja peab võimaldama teavitatud asutusele kontrollimise eesmärgil juurdepääsu katla tootmis-, kontrollimis-, katsetus- ja ladustuskohtadesse ning andma teavitatud asutusele kogu vajaliku informatsiooni, sealhulgas:
  1) kvaliteedisüsteemi dokumentatsiooni;
  2) tehnilise dokumentatsiooni;
  3) kvaliteediprotokollid, sealhulgas ülevaatuste protokollid ning katsetus- ja kalibreerimisandmed, andmed toote kvaliteedi kinnitamise protseduurides osalenud personali kvalifikatsiooni kohta jms.

  (3) Tagamaks, et tootja säilitab ja rakendab heakskiidetud kvaliteedisüsteemi, peab teavitatud asutus kvaliteedisüsteemi perioodiliselt kontrollima ning esitama katla tootjale kontrollimise aruande.

  (4) Teavitatud asutus võib katla tootja ülevaatuse korraldada ette teatamata. Selle ülevaatuse ajal võib teavitatud asutus teha või lasta teha katseid, mis kinnitavad kvaliteedisüsteemi toimivuse korrektsust. Teavitatud asutus peab vajadusel katla tootjale esitama ülevaatuse aruande ja juhul, kui tehti katsetusi, ka katsetuste aruanded.

5. peatükk Kehtetu – RTL 2008, 38, 542 – jõust. 19.05.2008 

6. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 28.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist, välja arvatud § 6 lõikes 1, § 13 lõikes 1, § 16 lõikes 1 ja § 22 lõikes 1 sätestatud vastavusmärgi paigaldamise nõue, mis jõustub 1. mail 2004. aastal.

  1 Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiiv 92/42/EMÜ uute vedel- ja gaaskütusega köetavate kuumaveekatelde efektiivsusnõuete kohta (EÜT L 167, 22.6.1992, lk 17–28), mida on muudetud Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiiviga 93/68/EMÜ (EÜT L 220, 30.8.1993, lk 1–22) ning Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiividega 2004/8/EÜ (EÜT L 52, 21.2.2004, lk 50–60) ja 2005/32/EÜ (EÜT L 191, 22.7.2005, lk 29–58).
[RTL 2008, 38, 542 - jõust. 19.05.2008]Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. jaanuari 2004. a määruse nr 21 «Vedel- ja gaaskütusel kuumaveekatelde kasutegurile, märgistusele ja tehnilisele dokumentatsioonile esitatavad nõuded ning nende nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord»
lisa
Kehtetu – RTL 2008, 38, 542 – jõust. 19.05.2008

/otsingu_soovitused.json