Teksti suurus:

Toila Muusika- ja Kunstikooli põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Toila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2001, 54, 1058

Toila Muusika- ja Kunstikooli põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 23.05.2001 nr 15

Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322) paragrahvi 35 lõike 2 ning lähtudes huvialakooli seaduse (RT I 1995, 58, 1004; 1996, 49, 953; 1998, 57, 859) paragrahvist 4, Toila Vallavolikogu  määrab:

1. Kinnitada Toila Muusika- ja Kunstikooli põhimäärus (lisatud).

2. Määrus jõustub 28. juunil 2001. a.

Volikogu esimees Tiit Toos

Kinnitatud
Toila Vallavolikogu 23. mai 2001. a
määrusega nr 15

TOILA MUUSIKA- JA KUNSTIKOOLI PÕHIMÄÄRUS

I. ÜLDSÄTTED

1. Toila Muusika- ja Kunstikool (edaspidi kool) on Toila valla valitsemisalas tegutsev avalik haridusasutus, mis on registreeritud riigi ja kohalike omavalitsuse asutuste riiklikus registris, registrikood 75001537.

2. Toila Muusika- ja Kunstikooli asukoht on Pühajõe küla, Toila vald, 41702 Ida-Virumaa.

3. Toila Muusika- ja Kunstikool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja muudest huviharidust reguleerivatest õigusaktidest, Toila Vallavolikogu ja Vallavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

4. Kooli tegevuspiirkond on Toila valla haldusterritoorium ja vajadusel teiste omavalitsuste haldusterritoorium eelneva omavalitsustevahelise lepingu olemasolul.

5. Koolil on ühtne, Haridusministeeriumi näidistele ja kasutusjuhenditele vastav dokumentatsioon.

6. Koolil on Toila Vallavolikogu poolt kinnitatud oma eelarve Toila vallaeelarve osana.

7. Koolil on oma nimetusega pitsat ja sümboolika.

II. PÕHITEGEVUS, TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED

8. Kooli põhitegevus on Haridusministeeriumi õigusaktidega määratud mahus plaanipärase muusika- ja kunstihariduse andmine Toila valla võimalusi arvestades kujundatud õpilaskonnale.

9. Kooli ülesanne ja eesmärk on laste ja noorte loomevõimete avastamine ja kavakindel arendamine, kunstialaseks kutseõppeks tarviliku ettevalmistuse andmine ja kohaliku kultuurielu edendamine eesti kultuuritraditsioonide alusel, olles kõikidele kunstiandeid omavatele lastele kättesaadavaks lüliks haridussüsteemis.

10. Kool võib oma põhitegevuse kõrval ning seda kahjustamata anda täiskasvanute koolitust, korraldada seminare ja kursusi, arendada kontserdi- ja näitustegevust, tegeleda õppevahendite valmistamisega, välja üürida muusikariistu ja ruume ning osutada tasulisi teenuseid.

III. ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUS

11. Kooli õppekorralduse aluseks on kohaliku omavalitsuse muusika- ja kunstikoolide üleriigilisest õppekavast lähtuv kooli õppenõukogus heaks kiidetud õppekava.

12. Kooli õppe- ja asjaajamise keel on eesti keel

13. Kooli õppeaasta jaguneb kaheks poolaastaks (neljaks õppeveerandiks) ning koosneb vähemalt 35 õppenädalast, mis sisaldab ka arvestusi, eksameid ja loomingulist praktikat.

14. Õppeperioodi ja õppevaheaegade kestuse määrab Haridusministeerium.

15. Õpe koolis toimub tunniplaani alusel 45-minutiste individuaal- ja rühmatundidena.

16. Õpilaste teadmisi ja oskusi hinnatakse iga õppeperioodi (õppeveerand, poolaasta, õppeaasta) lõpul, samuti kontsertidel/näitustel, arvestustel ja eksamitel, mille hulk ja põhinõuded on määratud üleriigilise õppekavaga.

17. Kooli klassi- ja lõputunnistustele kantavad hinded lähtuvad tavakohaselt 5-pallisest hindamissüsteemist, tagamaks nende võrreldavust õpilase üleminekul ühest õppeasutusest teise.

IV. ÕPILASKOND, ÕPILASE KOOLI VASTUVÕTMISE, KOOLIST VÄLJAHEITMISE JA KOOLI LÕPETAMISE KORD

18. Kooli võetakse vastu õpilased sisseastumiskatsete alusel Toila valla tegevuspiirkonna laste ja noorte hulgast, kes soovivad õppeasutuses õppida ning omavad selleks vajalike eeldusi.

Kooli vastu võetud õpilaste nimekirja kinnitab kooli direktor oma käskkirjaga.

19. Vormikohase avalduse lapse õppimaasumiseks esitab lapsevanem (hooldaja, eestkostja), võttes sellega endale vastutuse õpilase õppetulemuste, õppimiseks vajalike tingimuste loomise ja õppetasu õigeaegse tasumise eest. Avalduse vormi kinnitab kooli direktor oma käskkirjaga.

20. Õpilasel on õigus õppida vastavalt kooli õppekavale ja tunniplaanile ning avaldada soovi lisaainete õppimiseks.

21. Õpilasel on õigus:
21.1. osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamisel;
21.2. saada koolist teavet koolikorralduse ja õpilaste muude õiguste kohta;
21.3. asutada koolis ühinguid, klubisid, stuudioid ja ringe, mille sihid ja tegevus ei ole vastuolus kooli kasvatustaotlustega, ja osaleda nendes;
21.4. kasutada klassivälises tegevuses tasuta oma kooli ruume ja rajatisi.

22. Õpilane on kohustatud järgima kooli kodukorda ja vastutama oma tegevuse (käitumise) eest, kohusetundlikult täitma õppeülesandeid, osa võtma õppetööst kooli õppekavaga määratud mahus, võimalikult aegsasti teatama puudumistest haiguse tõttu vm mõjuvatel põhjustel, osalema eksamitel, arvestustel, kontsertidel/näitustel jt üritustel nii koolis kui ka selle esindajana väljaspool kooli.

23. Õpilaste käsutusse antud inventari eest kannab materiaalset vastutust lapsevanem (hooldaja, eestkostja).

24. Kool tagab õpilase tervise kaitse koolis viibimise ajal ning koostab eeskirjade ja normide kohase päevakaja.

25. Õpilase tunnustamine ja karistamine toimub vastavalt kooli direktori poolt kehtestatud korrale.

26. Õpilane kustutatakse õpilaste nimekirjast:
26.1. õppeasutuse või õppeetapi lõpetamisel;
26.2. elamaasumisel väljaspoole õppepiirkonda;
26.3. tervislikel põhjustel;
26.4. mitterahuldavate õppetulemuste tõttu;
26.5. õppetasuvõlgnevuse tõttu, kui võlgnevus on üle kolme kuu;
26.6. õppeasutuse kodukorra ja üldtunnustatud käitumisnormide rikkumisel;
26.7. muudel põhjustel.

27. Õpilaste nimekirjast kustutamise aluseks on:
27.1. lapsevanema avaldus (punktid 26.2, 26.3 ja 26.7);
27.2. õppenõukogu otsus (punktid 26.1, 26.4 ja 26.6);
27.3. hoolekogu otsus (punkt 26.5).

28. Muudatused õpilaste nimekirjas vormistatakse kooli direktori käskkirjaga.

29. Kooli ja kodu koostöö koordineerimiseks kutsub kooli juhtkond kokku lastevanemate üldkoosoleku vähemalt üks kord aastas.

V. KOOLI PERSONAL, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

30. Kooli personali moodustavad pedagoogid (vastava eriharidusega õpetajad, kontsertmeistrid) ja teised töötajad, kellega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu kooli direktor.

31. Kooli personali suuruse kinnitab võimalusi ja vajadusi arvestades, kooskõlastatult Toila Vallavalitsuse ja kooli hoolekoguga, kooli direktor oma käskkirjaga.

32. Kooli pedagoogi vaba ametikoha täitmiseks võib korraldada konkursi. Ettepaneku konkursi korraldamiseks teeb kooli direktor, konkursi tingimused ja läbiviimise korra kinnitab kooli hoolekogu.

33. Kooli personali töötasustamise alused kinnitab kooli direktor lähtuvalt kinnitatud eelarvest ja vastavalt tegelikule töökoormusele.

34. Kooli pedagoogid on kohustatud:
34.1. vastutama kehtiva õppekava täitmise eest;
34.2. säilitama ja täiendama kvalifikatsiooni vastavalt muusika- ja kunstihariduse nõuetele ja õppeasutuse eripärale;
34.3. tagama õpilaste võimetekohase loomingulise arengu;
34.4. hoolitsema õppetööks vajalike materjalide ja vahendite täiendamise eest;
34.5. vajadusel osalema Toila valla ürituste korraldamisel ja läbiviimisel;
34.6. täima õppetööd kajastavaid dokumente kooskõlas Haridusministeeriumi kehtestatud nõuetega;
34.7. vastutama nende kasutusse antud kooli vara säilimise ja otstarbeka kasutamise eest.

35. Pedagoogidel on õigus:
35.1. valida õppekirjandust ja erialaseid lisamaterjale Haridusministeeriumi poolt soovitatu hulgast;
35.2. kasutada erinevaid õppemeetodeid;
35.3. saada õppetööks vajalikke materjale;
35.4. saada töötasu vastavalt kvalifikatsioonile ja töötulemustele.

36. Personalil on õigus saada teavet oma tööd ja töötingimusi puudutavate dokumentide kohta, võtta osa atesteerimisest, taotleda võimalust kvalifikatsiooni täiendamiseks korraldatud üritustel osalemiseks ning avaldada arvamust kooli tööd ning arengut puudutavates küsimustes.

37. Personalile määratud töökohustused ning tööalaste korralduste andmise korda määratakse töökorra, kooli kodukorra ja ametijuhenditega.

VI. JUHTIMISORGANID, NENDE PÄDEVUS, MOODUSTAMISE JA TEGUTSEMISE KORD

38. Kooli juhib direktor, kes vastab seaduses sätestatud kvalifikatsiooninõuetele.

39. Direktoriga sõlmib, muudab ning lõpetab töölepingu vallavanem. Direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutab konkursi ning teeb otsuse töölepingu sõlmimiseks Toila Vallavalitsus. Konkursi läbiviimise tingimused ja korra kehtestab Toila Vallavalitsus kooskõlastatult hoolekoguga.

40. Direktor:
40.1. on oma töölepingu kehtivuse ajal kooli seadusjärgne esindaja;
40.2. vastutab õppeasutuse tegevuse ja üldise arengu eest;
40.3. koostab kooli eelarve, esitab selle kinnitamiseks Toila Vallavolikogule ning vastutab selle täitmise eest;
40.4. tagab personali komplekteerimise;
40.5. teeb ettepanekuid kooli põhimääruse muutmiseks või täiendamiseks;
40.6. kooskõlastatult kooli hoolekoguga määrab kindlaks õppeasutuse struktuuri, moodustab vajaduse korral osakondi, ainekomisjone jm õppekorraldust teostavaid üksusi ning korraldab nende juhatamise tasumise;
40.7. koostab kooli sisekorraeeskirja ning kinnitab selle kooskõlastatult Töökaitseinspektsiooniga;
40.8. koostab ja kehtestab kooli kodukorra, ametijuhendid jt tööalast suhtlemist korraldavad dokumendid;
40.9. sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud kooli pedagoogide jt töötajatega;
40.10. koostab koostöös pedagoogidega kooli õppekava ja tunnijaotusplaani;
40.11. määrab pedagoogide koormused vastavalt kooli õppekavale ja tunnijaotusplaanile kooskõlas pedagoogidega sõlmitud töölepingute tingimustega;
40.12. kehtestab pedagoogide jt töötajate palgamäärad;
40.13. ergutab ja karistab töötajaid;
40.14. kutsub kokku nõupidamisi ja koosolekuid;
40.15. annab välja käskkirju koolielu korraldamiseks.

41. Koolil on õppenõukogu, kelle ülesanne on kooli õppetegevuse analüüsimine ja hindamine ning juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

42. Õppenõukogu liikmeteks on õppealajuhataja ning pedagoogid, kes soovivad ja suudavad õppeasutuse arengut positiivselt mõjutada.

43. Õppenõukogu tööd juhatab kooli direktor.

44. Õppenõukogu:
44.1. arutab läbi ja kinnitab kooli arengukava;
44.2. vaatab läbi kooli õppekava ning teeb ettepaneku selle kinnitamiseks direktorile;
44.3. vaatab läbi sisseastumiskatsete, arvestuste ja eksamite korraldamise ja õpitulemuste hindamisega seotud dokumendid;
44.4. määrab kindlaks õpilaste hindamise, tunnustamise ja karistamise üldpõhimõtted ning otsustab nende rakendamise üle;
44.5. koguneb vähemalt kuus korda aastas: iga õppeaasta algul, iga õppeveerandi lõpul ning enne eksamiperioodi algust;
44.6. arutab muid õppekorralduse ning õpilaste arenguga seotud küsimusi ning annab hinnangu õpitulemustele.

45. Õppenõukogu koosolekud protokollitakse.

46. Õppenõukogu seaduslikud otsused on õppe sisulistes küsimustes otsustava jõuga, õppe-korralduse küsimustes soovitusliku iseloomuga.

47. Kooli edukaks tööks vajalike tingimuste loomiseks moodustab Toila Vallavalitsus hoolekogu, mille liikmeteks on pedagoogide, Toila Vallavolikogu ja Vallavalitsuse esindajad, lastevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad.

48. Hoolekogu:
48.1. koguneb vähemalt kaks korda aastas;
48.2. vaatab läbi õppeasutuse eelarve projekti ning kontrollib eelarve täitmist;
48.3. kontrollib ja suunab majandustegevust;
48.4. teeb ettepanekuid õppetasu kehtestamise, selle suuruse ja kasutamise kohta, vaatab läbi õppetasu soodustustaotlused ning langetab otsuse õppetasuvõlgnevuste küsimustes;
48.5. teeb ettepanekuid õppeasutuse sisulise tegevuse arendamiseks ning majandusliku olukorra parandamiseks;
48.6. töötab välja pedagoogi vabale ametikohale korraldatava konkursi tingimused ja korra ning kinnitab selle ja osaleb oma esindaja(te) kaudu konkursi korraldamisel;
48.7. lahendab õppeasutuse juhtimisel tekkinud vaidlusküsimusi.

49. Hoolekogu põhimääruse kinnitab Toila Vallavalitsus.

VII. KOOLI VARA JA FINANTSEERIMINE

50. Kooli põhitegevust finantseeritakse Toila vallaeelarvest, kooli eelarveosast.

51. Kooli tegevuse finantseerimisel osalevad lapsevanemad (ja täiskasvanud õpilased), tasudes õppetasu, mida kasutatakse eeskätt õppevahendite soetamiseks, täiendamiseks, hooldamiseks ja parandamiseks.
Õppetasumäärad ning tasumise korra kehtestab hoolekogu ettepanekul Toila Vallavolikogu.

52. Koolil on õigus põhitegevuse finantseerimise eesmärgil saada tulu kõrvaltegevusest, võttes vastu sihtannetusi sponsoritelt ning taotleda toetusi fondidelt arenguprojektide finantseerimiseks.

53. Kooli finantstegevuse seaduslikkuse eest vastutab direktor.

54. Kooli vara valdamise, kasutamise ja käsutamise korra kehtestab Toila Vallavolikogu.

VIII. OSALEMINE MUUSIKA- JA KUNSTIKOOLIDE ÜHISTEGEVUSES

55. Koolil on õigus osaleda muusika- ja kunstikoolide ühistegevuses, osaledes kursustel ja seminaridel ning õpilaskonkurssidel nii piirkondlikes eelvoorudes kui ka üleriigilises lõppvoorus.

56. Kool on Eesti Muusikakoolide Liidu (EML) liige, tasudes oma eelarvest liikmemaksu, kasutades ühistegevuse tulemusi soodustatud tingimustel ning osaledes EML kaudu rahvusvahelises muusikahariduse alases koostöös.

57. Õppeasutuse koostöösuhted partneritega vormistatakse hoolekogus kinnitatava kirjaliku lepinguga, kui osapooled peavad seda vajalikuks.

IX. ASJAAJAMINE, ARVESTUS, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE

58. Kooli raamatupidamise arvestust peetakse tsentraalselt Toila Vallavalitsuses.

59. Kooli eelarve täitmise aruande kinnitab Toila Vallavolikogu Toila vallaeelarve osana.

60. Kool esitab oma tegevuse kohta statistilise aruande õigusaktiga kehtestatud korras ning avaldab andmed oma tegevuse sisu ning tulemuste kohta õppeaastate kaupa.

61. Järelevalvet kooli tegevuse üle teostab Toila Vallavalitsus õigusaktidega kehtestatud korras.

62. Haridusministeeriumil on õigus kooskõlastatult Toila Vallavalitsusega moodustada ja lähetada eksperdigruppe õppeasutuse tegevuse hindamiseks.

63. Järelevalvet teostava organi osutatud kõrvalekalded põhikirja ja õppekavade järgimisel on õppeasutus kohustatud kõrvaldama talle määratud tähtajaks.

X. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

64. Kooli ühinemise, jagunemise või tegevuse lõpetamise otsustab Toila Vallavolikogu.

65. Kooli ühinemine teise(õppe)asutusega, jagunemine iseseisvateks asutusteks ning tema tegevuse lõpetamine toimub kooli hoolekogu ettepanekul või Toila Vallavolikogu algatusel.

66. Kooli ühinemisest, jagunemisest või tegevuse lõpetamisest teatab direktor õpilastele, lastevanematele, pedagoogidele jt töötajatele ning Haridusministeeriumile vähemalt neli kuud enne kavandatud muudatuste teostamist.

67. Ühinemist, jagunemist või tegevuse lõpetamist korraldavad kooli hoolekogu ja Toila Vallavolikogu poolt moodustatud komisjon.

XI. PÕHIMÄÄRUSE MUUTMINE, TÄIENDAMINE VÕI TÜHISTAMINE

68. Käesoleva põhimääruse muutmise, täiendamise või tühistamine otsustab Toila Vallavolikogu.