Teksti suurus:

Teede- ja sideministri 21. juuni 2000. a määruse nr 53 "Tehnilise loa väljastamise kord" muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.02.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 14, 191

Teede- ja sideministri 21. juuni 2000. a määruse nr 53 "Tehnilise loa väljastamise kord" muutmine

Vastu võetud 27.01.2004 nr 22

Määrus kehtestatakse «Telekommunikatsiooniseaduse» (RT I 2000, 18, 116; 78, 495; 2001, 23, 125; 53, 310; 2002, 47, 297; 61, 375; 63, 387; 99, 580; 2003, 23, 136; 88, 594) § 19 lõike 13 ja § 68 lõike 6 alusel.

Teede- ja sideministri 21. juuni 2000. a määrust nr 53 «Tehnilise loa väljastamise kord» (RTL 2000, 81, 1189; 2002, 120, 1753; 2003, 48, 696) muudetakse ja täiendatakse 6. peatükiga järgmises sõnastuses:

«6. peatükk
KOLMANDA PÕLVKONNA MOBIILTELEFONIVÕRGU TEHNILISE LOA AVALIKU KONKURSI LÄBIVIIMISE KORD

§ 29. Avaliku konkursi korraldaja

(1) Kolmanda põlvkonna mobiiltelefonivõrgu (Universal Mobile Telecommunication System – UMTS) tehnilise loa avaliku konkursi (edaspidi avalik konkurss) korraldaja on Sideamet.

(2) Sideameti peadirektor moodustab avaliku konkursi läbiviimise komisjoni (edaspidi komisjon) ja kinnitab selle töökorra.

§ 30. Väljastatavad load

(1) Käesoleva määrusega sätestatud korras väljastatakse avaliku konkursi võitjale (edaspidi võitja) järgmised load:
1) kolmanda põlvkonna mobiiltelefonivõrgu tehniline luba;
2) tegevusluba koos telekommunikatsioonivõrgu opereerimise ja telekommunikatsiooniteenuse osutamise registreerimisega;
3) üleriigilise kasutuspiirkonnaga raadiosaateseadme paigaldamise luba koos vastava raadiosageduskanali reserveerimisega.

(2) Kolmanda põlvkonna mobiiltelefonivõrgu tehniline luba vormistatakse turvapõhjaga dokumendiplangil «Telekommunikatsiooniseaduse» § 108 1 lõike 5 alusel kehtestatud määruse lisas toodud vormi kohaselt.

§ 31. Avaliku konkursi väljakuulutamine

(1) Sideamet kuulutab avaliku konkursi välja ametlikus väljaandes «Ametlikud Teadaanded».

(2) Avalik konkurss viiakse läbi mitmeringilise piiramata ringide arvuga kirjaliku enampakkumisena.

(3) Sideamet edastab avaliku konkursi väljakuulutamise teate vähemalt ühele Eesti infoagentuurile ja avaldab selle vähemalt ühes Eesti ja Euroopa ärilehes ning Sideameti veebilehel. Viide Sideameti veebilehele avaldatakse vähemalt ühes rahvusvahelises kolmanda põlvkonna mobiilside temaatikat käsitlevas veebilehes.

(4) Avaliku konkursi väljakuulutamise teade peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
1) avaliku konkursi korraldaja nimi ja aadress;
2) kolmanda põlvkonna mobiiltelefonivõrgu tehnilise loa tingimused ja väljastatavate lubade nimetused;
3) väljastatavate lubade kehtivustähtaeg;
4) osalejate kvalifitseerumise tingimused;
5) avaliku konkursi tagatisraha suurus;
6) kolmanda põlvkonna mobiiltelefonivõrgu tehnilise loa alghinna suurus;
7) telekommunikatsiooniteenuse registreerimise ja väljastatavate lubade eest tasutavate riigilõivude suurus;
8) avalikul konkursil osalemiseks vajalike dokumentide väljastamise koht ja tingimused;
9) avalikul konkursil osalemiseks vajalike dokumentide esitamise koht, tähtpäev ja kellaaeg;
10) avalikul konkursil osalemise tagatisraha laekumise tähtpäev ja kellaaeg.

§ 32. Kolmanda põlvkonna mobiiltelefonivõrgu tehnilise loa alghind, tagatisraha ja pakkumise minimaalne tõstmise suurus ning loa eest tasumise kord

(1) Kolmanda põlvkonna mobiiltelefonivõrgu tehnilise loa alghind on 70 miljonit krooni.

(2) Avalikul konkursil osalemiseks makstakse tagatisraha 7 miljonit krooni.

(3) Pakkumise minimaalne tõstmise suurus on 3,5 miljonit krooni.

(4) Võitja selgumisel tagastatakse tagatisraha avaliku konkursi teistele osalejatele kahe nädala jooksul pärast avaliku konkursi võitjaks tunnistamise otsuse tegemist.

(5) Võitjal arvestatakse tagatisraha osana lõpp-pakkumise summast.

(6) Võitja peab kahe nädala jooksul pärast avaliku konkursi võitjaks tunnistamise otsuse tegemist tasuma oma lõpp-pakkumise summa (edaspidi lõppsumma), millest lahutatakse tagatisraha, ja riigilõivu. Kui võitja neid tähtajaks ei tasu, siis talle tagatisraha ei tagastata.

§ 33. Avaliku konkursi kutse dokument

(1) Sideamet koostab avaliku konkursi kutse dokumendi, mis peab sisaldama vähemalt:
1) ülevaadet asjakohastest õigusaktidest;
2) ülevaadet toimunud otsepakkumisest;
3) väljastatavate lubade kirjeldust;
4) avaliku konkursi protseduuri kirjeldust;
5) avaliku konkursi kvalifitseerimise tingimusi;
6) maksetähtaegu ja -tingimusi;
7) arveldusarve numbreid, kuhu tagatisraha, lõppsumma ja riigilõiv kantakse.

(2) Avaliku konkursi kutse dokumendi avaldab Sideamet oma veebilehel.

(3) Kõik avaliku konkursi kohta esitatud järelepärimised ja nende vastused avalikustab Sideamet oma veebilehel, kusjuures järelepärimise esitaja andmeid ei avaldata.

(4) Sideamet väljastab avalikul konkursil osaleda soovijale avaliku konkursi kutse dokumendi väljatrüki kirja teel kolme tööpäeva jooksul, arvates vastava taotluse saamisest.

(5) Avaliku konkursi kutse dokumendi ametlikuks keeleks on eesti keel, kusjuures mitteametlik tõlge tehakse inglise keelde.

§ 34. Avalikul konkursil osalemise taotlus ja kvalifitseerimise tingimused

(1) Osaleda soovija peab avaliku konkursi väljakuulutamise teates määratud tähtpäevaks ja kellaajaks Sideametile esitama taotluse avalikul konkursil osalemiseks.

(2) Avalikul konkursil osalemise taotlus (edaspidi taotlus) peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid ja dokumente:
1) vabas vormis teade oma otsusest alustada «Telekommunikatsiooniseaduse» § 9 lõikes 1 kirjeldatud tunnustele vastavat tegevust. Nimetatud teade peab sisaldama § 9 lõikes 2 sätestatud andmeid;
2) asutamisel oleva juriidilise isiku puhul asutamisel sõlmitud asutamislepingu tõestatud ärakiri;
3) vabas vormis taotlus kolmanda põlvkonna mobiiltelefonivõrgu tehnilise loa saamiseks;
4) tegevusloa taotlus;
5) ühise raadiosaateseadme paigaldusloa taotlus;
6) nimekiri juriidilise isiku aktsionäridest, osanikest või liikmetest, kellel on vähemalt 10-protsendiline osalus aktsia- või osakapitalis;
7) kui osalejat esindab lepinguline esindaja, tema volitusi tõendav dokument, milles peavad olema määratud esindaja õigused avalikul konkursil;
8) panga andmed, kuhu tagastatakse tagatisraha, kui osaleja ei võida avalikku konkurssi.

(3) Avalikule konkursile kvalifitseerimise tingimused on:
1) osaleja on esitanud taotluse koos käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud dokumentidega;
2) osaleja on kandnud avaliku konkursi kutse dokumendis nimetatud arvelduskontole tagatisraha 7 miljonit krooni avaliku konkursi väljakuulutamise teates määratud tähtajaks.

§ 35. Avalikule konkursile kvalifitseerimine

(1) Komisjon vaatab taotlused läbi ning kontrollib tagatisraha laekumist hiljemalt kümne tööpäeva jooksul pärast avalikul konkursil osalemiseks vajalike dokumentide esitamise tähtaega. Sideameti peadirektor teeb otsuse kvalifitseerimise kohta ja teatab tulemused kõikidele taotluse esitanutele. Komisjon avalikustab avalikule konkursile kvalifitseeritud osalejad ametlikus väljaandes «Ametlikud Teadaanded» ja Sideameti veebilehel ühe nädala jooksul pärast vastava otsuse tegemist.

(2) Kvalifitseeritud osalejale saadetakse teade avaliku konkursi esimese ringi kohta, milles määratakse pakkumise esitamise tähtaeg.

§ 36. Pakkumisringide korraldamine

(1) Avalikule konkursile kvalifitseerunu esitab oma pakkumise Sideametisse komisjoni poolt määratud tähtajaks.

(2) Avaliku konkursi esimeses ringis on minimaalne avapakkumine 70 miljonit krooni.

(3) Eelmise pakkumisringi kõrgeima pakkumise teinud pakkuja ei pea järgmises ringis kõrgemat pakkumist esitama ja tema eelmise ringi pakkumist arvestatakse järgmises pakkumisringis.

(4) Teised eelmises pakkumisringis osalenud peavad järgmises pakkumisringis tegema eelmise pakkumisringi kõrgeimast pakkumisest vähemalt 3,5 miljoni krooni võrra kõrgema pakkumise.

(5) Pakkuja, välja arvatud eelmises ringis kõrgeima pakkumise teinud pakkuja, kes ei tee uut kõrgemat pakkumist või kelle pakkumine ei ületa nõutava summaga eelmise ringi kõrgeimat pakkumist, arvatakse pakkumisel osalejate seast välja.

(6) Pakkujal on õigus pakkumisringi vältel enne pakkumistähtaja saabumist oma pakkumine tagasi võtta või seda muuta. Pakkumistähtaja möödumisel pakkumise osas muudatusi teha ei saa.

(7) Järgmise pakkumisringi pakkumise esitamise tähtaeg, mis ei tohi olla lühem kui neli tööpäeva ja pikem kui 12 tööpäeva, teatatakse pakkujatele koos eelmise ringi tulemuste teatamisega.

§ 37. Pakkumiste avamine ja tulemuste teatamine

(1) Tähtajaks laekunud pakkumised avatakse komisjoni poolt kolme tööpäeva möödumisel, arvates pakkumiste esitamise tähtajast.

(2) Pärast esitamise tähtaega laekunud pakkumine, mille tähtaega komisjon ei ennistanud, tagastatakse pakkumise esitajale.

(3) Pakkumiste avamise kohta koostatakse protokoll, milles fikseeritakse pakkumisel osalejad, pakkumisest välja arvatud ja pakkumiste summad.

(4) Koopia komisjoni protokollist pakkumisringi tulemuste kohta saadetakse pakkumisringil osalejatele hiljemalt pakkumiste avamisele järgneval tööpäeval.

(5) Pakkumiste avamise juures on lubatud viibida pakkujatel ja nende volitatud esindajatel.

(6) Pakkumisringil osalejal on õigus tutvuda komisjoni protokolliga.

(7) Pakkumisringi tulemusi ei avalikustata kolmandatele isikutele.

§ 38. Avaliku konkursi lõppemine

(1) Avalik konkurss lõpeb, kui:
1) väljastatakse käesoleva määruse § 30 lõikes 1 nimetatud load;
2) võitjaks tunnistatu poolt avalikul konkursil võetud kohustus jäetakse täitmata või täidetakse osaliselt ja ei ole võimalik kohaldada käesoleva paragrahvi lõigetes 7 ja 8 sätestatut;
3) tähtajaks ei esitata ühtegi taotlust avalikul konkursil osalemiseks;
4) tähtajaks ei esitata ühtegi pakkumist.

(2) Sideameti peadirektor teeb komisjoni ettepaneku alusel avaliku konkursi võitjaks tunnistamise otsuse, millega tunnistatakse võitjaks osaleja, kes on teinud kõrgeima pakkumise. Võitjaks tunnistamise otsusest teavitatakse võitjat hiljemalt selle tegemisele järgneval tööpäeval.

(3) Võitja peab kahe nädala jooksul pärast avaliku konkursi võitjaks tunnistamise otsuse tegemist tasuma riigilõivu ja lõppsumma vastavalt enda viimasele pakkumisele, millest lahutatakse tagatisraha.

(4) Sideamet avalikustab võitja, tema pakutud lõppsumma ja pakkumiste pingerea oma veebilehel ning ametlikus väljaandes «Ametlikud Teadaanded» seitsme tööpäeva jooksul pärast avaliku konkursi võitjaks tunnistamise otsuse tegemist. Pingereas võitjast järgnevate pakkujate pakkumiste summasid ei avalikustata.

(5) Sideamet väljastab käesoleva määruse § 30 lõikes 1 nimetatud load Eesti äriregistrisse kantud avaliku konkursi võitjale kümne päeva jooksul lõppsumma ja riigilõivu täies mahus laekumisest arvates.

(6) Avaliku konkursi võitja, kes ei ole kantud Eesti äriregistrisse, peab pärast avaliku konkursi võitjaks tunnistamise otsuse tegemist registreerima ennast või oma filiaali kolme kuu jooksul Eesti äriregistris ja sellest kohe Sideametit teavitama. Sideamet väljastab käesoleva määruse § 30 lõikes 1 nimetatud load kümne päeva jooksul pärast registrikande tegemist.

(7) Kui avaliku konkursi võitja ei ole tähtajaks tasunud riigilõivu ja lõppsummat või on tähtajaks ära tasunud ainult osa nendest, tühistab Sideameti peadirektor avaliku konkursi võitjaks tunnistamise otsuse ning laekunud osad, välja arvatud tagatisraha, tagastatakse ja võitjaks tunnistatakse pingereas järgmine avalikul konkursil osalenu.

(8) Kui avaliku konkursi võitja on tähtajaks tasunud riigilõivu ja lõppsumma, kuid ei ole tähtajaks registreerinud ennast või oma filiaali Eesti äriregistris ja sellest Sideametit teavitanud ning ei ole tõendanud, et tähtaja ületamine on põhjustatud temast mitteolenevatest põhjustest, tühistab Sideameti peadirektor avaliku konkursi võitjaks tunnistamise otsuse ja laekunud riigilõiv ja lõppsumma, välja arvatud tagatisraha, tagastatakse ning võitjaks tunnistatakse pingereas järgmine avalikul konkursil osalenu.

(9) Kui pingereas järgmised osalejad olid teinud võrdse viimase pakkumise, korraldatakse nende vahel uued pakkumisringid käesolevas määruses sätestatud korras, kuni võitja on selgunud.

(10) Kui avaliku konkursi ainus pakkuja ei ole tähtajaks tasunud riigilõivu ja lõppsummat või on tähtajaks ära tasunud ainult osa nendest või ei ole tähtajaks registreerinud ennast või oma filiaali Eesti äriregistris, kui see on vajalik, tühistab Sideameti peadirektor avaliku konkursi võitjaks tunnistamise otsuse ja laekunud osad, välja arvatud tagatisraha, tagastatakse. Sideameti peadirektor kuulutab avaliku konkursi lõppenuks ja kolmanda põlvkonna mobiiltelefonivõrgu tehnilist luba ei väljastata. Vastav teade avaldatakse ametlikus väljaandes «Ametlikud Teadaanded».

(11) Kui avaliku konkursi pingereas viimane pakkuja, kes kuulutati võitjaks pärast pingereas eelmise pakkuja võitjaks kuulutamise otsuse tühistamist, ei ole tähtajaks tasunud riigilõivu ja lõppsummat või on tähtajaks ära tasunud ainult osa nendest või ei ole tähtajaks registreerinud ennast või oma filiaali Eesti äriregistris, kui see on vajalik, tühistab Sideameti peadirektor avaliku konkursi võitjaks tunnistamise otsuse ja laekunud osad tagastatakse. Sideameti peadirektor kuulutab avaliku konkursi lõppenuks ja kolmanda põlvkonna mobiiltelefonivõrgu tehnilist luba ei väljastata. Vastav teade avaldatakse ametlikus väljaandes «Ametlikud Teadaanded».

(12) Kui ei esitata ühtegi taotlust või kui avalikule konkursile ei esitata ühtegi pakkumist, kuulutab Sideameti peadirektor avaliku konkursi lõppenuks. Vastav teade avaldatakse ametlikus väljaandes «Ametlikud Teadaanded».»

Minister Meelis ATONEN

Kantsler Marika PRISKE

/otsingu_soovitused.json