Teksti suurus:

Kodumajapidamises kasutamiseks mõeldud külmikute, sügavkülmikute ja nende kombinatsioonide energiatõhususele ja tehnilisele dokumentatsioonile esitatavad nõuded ning nende nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord

Kodumajapidamises kasutamiseks mõeldud külmikute, sügavkülmikute ja nende kombinatsioonide energiatõhususele ja tehnilisele dokumentatsioonile esitatavad nõuded ning nende nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.05.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Kodumajapidamises kasutamiseks mõeldud külmikute, sügavkülmikute ja nende kombinatsioonide energiatõhususele ja tehnilisele dokumentatsioonile esitatavad nõuded ning nende nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord1

Vastu võetud 27.01.2004 nr 23
RTL 2004, 14, 192
jõustumine 09.02.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.05.2008RTL 2008, 38, 54219.05.2008

Määrus kehtestatakse « Seadmete energiatõhususe seaduse » § 3 lõike 3, § 6 lõike 2 ja § 7 lõike 3 alusel.

§ 1.  Kohaldusala

  (1) Käesolev määrus kehtestab nõuded kodumajapidamises kasutamiseks mõeldud elektrivõrgust toidetavate külmikute, sügavkülmikute ja nende kombinatsioonide (edaspidi külmikud) energiatõhususele ja tehnilisele dokumentatsioonile ning nende nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise korra.

  (2) Määrust ei kohaldata:
  1) kasutatud külmikutele ja külmikutele, mille mudeli tootmine on lõpetatud enne määruse jõustumist;
  2) külmikutele, mis võivad lisaks elektrivõrgust tarbitavale elektrile kasutada ka muid energiaallikaid (näiteks akusid);
  3) absorptsioonkülmikutele;
  4) üksikeksemplarina valmistatud külmikutele.

§ 2.  Külmikute kategooriad

  Külmiku kategooria vastavalt tema konstruktsioonile ja tööparameetritele määratakse järgmiselt:
  1) 1. kategooria – külmikud ühegi kambrita, mille temperatuur on võrdne või alla –6 °C;
  2) 2. kategooria – külmikud külm/jahe 5 °C ja/või 12 °C;
  3) 3. kategooria – külmikud külmkambriga, millel puudub tärnide klassifikatsioon;
  4) 4. kategooria – külmikud ühe tärniga sügavkülmkambriga *;
  5) 5. kategooria – külmikud kahe tärniga sügavkülmkambriga **;
  6) 6. kategooria – külmikud kolme tärniga sügavkülmkambriga ***;
  7) 7. kategooria – külmikud külm/sügavkülm nelja tärniga sügavkülmkambriga *(***) või (****);
  8) 8. kategooria – sügavkülmikud;
  9) 9. kategooria – sügavkülmkastid;
  10) 10. kategooria – külmikud ja sügavkülmikud, millel on rohkem kui kaks ust, või muud punktides 1–9 nimetamata külmikud.

§ 3.  Nõuded külmikute energiatõhususele

  (1) Nõuded külmiku energiatõhususele, arvestades külmiku kategooriat, mahtu, konstruktsiooni energiasäästlikkust ning külmiku sisetemperatuuri ja väliskeskkonna temperatuuri vahet, on esitatud määruse lisas.

  (2) Külmiku energiatõhusus on nõuetekohane, kui tema elektritarve ei ületa määruse lisas määratud maksimaalset lubatavat elektritarvet.

  (3) Kui külmiku nõuetele vastavuse hindamise käigus tuvastatakse, et selle elektritarve on väiksem või võrdne 15% suurendatud maksimaalse külmikule lubatava elektritarbega vastavalt määruse lisale, loetakse külmik nõuetele vastavaks. Kui külmiku elektritarve on suurem kui 15% suurendatud maksimaalne lubatav elektritarve vastavalt määruse lisale, peab täiendavalt mõõtma veel kolme sama näidist esindava külmiku elektritarvet. Kui nende kolme külmiku elektritarbe aritmeetiline keskmine on väiksem või võrdne 10% suurendatud maksimaalse külmikule lubatava elektritarbega vastavalt määruse lisale, loetakse külmik nõuetele vastavaks.

§ 4.  Külmiku vastavuse hindamine ja tõendamine

  Külmiku nõuetele vastavuse hindamiseks ja tõendamiseks tuleb teostada sisene tootmiskontroll, arvestades §-s 8 sätestatut.

§ 5.  Tehniline dokumentatsioon

  (1) Tehnilise dokumentatsiooni põhjal peab olema võimalik hinnata, kas külmik vastab määruse nõuetele. Tehnilises dokumentatsioonis peab sisalduma järgnev informatsioon:
  1) külmiku tootja nimi ja aadress;
  2) külmiku mudeli üheseks identifitseerimiseks piisav üldkirjeldus;
  3) mudeli konstruktsiooni peamised iseärasused, eriti selle energiatarbimist oluliselt mõjutavaid osi käsitlev informatsioon, sh asjakohased joonised, külmiku mõõdud, mahud, kompressori karakteristikud, eriomadused;
  4) külmiku kasutusjuhend (olemasolu korral);
  5) paragrahvis 8 nimetatud standardite või meetodite katsetamismenetluse kohaselt teostatud elektritarbe määramise tulemused;
  6) täpne teave, mis käsitleb mõõtmiste käigus selgunud elektritarbe näitajate vastavust §-s 3 sätestatud külmikute energiatõhususe nõuetele.

  (2) Külmiku tootja või tema volitatud esindaja peab tehnilist dokumentatsiooni säilitama vähemalt kolm aastat arvates viimase külmiku valmistamisest.

  (3) Muudest õigusaktidest tulenevalt ette valmistatud tehnilist dokumentatsiooni võib kasutada ulatuses, mille puhul on täidetud käesoleva paragrahvi nõuded.

  (4) Kui külmiku tootja või tema volitatud esindaja ei asu Eestis või Euroopa Liidu liikmesriigis, peab tehnilise dokumentatsiooni säilitamise tagama isik või asutus, kes laseb külmiku turule.

§ 6.  Vastavusmärgi paigaldamine

  (1) Tõendamaks külmiku vastavust määruse nõuetele peab tootja või tootja volitatud esindaja paigaldama külmikule enne selle turule laskmist vastavusmärgi vastavalt Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2000. a määrusele nr 423 «Vastavusmärgi kuju, mõõtmed ja paigaldamise kord», arvestades lõikest 2 tulenevat erisust.

  (2) Kui külmikule lisaks käesolevale määrusele kehtestab nõudeid ka mõni teine õigusakt, mis samuti näeb ette vastavusmärgi paigaldamise kohustuse, siis kinnitab külmikule vastavusmärgi paigaldamine, et külmik vastab ka selle õigusakti nõuetele.

§ 7.  Sisene tootmiskontroll

  (1) Sisene tootmiskontroll on menetlus, mille kohaselt tootja või tema volitatud esindaja hindab ja tõendab, et külmik vastab «Seadmete energiatõhususe seaduse» ja käesoleva määruse nõuetele.

  (2) Külmiku tootja peab:
  1) koostama külmiku kohta §-s 5 sätestatud nõuetele vastava tehnilise dokumentatsiooni;
  2) rakendama kõiki vajalikke meetmeid tagamaks valmistamisprotsessiga külmiku vastavuse tehnilises dokumentatsioonis toodud andmetele ja määruse nõuetele;
  3) määrama iga külmiku elektritarbe vastavalt §-s 8 sätestatud nõuetele.

  (3) Külmiku tootja või tema volitatud esindaja peab:
  1) külmiku nõuetele vastavuse tõendamiseks varustama külmiku vastavusmärgiga ning koostama sellele vastavusdeklaratsiooni;
  2) säilitama külmiku vastavusdeklaratsiooni koopiat koos tehnilise dokumentatsiooniga vastavalt § 5 nõuetele.

§ 8.  Külmiku elektritarbe määramine

  Külmiku elektritarbe määramise metoodika peab vastama standardile EVS-EN 153. Külmiku elektritarbe määramisel võib juhinduda ka muudest meetoditest, kui need tagavad nimetatud standardiga võrreldava tulemuse.

§ 9.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist, välja arvatud §-s 6 sätestatud vastavusmärgi paigaldamise nõue, mis jõustub 1. mail 2004. aastal.

  1 Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiivid 96/57/EÜ kodumajapidamises kasutatavate elektriliste külmikute ja sügavkülmikute ning nende kombinatsioonide energiatõhususe nõuete kohta (EÜT L 236, 18.9.1996, lk 36–43) ja 2005/32/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiat tarbivate toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks ja millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/42/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 96/57/EÜ ja 2000/55/EÜ (EÜT L 191, 22.7.2005, lk 29–58).
[RTL 2008, 38, 542 - jõust. 19.05.2008]Majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. jaanuari 2004. a määruse nr 23 «Kodumajapidamises kasutamiseks mõeldud külmikute, sügavkülmikute ja nende kombinatsioonide energiatõhususele ja tehnilisele dokumentatsioonile esitatavad nõuded ning nende nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord»
lisa


KÜLMIKU MAKSIMAALNE LUBATAV ELEKTRITARVE

1. Külmiku maksimaalne lubatav ööpäevane elektritarve (edaspidi külmikumaksimaalne lubatav elektritarve) arvutatakse käesoleva lisa punktides 2–4 kirjeldatud meetodi kohaselt.

2. Külmiku maksimaalse lubatava elektritarbe määramiseks arvutatakse selle täpsustatud maht Vadj liitrites:kus: WC = (25 – TC) / 20;
  Tc on kambri projektikohane töötemperatuur °C igale kambrile;
  Vc on külmikus ettenähtud külmkambri kasulik maht liitrites;
  FC on tegur, mille väärtus on 1,2 automaatse sulatusega kambritele ja 1 teistele kambritele;
  CC = 1 külmikutele, mis kuuluvad normaalsesse (N) ja subnormaalsesse (SN) kliimaklassi;
  CC = XC külmikutele, mis kuuluvad subtroopilisse (SB) kliimaklassi;
  CC = YC külmikutele, mis kuuluvad troopilisse (T) kliimaklassi.


Koefitsiendid XC ja YC erinevatele kambritüüpidele määratakse tabelist 1.

Tabel 1: Koefitsientide Xc ja Yc väärtused vastavalt kambri temperatuurile

Kambri lühiiseloomustus Xc Yc
Jahekamber 1,25 1,35
Värskete toiduainete kamber 1,20 1,30
Külmkamber temperatuuriga 0 °C 1,15 1,25
Ilma tärnita külmkamber 1,15 1,25
Ühe tärniga (*) külmkamber 1,12 1,20
Kahe tärniga (**) külmkamber 1,08 1,15
Kolme (***) ja nelja tärniga (****) külmkambrid 1,05 1,10


3. Maksimaalne lubatud elektritarve (Emax väljendatuna kWh/24 h ja arvutatuna kahe komakoha täpsusega) külmikule täpsustatud mahuga Vadj määratakse kindlaks külmiku kategooriast sõltuvate valemitega vastavalt tabelile 2.

Tabel 2

Kategooria Kirjeldus Emax (kWh/24 h)
1 Külmik ilma külmkambrita (0,207 × Vadj + 218) / 365
2 Külmik külm/jahe 5 °C ja/või 12 °C (0,207 × Vadj + 218) / 365
3 Külmik külmkambriga, millel puudub tärnide klassifikatsioon (0,207 × Vadj + 218) / 365
4 Külmik ühe tärniga sügavkülmkambriga (*) (0,557 × Vadj + 166) / 365
5 Külmik kahe tärniga sügavkülmkambriga (**) (0,402 × Vadj + 219) / 365
6 Külmik kolme tärniga sügavkülmkambriga (***) (0,573 × Vadj + 206) / 365
7 Külmik külm/sügavkülm nelja tärniga sügavkülmkambriga (****) (0,697 × Vadj + 272) / 365
8 Sügavkülmik (0,434 × Vadj + 262) / 365
9 Sügavkülmkast (0,480 × Vadj + 195) / 365


4. Maksimaalne lubatud elektritarve (Emax) külmikutele, millel on rohkem kui kaks ust, või muudele tabelis 2 nimetamata külmikutele, määratakse kindlaks külmiku kategooria ja selle kõige külmema kambri töötemperatuuri alusel vastavalt tabelile 3.

Tabel 3

Kategooria Kõige külmema kambri töötemperatuur Emax (kWh/24 h)
1 / 2 / 3 >–6 °C (0,207 × Vadj + 218) / 365
4 ≤–6 °C (*) (0,557 × Vadj + 166) / 365
5 ≤–12 °C (**) (0,402 × Vadj + 219) / 365
6 ≤–18 °C (***) (0,573 × Vadj + 206) / 365
7 ≤–18 °C (****) (0,697 × Vadj + 272) / 365

/otsingu_soovitused.json